• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Finanse p...

Nawigacja

Finanse publiczne testyFinanse publiczne testy


Test –1.

1.Co oznacza zasada szczegółowości budżetowej?

Dotyczy szczegółowego ujęcia dochodów i wydatków. Prawnym wyrazem szczegółowości jest klasyfikacja budżetowa, która sprowadza się do podziału na: działy, rozdziały, paragrafy.

2.Co to są dotacje celowe i na jakie wydatki mogą być przyznane gminom?

Mogą być udzielane na dofinansowanie zadań własnych w zakresie inwestycji realizowanych przez gminy, pomocy społecznej, wypłat dodatków mieszkaniowych

3.Do jakich kategorii odnoszą się części klasyfikacji budżetowej?

Paragrafy odpowiadają źródłom dochodów oraz wydatkom budżetowym. Odpowiadają dziedzinom działalności: oświata, nauka, kultura

4.Jakich czynności i jakich miejsc dotyczy opłata targowa?

Dotyczy osób fizycznych i prawnych, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Targowisko to miejsce w którym prowadzi się handel. Opłata pobierana jest niezależnie od opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez prowadzącego targowisko.

5.Jakie czynniki decydują o tym, że gminy coraz częściej sięgają do emisji obligacji komunalnych?

Zaspokojenie rosnących potrzeb finansowych gmin. Przy podejmowaniu decyzji o inwestycji gmina wybiera najkorzystniejszy sposób finansowania (mogą to być pieniądze pochodzące z emisji obligacji).

6.Od czego zależy subwencja oświatowa?

-liczby uczniów w szkole podstawowej (publicznej lub niepublicznej),

-standardowej stopy wydatków na modernizację przypadającej na 1 ucznia,

-klasyfikacje zawodowe nauczycieli

7.Proszę podać, jakie podstawowe 4 elementy powinien zawierać plan Strategia rozwoju gminy?

-Opis i ocena otaczającej rzeczywistości.

-Wykaz dokładnie zdefiniowanych problemów.

-Obszar możliwych do podjęcia zadań wynikający z szans i możliwości.

-Kierunki działania wynikające z warunków finansowych.

8.Proszę poniżej zdefiniować zasady finansowe jednostki budżetowej.

Zasady finansowe dostosowane są do przedmiotu i charakteru działalności, które umożliwiają ponoszenie wydatków jednostek z funduszu stworzonego w tym celu w ramach podatku finansowego poszczególnych jednostek. Fundusze te są ściśle powiązane z budżetem finansowym działalności poszczególnych jednostek.

9.Proszę wymienić rodzaje wpływów gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

-odsetki od środków finansowych gminy na rachunku bankowym,

-wpływy z zaciągniętych przez samorządy terytorialne pożyczek i kredytów,

-wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

-dochody z mienia komunalnego.

10.Wymień tryby udzielania zamówień publicznych:

-przetarg ograniczony,

-przetarg nieograniczony,

-przetarg dwustopniowy,

-negocjacje z zachowaniem konkurencji,

Test – 2.

1.Co oznacza zasada równowagi budżetowej?

Wydatki muszą równać się dochodom.

Wydatki budżetu nie mogą być większe od dochodów D = W.

2.Co to jest procedura budżetowa w gminie i kto uchwala jej zasady?

Całość stosunków w państwie ujawniających proces zarządzania i decydowania o wspólnym pieniądzu.

3.Jak duża może być dotacja inwestycyjna przyznana gminie i od czego zależy wielkość dotacji?

Łączna kwota przyznanych gminie dotacji na realizowane inwestycje nie może przekroczyć 50% wartości kosztorysowej. Dotacja zależy od wskaźnika średniej dochodów wszystkich gmin.

4.Jakich czynności dotyczy i kto pobiera opłatę skarbową?

Podania są przedmiotem opłaty skarbowej, również czynności urzędowe podejmowane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego na świadczenie, zezwolenia oraz szereg czynności cywilno prawnych. Opłatę pobierają gminy

5.Jakie cele przyświecają wprowadzeniu opłaty parkingowej?

W miastach i na obszarach, gdzie brak jest miejsc postojowych.

6.Mienie komunalne gminy stanowią /proszę wymienić/:

-Prawa niematerialne,

-Urządzenia i instalacje sieciowe komunalnej infrastruktury technicznej (wodociągowe i kanalizacyjne),

-Nieruchomości (budynki i grunty),

-Rzeczy ruchome (maszyny, urządzenia, środki transportu),

7.Od kogo pobierany jest podatek od środków transportowych i od czego zależy jego wysokość?

Podatek ten pobiera się od środków transportowych (pojazdów samochodowych, przyczep, jachtów) wyposażonych w silniki. Obowiązek płacenia dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Wysokość zależy od rodzaju środka transportu, od ładowności.

8.Proszę wymienić formy gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

9.Proszę wymienić podatki lokalne stanowiące dochody gminy.

-podatek od posiadania psa,

-podatek od spadków i darowizn,

-podatek leśny,

-podatek od środków transportu,

-podatek od nieruchomości,

-podatek rolny.

10.W oparciu o jaki dokument gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową?

Test – 3.

1.Co oznacza zasada jawności finansów publicznych?

Gospodarka finansowa jest jawna.

2.Co to jest opłata miejscowa i kto określa górną granicę tej opłaty?

Ustalana jest dla gmin o wartościowych walorach klimatycznych i krajobrazowych. Górna granica wynosi 0,94 gr. Dziennie, ustala ją ustawodawca. Nie pobiera się od przedstawicielstw dyplomatycznych, osób w szpitalach, niewidomych, grup dzieci i młodzieży szkolnej.

3.Czego dotyczy podatek od spadków i darowizn?

Obejmuje nabycie praw majątkowych i własności rzeczy. Przedmiotem są nabywcy własności rzeczy. Do obliczenia i pobrania od podatnika podatku zobowiązany jest notariusz.

4Do jakiej kwestii w samorządzie terytorialnym odnosi się instytucja absolutorium?

Absolutorium odnosi się do rozpatrzenia i ceny nabywania budżetu.

5.Jakich czynności dotyczy i kto pobiera opłatę eksploatacyjną?

Dotyczy wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górnictwie, wydobywanie składników mineralnych. Pobierana jest przez gminy na których terenie znajduje się składowisko.

6.Jakie akty prawne przede wszystkim regulują zasady gospodarki finansowej samorządów terytorialnych?

-ustawa budżetowa,

-ustawa o samorządzie terytorialnym,

-ustawa zasadnicza,

-ustawy podatkowe,

-ustawy o pozabudżetowych funduszach publicznych,

-ustawa karno skarbowa,

-akty normatywne i wykonawcze.

7.Jakim instytucjom, poza radą, zarząd gminy przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu?

Zgodnie z prawem kwartalnie składa gmina sprawozdanie do Departamentu Spraw Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów. Kopia rocznego bilansu z wykonania budżetu przekazywana jest do wiadomości Regionalnej Izbie Rozrachunkowej.

8.Od czego zależy wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Udział gminy zależy od liczby osób fizycznych. Udziały podlegają przekazaniu z Centralnego Rachunku budż. Na rachunek gminy w terminie 10 dni miesiąc po miesiącu w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

9.Proszę określić poszczególne etapy procedury budżetowej w samorządzie terytorialnym.

-Projekt budżetu gminy przygotowuje zarząd,

-Projekt budżetu gminy powinien uwzględnić wskazówki Rady Gminy,

-Muszą być uwzględnione zasady prawa budżetowego,

-Projekt musi zawierać informacje o stanie mienia komunalnego, objaśnienia, określenie źródeł pokrycia niedoboru.

10.Proszę poniżej wpisać kto jest płatnikiem podatku rolnego?

Płacony jest przez posiadaczy gospodarstw rolnych. Obowiązek ten nie dotyczy Skarbu Państwa i gmin.Przykładowe prace

Postacie biblijne i mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych

Postacie biblijne i mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych Biblia i mitologia są niewyczerpanym skarbcem wciąż aktualnych postaw i wzorców osobowych. W swoim wystąpieniu postaram się udowodnić, że wiele postaci biblijnych i mitologicznych przeszło do naszych czasów jako wzor...

Kredyt Bankowy

Kredyt Bankowy Do typowych form świadczenia usług przez banki należy udzielanie przez nie kredytów dla poszczególnych osób. Jeśli więc zapragniemy kupić sobie nowy samochód lub mieszkanie lub potrzebujemy pieniędzy na inne wydatki, możemy zwrócić się do wybranego przez sie...

Czy powieść Krzyżacy Henryka Sienkiewicza uczy historii?

Czy powieść Krzyżacy Henryka Sienkiewicza uczy historii? Wydaje mi się, że tak. Przekonuje mnie do tego stwierdzenia wiele argumentów. Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego, jakim jest wykorzystanie przez autora różnych dokumentów, źródeł i książek historyczn...

Jaki obraz króla i szlachcica Sarmaty ukazuje satyra I.Krasickiego "Do Króla"?

Jaki obraz króla i szlachcica Sarmaty ukazuje satyra I.Krasickiego "Do Króla"? Moim zadaniem jest przedstawienie obrazu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i szlachcica Sarmaty w satyrze Ignacego Krasickiego "Do Króla". Autor w swoim utworze na pierwszy rzut oka ukazuje wszystkie wady króla, jednak w rzeczywistości...

Przewodnik po piekle

Przewodnik po piekle Lecz ja, doprawdy byłem kiedyś tu: ta barbarzyńska wiedźma Erichte, ta która wzywała cienie do ich ciał, przywołała mnie, Ciało me długo czekać nie musiało, gdy ona prowadziła mnie przez wszystkie kręgi piekieł, by w kręgu zdrajc...

Edukacja zdrowotna - sprawność fizyczna

Edukacja zdrowotna - sprawność fizyczna Edukacja zdrowotna. Sprawność fizyczna w życiu człowieka. "W pełni uzasadnione stają się obawy, że stopniowa redukcja aktywności ruchowej człowieka prowadzić będzie do postępującego obniżenia si&#...

Budowa ucha

Budowa ucha Podział w budowie ucha : ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne. Ucho zewnętrzne to małżowina uszna i przewód słuchowy kończący się błoną bębenkową, która oddziela ucho zewnętrzne od ucha środkowego....

Podstawy prawoznastwa - ściąga

Podstawy prawoznastwa - ściąga NORMA PRAWNA - to najmniejszy stanowiący sensowną całość element prawa. Stworzona na podstawie przepisów prawnych, ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie, generalna (nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry