• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Edukacja ...

Nawigacja

Edukacja we WłoszechEdukacja we Włoszech
Struktura systemu edukacji

We Włoszech w zasadzie już od kilkunastu lat dokonuje się mniejszych lub większych reform szkolnictwa. Ostatnia gruntowna modernizacja systemu edukacji rozpoczęła się w roku 2000. Cześć planw przemian jest jeszcze w fazie przygotowawczej.

Edukacja jest obowiązkowa dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat. Dostępne są trzy rodzaje placwek oświatowych: publiczne, prywatne i oparte na nauce w domu. Ogromna większość dzieci uczęszcza do szkł publicznych. Szkoły prywatne i kształcenie w domu są w zdecydowanej mniejszości. System szkolny jest dość scentralizowany. Ministerstwo Edukacji ustala programy nauczania i rozkłady zajęć; mianuje i zarządza kadrą nauczycielską, kierowniczą i nadzorem szkolnym; wyznacza zadania do realizacji i określa egzaminy maturalne (Maturita); rozprowadza środki finansowe; organizuje przeszkolenie i nadzoruje służby odpowiedzialne za inspekcję i wizytowanie. Wobec niemożności efektywnego radzenia sobie z tymi wszystkimi zakresami obowiązkw Ministerstwo ceduje niektre zadania na Prowincjonalną (Regionalną) Dyrekcję ds. Edukacji (Provveditorato agli studi), ktra stanowi pośredni organ administracyjny działający na szczeblu prowincji. Obok funkcji, ktre zostały na nich scedowane, dyrektorzy ds. edukacji (Provveditore agli studi) odpowiadają za kierowanie personelem stałym i pomocniczym, rozprowadzając fundusze na działalność bieżącą pomiędzy szkoły i monitorując ich wykorzystanie, jak rwnież kontrolując działalność szkł.

Prawa rodzicw

Prawa indywidualne

Rodzice ponoszą odpowiedzialność za edukację swych dzieci, w szczeglności w okresie obowiązku szkolnego (w wieku od 6 do 14 lat).

Na mocy Konstytucji Włoch z roku 1948 (Artykuły 30 i 33) rodzice mają całkowitą swobodę wyboru, jeżeli chodzi o edukację. Mogą się opowiedzieć za kształceniem swych dzieci w szkołach publicznych lub prywatnych albo w domu. O ile istnieje pełna wolność wyboru między szkołą państwową a niepaństwową, o tyle wybr spośrd rżnych szkł państwowych jest ograniczony wwczas, gdy ograniczona jest liczba dostępnych miejsc w szkole. Z reguły poszczeglne szkoły i administracja szkolna ustalają kryteria naboru do szkoły, stawiając na pierwszym miejscu odległość od domu dziecka do szkoły. Na szczeblu szkolnictwa podstawowego i pośredniego wybr szkoły jest podyktowany rejonizacją, ktra określa lokalizację szkoły na podstawie demograficznych charakterystyk każdego obszaru.

Zawsze możliwe jest składanie odwołania od decyzji administracji publicznej (w myśl Artykułu 113 Konstytucji). Z tego względu po odmowie szkoły rodzic (albo uczeń, ktry osiągnął w sensie prawnym pełnoletność) może złożyć odwołanie od decyzji zarwno do władz administracyjnych odpowiadających za edukację, jak i do sądu administracyjnego. Ustawa daje rodzicom i uczniom prawo do informacji na temat programw i metod nauczania.Obowiązek szkolny we Włoszech obejmuje dzieci pomiędzy 6 a 15 rokiem życia.

Przedszkole - jest nieobowiązkowe, uczęszczają do niego dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

I etap edukacji - szkoła podstawowa trwająca pięć lat.

• Na tym poziomie edukacji dzieci uczą się oglnych umiejętności obejmujących: język włoski, matematykę, podstawy historii i przedmioty przyrodnicze. W trzecim roku nauki uczniowie powinni rozpoczynać naukę języka obcego, jednak z braku funduszy i nauczycieli językw przygotowanych do pracy z małymi dziećmi, obowiązek ten realizuje tylko ok. 35 proc. szkł. Szkoła podstawowa kończy się egzaminem składającym się z dwch etapw: pierwszy to napisanie dwch prac - jednej z językw i ekspresji, drugiej z matematyki i logiki; drugi to egzamin ustny obejmujący wiedzę ze wszystkich przedmiotw nauczanych w szkole. Ocena z egzaminu nie jest brana pod uwagę przy przejściu na następny szczebel szkolny

• II etap edukacji - niższa szkoła średnia trwająca trzy lata.

szkoła średnia pierwszego stopnia (scuola media): trzyletnia, zakończona egzaminem dającym wstęp do szkoły średniej drugiego stopnia

liceum artystyczne (liceo artistico): cztero- lub pięcioletnie Na koniec nauki uczniowie zdają pisemny egzamin z języka włoskiego, języka obcego i matematyki oraz ustny ze wszystkich wykładanych przedmiotw. Sprawdzian ten jest egzaminem państwowym organizowanym przez ministerstwo, ale sprawdzanym w szkole.• III etap edukacji - nauka w wyższej szkole średniej, trwająca pięć lat. Tylko pierwszy rok w tej szkole jest objęty obowiązkiem szkolnym. Wśrd wyższych szkł średnich można wyrżnić kilka typw szkł: humanistyczne, ścisłe, artystyczne i techniczne (początkowo realizują program oglnokształcący, od trzeciego roku rozszerzony o przedmioty profilowane) oraz trzyletnie szkoły zawodowe. W ostatnich latach zrezygnowano z precyzyjnego określania programw zawodowych na rzecz przedmiotw oglnozawodowych, aby dostosować absolwentw do potrzeb rynku pracy i zapewnić ich mobilność. Nauka w wyższych szkołach średnich zakończona jest egzaminem państwowym, (od 1997 r. nie nazywa się on maturą).

Składa się on z trzech egzaminw pisemnych i jednego ustnego. Pierwszy egzamin pisemny to wypracowanie z języka włoskiego, drugi - test w języku obcym, składający się z pytań z rżnych dziedzin wykładanych w szkole (na oba te egzaminy arkusze przygotowywane są na zlecenie ministerstwa). Trzeci pisemny przygotowywany jest przez nauczycieli danej szkoły i obejmuje zakres przedmiotw profilowanych wykładanych w szkole. Po jego zdaniu młodzi Włosi mogą się ubiegać o przyjęcie na studia. Egzamin ustny obejmuje wszystkie przedmioty z ostatniego roku nauki (nie tylko profilowane). W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący przysyłany odgrnie, czterech nauczycieli i czterech egzaminatorw zewnętrznych. Przebieg egzaminw nadzoruje powołany przez ministra edukacji Narodowy Instytut Oceniania w Edukacji.

W szkołach średnich obowiązuje skala ocen od zera do dziesięciu. Oceny pozytywne zaczynają się od szstki. Za egzamin końcowy można otrzymać w sumie 100 pkt.: po 15 pkt. za każdy z trzech pisemnych, 35 pkt. za ustny oraz 20 pkt. łącznie za wyniki na świadectwach z ostatnich trzech klas.System rekrutacji na studia wyższe jest bardzo zrżnicowany. Ostatnio proponuje się odejście od egzaminw wstępnych, jednak wciąż większość uczelni przeprowadza testy.

System szkolnictwa wyższego we Włoszech można podzielić na dwa odrębne sektory: uniwersytecki i pozauniwersytecki. W ramach pierwszego z nich funkcjonuje obecnie 77 szkł wyższych, w tym: 51 tradycyjnych uniwersytetw, 13 uniwersytetw prywatnych, 2 uniwersytety dla obcokrajowcw, 5 państwowych instytutw uniwersyteckich, 3 państwowe instytuty politechniczne oraz 3 inne szkoły wyższe. Najstarszą wyższą uczelnią we Włoszech jest Uniwersytet w Bolonii, ktrego datę powstania trudno jednoznacznie ustalić, aczkolwiek najczęściej podaje się rok 1088.Ustawa z 1999 r. dokonała głębokiej reformy struktury studiw i wdrożyła system punktowy. Za cały rok akademicki pracy student może otrzymać ok. 60 punktw. Studia uniwersyteckie obejmują obecnie trzy cykle kształcenia. Pierwszy z nich wymaga zdobycia 180 punktw, co zwykle trwa trzy lata. Ukoronowaniem tego etapu jest otrzymanie stopnia akademickiego "laurea" (L). Drugi cykl, wymaga zgromadzenie dalszych 120 punktw i kończy się uzyskaniem stopnia specjalizacji "laurea specialistica" (LS).Do trzeciego cyklu edukacji uniwersyteckiej należą studia doktoranckie, trwające obecnie 3-4 lata. Rekrutacja na nie odbywa się poprzez konkurs, do ktrego dostęp mają posiadacze stopnia LS lub rwnoważnej kwalifikacji akademickiej, uzyskanej za granicą i uznanej przez dany uniwersytet w ramach obowiązujących porozumień międzynarodowych.We włoskim szkolnictwie uniwersyteckim można wyrżnić 5 kategorii pracownikw akademickich: profesorowie zwyczajni, profesorowie stowarzyszeni, profesorowie kontraktowi oraz lektorzy językw obcych. Ponadto, w ramach bilateralnych porozumień pomiędzy uczelniami zatrudnia się także wykładowcw zagranicznych. Roczny obowiązek dydaktyczny wynosi minimum 250 godzin. Pracownikw na pełnym etacie uniwersyteckim obowiązuje zakaz prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności zawodowej. Najwyższym jednoosobowym ciałem zarządzającym w uniwersytecie jest Rektor, a ciałami kolegialnymi - Senat Akademicki i Rada Zarządzająca.Sektor pozauniwersytecki obejmuje instytucje szkolnictwa wyższego oferujące edukację zarwno w formie krtkich studiw pomaturalnych, jak i studiw technicznych trwające maksymalnie do 4 semestrw. W skład tego sektora wchodzą rwnież akademie sztuki i konserwatoria muzyczne, a ponadto szkoły wojskowe i policyjne. W przeciwieństwie do wielu innych krajw "Piętnastki" we Włoszech nie działają szkoły wyższe oferujące krtkie nauczanie zawodowe.Niepełnosprawni we Włoszech

We Włoszech zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiednich i wystarczających kwalifikacji zawodowych leży w gestii władz regionalnych. Władze te są zobligowane do zapewnienia osobom niepełnosprawnym, ktre nie mogą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych dla osb pełnosprawnych, minimum przeszkolenia zawodowego. Część funduszy władz lokalnych przeznacza się na szkolenia w zakładach pracy oraz na praktyki zawodowe.

Informacje, opracowane na podstawie referatu, wygłoszone podczas seminarium Southern Europe Disability Committee, ktre odbyło się w Rzymie w dniach 13-15 czerwca 2002 r.

W pierwszej połowie lat 60. osoby niepełnosprawne były kształcone w specjalnych szkołach lub ośrodkach zamkniętych - tak, jak to miało miejsce w całej Europie. W 1968 roku po tzw. "Gorącej Jesieni dla Związkw Zawodowych" organizatorzy specjalnych instytucji dla osb niepełnosprawnych przekonali rodzicw do zabrania swoich dzieci z tych miejsc (ktre tak naprawdę były uważane za "getta") i zapisania ich do szkł, dostępnych dla wszystkich. Instytucje te przestały po prostu istnieć.

Akt nr118/71 ustalił, że uczniowie niepełnosprawni mają wypełnić obowiązek szkolny w placwkach powszechnych. Wyjątek stanowią osoby niewidome, głuche, upośledzone psychicznie.

W 1977 roku Akt nr 512 ustalił zasadę, nakazującą wszystkim uczniom niepełnosprawnym szkł podstawowych i średnich w wieku 6-14 lat uczęszczać do normalnych szkł. Nauczyciele byli jednak zobligowani do przygotowania programu kształcenia, ktry miał być wspomagany przez odpowiedzialnego metodyka, lokalne władze i oddziały zdrowia.

W 1987 roku Sąd Konstytucyjny wydał orzeczenie nr 215 uznając, że uczniowie niepełnosprawni mają także obowiązek kontynuowania nauki w szkołach średnich (nawet uczniowie z przewlekłą niepełnosprawnością). Sąd nałożył też na wszystkie władze w to zaangażowane (zgodnie z ich kompetencją) obowiązek zapewnienia usług, wspierających szkolną integrację.

Wydalenie osoby niepełnosprawnej ze szkoły jest obecnie zakazane przez prawo i może być w mediach potraktowane jako publiczny skandal. Parlament, rząd, urzędy coraz bardziej dążą do zapewnienia lepszych warunkw i pełnej integracji osb niepełnosprawnych.

Stowarzyszenia osb niepełnosprawnych, ich rodziny i opinia publiczna stale zwracają uwagę, by szkoły, ktre uzyskały autonomię, nie zaczęły zachowywać się jak przedsiębiorstwa komercyjne, dążące do zmniejszenia kosztw utrzymania uczniw niepełnosprawnych.Rżnice między prywatną edukacją, ktra jest efektywna, lecz trudno dostępna, i publiczną edukacją, ktra jest dostępna, lecz mało efektywna, stają się coraz większe. Dlatego założenia włoskiego systemu edukacji są kwestionowane.

Z danych Europejskiego Centrum Edukacji wynika, że we Włoszech jest ponad 2 mln analfabetw. Większość z nich mieszka na południu kraju.

Prywatne instytucje, partie polityczne i organizacje religijne rozwijają nieformalny system edukacji dorosłych. Te inicjatywy mają na celu redukowanie kulturowych i edukacyjnych luk pozostawionych przez edukację publiczną.

W niedawnej przeszłości zadanie tworzenia systemu edukacyjnego dla dorosłych zostało powierzone Edukacyjnym Centrom dla Dorosłych. Centra te miały formować system łączności pomiędzy szkołą, edukacją i pracą, zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji nr 455/97. Od niedawna są przekształcone w Ustawiczne Centra Terytorialne i służą osobistemu, społecznemu i kulturowemu rozwojowi ludzi potrzebujących przekwalifikowania i powiększenia zawodowej mobilności.
Przykadowe prace

Charakterystyka Antygony

Charakterystyka Antygony Tytułowa bohaterka dramatu Sofoklesa jest Antygona z rodu Labdajkidw , crka Edypa i Jokasty. Antygona jest siostra Ismeny oraz tragicznie zmarłych Polinejkesa i Eteoklesa. Jest ona młoda dziewczyna, narzeczona Hajmona. Dla zmarłego brata jest zdolna zrobić wszystko, pon...

Ewolucja ustroju w antycznym Rzymie

Ewolucja ustroju w antycznym Rzymie Najstarsze dzieje Rzymu nie są do końca jasne z powodu licznych zapożyczeń z kultury greckiej i legend. Jako pierwotne położenie Rzymu wskazywana jest osada położona u ujścia największej rzeki Italii, w miejscu pagrkowatym. Zna...

Charakterystyka porwnawcza Danusi i Jagienki z "Krzyżakw"

Charakterystyka porwnawcza Danusi i Jagienki z "Krzyżakw" Danusia i Jagienka to bohaterki książki pt."Krzyżacy". Poznajemy je kiedy mają ok.13-15 lat. Danuśka jest jedyną crką Juranda ze Spychowa.Natomiast Jagienka najstarsząz dzieci Zycha i Małgorzaty. ...

Akceleratory cząstek pojęcie i funkcja.

Akceleratory cząstek pojęcie i funkcja. Akceleratory pojęcie i funkcja. Akceleratory - są to urządzenia służące do przyspieszenia cząsteczek naładowanych, czyli do nadawania im energii od kilkudziesięciu keV do kilkuset GeV. Akceleratory dzielimy na akceleratory elektron...

Woski - znaczenie i budowa chemiczna

Woski - znaczenie i budowa chemiczna Wosk = wyższe kw.karboksylowe + wyższe alkohole Woski są estrami wyższych kwasw monokarboksylowych i wyższych alkoholi jednowodorotlenowych o parzystych liczbach atomw węgla od C16 do C36. Czasem oprcz alkoholi alifatycznych, zwłaszcza w woskach z...

Szare Szeregi poza Warszawą

Szare Szeregi poza Warszawą W poniższej pracy przygotowanej na zaliczenie przedbiegu z historii na stopień ćwik nie będę się rozpisywał oglnie nad działalnością Szarych Szeregw w całym kraju, a opiszę ich działalność na wybranych terenach. Bar...

Jaką rolę przypisali Bogu romantycy? Na podstawie Nie- Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego oraz Widzenia ks. Piotra z część III "Dziadw".

Jaką rolę przypisali Bogu romantycy? Na podstawie Nie- Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego oraz Widzenia ks. Piotra z część III "Dziadw". W romantyzmie rodzi się kryzys autorytetu Stwrcy, jego wizji odziedziczonej z tradycji. Człowiek rozczarowany do opiekuńczości Boga, ...

Jaką prawdę o człowieku wyrażają utwory: Zofii Nałkowskiej “Medaliony, Tadeusza Borowskiego “Opowiadania oraz Gustawa Herlinga Grudzińskiego “Inny

Jaką prawdę o człowieku wyrażają utwory: Zofii Nałkowskiej “Medaliony, Tadeusza Borowskiego “Opowiadania oraz Gustawa Herlinga Grudzińskiego “Inny Świat ?Tyle wiemy o sobie na ile nas sprawdzono? oto mądre słowa naszej narodowej i jakże trafne wydają ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry