• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Finanse p...

Nawigacja

Finanse publiczne testyFinanse publiczne testy


Test –1.

1.Co oznacza zasada szczegółowości budżetowej?

Dotyczy szczegółowego ujęcia dochodów i wydatków. Prawnym wyrazem szczegółowości jest klasyfikacja budżetowa, która sprowadza się do podziału na: działy, rozdziały, paragrafy.

2.Co to są dotacje celowe i na jakie wydatki mogą być przyznane gminom?

Mogą być udzielane na dofinansowanie zadań własnych w zakresie inwestycji realizowanych przez gminy, pomocy społecznej, wypłat dodatków mieszkaniowych

3.Do jakich kategorii odnoszą się części klasyfikacji budżetowej?

Paragrafy odpowiadają źródłom dochodów oraz wydatkom budżetowym. Odpowiadają dziedzinom działalności: oświata, nauka, kultura

4.Jakich czynności i jakich miejsc dotyczy opłata targowa?

Dotyczy osób fizycznych i prawnych, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Targowisko to miejsce w którym prowadzi się handel. Opłata pobierana jest niezależnie od opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez prowadzącego targowisko.

5.Jakie czynniki decydują o tym, że gminy coraz częściej sięgają do emisji obligacji komunalnych?

Zaspokojenie rosnących potrzeb finansowych gmin. Przy podejmowaniu decyzji o inwestycji gmina wybiera najkorzystniejszy sposób finansowania (mogą to być pieniądze pochodzące z emisji obligacji).

6.Od czego zależy subwencja oświatowa?

-liczby uczniów w szkole podstawowej (publicznej lub niepublicznej),

-standardowej stopy wydatków na modernizację przypadającej na 1 ucznia,

-klasyfikacje zawodowe nauczycieli

7.Proszę podać, jakie podstawowe 4 elementy powinien zawierać plan Strategia rozwoju gminy?

-Opis i ocena otaczającej rzeczywistości.

-Wykaz dokładnie zdefiniowanych problemów.

-Obszar możliwych do podjęcia zadań wynikający z szans i możliwości.

-Kierunki działania wynikające z warunków finansowych.

8.Proszę poniżej zdefiniować zasady finansowe jednostki budżetowej.

Zasady finansowe dostosowane są do przedmiotu i charakteru działalności, które umożliwiają ponoszenie wydatków jednostek z funduszu stworzonego w tym celu w ramach podatku finansowego poszczególnych jednostek. Fundusze te są ściśle powiązane z budżetem finansowym działalności poszczególnych jednostek.

9.Proszę wymienić rodzaje wpływów gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

-odsetki od środków finansowych gminy na rachunku bankowym,

-wpływy z zaciągniętych przez samorządy terytorialne pożyczek i kredytów,

-wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

-dochody z mienia komunalnego.

10.Wymień tryby udzielania zamówień publicznych:

-przetarg ograniczony,

-przetarg nieograniczony,

-przetarg dwustopniowy,

-negocjacje z zachowaniem konkurencji,

Test – 2.

1.Co oznacza zasada równowagi budżetowej?

Wydatki muszą równać się dochodom.

Wydatki budżetu nie mogą być większe od dochodów D = W.

2.Co to jest procedura budżetowa w gminie i kto uchwala jej zasady?

Całość stosunków w państwie ujawniających proces zarządzania i decydowania o wspólnym pieniądzu.

3.Jak duża może być dotacja inwestycyjna przyznana gminie i od czego zależy wielkość dotacji?

Łączna kwota przyznanych gminie dotacji na realizowane inwestycje nie może przekroczyć 50% wartości kosztorysowej. Dotacja zależy od wskaźnika średniej dochodów wszystkich gmin.

4.Jakich czynności dotyczy i kto pobiera opłatę skarbową?

Podania są przedmiotem opłaty skarbowej, również czynności urzędowe podejmowane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego na świadczenie, zezwolenia oraz szereg czynności cywilno prawnych. Opłatę pobierają gminy

5.Jakie cele przyświecają wprowadzeniu opłaty parkingowej?

W miastach i na obszarach, gdzie brak jest miejsc postojowych.

6.Mienie komunalne gminy stanowią /proszę wymienić/:

-Prawa niematerialne,

-Urządzenia i instalacje sieciowe komunalnej infrastruktury technicznej (wodociągowe i kanalizacyjne),

-Nieruchomości (budynki i grunty),

-Rzeczy ruchome (maszyny, urządzenia, środki transportu),

7.Od kogo pobierany jest podatek od środków transportowych i od czego zależy jego wysokość?

Podatek ten pobiera się od środków transportowych (pojazdów samochodowych, przyczep, jachtów) wyposażonych w silniki. Obowiązek płacenia dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Wysokość zależy od rodzaju środka transportu, od ładowności.

8.Proszę wymienić formy gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

9.Proszę wymienić podatki lokalne stanowiące dochody gminy.

-podatek od posiadania psa,

-podatek od spadków i darowizn,

-podatek leśny,

-podatek od środków transportu,

-podatek od nieruchomości,

-podatek rolny.

10.W oparciu o jaki dokument gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową?

Test – 3.

1.Co oznacza zasada jawności finansów publicznych?

Gospodarka finansowa jest jawna.

2.Co to jest opłata miejscowa i kto określa górną granicę tej opłaty?

Ustalana jest dla gmin o wartościowych walorach klimatycznych i krajobrazowych. Górna granica wynosi 0,94 gr. Dziennie, ustala ją ustawodawca. Nie pobiera się od przedstawicielstw dyplomatycznych, osób w szpitalach, niewidomych, grup dzieci i młodzieży szkolnej.

3.Czego dotyczy podatek od spadków i darowizn?

Obejmuje nabycie praw majątkowych i własności rzeczy. Przedmiotem są nabywcy własności rzeczy. Do obliczenia i pobrania od podatnika podatku zobowiązany jest notariusz.

4Do jakiej kwestii w samorządzie terytorialnym odnosi się instytucja absolutorium?

Absolutorium odnosi się do rozpatrzenia i ceny nabywania budżetu.

5.Jakich czynności dotyczy i kto pobiera opłatę eksploatacyjną?

Dotyczy wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górnictwie, wydobywanie składników mineralnych. Pobierana jest przez gminy na których terenie znajduje się składowisko.

6.Jakie akty prawne przede wszystkim regulują zasady gospodarki finansowej samorządów terytorialnych?

-ustawa budżetowa,

-ustawa o samorządzie terytorialnym,

-ustawa zasadnicza,

-ustawy podatkowe,

-ustawy o pozabudżetowych funduszach publicznych,

-ustawa karno skarbowa,

-akty normatywne i wykonawcze.

7.Jakim instytucjom, poza radą, zarząd gminy przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu?

Zgodnie z prawem kwartalnie składa gmina sprawozdanie do Departamentu Spraw Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów. Kopia rocznego bilansu z wykonania budżetu przekazywana jest do wiadomości Regionalnej Izbie Rozrachunkowej.

8.Od czego zależy wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Udział gminy zależy od liczby osób fizycznych. Udziały podlegają przekazaniu z Centralnego Rachunku budż. Na rachunek gminy w terminie 10 dni miesiąc po miesiącu w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

9.Proszę określić poszczególne etapy procedury budżetowej w samorządzie terytorialnym.

-Projekt budżetu gminy przygotowuje zarząd,

-Projekt budżetu gminy powinien uwzględnić wskazówki Rady Gminy,

-Muszą być uwzględnione zasady prawa budżetowego,

-Projekt musi zawierać informacje o stanie mienia komunalnego, objaśnienia, określenie źródeł pokrycia niedoboru.

10.Proszę poniżej wpisać kto jest płatnikiem podatku rolnego?

Płacony jest przez posiadaczy gospodarstw rolnych. Obowiązek ten nie dotyczy Skarbu Państwa i gmin.Przykładowe prace

Zaczyny i zaprawy

Zaczyny i zaprawy Zaczyny i zaprawy 1. Zaczyn – mieszanina spoiwa (gipsu lub cementu) z wodą 2. Zaprawa budowlana - mieszanina spoiw i drobnoziarnistych kruszyw z wodą i z dodatkami Do zapraw stosuje się prawie wszystkie rodzaje spoiw: wapno, cement, gips. Materiałem wiążący...

Celuloza jako produkt do produkcji papieru

Celuloza jako produkt do produkcji papieru Węglowodany są najbardziej rozpowszechnionymi związkami organicznymi na Ziemi. Wśród nich najpospolitsza jest celuloza. Ponad 50% węgla występującego w roślinach zawarte jest w celulozie. Drewno jest w połowie złożone z celulozy, w...

Streszczenie - Pana Tadeusza, Księga IV, wersy 566-855

Streszczenie - Pana Tadeusza, Księga IV, wersy 566-855 Wojski dowiedział się, że w okolicy zabłąkał się niedźwiedź, nabrał ochoty na polowanie. Po zbadaniu niedźwiedzich tras i kryjówek obława jest już gotowa. Tadeusz chce przyłączyć się do trwającego polowania. Minęło już trochę czasu, odkąd wypuszczono ogary, które biega...

Zło rodzi zło - Makbet

Zło rodzi zło - Makbet Makbet, jak przystało na średniowiecznego rycerza, był zawsze oddany i wierny swojemu królowi. Jako dowódca szkockich wojsk dzielnie walczył przeciwko wojskom norweskim i zwyciężył. O jego mężności doskonale mówi cytat: Jest to mężny woj...

List do Wertera (przed samobójstwem)

List do Wertera (przed samobójstwem) Drogi Werterze! Czytając Twoje listy odnoszę wrażenie, że nienajlepiej się u Ciebie dzieje. Jesteś coraz bardziej przygnębiony, słowa, które do mnie kierujesz, są zupełnie bez chęci do życia, pełne za to zniechęcenia...

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Wschodu.

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Wschodu. Starożytny Wschód rozwijał się w bardzo szybkim tempie. Ludność mieszkająca na tamtych terenach wzbogacała swoją kulturę kolejno o pismo, malarstwo, rzeźbę, przydatne wynalazki i ogromne budowle. Ludy staro...

"Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

"Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie "Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i XIV, a najczę"...

Opieka ptaków nad potomstwem.

Opieka ptaków nad potomstwem. Ptaki są jajorodne. Tak jak płazy, niektóre gady i większość ssaków, bardzo troskliwie opiekują się swoimi młodymi. Ptaki gnieżdżące się na ziemi wykluwają się już dobrze rozwinięte i nie wymagają dużej opieki ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry