• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ewolucja...

Nawigacja

Ewolucja gospodarcza Europy w średniowieczu.



Ewolucja gospodarcza Europy w średniowieczu.




Termin średniowiecze pierwotnie nie oznaczał okresu historycznego, ktrym dzisiaj jest określany. Po raz pierwszy został zastosowany przez włoskiego humanistę Wawrzyńca Vallę i oznacza wypaczoną łacinę barbarzyńcw. Dla humanistw zresztą cały okres stosowania owej zepsutej łaciny to rwnież czas upadku kultury i nauki. Idealizowanie dziedzictwa antyku, prowadziło w efekcie do zlekceważenia zdobyczy średniowiecza. Początek epoki określany jest wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego data nie jest ściśle określona waha się między 313/602 r. Natomiast data końcowa najbardziej prawdopodobna to 1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba. Nie przerwało to raptownie biegu dziejw, lecz znacznie wpłynęło na sposb myślenia ludzi.

Przez wieki z biegiem historii, rozwijała się historia gospodarcza, ktra została wyodrębniona jako samodzielna dyscyplina naukowa na przełomie XIX / XX w. Dotychczas naukowcy, nie zaakceptowali żadnej wsplnej definicji tej dziedziny. Nie wdając się w dyskusje i nie prbując ściśle zdefiniować historii gospodarczej można najoglniej stwierdzić, że zajmuje się ona badaniem zjawisk i procesw gospodarczych, w rżnych społeczeństwach i w ich rozwoju. Jest nauką społeczną leżącą na pograniczu nauk historycznych i ekonomicznych, stanowi część składową obu tych dyscyplin. Historia gospodarcza pozwala zrozumieć historyczne uwarunkowania, poznać rżnorodne czynniki, od ktrych zależy rozwj gospodarczy.

Ewolucja gospodarcza jest powolną, znaczną, zmianą, ktra zachodziła przez dziesiątki, a nawet setki lat, ma ona znaczny wpływ na przyszły ustrj gospodarczo-społeczny. Okres wiekw średnich nie należał do epoki szybko rozwijającej się, powstały liczne zmiany w ustroju, lecz nie były to zmiany rewolucyjne tylko stopniowe. Początkowo uważano, że gospodarka została zahamowana, wieki IV / XIII były uważane za pośrednie między starożytnością, a epoką odkryć – odrodzeniem,.

Gospodarka powstałą wraz z narodzinami człowieka. W procesie ewolucji produkcji człowiek posługiwała się rżnorodnymi narzędziami. Początkowo były to bardzo proste narzędzia z kamienia, gałęzi lub kości. Stopniowo ulepszano sposoby ich wykorzystywania. Najstarszym ustrojem społecznym jest wsplnota pierwotna, jeszcze w jej okresie pojawiło się niewolnictwo. W niektrych społeczeństwach niewolnictwo rozwinęło się stopniowo w podstawową formę gospodarowania. Początkowo pozycja niewolnika była stosunkowo niezłą. Z rozwojem gospodarki malały prawa poddanych niewolnikw .

Wraz z upadkiem Rzymu nastąpiła ewolucja w gospodarce. Nastąpił upadek niewolnictwa w Europie. Napływające na teren Imperium Rzymskiego plemiona barbarzyńskie zapoczątkowały zupełnie nowy ustrj w gospodarce średniowiecznej- feudalizm. Wkroczenie barbarzyńcw spowodowało podział całego terytorium na wiele księstw, co zapoczątkowało proces rozdrobnienia gospodarczego i politycznego, charakterystycznego dla początkującego feudalizmu w Europie. W całej gospodarce nastąpiła ewolucja związana z nowym ustrojem. Mimo że barbarzyńcy gwałtownie wtargnęli w Europejską gospodarkę, upłynie wiele lat zanim feudalizm zdoła w pełni zewolucjonizować ziemie i rozwinąć siły ponad poziom osiągnięty w okresie rozkwitu niewolnictwa. W początkowym okresie rozwoju feudalizmu w Europie, niemal wyłączną dziedziną działalności gospodarczej stało się rolnictwo. Stanowi zresztą ono podstawę nowo rozwijającego się systemu gospodarczego, aż do chwili jego upadku. Społeczeństwo dzieliło się na dwie podstawowe klasy społeczne: panw feudalnych, – ktry był właścicielem ziemskim, i chłopw poddanych – bezpośredni producent. Jednak rżnica między niewolnikiem, a chłopem poddanym jest istotna. Chłop nie jest własnością pana feudalnego. Posiada działkę ziemi i narzędzia pracy, ktre zapewniają mu minimalne warunki egzystencji. Mimo to przejście od niewolnictwa do feudalizmu było trudne i stopniowe, osłabiło życie gospodarcze. W schyłkowej fazie średniowiecza nastąpił stopniowo rozwj sił wytwrczych. Zaczęto opanowywać nowe techniki produkcyjne, zaczęto budować odlewnie surwki żelaza w piecach hutniczych. Szczeglną rolę w ewolucyjnym rozszerzaniu potencjału produkcyjnego społeczeństwa feudalnego odegrał rozwj miast, rzemiosła i handlu. Rozwojowi rzemiosła towarzyszyła specjalna praca, ktra skłania do wprowadzenia nowych urządzeń, udoskonalania procesu wytwarzania. Rzemieślnik – cieśla, szewc, rymarz nie był samowystarczalny, musiał sprzedawać wytworzone przez siebie produkty na rynku i zaopatrywać się w inne towary potrzebne do życia i wykonywania zawodu. Znacznie poszerzyły się możliwości ludzi, przyszłe odkrycia geograficzne były możliwe dzięki wynalazkowi kompasu. Znacznie polepszyły się możliwości, poszerzyły się horyzonty ludzi. Przyszłe odkrycia m.in. Ameryki mogło dojść do skutku dzięki nowemu wynalazkowi. Znaczny postęp w rolni rozpoczął się wraz z wprowadzeniem trjpolowego sytemu uprawy roli; rozwj ogrodnictwa i warzywnictwa. W coraz większym stopniu zaczęto korzystać ze źrdeł energii innych niż siła ludzkich mięsni. Starożytny wynalazek koła wodnego został przez wieki dopracowany i stał się faktycznym wynalazkiem średniowiecza. Młyny wodne upowszechniły się we Francji, już w początkach epoki feudalnej. W końcu XII w. Pojawiły się wiatraki napędzane siła wiatru. Około 900 r. wynaleziono chomąto. Oba wynalazki umożliwiły coraz lepsze wykorzystywanie siły pociągowej koni. W XIII w. Istniały już pługi o konstrukcji przypominających dzisiejsze, powstały one na długiej i krętej drodze ewolucji maszyn wspłczesnych z dawnymi wręcz niezdatnymi do dzisiejszych warunkw pracy zabytkami. Mimo że średniowiecze przez setki lat uznawane było za ponure i ciemne znacznie wpłynęło na gospodarkę Europejską.

Polska zaistniała w europejskiej gospodarce w XIII w. wczesny poziom gospodarczy a zwłaszcza posługiwania się prymitywnymi narzędziami, jak rodło lub socha, nie pozwalało na intensywną uprawę ziemi. Pola uprawiano przez kilka lat aż do wyjałowienia, po czym porzucano je i przenoszono je na inne miejsce. W polskim osadnictwie wiejskim i miejskim w XIII w. Nastąpiły znaczne przemiany ewolucyjne związane z ruchem kolonizacyjnym, ktry ogarnął Europę Zachodnią wiek wcześniej. Mimo bardziej intensywnego wykorzystywania pl nie zachodziła potrzeba porzucania ziemi po kilku latach gdyż wyjałowieniu zapobiegano dzięki nowym narzędziom i odpowiedniej kolejności uprawy. Nowy system uprawy tzw. trjpolwki został zastosowany w Europie, znacznie polepszył osadnictwo. Został wprowadzony przez flamandzkich i niemieckich chłopw szukających tu lepszych warunkw życia. Szybko upowszechnił się wśrd miejscowej ludności. Ewolucja nie ominęła także życia miejskiego. Przeniesione przez kolonistw nowe zwyczaje prawne legły u podstaw powstawania nowego typu miast, zwanego lokacyjnym. Nowe ośrodki cieszące się znaczną samodzielnością powoli stawały się centrami produkcji rzemieślniczej i wymiany handlowej, ktra najlepiej rozwinęła się w kolejnej epoce.

Okres średniowiecza był określany mianem wiekw średnich, w ktry nic z założenia ważnego się nie wydarzyło. Dopiero kilka wiekw wcześniej zostały docenione starania ludzi średniowiecza. W epoce tej powstały liczne ewolucyjne przemiany, na ktrych opiera się dzisiejsza gospodarka, można powiedzieć, że bez wynalazkw średniowiecza żadna przyszła epoka nie mogłaby tak wybitnie i dobrze funkcjonować. W średniowieczu ludzie nie opierali się na gospodarce antycznej, ktra była uznawana ( i dalej tak jest według niektrych) za fenomenalną i pełną rewolucyjnych odkryć, ludzie w średniowieczu kierowali się całkiem innymi prawami wyznawali odmienne filozofie, stąd zerwanie z antykiem. Mimo to średniowieczna gospodarka nie obumarła, lecz rozwijała się w swoim tępię, dopasowanym do potrzeb i tamtejszego życia.



Bibliografia:

- Ekonomia polityczna- R. Kudliński, J. Lewandowski.

- Historia w datach- M. Czapliński, A. Łoś, J. Maroń, W. Mrozowicz.

- Dzieje gospodarcze świata do roku 1980 - J. Ciepielewski, I.Kostrowicka, Z. Landau, j. Tomaszewski.












Przykadowe prace

GOP

GOP Grnośląski Okręg Przemysłowy jest w naszym kraju najbardziej charakterystycznym przykładem obszaru wysoce przekształconego przez człowieka. Grny Śląsk stanowi centralną część aglomeracji miejsko-przemysłowej. W okręgu grnośląskim nast...

Faktura

Faktura Każdy przedmiot ma określoną powierzchnię.Jej charakter,wynikający z użytego materiału i techniki wykonania, nazywamy fakturą.Powierzchnia przedmiotw może być gładka, chropowata, rwna, falista, pomarszczona lub niejednolita.Faktura jest tym większa, im bardzi...

Żywienie sportowcw

Żywienie sportowcw Odżywianie sportowcw a rodzaj wykonywanego wysiłku – w treningu siłowym, wytrzymałościowym i szybkościowym Wysiłek wytrzymałościowy: Podstawowym czynnikiem warunkującym adaptację organizmu do długotrwałej pracy fizycznej s&...

Państwo polskie od X do XII wieku

Państwo polskie od X do XII wieku Państwo polskie powstało ze zjednoczenia plemion zamieszkujących tereny pomiędzy Wisła a Odrą. Najsilniejszym plemieniem byli Polanie z terenw wokł grodw w Gnieźnie, Poznaniu, Ostrowie Lednickim i Lądzie. W drugiej połowie X w. Polanie za...

Środki Stylistyczne Najczęściej używane

Środki Stylistyczne Najczęściej używane ŚRODKI STYLISTYCZNE APOSTROFA-bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś, szczeglnym rodzajem apostrofy jest inwokacja (uroczysty zwrot do Boga, bstwa z prośbą o natchnienie) ANAFORA- poszczeglne wersy rozpoczynają się t...

Tadeusz Borowski "Proszę państwa do gazu" - portret ofiar i oprawcw.

Tadeusz Borowski "Proszę państwa do gazu" - portret ofiar i oprawcw. Portret ofiar i ich oprawcw we fragmencie Proszę państwa do gazy Tadeusza Borowskiego. W wypracowaniu wykorzystaj znajomość innych opowiadań pisarza. Wstęp: Za pośrednictwem opowiadań Tade...

Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia Umweltschtzer warnen: die Luft und das Wasser sind verschmutzt. Die Tiere sterben aus. Die Fabriken produzieren giftigen Rauch und das Autos erzeugen gefhrliche Abgase. Alles das veursacht Smog. Die Mllberge wachsen immer hher. Man muss etwas dagegen tun. Zu Hause: - das Wasser nicht stndig laufen las...

Gdybyś mogła zamieszkać w jakiejś cywilizacji starożytnej, to w jakiej i dlaczego?

Gdybyś mogła zamieszkać w jakiejś cywilizacji starożytnej, to w jakiej i dlaczego? Nazywam się Dzassira. Jestem skromną kobietą o brązowej cerze i skrze splamionej przez pustynne słońce. Pochodzę z Nubii, los jednak sprawił, że znalazłam się w E...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry