• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Filozofia...

Nawigacja

Filozofia ŚredniowieczaFilozofia Średniowiecza
Filozofia Średniowiecza

Teocentryzm - nazwa tego nurtu w filozofi pochodzi od greckiego ???? (Theos) - Bg i od łacińskiego centrum - środek.
W filozofii, postawa będąca wyrazem przekonania, że Bg jest przyczyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego co istnieje. W tej perspektywie powinny być rozpatrywane zagadnienia dotyczące sensu istnienia, dziejw i przeznaczenia człowieka.. Teocentyryzm występował w starożytnych filozofiach i myśli wielu filozofw. Platon określa Boga jako "Pierwszą Przyczynę" wszelkiego istnienia i wszelkiej wiedzy, "Najwyższe dobro". Arystoteles nazywa Boga nieruchomym Pierwszym Motorem wszystkich rzeczy, Tym, ktry porusza wszystko, sam pozostając w bezruchu. Plotyn głosił, że myśl musi pozostać w tyle za tym, co nazywa Jeden (Jedyny).Teocentryzm był głoszony przez Kościł katolicki w okresie Średniowiecza, gdy nauka i filozofia miały pomagać w głoszeniu oficjalnej doktryny kościelnej. Zgodnie z filozofią teocentryzmu prawie wszystkie przejawy ludzkiej twrczości artystycznej miały na celu głoszenie potęgi Boga. Bg jest też odpowiedzią na wszelkie pytania i wątpliwości. Św. Augustyn głosił: ?Pragnę poznać Boga ? i nic więcej?.

Augustynizm to doktryna filozoficzno-religijna Św. Augustyna. Do XIII wieku była oficjalną filozofią Kościoła katolickiego.
System ten zakłada istnienie dramatycznego rozdarcia między Bogiem i światem, a więc między bytem duchowym i cielesnym. Rozdarcie to jest szczeglnie widoczne wewnątrz człowieka, ktrego dusza jako byt wyższy dąży ku sprawom wiecznym, a ciało jako byt niższy dąży ku rzeczom materialnym, ku upadkowi, co jest potwierdzeniem słw z biblijnej Księgi : "Marność nad marnościami - wszystko marność".

Założenia augustianizmu:

? zasadniczym zagadnieniem filozofii jest Bg
? uznanie wyższości łaski i ducha (doświadczenie wewnętrzne) nad naturą i materią (doświadczenie zewnętrzne)
? oświecenie boskiego pochodzenia jest drogą poznania praw rządzących światem

Tomizm ? system filozoficzny oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu.
Tomizm bazuje na filozofii Arystotelesa. Głwnym pojęciami są: akt, możność, forma, materia, przyczyna sprawcza, przyczyna celowa, substancja, przypadłości, istota, natura.

Cechy charakterystyczne tomizmu to:

? prawda, piękno i dobro to powszechne atrybuty bytu. Zło jest brakiem dobra i nie ma swej substancji. Każdy byt w sposb naturalny dąży do pełnego urzeczywistnienia swej natury (swej doskonałości).
? dusza ludzka jest rozumną, jednostkową formą człowieka. Połączenie duszy i ciała jest celowe, bo dusza może poznawać świat tylko poprzez zmysły ciała. Istnieją formy rozumne pozbawione ciała (aniołowie), poznające rzeczywistość bez pośrednictwa zmysłw.
? człowiek posiada władze poznawcze i pożądawcze. Władze poznawcze to zależne od ciała zmysły oraz niezależny od ciała intelekt; władze pożądawcze to zależne od ciała emocje i uczucia oraz niezależna od ciała wola. Tomizm zakłada pierwszeństwo władz poznawczych nad pożądawczymi.
? przeznaczeniem człowieka jest poznanie najwyższego dobra - oglądanie Boga dzięki "światłu chwały?
? człowiek znajduje się na drabinie bytw pomiędzy aniołami i zwierzętami.

Franciszkanizm - postawa wobec świata, ktra rozwinęła się w średniowieczu i była propagowana przez św. Franciszka.. Był zwolennikiem radowania się z prostych rzeczy i stworzeń bożych. Postawą franciszkańską nazywamy życie w ubstwie, pokorze, w bliskości z naturą. Jest to pochwała cnt ewangelicznych, postrzeganie Natury jako dzieła boskiego (ergo - całe stworzenie jest dobre, bo stworzył jej dobry Stwrca)
Franciszkanizm jest filozofią wszechogarniającej miłości do świata i wszelkiego stworzenia jako dzieła bożego. Św. Franciszek kierował się dosłownym rozumieniem nakazu Chrystusa o porzuceniu wszystkiego i podążaniu za Nim.

Założenia franciszkanizmu :

? miłość do świata - jest ona wyrazem miłości do Boga - Stwrcy; doskonałym tworem Boga jest przyroda, "siostra" ludzi; franciszkanizm zakładał harmonijne wspłistnienie z nią człowieka
? afirmacja życia i świata - człowiek powinien cieszyć się z życia, akceptować je; uważał, że istotą porządku panującego na ziemi jest wspłistnienie cierpienia i radości - przez cierpienie poznajemy smak radości. Święty Franciszek akceptował wszystkie elementy świata stworzonego przez Boga. Jeżeli Bg to stworzył więc jest w tym jego mądrość
? życie zgodne z nakazami ewangelicznymi - występował przeciw okrucieństwu, nienawiści, chciwości, głosząc konieczność życia zgodnego z najważniejszymi cnotami ewangelicznymi: miłosierdziem, braterstwem i ubstwem.
? Dostrzeganie w każdym człowieku czegoś dobrego
? zrozumienie dla zła , prba znalezienia przyczyny zła.
? Pokora źrdłem radości.
? Przewaga duszy nad ciałem.
? Miłość do bliźniego prowadzi do radości doskonałej a ta do świętości.


Przykadowe prace

Porwnaj style w sztuce starożytnej - Egiptu, Grecji i Rzymu. Historia sztuki.

Porwnaj style w sztuce starożytnej - Egiptu, Grecji i Rzymu. Historia sztuki. WSTĘP Akceptacja odmiennej cywilizacji jest wypadkową naszych relacji ze światem ? zdolności do przyjmowania lub odrzucania nowego, dzielenia na swojskie i obce. Rzymianie uważali, że cywilizację tworzą prawa...

Unia Lubelska

Unia Lubelska PRZYCZYNY: - Litwa słaba wobec ekspansji Rosji - Zygmunt August bez następcy tronu - poparcie unii realnej przez możnowładcw i egzekutorw(ruch egzekucyjny) - popracie średniej szlachty na litwie(ruskw i litwinw) dążących do uwolnienia się spod władzy ksi&#...

Kręgozmyk

Kręgozmyk kręgozmyk Kręgozmyk polega na powolnym przemieszczaniu się trzonu kręgowego ku tyłowi lub przodowi. Możemy wyrżnić trzy postacie tej wady: - kręgozmyk ku przodowi - kręgozmyk ku tyłowi ( tyłozmyk ) - kręgozmyk rzekomy ...

Dekolonizacja

Dekolonizacja Dekolonializacja to proces wyzwalania się narodw spod zalezności kolonialnej i tworzenia się państw niepodległych. Proces ten najsilniej rozwinął się po II wojnie światowej, w latach 1945 – 1960. Warto zwrcić uwagę na to, jaka wwczas panowała sytu...

Program imprezy

Program imprezy PROGRAM FESTYNU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KNYSZYNIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA FERII ZIMOWYCH A) etap przygotowawczy: Cel imprezy: Festyn za Szkołą Podstawową w Knyszynie zostanie przeprowadzony w dniu 15.02.2005r. Celem naszej imprezy była integrac...

Refleksje o Bogu

Refleksje o Bogu Refleksja o Bogu, jaką rozwija Pascal (1623-1662) w swych Myślach, nie jest w żadnym wypadku owocem intelektualnych poszukiwań, natomiast pojawia się jako najwyższa potrzeba życia. Bg bowiem ratuje człowieka przed absurdem. Pascal trafnie został nazwany piewc...

Kult wielkich ludzi w poezji Cypriana Kamila Norwida

Kult wielkich ludzi w poezji Cypriana Kamila Norwida C. K. Norwid to czwarty z wielkich polskich romantykw, twrczość poety przypada na drugą połowę tej epoki. Debiutował w 1840 roku, czyli prawie 20 lat po wydaniu I tomu "Poezji" A. Mickiewicza. Szybko zdobył sławę poetyck...

Stanisław Wojciechowski

Stanisław Wojciechowski Stanisław Wojciechowski I Młodość Stanisław Wojciechowski urodził się 15 marca 1869 roku w Kaliszu. Jego rodzicami byli: Feliks Wojciechowski - dozorca kaliskiego więzienia oraz Florentyna z Vorhoffw. W 1888 r. ukończył kaliskie gimnazju...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry