• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Czy osoba...

Nawigacja

Czy osoba prawna może być ubezwłasnowolnionaCzy osoba prawna może być ubezwłasnowolniona


Według mnie osoba prawna nie może być ubezwłasnowolniona, ponieważ według definicji ubezwłasnowolnienie jest to pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych na mocy orzeczenia sądu. Ubezwłasnowolnienie to może być całkowite lub częściowe. Całkowitemu ograniczeniu podlega człowiek, ktry na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczeglności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Zdolność do czynności prawnych ma taką, jak małoletni poniżej 13 roku życia. Ustanawiany jest dla niego opiekun, chyba że są rodzice dysponujący władzą rodzicielską. Natomiast częściowe ubezwłasnowolnienie może wystąpić, gdy zaburzenia psychiczne mają mniejsze nasilenie, z natury rzeczy częściowe ubezwłasnowolnienie może być orzeczone tylko w stosunku do osoby pełnoletniej. Zdolność do czynności prawnych ma taką, jak małoletni powyżej 13 roku życia. Sąd ustanawia dla niego kuratora.

Natomiast osoba prawna jest to zgrupowanie osb fizycznych mających do zrealizowania określony cel, działających poprzez swoje organy i wyposażonych w odrębny majątek. Osobą prawną jest Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, ktrym przepisy szczeglne przyznają osobowość prawną, co powoduje, że może ona występować jako samodzielny podmiot prawa. Elementy, ktre charakteryzują osobę prawna to: element ludzki, cel, majątek (osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem, a nie majątkiem swoich członkw) i organy (wykonują w imieniu osoby prawnej wszelkie jej czynności). Powstawanie osoby prawnej jest określone w trzech trybach. Pierwszy administracyjny ? osoba prawna, zostaje powołana odgrnie na mocy aktu prawnego określonego organu państwa lub na mocy ustawy czy decyzji sądu. Kolejny to tryb koncesyjny ? osoba prawna powstaje z inicjatywy założyciela, ale koniecznym warunkiem powstania osoby prawnej jest koncesja (zezwolenie) właściwego organu państwa, w takim trybie powstają, np. banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe, dla ktrych potrzebna jest koncesja Ministra Finansw. Ostatni tryb to tryb rejestracyjny (normatywny) ? akt normatywny ? ustawa, ktra generalnie określa warunki jakie musza być spełnione, aby powstała osoba prawna, np. ilość członkw założycieli, występującego kapitału zakładowego. Sadu Rejestracyjnego podlega to czy warunki ustawowe zostały spełnione, jeżeli tak to sąd nie może odmwić rejestracji osoby prawnej. W licznych przypadkach osoba prawna powstaje (uzyskuje osobowość prawną) z chwilą wpisania jej do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczeglne stanowią inaczej.

Według mnie osoba prawna nie może być ubezwłasnowolniona, ponieważ jest to zrzeszenie osb fizycznych, a ubezwłasnowolnienie dotyczy tylko jednej osoby fizycznej, a więc można tylko ubezwłasnowolnić osobę, ktra należy do tego zgrupowania, ale nie można pozbawić zdolności do czynności prawnych wszystkich osb fizycznych będących członkami tego zgrupowania, ktre tworzą osobę prawną. Natomiast osobę prawną może jedynie odwołać lub zawiesić w wykonywaniu czynności prawnych odgrny organ państwa, ustawa lub decyzja sądu.Przykadowe prace

Cechy charakterystyczne jezyka w epoce romantyzmu.

Cechy charakterystyczne jezyka w epoce romantyzmu. Każdy kierunek literacki kształtuje własne formy językowe wyrazu, odmienne od zastanych konwencji stylistycznych, a czasem im przeciwstawne. Na ogł te nietradycyjne sposoby operowania słowem ściągają na nowatorw zarzut dziwactwa i n...

Scharakteryzuj i oceń znaczenie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce w XVI wieku.

Scharakteryzuj i oceń znaczenie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce w XVI wieku. Jednym z wydarzeń w Polsce było rozwiniecie folwarku pańszczyźnianego, ktry umożliwiał uzyskiwanie bardzo dużych zyskw. Folwarki mogły rozwijać się dzięki : -...

Higiena i choroby układu krążenia.

Higiena i choroby układu krążenia. Higiena to nauka zajmująca się obserwacją i badaniem zależności pomiędzy życiem i zdrowiem człowieka, a czynnikami środowiska zewnętrznego. Znajomość zasad higieny, a szczeglnie higieny osobistej, jest przydatna ...

Koszty

Koszty Koszt krańcowy (marginalny)-to zmiana kosztu całkowitego wynikająca ze zmiany ilości zastosowanych czynnikw. KK=del KC/del Q Koszty alternatywne (implicite)-to rachunkowość dochodw, ktre czynnik wytwrczy mgłby przynieść, gdyby wykorzystano jego w inny, najlepszy sposb. ...

Cywilizacja i kultura-historyczne powiązanie pojęć

Cywilizacja i kultura-historyczne powiązanie pojęć Kultura (z łaciny cultura – uprawa, kształcenie), całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogł wartości, zasad i norm wspłżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko t...

Esej, reportaż, felieton – cechy gatunku, funkcje

Esej, reportaż, felieton – cechy gatunku, funkcje „Esej, reportaż, felieton – cechy gatunku, funkcje”. Epoka pozytywizmu charakteryzuje się powstaniem i rozwojem prasy, ktra wychowuje czytelnika, przekazuje mu wiedzę i kształtuje jego poglądy, demokratyzują...

Bunt i pokora jako przykłady zachowań człowieka wobec Boga i ich konsekwencje na podstawie literatury wspłczesnej.

Bunt i pokora jako przykłady zachowań człowieka wobec Boga i ich konsekwencje na podstawie literatury wspłczesnej. Relacje między Bogiem a człowiekiem istniały od zawsze. Nie zawsze jednak układały się tak samo, mimo to ludzie wiedzieli, że Bg istnieje. Czasem, pod wpł...

Kredyty bankowe i kredytowanie.

Kredyty bankowe i kredytowanie. KREDYT – jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku na określony cel i czas oraz za określony procent. Udzielanie kredytw przez banki jest jednym z ich podstawowych zadań. Kredyt uzyskuje się na pewien czas, po ktrym należy go ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry