• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Filozofia...

Nawigacja

Filozofia ŚredniowieczaFilozofia Średniowiecza
Filozofia Średniowiecza

Teocentryzm - nazwa tego nurtu w filozofi pochodzi od greckiego ???? (Theos) - Bg i od łacińskiego centrum - środek.
W filozofii, postawa będąca wyrazem przekonania, że Bg jest przyczyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego co istnieje. W tej perspektywie powinny być rozpatrywane zagadnienia dotyczące sensu istnienia, dziejw i przeznaczenia człowieka.. Teocentyryzm występował w starożytnych filozofiach i myśli wielu filozofw. Platon określa Boga jako "Pierwszą Przyczynę" wszelkiego istnienia i wszelkiej wiedzy, "Najwyższe dobro". Arystoteles nazywa Boga nieruchomym Pierwszym Motorem wszystkich rzeczy, Tym, ktry porusza wszystko, sam pozostając w bezruchu. Plotyn głosił, że myśl musi pozostać w tyle za tym, co nazywa Jeden (Jedyny).Teocentryzm był głoszony przez Kościł katolicki w okresie Średniowiecza, gdy nauka i filozofia miały pomagać w głoszeniu oficjalnej doktryny kościelnej. Zgodnie z filozofią teocentryzmu prawie wszystkie przejawy ludzkiej twrczości artystycznej miały na celu głoszenie potęgi Boga. Bg jest też odpowiedzią na wszelkie pytania i wątpliwości. Św. Augustyn głosił: ?Pragnę poznać Boga ? i nic więcej?.

Augustynizm to doktryna filozoficzno-religijna Św. Augustyna. Do XIII wieku była oficjalną filozofią Kościoła katolickiego.
System ten zakłada istnienie dramatycznego rozdarcia między Bogiem i światem, a więc między bytem duchowym i cielesnym. Rozdarcie to jest szczeglnie widoczne wewnątrz człowieka, ktrego dusza jako byt wyższy dąży ku sprawom wiecznym, a ciało jako byt niższy dąży ku rzeczom materialnym, ku upadkowi, co jest potwierdzeniem słw z biblijnej Księgi : "Marność nad marnościami - wszystko marność".

Założenia augustianizmu:

? zasadniczym zagadnieniem filozofii jest Bg
? uznanie wyższości łaski i ducha (doświadczenie wewnętrzne) nad naturą i materią (doświadczenie zewnętrzne)
? oświecenie boskiego pochodzenia jest drogą poznania praw rządzących światem

Tomizm ? system filozoficzny oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu.
Tomizm bazuje na filozofii Arystotelesa. Głwnym pojęciami są: akt, możność, forma, materia, przyczyna sprawcza, przyczyna celowa, substancja, przypadłości, istota, natura.

Cechy charakterystyczne tomizmu to:

? prawda, piękno i dobro to powszechne atrybuty bytu. Zło jest brakiem dobra i nie ma swej substancji. Każdy byt w sposb naturalny dąży do pełnego urzeczywistnienia swej natury (swej doskonałości).
? dusza ludzka jest rozumną, jednostkową formą człowieka. Połączenie duszy i ciała jest celowe, bo dusza może poznawać świat tylko poprzez zmysły ciała. Istnieją formy rozumne pozbawione ciała (aniołowie), poznające rzeczywistość bez pośrednictwa zmysłw.
? człowiek posiada władze poznawcze i pożądawcze. Władze poznawcze to zależne od ciała zmysły oraz niezależny od ciała intelekt; władze pożądawcze to zależne od ciała emocje i uczucia oraz niezależna od ciała wola. Tomizm zakłada pierwszeństwo władz poznawczych nad pożądawczymi.
? przeznaczeniem człowieka jest poznanie najwyższego dobra - oglądanie Boga dzięki "światłu chwały?
? człowiek znajduje się na drabinie bytw pomiędzy aniołami i zwierzętami.

Franciszkanizm - postawa wobec świata, ktra rozwinęła się w średniowieczu i była propagowana przez św. Franciszka.. Był zwolennikiem radowania się z prostych rzeczy i stworzeń bożych. Postawą franciszkańską nazywamy życie w ubstwie, pokorze, w bliskości z naturą. Jest to pochwała cnt ewangelicznych, postrzeganie Natury jako dzieła boskiego (ergo - całe stworzenie jest dobre, bo stworzył jej dobry Stwrca)
Franciszkanizm jest filozofią wszechogarniającej miłości do świata i wszelkiego stworzenia jako dzieła bożego. Św. Franciszek kierował się dosłownym rozumieniem nakazu Chrystusa o porzuceniu wszystkiego i podążaniu za Nim.

Założenia franciszkanizmu :

? miłość do świata - jest ona wyrazem miłości do Boga - Stwrcy; doskonałym tworem Boga jest przyroda, "siostra" ludzi; franciszkanizm zakładał harmonijne wspłistnienie z nią człowieka
? afirmacja życia i świata - człowiek powinien cieszyć się z życia, akceptować je; uważał, że istotą porządku panującego na ziemi jest wspłistnienie cierpienia i radości - przez cierpienie poznajemy smak radości. Święty Franciszek akceptował wszystkie elementy świata stworzonego przez Boga. Jeżeli Bg to stworzył więc jest w tym jego mądrość
? życie zgodne z nakazami ewangelicznymi - występował przeciw okrucieństwu, nienawiści, chciwości, głosząc konieczność życia zgodnego z najważniejszymi cnotami ewangelicznymi: miłosierdziem, braterstwem i ubstwem.
? Dostrzeganie w każdym człowieku czegoś dobrego
? zrozumienie dla zła , prba znalezienia przyczyny zła.
? Pokora źrdłem radości.
? Przewaga duszy nad ciałem.
? Miłość do bliźniego prowadzi do radości doskonałej a ta do świętości.


Przykadowe prace

Recenzja książki "Coraz mniej milczenia"

Recenzja książki "Coraz mniej milczenia" ?Coraz mniej milczenia? to książka autorstwa wspaniałej pisarki, ktra swoje dzieła kieruje szczeglnie do młodzieży. Mwię tu oczywiście o zdobywczyni kilku prestiżowych, międzynarodowych nagrd literackich- Marcie Fox. ...

Żarwka.

Żarwka. Żarwka, elektryczne, temperaturowe źrdło światła, w ktrym ciałem świecącym jest rozżarzony na skutek prze-pływu prądu, zazwyczaj do temperatury ok. 2500-3000 K drut z trudno topliwego materiału (pierwotnie grafit, obecnie wolfram) umieszczony w bań...

Prawo gospodarcze – Spłki

Prawo gospodarcze – Spłki W dokonującym się w Polsce procesie przekształcania gospodarki ze sterowanej centralnie na gospodarkę rynkową bardzo istotną rolę do odegrania mają spłki. Pod pojęciem spłki rozumiemy umowny związek, co najmniej dwch os...

Dominat jako jedna z form ustrojowych w Rzymie

Dominat jako jedna z form ustrojowych w Rzymie Wstęp Oktawian August tworząc imperium postanowił oprzeć jego granice na naturalnych rubieżach, stanowiły je dwie rzeki: Dunaj i Ren. Taka sytuacja przetrwała przez niemal 100 lat, do czasu kiedy władzę w Rzymie objął cesarz ...

Polityka społeczna

Polityka społeczna Jest to działalność praktyczna rządu, skupiająca się na rozwiązywaniu problemw społecznych - dotyczących wielkich grup społ., wyrżnionych na podstawie struktury społecznej, demograficznej, przestrzennej itd. Problemy te, to: bezrobo...

Motyw Apokalipsy w dziełach literackich rżnych epok – omw odwołując się do dwch przykładw.

Motyw Apokalipsy w dziełach literackich rżnych epok – omw odwołując się do dwch przykładw. Apokalipsa dosłownie oznacza odsłonięcie, objawienie ( gr. apokalypsis ) . Jest to szczeglny rodzaj wypowiedzi biblijnej, ktry opisuje tajemnice czasw ostatecznych ( czyli koniec &#...

Handel zagraniczny-referat

Handel zagraniczny-referat Istnieje wiele def. h.z. Wg encyklopedii PWN: HANDEL ZAGRANICZNY, wymiana części własnej produkcji danego kraju na dobra lub usługi wytwarzane przez inne kraje; obejmuje import, eksport; wartość importu i eksportu zestawia się w bilansie handlowym; w skali pa&...

Teksty kubusia puchatka

Teksty kubusia puchatka Kubuś Puchatek to miś malutlki. Nie palił Sportw, nie pijał wdki. Jedną miał wadę wśrd zalet tylu O męskim ciągle śnił sex-appealu. Mruczanka, mruczanka, mru... Był miś Puchatek mała świntusia %...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry