• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Demokracj...

Nawigacja

Demokracja i państwoDemokracja i państwo
Demokracja- rządy ludu, uczestnicznie wszystkich obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych. W państwach dużych nie jest to wykonalne, dlatego stosuje się demokracje pośrednią, czyli że wybierani przedstawiciele ludu, ktrzy następnie podejmują decyzje polityczne. Fakt ten jest jedną z przyczyn alienacji się reprezentacji politycznej ludu prowadzącej do rżnego typu rządw niedemokratycznych, podporządkowanych ostatecznie klasie posiadającej, realizacji jej interesw demokratycznych.

W historycznym rozwoju władzy demokracja jest,

Jak dotąd najwyższą formą kształtowania się życia społecznego i politycznego. Fundamentalizm ideologiczny, darwinizm polityczny i społeczny został zastąpiony ideami: braterstwa, rwności, wolności i egalitarności. Demokracja nie obejmuje jednakże struktury ekonomicznej. Do najpowazniejszych zagrożen należa: patologia władzy, anarchia, demokracja narzucona, tendencje autokratyczne i totalitarne, biernośc społeczna, sytuacja ekonomiczna i sytuacja między narodowa.Nietolerancja- brak wyrozumiałości wobec cudzych poglądw, upodobań, wierzeń i zachowań. Zaostrza konflikty społeczne, antagonizuje członkw grupy społecznej. Może prowadzić do zdarzeń wymykających się spod kontroli i przynoszących tragiczne skutki np. pogrom Żydw, pogrom Cyganw.Anarchia- dezorganizacja ,stan chaosu wynikający z bezsilności władzy państwowej.Patologie władzy- przeświadczenie społeczeństwa o skorumpowaniu urzędnikw. Zerwanie więzi między rządzącymi a rządzonymi prowadzi do utworzenia negatywnie postrzeganych elit politycznych. Często objawia się to zaniechaniem obowiązku głosowania podczas wyborw. Negatywne skutki wywołuje rwnież korupcja, ktra jest sprzeczna zasada sprawiedliwości i może doprowadzić do dezorganizacji życia społ. i gosp.Demokracja narzucona- niechętny stosunek społeczeństwa do demokracji wywołany sposobem jej wprowadzeni. Duże znaczenie w zaakceptowaniu przez społeczeństwo demokracji odgrywa sposb wprowadzenia jej w życie społeczne. Narzucona demokracja może zostać odrzucona prze społ. (np. w 1812r. narzucona przez Francuzw demokracje odrzuciło społeczeństwo francuskie)Autokratyzm i totalitaryzm- tęsknota społeczeństwa za władzą silnej ręki. Autokratyzm i totalitaryzm SA przeciwieństwem demokracji. Naruszaja one wszystkie podstawowe zasady demokratyczne, jak pluralizm,system przedstawicielski, prawa i swobody obywatelskie, podział i niezależność władz.Bierność społeczna- wyłączenie się części społeczeństwa z zycia publicznego. brak zaangażowania i inicjatywy, obojętność człowieka w rżnych sytuacjach społecznych. Występuje najczęściej na skutek niekorzystnego oddziaływania wychowawczego. Przyczyną bierności społecznej mogą być rwnież zaburzenia rozwoju psychicznego jednostki. Biernośc społeczna odznacza się często brakiem zaufania do sprawujących wladzę, co prowadzi zwykle do wyłączenia się cześc społeczeństwa. Przekłada się to na niska frekwencje w wyborach.Państwo to zgodnie z prawem międzynarodowym taka jednostka podziału politycznego świata, ktrej przysługuje pełna niepodległość, tj. nie podlega żadnej innej jednostce politycznej. Definicja ta nie uwzględnia jednak relacji państw z organizacjami międzynarodowymi takimi jak ONZ lub Unia Europejska, czy z silniejszymi państwami (np. w byłego bloku państw socjalistycznych podległych ZSRR). TEORIE POWSTANIA PAŃSTWA: teistyczna – teoria, ktra zakłada, że władza pochodzi od Boga; istnieje konieczność podziału państwa na rządzących i rządzonych; koncepcja ta powstała w starożytności, licznych zwolennikw zyskała w średniowieczu. teologiczna - jej twrcą był św. Augustyn, ktry w dziele zatytułowanym De civitatis Dei twierdził, że władza pochodzi od Boga, a państwo na ziemi powinno wzorować się na państwie niebieskim. Teorię tę zmodyfikował św. Tomasz z Akwinu: władza pochodzi od Boga, ale sposb rządzenia jest wymysłem człowieka, bo państwa nie są doskonałe. marksistowska (bazy i nadbudowy) – państwo jest formacją, ktra istnieje wyłącznie w społeczeństwach klasowych; powstaje, by bronić klas panujących przed klasami podporządkowanymi, wyzyskiwanymi, stać na straży nierwności społecznych i chronić stan posiadania klas dominujących; autorami tej koncepcji są Karol Marks i Fryderyk Engels. umowy społecznej – według tej teorii państwo jest wynikiem umowy między obywatelami, suwerenem w takim państwie jest nard; twrcą koncepcji jest Jan Jakub Rousseau. podboju i przemocy – zakłada, że państwa powstają w wyniku podbijana słabszych plemion przez plemiona silniejsze, w ten sposb za pomocą podbojw powiększa się terytorium państwa. Sformułowana została w XIX w. przez Ludwika Gumplowicza

Funkcje państwa wewnętrzne (tradycyjne; konserwatywne; liberalne) prawodawcza - państwo za pośrednictwem swojego aparatu tworzy prawo, ktre obowiązuje na jego terytorium. porządkowa - państwo jest zobowiązane do zachowania porządku i bezpieczeństwa na całym terytorium jego jurysdykcji. administracyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać krajem za pomocą aparatu administracyjnego. wewnętrzne (socjalistyczne; interwencjonistyczne; etatystyczne) gospodarczo-organizacyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać gospodarką i finansami kraju; socjalna - państwo jest zobowiązane zapewnić swoim obywatelom minimum środkw do życia; kulturalno-oświatowa - państwo jest zobowiązane zorganizować system edukacji i instytucji kulturalnych, szerzących rozwj intelektualny obywateli; zewnętrzne obrona granic - zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa przez niwelowanie zagrożenia agresją ze strony innych państw; kontakt z innymi państwami - państwo powinno organizować wspłpracę z innymi państwami.Obywatelstwo- przynależność prawna osoby fizycznej do danego państwa, ktra pociąga ze sobą podleganie prawom i obowiązkom kraju, ktrego obywatelstwo się posiada. Obywatelstwo jest wyznaczane z mocy prawa na jeden z dwch sposobw: tzw. prawo ziemi (łac. ius soli) - dziecko uzyskuje obywatelstwo państwa, na terytorium ktrego następują narodziny; tzw. prawo krwi (łac. ius sanguinis) - dziecko nabywa to samo obywatelstwo, co jego rodzice. Obywatelstwo można także uzyskać po spełnieniu wymogw ustanowionych przez państwo (np. przebywanie na terenie jakiegoś kraju przez kilka lat, dobra znajomość języka, kultury, historii kraju itp.). Większość państw wymaga zrzeczenia się poprzedniego obywatelstwa, ale niektre dopuszczają podwjne obywatelstwo. W Polsce obowiązuje zasada prawa krwi.

racja stanu- nadrzędny interes państwowy, wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami, wsplny dla większości obywateli i organizacji działających w państwie lub poza jego granicami ale na jego rzecz. W państwach demokratycznych racja stanu jest zazwyczaj kwestią "poza dyskusją". Wokł niej skupiają się organizacje i partie polityczne bez względu na orientacje ideowe. Najczęściej jest to kwestia obrony suwerenności kraju. W państwach niedemokratycznych racja stanu bywa używana jako argument przeciwko opozycji. Racją stanu kieruje się mąż stanu.Władza - Według klasycznej definicji Maxa Webera, władza to dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunkw społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera. Władza tradycyjna - występowała już we wczesnym średniowieczu i w niektrych dzisiejszych społeczeństwach plemiennych, jest uświęcona wielowiekowym przestrzeganiem zwyczaju. Uzasadniała ona wyrżnioną pozycję władcy, ktry z kolei stał na straży jej przestrzegania. Władza charyzmatyczna - opiera się na osobistej zdolności jednostki podporządkowywania sobie ludzi oraz ich oddaniu i zaufaniu w stosunku do przywdcy. Jest, więc to władza zindywidualizowana, władza, ktrej nikt inny poza osobą obdarzoną charyzmą nie jest w stanie sprawować. Władza legalna – do jej sprawowania uprawniony jest każdy, kto działa w ramach przyznanych mu kompetencji, określonych przez obowiązujący porządek normatywny.

Patologie władzy- alienacja Według Marksa, człowiek z natury twrczy pod wpływem tego, iż staje się on częścią maszyny zatraca swoją wolność i możliwości twrcze, poprzez co izoluje się od rzeczywistości społecznej. Izolowanie się od władzy społeczeństwa.forma alienacji jest partykularyzm (dbanie o własne interesy z pominięciem interesu ogłu), nepotyzm ( obsadzanie wysokich stanowisk krewnymi – poplecznictwo), klientelizm (oparcie władzy na układach i wzajemnych zależnościach politycznych), brutalizacja polityki (wymuszenie posłuszeństwa obywateli przez przemoc) Centralizacja uprawnień- to wzrost kompetencji i możliwośći decyzyjnych organw centralnych państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu lub całkowitej utracie uprawnień organw władzy lokalnej. Wyższym stopniem centralizacji uprawnień jest koncentracja uprawnień: centralizacja biurokratyczna, technokratyczna, militarystyczna, plutokratyczna. Oligarchizacja grup rządzących sa to rzady waskiej grupy ludzi stojacej ponad prawem. Biurokratyzacja władzy bezduszne przestrzeganie przepisw i ich niepotrzebne mnożenie. Korupcja władzy przyjmowanie korzyści majatkowych przez osoby sprawujące władze w zamian za określona decyzje.Forma państwa, sposb rządzenia i organizacji życia politycznego i społecznego w danym kraju określony przez zapisy konstytucji. Struktury władzy, sposb jej sprawowania, ustrj terytorialny państwa. Przy ustalaniu formy państwa uwzględnia się następujące kategorie: 1) ustrj polityczny, czyli formę rządw, sposb funkcjonowania naczelnych organw państwa. Ze względu na rolę głowy państwa i sposb jej wyłaniania wyodrębnia się monarchie i republiki. Natomiast rozpatrując relacje między głową państwa, parlamentem a rządem, rozrżnia się system prezydencki i parlamentarny; 2) ustrj terytorialny, czyli podział terytorium oraz stopień dystrybucji władzy państwowej (scentralizowany bądź zdecentralizowany), pozwala wyrżnić państwa unitarne i federacje; 3) reżim polityczny, czyli styl rządzenia, według ktrego wyrżnia się państwa demokratyczne, autorytarne i totalitarne.Monarchia, forma rządw, w ktrej monarcha (krl, cesarz, sułtan), stoi na czele kraju jako reprezentant władzy suwerennej. Monarcha pełnił władzę dożywotnio, samodzielnie lub wsplnie z organami typu doradczego lub ustawodawczego. Władza monarchy była dziedziczna lub wybieralna (elekcyjna).

Republika, rzeczpospolita, forma ustroju państwa, w ktrym najwyższą władzę sprawuje wybierany na określoną kadencję, w wyborach pośrednich lub bezpośrednich, prezydent lub organ kolegialny. Republika występowała już w starożytności (demokracja ateńska, republika rzymska) i w średniowieczu (miejska republika włoska). Pierwszą nowożytną republiką zostały Stany Zjednoczone Ameryki Płnocnej (1787), następną - Francja (1792), a w XIX w. kraje Ameryki Łacińskiej. Republika rozpowszechniła się dopiero w XX w. w Europie, Azji i Afryce po I wojnie światowej.Prezydencki system, forma rządw wynikająca z podziału władzy między egzekutywą i legislatywą, w ktrej prezydent jest rwnocześnie szefem rządu, przyjęta w konstytucji Stanw Zjednoczonych, w republikach Ameryki Łacińskiej oraz niektrych państwach Afryki i Azji. System wynika z koncepcji separacji władz państwowych. Prezydent jest powoływany w wyborach powszechnych, nie ma inicjatywy ustawodawczej ani prawa udziału w obradach parlamentu, nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, tak jak i ministrowie (będący wyłącznie urzędnikami w aparacie prezydenckim), ktrych on powołuje i odwołuje; z parlamentem komunikuje się za pomocą orędzia, w ktrym zawiera program rządu i propozycje ustaw.Unitarne państwo, forma państwa wyodrębniona ze względu na strukturę wewnętrzną i organizację organw państwa. Państwo, w ktrym jednostki terytorialno-administracyjne (np. wojewdztwa, gminy) są podporządkowane organom centralnym i nie mają autonomii, ani żadnej politycznej samodzielności (przeciwnie niż w państwie związkowym - federacji). Państwo takie jest wewnętrznie jednolite. Najbardziej charakterystyczne cechy unitarnego państwa to:

-występowanie jednolitego systemu prawa na całym terytorium (np. Polska, Węgry),

-jednorodny system organw prawodawczych, wykonawczych i sądowych,

-podporządkowanie organw władzy i administracji lokalnej organom centralnym.

Federacja (z łaciny – związek), 1) państwo związkowe, w przeciwieństwie do konfederacji posiadające własne organy związkowe. Na rzecz organw centralnych członkowie federacji zrzekają się części swoich suwerennych praw (odrębności armii, finansw, polityki zagranicznej). Federacjami są np.: Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwajcari; 2) w socjalizmie utopijnym i anarchizmie jednostka terytorialna, mająca jednoczyć grupy wytwrcze; 3) związek organizacji społecznych, stowarzyszeń, ugrupowań zawodowych lub politycznych.Reżim, reżym, system rządw, władza. W potocznym rozumieniu ma znaczenie pejoratywne – ustrj, w ktrym jest stosowany ucisk polityczny, ograniczenie swobd obywatelskich, łamanie prawa, nierzadko brutalna, policyjna przemoc wobec społeczeństwa.

Państwo totalitarne, system władzy, w ktrym państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, ścisłej kontroli nad każdym aspektem jej życia. Państwo to preferuje określony przez siebie model posłusznego mu obywatela i wszelkimi dostępnymi sposobami stara się wpoić całemu społeczeństwu. Model obywatela jest jeden - zgodny z ideologią przewodnią państwa, wszelki pluralizm poglądw i postaw jest bezwzględnie niszczony.


Przykadowe prace

Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu

Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romantycznej ideologii wybicia się Polski na niepodległo"...

Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa z Kalkuty Urodziła się w 1910 roku w Skopje (obecnie Macedonia) jako Agnes Gonxha Bojaxhiu. Z pochodzenia była Albanką. Już w wieku 12 lat poczuła powołanie do służby zakonnej. Sześć lat pźniej wstąpiła do zakonu sistr loretanek w Irlandii, pr...

Wady i zniekształcenia układu ruchu.

Wady i zniekształcenia układu ruchu. PŁASKOSTOPIE Płaskostopie jest to: poszerzenie przodostopia i obniżenie poprzecznego łuku stopy. W naszych warunkach cywilizacyjnych większość ludzi ma stopy jeśli nawet nie zniekształcone, to źle rozwinięte, niedostos...

Obrbki blacharskie

Obrbki blacharskie Obrbki blacharskie Obrbki blach wykonywane są najczęściej z blachy cynkowanej łączonej pomiędzy sobą na rąbki leżące. Obrbki blacharskie obejmują: 1. wykonywanie kołnierzy przy kominach 2. zabezpieczenia koszy 3. pokrycia okapw 4. ...

Znaczenie i przebieg mitozy

Znaczenie i przebieg mitozy Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komrek somatycznych, tzn. komrek budujących ciało danego organizmu. Polega na podziale komrki macierzystej na dwie komrki potomne o identycznej (pod względem jakości i ilości) informacji genetycznej względem komrki ma...

Wspłczesne kierunki psychologii. Psychodynamika

Wspłczesne kierunki psychologii. Psychodynamika Wspłczesne kierunki psychologii. PSYCHODYNAMIKA Psychoanaliza – podejście psychodynamiczne - psychoanalityczne myślenie o rozwoju osobowości człowieka i zaburzeniach. Zygmunt Freund (1856 – 1939) lekarz wiedeńs...

Romantycy zginąć muszą. Ten świat nie dla nich. Przedstaw sylwetkę Edwarda Stachury odwołując się do jego twrczości.

Romantycy zginąć muszą. Ten świat nie dla nich. Przedstaw sylwetkę Edwarda Stachury odwołując się do jego twrczości. Życie Edwarda Stachury jest nierozerwalnie związane z jego twrczością. Zjawisko to możemy zaobserwować rwnież u innych pisarzy, je...

Państwo - geneza, pojecie, funkcje

Państwo - geneza, pojecie, funkcje Państwo- polityczna organizacja społeczeństwa, wyposażona w suwerenną władzę, jest organizacją terytorialną i przymusową. Wg Georgia Jellinka państwo obejmuje trzy elementy: ludność, terytorium i władzę, a więc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry