• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Filozofia...

Nawigacja

Filozofia ŚredniowieczaFilozofia Średniowiecza
Filozofia Średniowiecza

Teocentryzm - nazwa tego nurtu w filozofi pochodzi od greckiego ???? (Theos) - Bg i od łacińskiego centrum - środek.
W filozofii, postawa będąca wyrazem przekonania, że Bg jest przyczyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego co istnieje. W tej perspektywie powinny być rozpatrywane zagadnienia dotyczące sensu istnienia, dziejw i przeznaczenia człowieka.. Teocentyryzm występował w starożytnych filozofiach i myśli wielu filozofw. Platon określa Boga jako "Pierwszą Przyczynę" wszelkiego istnienia i wszelkiej wiedzy, "Najwyższe dobro". Arystoteles nazywa Boga nieruchomym Pierwszym Motorem wszystkich rzeczy, Tym, ktry porusza wszystko, sam pozostając w bezruchu. Plotyn głosił, że myśl musi pozostać w tyle za tym, co nazywa Jeden (Jedyny).Teocentryzm był głoszony przez Kościł katolicki w okresie Średniowiecza, gdy nauka i filozofia miały pomagać w głoszeniu oficjalnej doktryny kościelnej. Zgodnie z filozofią teocentryzmu prawie wszystkie przejawy ludzkiej twrczości artystycznej miały na celu głoszenie potęgi Boga. Bg jest też odpowiedzią na wszelkie pytania i wątpliwości. Św. Augustyn głosił: ?Pragnę poznać Boga ? i nic więcej?.

Augustynizm to doktryna filozoficzno-religijna Św. Augustyna. Do XIII wieku była oficjalną filozofią Kościoła katolickiego.
System ten zakłada istnienie dramatycznego rozdarcia między Bogiem i światem, a więc między bytem duchowym i cielesnym. Rozdarcie to jest szczeglnie widoczne wewnątrz człowieka, ktrego dusza jako byt wyższy dąży ku sprawom wiecznym, a ciało jako byt niższy dąży ku rzeczom materialnym, ku upadkowi, co jest potwierdzeniem słw z biblijnej Księgi : "Marność nad marnościami - wszystko marność".

Założenia augustianizmu:

? zasadniczym zagadnieniem filozofii jest Bg
? uznanie wyższości łaski i ducha (doświadczenie wewnętrzne) nad naturą i materią (doświadczenie zewnętrzne)
? oświecenie boskiego pochodzenia jest drogą poznania praw rządzących światem

Tomizm ? system filozoficzny oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu.
Tomizm bazuje na filozofii Arystotelesa. Głwnym pojęciami są: akt, możność, forma, materia, przyczyna sprawcza, przyczyna celowa, substancja, przypadłości, istota, natura.

Cechy charakterystyczne tomizmu to:

? prawda, piękno i dobro to powszechne atrybuty bytu. Zło jest brakiem dobra i nie ma swej substancji. Każdy byt w sposb naturalny dąży do pełnego urzeczywistnienia swej natury (swej doskonałości).
? dusza ludzka jest rozumną, jednostkową formą człowieka. Połączenie duszy i ciała jest celowe, bo dusza może poznawać świat tylko poprzez zmysły ciała. Istnieją formy rozumne pozbawione ciała (aniołowie), poznające rzeczywistość bez pośrednictwa zmysłw.
? człowiek posiada władze poznawcze i pożądawcze. Władze poznawcze to zależne od ciała zmysły oraz niezależny od ciała intelekt; władze pożądawcze to zależne od ciała emocje i uczucia oraz niezależna od ciała wola. Tomizm zakłada pierwszeństwo władz poznawczych nad pożądawczymi.
? przeznaczeniem człowieka jest poznanie najwyższego dobra - oglądanie Boga dzięki "światłu chwały?
? człowiek znajduje się na drabinie bytw pomiędzy aniołami i zwierzętami.

Franciszkanizm - postawa wobec świata, ktra rozwinęła się w średniowieczu i była propagowana przez św. Franciszka.. Był zwolennikiem radowania się z prostych rzeczy i stworzeń bożych. Postawą franciszkańską nazywamy życie w ubstwie, pokorze, w bliskości z naturą. Jest to pochwała cnt ewangelicznych, postrzeganie Natury jako dzieła boskiego (ergo - całe stworzenie jest dobre, bo stworzył jej dobry Stwrca)
Franciszkanizm jest filozofią wszechogarniającej miłości do świata i wszelkiego stworzenia jako dzieła bożego. Św. Franciszek kierował się dosłownym rozumieniem nakazu Chrystusa o porzuceniu wszystkiego i podążaniu za Nim.

Założenia franciszkanizmu :

? miłość do świata - jest ona wyrazem miłości do Boga - Stwrcy; doskonałym tworem Boga jest przyroda, "siostra" ludzi; franciszkanizm zakładał harmonijne wspłistnienie z nią człowieka
? afirmacja życia i świata - człowiek powinien cieszyć się z życia, akceptować je; uważał, że istotą porządku panującego na ziemi jest wspłistnienie cierpienia i radości - przez cierpienie poznajemy smak radości. Święty Franciszek akceptował wszystkie elementy świata stworzonego przez Boga. Jeżeli Bg to stworzył więc jest w tym jego mądrość
? życie zgodne z nakazami ewangelicznymi - występował przeciw okrucieństwu, nienawiści, chciwości, głosząc konieczność życia zgodnego z najważniejszymi cnotami ewangelicznymi: miłosierdziem, braterstwem i ubstwem.
? Dostrzeganie w każdym człowieku czegoś dobrego
? zrozumienie dla zła , prba znalezienia przyczyny zła.
? Pokora źrdłem radości.
? Przewaga duszy nad ciałem.
? Miłość do bliźniego prowadzi do radości doskonałej a ta do świętości.


Przykadowe prace

Humanizm i internacjonalizm poezji C.K.Norwida.

Humanizm i internacjonalizm poezji C.K.Norwida. INTERNACJONALIZM - postawa społeczno-polityczna, wyrażająca się w dą-żeniu do rwnouprawnienia, przyjaźni i wspłpracy wszystkich narodw. Norwid był zdecydowanym przeciwnikiem romantycznego egzaltowania się oj-czyzną i ...

Czego dowiedział się mały Książę podczas swej wędrwki po wszechświecie?

Czego dowiedział się mały Książę podczas swej wędrwki po wszechświecie? Utwr Antoine de Saint-Exupry pt. Mały Książe napisany jest w konwencji ba-śniowej, ale możemy rwnież powiedzieć, że jest on przypowieścią o ludzkim życiu. W wie...

Klasyfikacja podatku.

Klasyfikacja podatku. Rżnorodność podatkw oraz znaczne zrżnicowanie form wymiaru i poboru podatkw powodują konieczność ich klasyfikacji. Klasyfikacje przeprowadza się według rżnych kryteriw. I tak, w klasycznej nauce finansw publicznych posługiwano się podzia&...

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne ADMINISTRACJA jest pojęciem używanym w dwojakim znaczeniu. Oznacza ona bądź jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej, polegającej na zarządzaniu, bądź ogł organw państwowych zajmujących się administrowaniem...

Krl Edyp jako bohater tragiczny

Krl Edyp jako bohater tragiczny Jednym z najwybitniejszych utworw Sofoklesa jest tragedia Krl Edyp. Edyp jako syn krla Teb jest dotknięty klątwą bogw. Tragizm w tym utworze jak i w każdej innej tragedii antycznej polega na ukazaniu nierozwiązywalnego konfliktu. Starcia jednostki z siłą wy&...

Postać "Złodziejki książek" w kontekście innych bohaterw literatury wojennej

Postać "Złodziejki książek" w kontekście innych bohaterw literatury wojennej Okres wojny to czas pełen przemocy, czyhających zewsząd niebezpieczeństw, wielu nieprzewidywanych sytuacji. To także czas sprawdzianu dla wielu ludzi, ktrzy w ekstremalnych sytuacjach odkrywają sw...

"Chmury" Arystofanesa

"Chmury" Arystofanesa Chmury Komedię tę wystawił Arystofanes na Dionizjach w 423 r.pne. Jest to jego piąta sztuka, okazała się jednak totalną klapą, gdyż zajął III miejsce. Pźniej przerobił utwr i to właśnie ta druga wersja się zachowa ...

Konstytucja, sejm itp.

Konstytucja, sejm itp. 1. Konstytucje polskie: - artykuły henrykowskie (1573) - Konst. 3-ego Maja (1791 do 1792) - Konst. Marcowa (17 III 1921) - Konst. Kwietniowa (23 IV 1935) - Konst. Stalinowska (22 VII 1952) - obecna (2 IV 1997) 2. System wyborczy a) wybory bezpośrednie (prezyden...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry