• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Daty 960...

Nawigacja

Daty 960-1370Daty 960-1370
960 – 992 panowanie Mieszka I z dynastii Piastw, pierwszego historycznego władcy Polski, syna Siemomysława i nieznanego imienia matki965 sojusz Mieszka I z księciem czeskim Bolesławem I z rodu Przemyślidw przeciw zaborczej polityce niemieckich margrabiw; Mieszko I pojął za żonę crkę Bolesława księżniczkę Dobrawę, przyszłą matkę Bolesława, krla Polski966 chrzest Mieszka I wraz z możnymi (4 kwietnia); początek chrystianizacji Polski; chrzest w obrządku łacińskim i erekcja (założenie) biskupstwa w Gnieźnie, związały Polskę z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej; zrwnały państwo polskie z chrześcijańskimi krajami Europy; chrztu dokonał sprowadzony za zgodą cesarza duchowny włoski lub niemiecki Jordan972 wyprawa wojenna margrabiego Hodona przeciw Mieszkowi I; w bitwie pod Cedynią (14 czerwca) wojsko polskie dowodzone przez Mieszka I i jego brata Czcibora okrążyły i rozbity wojska najeźdźcy niemieckiego973 zjazd w Quedlinburgu; cesarz Otton nakazał Mieszkowi I i margrabiemu Hodonowi zaprzestanie walk i pozwał ich pod swj sąd; Mieszko został zmuszony do przysłania swego syna Bolesława na dwr cesarski jako zakładnika990 przyłączenie Małopolski i Śląska dopełniło budowę terytorialną państwa pol-skiego nad Wisłą, Odrą i Bałtykiem991 DAGOME IUDEX - dokument wystawiony przez Mieszka I oddający państwo polskie pod opiekę papieżowi; dokument ten określał dość dokładnie granice wczesnej Polski; Mieszko wraz z żoną Odą i synami ofiarowali św. Piotrowi grd Gniezno wraz z jego przynależnościami992 25 maja umiera książę Mieszko I; państwo polskie zostało podzielone między jego synw: najstarszego Bolesława, syna Dobrawy oraz trzech młodszych synw - Mieszka, Lamberta i Świętopełka, urodzonych z Ody992 – 1025 panowanie Bolesława I Chrobrego, syna Mieszka I i Dobrawy; pierwszego krla Polski992 wygnanie z kraju przez księcia Bolesława macochy Ody i przyrodnich braci - Mieszka, Lamberta, Swiętopełka997 wyprawa misyjna biskupa Wojciecha (pochodził z Czech) do kraju pogańskich Prusw, w czasie ktrej ponisł męczeńską śmierć; książę polski Bolesław I wykupił ciało męczennika1000 zjazd gnieźnieński; spotkanie księcia Bolesława I Chrobrego z cesarzem Ottonem III w Gnieźnie; utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i podległych mu biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu stworzyło odrębną i niezależną organizację kościelną na ziemiach polskich, podległą bezpośrednio papieżowi1002 – 1018 Bolesław I Chrobry toczył zacięte wojny z Niemcami

- pierwsza wojna z cesarzem Henrykiem II i przejściowe opanowanie Miśni, Milska i Łużyc przez księcia Bolesława (1002-1005)

- druga wojna polsko-niemiecka (1007-1013); pokj w Merseburgu; zatrzymanie Milska i Łużyc jako lenna, z ziem tych Bolesław składa cesarzowi hołd

- trzecia wojna (1015-1018), pokj w Budziszynie; Milsko i Łużyce pozostały w rękach polskich1013 pierwsza wyprawa księcia Bolesława I Chrobrego na Ruś Kijowską1018 przyłączenie Grodw Czerwieńskich do Polski1025 koronacja Bolesława I Chrobrego

- korona krlewska stała się wyrazem suwerenności Polski, umocniła pozycję pierwszego jej koronowanego władcy w Europie

- 17 czerwca śmierć krla Polski Bolesława I Chrobrego1025 – 1034 panowanie Mieszka II Lamberta, syna Bolesława I Chrobrego i Emuildy, księżniczki z Miśni, krl Polski od 1025 do 1032 r., książę Polski w latach 1032-10341025 koronacja Mieszka II Lamberta i jego żony Rychezy1029 książę czeski Brzetysław I odebrał Polsce Morawy1031 Bezprym, najstarszy syn Bolesława I Chrobrego wraz z bratem Ottonem związał się z koalicją niemiecką przeciw krlowi Mieszkowi II, wypędził Mieszka II Lamberta z kraju i objął w państwie władzę1032 Mieszko II Lambert wraca z Czech do Polski; zmuszony zostaje do złożenia hołdu cesarzowi, zrzeczenia się tytułu krlewskiego, podziału kraju na dzielnice; insygnia władzy krlewskiej wywiozła do Niemiec żona Mieszka II Lamberta, Rycheza1034 10 maja, śmierć Mieszka II1034 – 1058 panowanie Kazimierza I Odnowiciela, syna krla Mieszka II Lamberta i Rychezy wnuczki cesarza Ottona III1034 nieudana prba objęcia władzy przez księcia Kazimierza I w państwie polskim; opozycja zmusza Rychezę do opuszczenia kraju, ktra udaje się do Niemiec1037 książę Kazimierz I został wygnany; władza centralna zanika; Polska rozpada się na terytoria, w ktrych rządy objęli samozwańczy władcy, określeni przez kronikarza "poronionymi książętami"; wybucha powstanie ludowe będące wyrazem konfliktw społecznych1039 książę czeski Brzetysław I zdobył i złupił Poznań, Gniezno, skąd wywizł do Pragi relikwie św. Wojciecha; uprowadził znaczną liczbę ludności; przyłączył do Czech Śląsk1047 książę Kazimierz I wraca do kraju; pokonał samozwańczego Masława władcę Mazowsza i przyłączył tę dzielnicę do Polski; przywrcił piastowskie panowanie na Pomorzu Gdańskim1050 w wyniku walk z Czechami Kazimierz I Odnowiciel odzyskał Śląsk1054 zjazd z Ouedlinburgu; cesarz Henryk III przyznał Śląsk Kazimierzowi I, ale zobowiązał go do płacenia rocznego trybutu Czechom;

- Krakw czyni stolicą Polski1058 28 listopada śmierć księcia Polski Kazimierza I Odnowiciela1058-1079 panowanie Bolesława II Śmiałego (Szczodrego), syna Kazimierza I Odnowiciela i Dobronegi, księżniczki ruskiej1069 ponowne przyłączenie Grodw Czerwieńskich do Polski1075 przywrcenie arcybiskupstwa w Gnieźnie; utworzenie biskupstwa w Płocku1076 koronacja Bolesława II Śmiałego (24 grudnia) w Gnieźnie w obecności piętnastu polskich i obcych biskupw; Polska odzyskała pełną niepodległość; umocniła się pozycja Polski w Europie; Bolesław zaprzestał płacić trybut Czechom ze Śląska1079 zawiązanie spisku możnych przeciwko krlowi Bolesławowi II kierowanego przez biskupa Stanisława; skazanie na śmierć (77 kwietnia) biskupa Stanisława ze Szczepanowa; wygnanie krla Bolesława II Śmiałego z kraju (wraz z synem udaje się na Węgry, gdzie umiera w 1081 r.)1079 – 1102 panowanie Władysława I Hermana, syna Kazimierza I Odnowiciela i Dobronegi księżniczki ruskiej1079 powołanie księcia Władysława I Hermana przez możnych panw na tron Polski; wznowił płacenie Czechom trybutu ze Śląska1100 podział Polski na dwie części między synw Zbigniew - Wielkopolska, Mazowsze Bolesław - Małopolska, Śląsk1102 4 czerwca śmierć władcy Polski Władysława I Hermana1102 - 1138 panowanie Bolesława III Krzywoustego, syna Władysława I Hermana i księżniczki niemieckiej Judyty Marii1102 – 1107 walka o władzę między synami Władysława I Hermana - Zbigniewem i Bolesławem, zakończona tragiczną śmiercią Zbigniewa1109 wyprawa cesarza Henryka V na Polskę; obrona Głogowa; bitwa pod Wrocławiem na Psim Polu, zakończona odwrotem wojsk niemieckich1116 – 1122 walki o uzależnienie całego Pomorza od Polski zakończone sukcesem Bolesława III Krzywoustego

- przyłączenie Pomorza Gdańskiego - 1119 r.

- przyłączenie ziem Pomorza Zachodniego - 1122 r.1135 zjazd w Merseburgu; Bolesław III Krzywousty uznał się lennikiem cesarza Lotara III i złożył hołd lenny z Pomorza Zachodniego i wyspy Rugii; potwierdzona została samodzielność i niezależność Kościoła w Polsce1138 ustawa sukcesyjna księcia Bolesława III Krzywoustego; podział kraju na dzielnice; wprowadzenie senioratu

- Władysław - otrzymał Śląsk i był pierwszym seniorem

- Bolesław - otrzymał Mazowsze

- Mieszko - otrzymał Wielkopolskę

- Henryk - otrzymał Ziemię Sandomierską (władzę zwierzchnią miał sprawować najstarszy z Piastw - senior, ktremu podlegali książęta poszczeglnych dzielnic, on też oprcz swej dzielnicy dziedziczonej otrzymał w zarząd dzielnicę senioralną)1138 28 października śmierć władcy państwa polskiego księcia Bolesława III Krzywoustego (Sochaczew)1138 – 1146 książę Władysław II Wygnaniec księciem zwierzchnim (seniorem), syn Bolesława III Krzywoustego i Zbysławy, księżniczki kijowskiej1146 – 1174 Bolesław IV Kędzierzawy księciem zwierzchnim (seniorem), syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei, hrabianki Bergu1173 -1177 Mieszko III Stary księciem zwierzchnim (seniorem), syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei hrabianki Bergu1177 – 1194 Kazimierz II Sprawiedliwy księciem zwierzchnim (seniorem), syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei hrabianki Bergu1185 Bogusław I książę Pomorza Zachodniego złożył hołd krlowi Danii Kanutowi VI; Polska utraciła zwierzchność nad Pomorzem Zachodnim1194 – 1227 Leszek Biały (książę sandomierski), księciem zwierzchnim (seniorem), syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny księżniczki morawskiej1209 utworzenie zakonu rycerskiego "Braci Dobrzyńskich" w celu podboju i chrystianizacji kraju pogańskich Prusw1226 książę Mazowsza Konrad sprowadza do Polski "Zakon Niemiecki Najświętszej Marii Panny" - Krzyżakw (powstał w 1198 r. w Palestynie); otrzymują oni Ziemię Chełmińską jako lenno1227 zamordowanie księcia zwierzchniego Leszka Białego przez Świętopelka Pomorskiego w czasie zjazdu książąt w Gąsawie1227 – 1232 okres (pięć lat) walk między braćmi o sprawowanie władzy zwierzchniej w kraju1232 – 1238 Henryk I Brodaty (książę śląski), księciem zwierzchnim (seniorem), syn Bolesława Wysokiego władcy Śląska1235 zakon rycerski "Braci Dobrzyńskich" został wchłonięty przez Zakon Krzyżacki1237 połączenie Zakonu Kawalerw Mieczowych (założony w 1202 r.; działał w Inflantach) z Zakonem Krzyżackim1238 – 1241 Henryk II Pobożny (książę śląski), księciem zwierzchnim (seniorem) syn Henryka I Brodatego, władcy Polski w latach 1232 - 12381241 kolejny najazd Tatarw na ziemie polskie; bitwa pod Legnicą, śmierć Henryka II Pobożnego; Tatarzy mimo odniesionego zwycięstwa wycofali się z ziem polskich1241 – 1242 Konrad I Mazowiecki (książę Mazowsza i Kujaw), księciem zwierzchnim (seniorem), syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny księżniczki morawskiej1253 kanonizacja biskupa Stanisława ze Szczepanowa (zginął w czasie panowania krla Bolesława II Śmiałego)1279 – 1288 Leszek Czarny (książę łęczycko-sieradzki i sandomierski), księciem zwierzchnim (seniorem), syn Kazimierza księcia kujawskiego, łęczyckiego, sieradzkiego1279 wprowadzenie na ziemiach polskich przymusu parafialnego; zgodnie z uchwałami IV soboru laterańskiego (1215 r.) mieszkańcy byli zobowiązani do uczestnictwa w mszach oraz przyjmowania sakramentw we właściwym kościele parafialnym1288 – 1290 Henryk IV Probus (książę wrocławski), księciem zwierzchnim (seniorem), wnuk Henryka II Pobożnego władcy Polski w latach 1238 - 12411288 po opanowaniu stolicy w Krakowie rozpoczął starania o zgodę papieża na koronację1290 śmierć Henryka IV Probusa; zapisuje w testamencie Ziemię Krakowską księciu Wielkopolski Przemysławowi II1279 – 1290 książę Przemysław władcą Wielkopolski1282 układ w Kępnie; władca Pomorza Gdańskiego czyni Przemysława II swym następcą1290 – 1296 Przemysław II księciem zwierzchnim (seniorem) i krlem Polski, prawnuk Mieszka III Starego władcy Polski w latach 1173-11771291 ustąpienie z tronu krakowskiego przed atakami wojsk czeskich; zmuszony do ucieczki wywizł z Wawelu insygnia koronacyjne1295 koronacja Przemysława II na krla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jakuba Świnkę w dniu 26 czerwca w katedrze gnieźnieńskiej; po niemal dwustu latach korona Bolesława II Śmiałego znalazła się na skroniach wielkopolskiego księcia; objął we władanie Pomorze Gdańskie1296 zamordowanie (8 lutego) krla Przemysława II w Rogoźnie z inspiracji margrabiw brandenburskich; władzę w Wielkopolsce obejmuje książę brzesko - kujawski Władysław Łokietek1300 – 1305 okres panowania na tronie polskim Wacława II władcy Czech1305 – 1306 Wacław III czeski krlem Polski, syn Wacława II1306 – 1333 panowanie Władysława I Łokietka, syna Kazimierza księcia kujawskiego i Eufrozyny księżniczki śląskiej1308 zajęcie Gdańska przez Brandenburczykw; Zakon Krzyżacki podstępnie zajął Pomorze Gdańskie1309 Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Zygfryd von Teuchtwagen przenisł siedzibę krzyżacką z Wenecji do Malborka1311 bunt przeciwko księciu Władysławowi Łokietkowi wzniecony przez patrycjat miasta Krakowa1314 Władysław Łokietek wkroczył do Poznania i opanował Wielkopolskę1320 20 stycznia w katedrze na Wawelu Władysław I Łokietek został namaszczony przez arcybiskupa Janisława na krla, jego zaś żona Jadwiga, crka Bolesława V Pobożnego, na krlową Polski1320 – 1321 proces polsko-krzyżacki przed sądem papieskim w Inowrocławiu i Brześciu; zapadł tam pomyślny wyrok dla polskiego władcy - zwrot Polsce Pomorza Gdańskiego - Krzyżacy nie uznali go1325 przymierze Polski z państwem litewskim umocnione małżeństwem syna Łokietka Kazimierza z Aldoną crką księcia Litwy Giedymina1331 najazd na ziemie polskie z płnocy wojsk krzyżackich, z południa wojsk czeskich Jana Luksemburga; najeźdźcy spustoszyli Wielkopolskę; w drodze powrotnej część wojsk krzyżackich została pobita pod Płowcami (27 września)1332 zabr Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej przez Zakon Krzyżacki1333 śmierć (2 marca) krla Władysława I Łokietka w Krakowie1333 – 1370 panowanie Kazimierza III Wielkiego, syna Władysława II Łokietka i Jadwigi, księżniczki śląskiej, krlowej Polski1335 zjazd w Wyszehradzie; Jan Luksemburski - władca Czech zrzekł się roszczeń do korony polskiej za 20 tysięcy kop groszy praskich; monarchowie: czeski i węgierski rozsądzili spr polsko-krzyżacki o zabrane przez Zakon polskie ziemie (Kujawy i Ziemia Dobrzyńska), wydając niekorzystny dla Polski wyrok1339 układ polsko-węgierski o prawie krla węgierskiego do Krlestwa Polskiego lub jego następcw, gdyby krl Polski Kazimierz zmarł bezpotomnie - proces polsko-krzyżacki w Warszawie; trwał ponad siedem miesięcy i zakończył się korzystnym dla Polski wyrokiem papieskim - nakaz zwrotu Polsce zagrabionych przez Krzyżakw ziem - ktrego Krzyżacy nie uznali1343 pokj wieczysty z zakonem Krzyżackim w Kaliszu; Polska odzyskała Kujawy i Ziemię Dobrzyńską, a Pomorze Gdańskie i Ziemia Chełmińska przekazana została Krzyżakom jako "wieczysta jałmużna"; krl Polski zachował tytuł pana i dziedzica tych ziem, co w przyszłości pozwoliło wznowić starania o zwrot tych ziem1348 traktat pokojowy krla Kazimierza III Wielkiego z cesarzem Karolem IV - cesarz zrzekł się pretensji do Mazowsza, krl praw do Śląska1351 książęta mazowieccy uznali się lennikami krla Kazimierza III1364 zjazd krakowski; Kazimierz III Wielki podejmował cesarza Karola IV Luksemburskiego, krla Węgier Ludwika Andegaweńskiego, Waldemara IV Duńskiego, Piotra krla Cypru oraz książąt Bolka Świdnickiego, Siemowita III Mazowieckiego, Bogusława V Pomorskiego, Ottona margrabiego brandenburskiego; uczta u Wierzynka

- założenie wyższej uczelni w Krakowie na wzr uniwersytetw włoskich, początkowo zwana Akademią Krakowską1334 – 1367 krl Kazimierz wydał liczne przywileje dla Żydw mieszkających na ziemiach polskich1370 śmierć (5 listopada) krla Kazimierza III Wielkiego w Krakowie na skutek wcześniej odniesionej rany w czasie łoww na dzikiego zwierza; był ostatnim władcą Polski z dynastii Piastw


Przykadowe prace

Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec

Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec Niemcy to republika związkowa o systemie parlamentarno-gabinetowym, po zjednoczeniu Niemiec złożona z 16 krajw związkowych – landw, 10 krajw wchodziło do 1990 roku w skł...

Interpretacja wiersza Tadeusza Rżewicza pt. Pociągi

Interpretacja wiersza Tadeusza Rżewicza pt. Pociągi Interpretacja wiersza Tadeusza Rżewicza pt. Pociągi Tadeusz Rżewicz w utworze Pociągi podejmuje ponownie tematykę dotyczącą odpowiedzialności człowieka za dokonane zło. Podmiot liryczny kreuje obraz poetycki...

Samotni bohaterowie literaccy.

Samotni bohaterowie literaccy. Człowiek wyalienowany od społeczeństwa przez dłuższy okres, nigdy nie będzie w stanie dostosować się do niego, będzie tak samo obcy dla innych jak inni dla niego. Z drugiej strony ludzie samotni są przeważnie bardzo uduchowionymi i spełni...

Formy państwa

Formy państwa Forma rzadzenia Oznacza strukturę najwyższych organw władzy, ich wzajemne relacje i sposoby powoływania głowy państwa. MONARCHIA – forma rządw w ktrej stanowisko głowy państwa należy do monarchy. Władzę swą monarcha uzyskuj...

Krzew łączący groby Tristana i Izoldy - opowieść sługi.

Krzew łączący groby Tristana i Izoldy - opowieść sługi. Obraz krzewu łączącego groby kochankw przedstaw w formie opowiadania sługi, ktry donosi o tym zdarzeniu krlowi Markowi Tristan i Izolda to bohaterowie książki, ktra opowiada o nieszczęśliwej mi...

Ignacy Krasicki - biografia.

Ignacy Krasicki - biografia. Ignacy Krasicki urodził się w ziemi sanockiej w 1735 roku. Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej. Rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery duchownej, na ktrej w wczesnych warunkach najprędzej mgł zdobyć wysokie stanowisko. Nauki szkolne pobiera&...

Odkrycia geograficzne (w czasach Kolumba i Magellana)

Odkrycia geograficzne (w czasach Kolumba i Magellana) Uprawy przywiezione z Ameryk: kukurydza, papryka, pomidory, ziemniaki, ananasy i indyki. Z Indii i wysp oceanu indyjskiego oraz Spokojnego sprowadzono korzenie: pieprz, goździki, cynamon(Dzięki przyprawą można było konserwować mięso i p...

Interpretacja, przekład *Jesli nie masz miłości... Francesco Petrarca

Interpretacja, przekład *Jesli nie masz miłości... Francesco Petrarca Francesco Petrarca *Jesli nie masz miłości... Jeśli nie masz miłości, cż jest, co ja czuję? Jeśli miłość jest, co to przebg takowego? Jeśli dobra, skąd skutku nabywa tak ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry