• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Czy osoba...

Nawigacja

Czy osoba prawna może być ubezwłasnowolnionaCzy osoba prawna może być ubezwłasnowolniona


Według mnie osoba prawna nie może być ubezwłasnowolniona, ponieważ według definicji ubezwłasnowolnienie jest to pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych na mocy orzeczenia sądu. Ubezwłasnowolnienie to może być całkowite lub częściowe. Całkowitemu ograniczeniu podlega człowiek, ktry na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczeglności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Zdolność do czynności prawnych ma taką, jak małoletni poniżej 13 roku życia. Ustanawiany jest dla niego opiekun, chyba że są rodzice dysponujący władzą rodzicielską. Natomiast częściowe ubezwłasnowolnienie może wystąpić, gdy zaburzenia psychiczne mają mniejsze nasilenie, z natury rzeczy częściowe ubezwłasnowolnienie może być orzeczone tylko w stosunku do osoby pełnoletniej. Zdolność do czynności prawnych ma taką, jak małoletni powyżej 13 roku życia. Sąd ustanawia dla niego kuratora.

Natomiast osoba prawna jest to zgrupowanie osb fizycznych mających do zrealizowania określony cel, działających poprzez swoje organy i wyposażonych w odrębny majątek. Osobą prawną jest Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, ktrym przepisy szczeglne przyznają osobowość prawną, co powoduje, że może ona występować jako samodzielny podmiot prawa. Elementy, ktre charakteryzują osobę prawna to: element ludzki, cel, majątek (osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem, a nie majątkiem swoich członkw) i organy (wykonują w imieniu osoby prawnej wszelkie jej czynności). Powstawanie osoby prawnej jest określone w trzech trybach. Pierwszy administracyjny ? osoba prawna, zostaje powołana odgrnie na mocy aktu prawnego określonego organu państwa lub na mocy ustawy czy decyzji sądu. Kolejny to tryb koncesyjny ? osoba prawna powstaje z inicjatywy założyciela, ale koniecznym warunkiem powstania osoby prawnej jest koncesja (zezwolenie) właściwego organu państwa, w takim trybie powstają, np. banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe, dla ktrych potrzebna jest koncesja Ministra Finansw. Ostatni tryb to tryb rejestracyjny (normatywny) ? akt normatywny ? ustawa, ktra generalnie określa warunki jakie musza być spełnione, aby powstała osoba prawna, np. ilość członkw założycieli, występującego kapitału zakładowego. Sadu Rejestracyjnego podlega to czy warunki ustawowe zostały spełnione, jeżeli tak to sąd nie może odmwić rejestracji osoby prawnej. W licznych przypadkach osoba prawna powstaje (uzyskuje osobowość prawną) z chwilą wpisania jej do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczeglne stanowią inaczej.

Według mnie osoba prawna nie może być ubezwłasnowolniona, ponieważ jest to zrzeszenie osb fizycznych, a ubezwłasnowolnienie dotyczy tylko jednej osoby fizycznej, a więc można tylko ubezwłasnowolnić osobę, ktra należy do tego zgrupowania, ale nie można pozbawić zdolności do czynności prawnych wszystkich osb fizycznych będących członkami tego zgrupowania, ktre tworzą osobę prawną. Natomiast osobę prawną może jedynie odwołać lub zawiesić w wykonywaniu czynności prawnych odgrny organ państwa, ustawa lub decyzja sądu.Przykadowe prace

Podstawowe frazeologizmy mające swoje źrdło w antyku, mitologii oraz Biblii

Podstawowe frazeologizmy mające swoje źrdło w antyku, mitologii oraz Biblii Antyk: Pyrrusowe zwycięstwo - zwycięztwo,ktre w rzeczywistości jest klęską. Węzeł gordyjski - trudny do rozwiązania problem. Przecięcie węzła gordyjskiego oznacza rozwi...

Świat zepsucia w satyrach Ignacego Krasickiego.

Świat zepsucia w satyrach Ignacego Krasickiego. Ach ja pamiętam te czasy, kiedy do ojczyzny, Pierwszy raz zawitała moda francwszczyzny, Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajw, Wtargnęli do nas hordą gorszą od Nogajw, Prześladując w Ojczyźnie Boga, przodkw wiar...

Dowody na ewolucję z dziedziny anatomii porwnawczej

Dowody na ewolucję z dziedziny anatomii porwnawczej Anatomia porwnawcza zajmuje się jak sama nazwa wskazuje porwnywaniem narządw, układw, a niekiedy i całych organizmw. Narządy szczątkowe są to pozostałości narządw, ktre u przodkw były rozwinięte a uleg...

Zarządzanie

Zarządzanie PODSTAWY SPRAWNEGO DZIAŁANIA Prakseologia- nauka o działaniu sprawnym stworzyli ja Polacy prof. Tadeusz Kotarbiński TRAKTAT O DOBREJ ROBOCIE przenisł prakseologię do organizacji zarządzania twrcy: prof. Jan Zieleniewski, prof. Tadeusz Pszczołowski, prof. Witold Kieżun Pr...

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego dzi...

Analiza porwnawcza przełomowych konfliktw zbrojnych europy środkowei i zachodniej doby Średniowiecza

Analiza porwnawcza przełomowych konfliktw zbrojnych europy środkowei i zachodniej doby Średniowiecza Średniowiecze – jest to nazwa zawierająca w sobie kilkuwiekową tradycje, traktowana przez pźniejszy świat jako wieki przejściowego upadku kultury. Okres ten zawiera się p...

Jak literatura roznych epok kreuje obraz bohaterskiej smierci (na podstawie Pieśni o Rolandzie i Ogniem i Mieczem)?

Jak literatura roznych epok kreuje obraz bohaterskiej smierci (na podstawie Pieśni o Rolandzie i Ogniem i Mieczem)? Bohaterowie niniejszego tekstu są wielkimi osobami, tego nie trzeba szczeglnie podkreślać. Jeden z nich to Hrabia Roland, a drugi to Longin czyli Podbipięta. Można postawić sobie...

Krl Edyp straszczenie interpretacja opracowanie

Krl Edyp straszczenie interpretacja opracowanie Prolog (Edyp, Kapłan, Kreon) Edyp widzi gromadzący się przed świątynią lud Teb. Wznoszą oni modły i błagania o ratunek, gdyż miasto pustoszą zaraza i choroby. Edyp zwraca się do Kapłana, pytając o przyczyn&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry