• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Filozofia...

Nawigacja

Filozofia ŚredniowieczaFilozofia Średniowiecza
Filozofia Średniowiecza

Teocentryzm - nazwa tego nurtu w filozofi pochodzi od greckiego ???? (Theos) - Bg i od łacińskiego centrum - środek.
W filozofii, postawa będąca wyrazem przekonania, że Bg jest przyczyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego co istnieje. W tej perspektywie powinny być rozpatrywane zagadnienia dotyczące sensu istnienia, dziejw i przeznaczenia człowieka.. Teocentyryzm występował w starożytnych filozofiach i myśli wielu filozofw. Platon określa Boga jako "Pierwszą Przyczynę" wszelkiego istnienia i wszelkiej wiedzy, "Najwyższe dobro". Arystoteles nazywa Boga nieruchomym Pierwszym Motorem wszystkich rzeczy, Tym, ktry porusza wszystko, sam pozostając w bezruchu. Plotyn głosił, że myśl musi pozostać w tyle za tym, co nazywa Jeden (Jedyny).Teocentryzm był głoszony przez Kościł katolicki w okresie Średniowiecza, gdy nauka i filozofia miały pomagać w głoszeniu oficjalnej doktryny kościelnej. Zgodnie z filozofią teocentryzmu prawie wszystkie przejawy ludzkiej twrczości artystycznej miały na celu głoszenie potęgi Boga. Bg jest też odpowiedzią na wszelkie pytania i wątpliwości. Św. Augustyn głosił: ?Pragnę poznać Boga ? i nic więcej?.

Augustynizm to doktryna filozoficzno-religijna Św. Augustyna. Do XIII wieku była oficjalną filozofią Kościoła katolickiego.
System ten zakłada istnienie dramatycznego rozdarcia między Bogiem i światem, a więc między bytem duchowym i cielesnym. Rozdarcie to jest szczeglnie widoczne wewnątrz człowieka, ktrego dusza jako byt wyższy dąży ku sprawom wiecznym, a ciało jako byt niższy dąży ku rzeczom materialnym, ku upadkowi, co jest potwierdzeniem słw z biblijnej Księgi : "Marność nad marnościami - wszystko marność".

Założenia augustianizmu:

? zasadniczym zagadnieniem filozofii jest Bg
? uznanie wyższości łaski i ducha (doświadczenie wewnętrzne) nad naturą i materią (doświadczenie zewnętrzne)
? oświecenie boskiego pochodzenia jest drogą poznania praw rządzących światem

Tomizm ? system filozoficzny oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu.
Tomizm bazuje na filozofii Arystotelesa. Głwnym pojęciami są: akt, możność, forma, materia, przyczyna sprawcza, przyczyna celowa, substancja, przypadłości, istota, natura.

Cechy charakterystyczne tomizmu to:

? prawda, piękno i dobro to powszechne atrybuty bytu. Zło jest brakiem dobra i nie ma swej substancji. Każdy byt w sposb naturalny dąży do pełnego urzeczywistnienia swej natury (swej doskonałości).
? dusza ludzka jest rozumną, jednostkową formą człowieka. Połączenie duszy i ciała jest celowe, bo dusza może poznawać świat tylko poprzez zmysły ciała. Istnieją formy rozumne pozbawione ciała (aniołowie), poznające rzeczywistość bez pośrednictwa zmysłw.
? człowiek posiada władze poznawcze i pożądawcze. Władze poznawcze to zależne od ciała zmysły oraz niezależny od ciała intelekt; władze pożądawcze to zależne od ciała emocje i uczucia oraz niezależna od ciała wola. Tomizm zakłada pierwszeństwo władz poznawczych nad pożądawczymi.
? przeznaczeniem człowieka jest poznanie najwyższego dobra - oglądanie Boga dzięki "światłu chwały?
? człowiek znajduje się na drabinie bytw pomiędzy aniołami i zwierzętami.

Franciszkanizm - postawa wobec świata, ktra rozwinęła się w średniowieczu i była propagowana przez św. Franciszka.. Był zwolennikiem radowania się z prostych rzeczy i stworzeń bożych. Postawą franciszkańską nazywamy życie w ubstwie, pokorze, w bliskości z naturą. Jest to pochwała cnt ewangelicznych, postrzeganie Natury jako dzieła boskiego (ergo - całe stworzenie jest dobre, bo stworzył jej dobry Stwrca)
Franciszkanizm jest filozofią wszechogarniającej miłości do świata i wszelkiego stworzenia jako dzieła bożego. Św. Franciszek kierował się dosłownym rozumieniem nakazu Chrystusa o porzuceniu wszystkiego i podążaniu za Nim.

Założenia franciszkanizmu :

? miłość do świata - jest ona wyrazem miłości do Boga - Stwrcy; doskonałym tworem Boga jest przyroda, "siostra" ludzi; franciszkanizm zakładał harmonijne wspłistnienie z nią człowieka
? afirmacja życia i świata - człowiek powinien cieszyć się z życia, akceptować je; uważał, że istotą porządku panującego na ziemi jest wspłistnienie cierpienia i radości - przez cierpienie poznajemy smak radości. Święty Franciszek akceptował wszystkie elementy świata stworzonego przez Boga. Jeżeli Bg to stworzył więc jest w tym jego mądrość
? życie zgodne z nakazami ewangelicznymi - występował przeciw okrucieństwu, nienawiści, chciwości, głosząc konieczność życia zgodnego z najważniejszymi cnotami ewangelicznymi: miłosierdziem, braterstwem i ubstwem.
? Dostrzeganie w każdym człowieku czegoś dobrego
? zrozumienie dla zła , prba znalezienia przyczyny zła.
? Pokora źrdłem radości.
? Przewaga duszy nad ciałem.
? Miłość do bliźniego prowadzi do radości doskonałej a ta do świętości.


Przykadowe prace

Funkcje języka na wybranych przykładach tekstw naukowych, publicystycznych i literackich.

Funkcje języka na wybranych przykładach tekstw naukowych, publicystycznych i literackich. Funkcje języka na wybranych przykładach tekstw naukowych, publicystycznych i literackich. Podstawową funkcją tekstw językowych, mwionych lub pisa-nych, jest porozumiewanie się lu...

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Przyczyny wybuchu I wojny światowej Blok militarny jest to układ wojskowy dwch lub więcej państw, ktre deklarują wspłpracę militarną między sobą. Zapewniają obronę swoich granic oraz stref wpływw. np. NATO. Na przełomie XIX w. i XX w. Powstał...

Czynniki narodowotwrcze i świadomość narodowa

Czynniki narodowotwrcze i świadomość narodowa Każdy człowiek żyje w rżnych zbiorowościach społecznych takich jak: rodzina, kręgi społeczne, grupy rwieśnicze, społeczność lokalna . Wszystkie te zbiorowości społeczne składają się...

Gombrowiczowska wizja historii w "Operetce".

Gombrowiczowska wizja historii w "Operetce". "Operetka" Witolda Gombrowicza jest dramatem nieco skomplikowanym i nie zawsze łatwym w odbiorze. Otż nie ma w niej akcji i wydarzeń w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Plejadę bohaterw stanowią dziwaczne postacie podzielone na dwie warstwy społecz...

Zagadnienia z ekonomi

Zagadnienia z ekonomi EONOMIA – jest nauką zajmującą się badaniem funkcjonowania gospodarki. MIKROEKONOMIA - zajmuje się zachowaniem indywidualnego konsumenta, przedsiębiorcy, handlowca, rolnika. Interesują ją takie zagadnienia jak: - przyczyny określające c...

Stalinizm - najważniejsze informacje.

Stalinizm - najważniejsze informacje. Słowo Stalinizm wzięło się od pseudonimu jednego z rzdzcych Rosj na pocztku XX wieku. Był to Jzef Stalin. Jego prawdziwe nazwisko to I.W. Dżugaszwili, z pochodzenia Gruzin, urodzony w 1879 roku i zmarłszy w 1953 roku. W latach 20, XX wieku Rosja pr...

Oglne spojrzenie na sztukę średniowiecza

Oglne spojrzenie na sztukę średniowiecza Początek dziejw średniowiecza przypada na rok 476 - rok obalenia ostatniego cesarza Rzymu, zaś jego koniec wyznacza rok 1453 - zdobycie Konstantynopola przez Turkw lub 1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba. Wieki średnie to czas niepodzielnego panowania...

Dary Ducha Św.

Dary Ducha Św. CO SPRAWIAJĄ DARY DUCHA ŚWIĘTEGO? Prorok Izajasz wylicza siedem darw Ducha Świętego, zapowiadając, że na Mesjaszu "spocznie Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności, duch bojaźni Bożej" (Iz 11, 1...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry