• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Finanse ...

Nawigacja

Finanse publiczne -wykładyFinanse publiczne -wykłady
1.FINANSE PUBLICZNE- przez finanse publiczne należy rozumieć gromadzenie i wydatkowanie środkw pieniężnych przez związki publiczno-prawne wężej lub szerzej traktowane.

Podstawowy przepis prawny: Ustawa o Fin. Publicznych z 1998 roku.

2.Do sektora finansw publicznych zalicza się:

1) Organy władzy publicznej, Organy administracji rządowej, Organy kontroli państw. i ochrony prawa, Sądy i trybunały, Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

3) fundusze celowe (parabudżetowe) np. fundusz ubezpieczeń społecznych

4) państwowe szkoły wyższe

5) jednostki badawczo rozwojowe

6) samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej

7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury

8) zakłady ubezpieczeń społ. i KRUS

9) Polska Akademia Nauk

10) i inne regulowane odpowiednimi aktami normatywnymi

3.Do sektora finansw publicznych nie należą: przedsiębiorstwa państwowe, banki państwowe, spłki prawa handlowego

4.Finanse publiczne- finanse państwa, samorządu, jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe np. Izba Rzemieślnicza

Podmioty finansw publicznych: instytucje ubezp. społecznego, fundacje o charakterze publicznym zajmujące się oświatą , kulturą

5.Segmenty finansw publicznych

Jednym z segmentw jest państwo

Państwo pełni rolę regulacyjną- ustala normy prawne, reguluje fundusze nabywcze. Państwo prowadzi swoją działalność gospodarczą, ma swoje jednostki usługowe, jest właścicielem majątku. Zakres działalności zależy od: ustroju państwa, celw jakie państwo chce osiągnąć, zależy od rządzących

6.Fundusze finansw publicznych to: budżet państwa, budżety samorządu terytorialnego i innych samorządw, fundusze parabudżetowe, fundusze ubezpieczeń społecznych, fundusze fundacji (wskazanych poprzednio)

BUDŻET PAŃSTWA- pojęciem budżetu państwa określa się zestawienie przewidywanych dochodw i wydatkw państwa podlegających periodycznej autoryzacji przez parlament

Pojęcie budżetu państwa może być używane w trzech znaczeniach: znaczenie planu finansowego, znaczenie aktu prawnego, znaczenie funduszu

przewidywane dochody i wydatki- podstawowy plan finansowy rządu, rząd rozlicza się z wykonania go

budżet państwa jest aktem prawnym- w państwach parlamentarnych przybiera formę ustawy budżetowej, ktra upoważnia do pobierania dochodw i dokonywania wydatkw.

Aspekt polityczny- parlament sprawuje kontrolę nad działalnością rządu tzn. parlament może nie uchwalić przygotowanego przez rząd budżetu.

Aspekt polityczny- rząd wykonuje budżet i uzyskuje lub nie absolutorium od parlamentu.

Budżet jako fundusz- zestawienie dochodw i wydatkw, to jest fundusz scentralizowany bo znajduje się w dyspozycji organw państwowych, fundusz ma charakter redystrybucyjny.

Funkcje finansw omawiane na przykładzie budżetu:

8.Funkcja z łaciny funcio- czynność. Funkcja finansw oznacza pewną czynność, polega na gromadzeniu dochodw i ich wydatkowaniu. Z tą czynnością wiąże się zawsze określony cel(charakteryzacja funkcja to charakteryzacja czynności i wskazanie celu)

Funkcje: podstawowe: redystrybucyjna, alokacyjna, stabilizacyjna

budżet pełni jeszcze inne funkcje: fiskalna, stymulacyjna(bodźcowa),kontrolna

Wszystkie funkcje wiążą się z gromadzeniem i rozdzielaniem środkw.

9.Funkcja redystrybucyjna- to przejmowanie środkw pieniężnych od podmiotw, ktre dysponują tymi środkami od przedsiębiorcw i gospodarstw domowych.

Funkcja ta przejawia się w rozdzielaniu tych środkw pomiędzy poszczeglne podmioty w zależności od priorytetw przyznanych przez państwo.

Przychd- kwota ze sprzedaży dbr i usług.

PRZYCHD-koszty materiałowe, wynagrodzenie, nadwyżka

W budżecie następuje podział środkw.

Jednostki budżetowe- całość wydatkw jest pokrywana z budżetu.

Efektem jest korygowanie funduszy określonych podmiotw zmniejszenie lub zwiększenie funduszy.

Gospodarstwa domowe poprzez redystrybucje powinny dysponować minimalnymi dochodami na utrzymanie.

Czy w procesie redystrybucji dać priorytet efektywności gospodarczej czy sprawiedliwości.

Zostawiamy w rękach przedsiębiorcw większe dochody aby mogły one dysponować.

Sprawiedliwość- wyrwnanie dochodw.

10.Funkcja alokacyjna- polega na tym że państwo przy pomocy przepływw pieniężnych wpływa na alokację zasobw dążąc do optymalnego ich wykorzystania.

Alokacja czynnikw produkcji pomiędzy podmiotami prywatnymi w ramach podmiotw publicznych.

PRZYKŁAD

Pobieramy podatki od przedsiębiorcw i gospodarstw domowych. Zmniejsza się dochd, zmniejsza się tendencja do oszczędzania w gospodarstwach domowych i do inwestycji u przedsiębiorcw. Z tych podatkw państwo inwestuje w budowę np. autostrad

Alokacja czynnikw produkcji powinna być regulowana mechanizmami rynkowymi. Mimo to wkracza państwo podyktowane jest to niedoskonałością mechanizmw rynkw.

PRZYKŁAD

Społeczeństwo ma rżne dochody. Gdyby nie alokacja czynnikw produkcji uboga ludność nie miałaby z czego żyć.

11.Funkcja stabilizacyjna- polega na wykorzystaniu przepływw budżetowych do oddziaływania na sytuację społeczno- gospodarczą np. stan bezrobocia, procesy inflacyjne. Przy pomocy przepływw pieniężnych dąży się do zapobiegania załamań koniunktury, wpływa się na bezrobocie itp.

PRZYKŁAD

Faza cyklu koniunkturalnego- faza depresji, jest ograniczona skłonność do inwestycji, rośnie bezrobocie, spada popyt, spadają nadwyżki. Sam mechanizm rynkowy nie wystarczy wspomagająco działają organy państwowe. Pomoc- wydatki budżetowe np. rozwijać inwestycje to muszą być wykorzystane do tego materiały, zasb ludzi(praca) itd. Np. roboty publiczne gdzie zatrudniani są bezrobotni i zwiększa się popyt.

12.Funkcja fiskalna- wyraża potrzebę zgromadzenia w budżecie odpowiednich dochodw niezbędnych do realizacji zadań państwa

13.SAMORZĄD TERYTORIALNY- jest to związek publiczno-prawny tworzony z mocy prawa. W skład tego związku wchodzi społeczność danego terenu. Członkami społeczeństwa są osoby, ktrych nie można wykluczyć gdyż z mocy prawa do niego przynależą.

Społeczność spośrd siebie wybiera organy w ramach demokratycznych wyborw. Organy te podejmują decyzje i działają na rzecz tej społeczności. Istnieje możliwość samopodatkowania ale zgodę na to wyraża społeczeństwo w ramach referendum.

W jakim celu sam. terytorialny jest powoływany przez państwo?

Jest powoływany dla realizacji zadań użyteczności publicznej.

Zadania o charakterze zarobkowym. Są to zadania, ktre podejmując dążymy do zysku, wynika to z mechanizmu rynkowego.

14.Wiele za i przeciw prowadzenia przez samorządy terytorialne działalności gospodarczej.

ZA: dodatkowe dochody dla budżetu i ludności, likwidacja bezrobocia

PRZECIW: dopłata z budżetu gminy w przypadku straty, nadużycia finansowe

Zadania realizowane przez państwo i realizowane przez samorząd terytorialny.

15.Zadania samorządu terytorialnego: zadania własne, zadania zlecone

16.Cechy zadań własnych.

Zadania przekazane samorządowi terytorialnemu do samodzielnej realizacji przez samorząd terytorialny. Owa samodzielność jest ograniczona przepisami prawa.

Zadania za zaspokojenie ktrych odpowiada sam. terytorialny. Są to zadania finansowane ze środkw oddanych do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Nadzr ze strony państwa jest to nadzr weryfikacyjny.

17.Zadania zlecone są to zadania, ktre w zasadzie należą do organw państwowych, ale z rżnych względw zlecają je do realizacji sam. terytorialny. Zadania zlecone są finansowane w formie dotacji celowych. Za ich realizację odpowiada państwo. Dwa rodzaje nadzoru: weryfikacyjny, hierarchiczny.

Samodzielność realizacji zadań własnych od strony prawnej.

18.Samorząd terytorialny ma osobowość prawną. Sam. terytorialny jest właścicielem majątku jest to ważne gdyż może gospodarować tym majątkiem. Może go wydzierżawić, prowadzić działalność gospodarczą a nawet sprzedać. Samorząd terytorialny odpowiada za ten majątek

Podstawa ekonomiczna samodzielnej działalności.

Samorząd terytorialny musi być wyposażony w źrdła dochodw.

19.Nadzr weryfikacyjny- organy państwowe kontrolują działalność sam. terytorialnego z punktu widzenia zgodności z prawem. Związane z samodzielnością.

20.Nadzr hierarchiczny- organy państwowe kontrolują czy sam. terytorialnego działa zgodnie z prawem i czy działalność jest racjonalna. Związana z zadaniami zleconymi.

Dziś nadzr weryfikacyjny związany z zada. Zlec.

21.Źrdła finansowania działalności samorządu terytorialnego:

Budżet sam. terytorialnego jest niezależny od budżetu państwa i innych budżetw jednostek sam. terytorialnego.

Sam. terytorialny może zaciągać kredyty i pożyczki bo ma osobowość prawną np. obligacje komunalne. Można czerpać środki z funduszy parabudżetowych. Należy odrżnić fundusze parabudżetowe państwa i samorządu terytorialnego.

Fundusze- dotacje, pożyczki.

Sam. terytorialny może prowadzić działania wsplnie z podmiotami prywatnymi, jedn. państwowymi.

Fundacje publiczne, ktre mogą sfinansować wiele działań samorządu terytorialnego.22.BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody samorządu terytorialnego: dochody własne, dochody uzupełniające

Dochody własne- ich źrdła znajdują się na terenie działania samorządu terytorialnego. Oddane do dyspozycji sam. terytorialnego bezterminowo i w całości. Samorząd terytorialny może wpływać na ilość tych źrdeł. Dochody własne: dochody z majątku komunalnego, opłaty lokalne. Kształtowanie się dochodw własnych zależy od zagospodarowania terenu. Dochody własne oddane są bezterminowo. Dochody własne przekazywane są w całości.

Dochody uzupełniające: udziały w dochodach budżetu państwa(ustala się np. w podatkach dochodowych), subwencje oglne, dotacje celowe

Samorząd terytorialny realizuje szeroki zakres zadań i niemożliwe jest by sfinansować je dochodami własnymi. Zadania zlecone są finansowane z budżetu państwa, są to dochody uzupełniające. Poprzez dochody uzupełniające państwo łatwo może ingerować w działalność samorządu terytorialnego.

Udział w dochodach budżetu państwa

% udziału w określonych podatkach.

23.PIENIĄDZ powszechnie akceptowany środek zwalniania z zobowiązań. Pieniądz charakteryzuje jego funkcje:

1)środek obiegowy

*funkcja rozliczeniowa występuje tam gdzie jest wymiana pieniądza na towar lub usługę; *funkcja płatnicza występuje wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z przepływem pieniądza, nie ma wymiany na towar lub usługę np. podatki, emerytury.

2) f.miernika wartości jedynie w pieniądzu można wyrazić wartość wszelkich dbr i usług., pieniądz wsplny mianownik dbr.

3)f.tezauryzacji - funkcja przechowywania wartości. Zewnętrznym wyrazem wartości pieniądza są ceny dbr i usług. Wartość pieniądza gdy za ta samą jedn. pieniężną w określonym czasie możemy kupić więcej dbr i usług. Spadek wartości pieniądza efekt inflacji (wraz ze wzrostem cen spada wartość pieniądza).

4) f.rozrachunkowa pieniądz fizycznie nie istnieje np.eq, rubel transferowy. Czek, weksel, karta płatnicza to nie są pieniądze bo nie są powszechnie akceptowane; są to urządzenia za pomocą ktrego dysponujemy pieniądzem. Zapisy na naszych rachunkach pieniądz bezgotwkowy.

Pieniądz charakteryzuje się największą płynnością, środki zgromadzone na rachunku a-vista ( na żądanie).

FINANSE zasoby środkw pieniężnych w naszej dyspozycji wąskie ujęcie.

FINANSE to proces gromadzenia i wydatkowania śr.pien. przez podmioty sektora prywatnego i publicznego na kreślone cele.

24.FINANSE związane z funkcją obiegową

Zjawiska pieniężne- wszystkie funkcje pieniądza.

Zjawiska finansowe zawierają się w zjawiskach pieniężnych.

25.ZJAWISKA FINANSOWE.

Kryterium

*podmiotowe- kto gromadzi i rozdziela środki pieniężne ,

*przedmiotowe – rodzaje przepływw pieniężnych.

Przepływy transferowe – przepływ środkw pieniężnych bez wzajemnych świadczeń np. podatki, otrzymywanie rent.

Przepływy ekwiwalentne – związane z funkcją rozliczeniową np. opłaty publiczne za czynności administracyjne.

Przepływy kredytowe – związane wyłącznie z bankami, nie jest dokonywane przez finanse publiczne.

KREDYT – postawienie do dyspozycji kredytobiorcy określonej wysokości środkw pieniężnych przez bank na określony cel pod warunkiem że kredytobiorca będzie spłacać kredyt w ściśle określonych ratach i o określonym oprocentowaniu.

Przepływy z tytułu pożyczek publicznych – np. emisja obligacji, bonw skarbowych, sektor publiczny może zaciągać pożyczki.

SiO przepływy z tytułu składek ubezpieczeń społecznych i odszkodowań gosp. – ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowań ubezpieczonemu w wyniku wystąpienia określonych ryzyk gosp. pod warunkiem że ubezpieczony płaci składki.

Przepływy z tytułu ubezpieczeń społecznych jako przepływy ekwiwalentne. W zamian za niszczenie opłat otrzymujemy natychmiast ochronę ubezpieczenia.

Przepływy między finansami publicznymi a gospodarstwami dom.

Gosp.dom. do sekt.publicznego np. podatki. Od sektora publ. do gosp.dom. np. renty. Przepływy ekwiwalentne od GD do SP np. opłata za świadczenie usług medycznych, usługi komunalne. Od SP do GD wynagrodzenia dla pracownikw administracji. Przepływy kredytowe nie występują bo SP kredytw nie udziela. Państwo zaciąga pożyczki publiczne emitując obligacje itp. Występują przepływy z tyt.ubezp.gosp. np. budynki u ubezpieczycieli prywatnych. Przepływy z tyt.ubezp.społ występują w zamian za składki, w razie zaistnienia ryzyk wypłata odszkodowań. Ubezp.społ.są częścią sektora publicznego.

26.GOSPODARKA BUDŻETOWA gospodarka sektora państwowego- wszystkie czynności naczelnych organw państwowych oraz podporządkowanych im jednostek organizacyjnych ktre to czynności są ściśle określone przepisami prawnymi i są finansowane z budżetu państwa.

27.System budżetowy tworzy ramy dla gospodarki budżetowej. System budżetowy można rozpatrywać z 3 ujęć:* organizacyjne, prawne, planistyczne.

Podmioty sektora budżetowego tworzą system budżetowy od strony organizacyjnej.

Ujęcie planistyczne wszelkie akty prawne regulujące gospodarkę budżetową. System budżetowy tworzą plany finansowe podmiotw gospodarki budżetowej. Podstawowym planem jest budżet państwa.

28.Pojęcie budżetu państwa jest to najważniejszy plan finansowy w danym państwie n a dany rok. Jest to zestawienie dochodw i wydatkw państwa w danym roku.

Przychody do dochody zwrotne czyli przychody z kredytw i pożyczek. Rozchody wydatki bieżące na spłaty kredytw i pożyczek.

Budżet jest to rwnież akt prawny uchwalany przez stosowna władzę w danym państwie –Sejm w formie ustawy. Samo uchwalenie budżetu nie uprawnia państwa do gromadzenia i wydatkowania śr.pien. muszą być akty około ustawowe.

Budżet państwa jest to fundusz o charakterze redystrybucyjnym, pieniądza są gromadzone a pźniej rozdysponowane.

29.Funkcje budżetu państwa pokrywają się z funkcjami finansw publicznych. Funkcje to cele i metody ich realizowania.

Budżet państwa musi spełniać zasady budżetowe:

*zasady oglne budżetowe,

* zasady techn.- budżetowe.

Zasady oglne:

* z.jedności formalnej, z. jedności materialnej, z. powszechności (zupełności), z. roczności, z. rwnowagi.

Zasady techn.budż:

* z. elastyczności, z. szczegłowości.

30.Zas.jedności formalnej wszystkie dochody i wydatki powinny być ujęte w jednym budżecie. Obok budżetu funkcjonują fundusze celowe: FUS, PFRON. Jest to odstępstwo od zasady jedności formalnej.

31.Zasada jedności materialnej całość dochodw powinna być przeznaczona na całość wydatkw. Całość dochodw wpływa do budżetu państwa, tam się mieszają i dopiero wtedy są wydatkowane. Odstępstwem od tej zasady są fundusze.

32.Zas.powszechności wszystkie dochody i wydatki podmiotw gosp.budżetowej powinny być ujęte w budżecie państwa. Metoda brutto wszystkie dochody i wydatki danego podmiotu są dochodami i wydatkami państwa np. administracja państwa. Metoda brutto powiązane są jedn.budż. Funkcjonowanie podmiotw gosp. parabudżetowej – odstępstwa. Jeżeli osiągają zysk to odprowadzają go do budżetu państwa, a stratę pokrywa BP. Zakłady budżetowe nie są nastawione na zysk i z reguły ponoszą stratę. Ma na celu zaspokojenie potrzeb lokalnych.

33.Zas.roczności budżet powinien być uchwalany na rok. Wydatki państwa to wydatki na bieżącą działalność, sztywne. Odstępstwo to tworzenie dwch budżetw: budżet bieżący uchwalany na rok, budżet inwestycyjny.

34.Zas.rwnowagi budżet powinien być uchwalany jako zrwnoważony kiedy dochody są wystarczające na pokrycie wydatkw. Nadwyżka budżetowa może być pozytywna gdy gromadzona jest na czasy deficytu. Nadwyżka jest negatywna kiedy świadczy o zbyt wysokich podatkach. Czym większy deficyt tym większa rola państwa w gospodarce.

35.Zas.techniczne ich wyrazem jest tzw. klasyfikacja budżetowa- zestawienie dochodw i wydatkw budżetowych wg pewnych kryteriw: podmiotowe, przedmiotowe, rodzajowe.

Wg kryterium podmiotowego rodzaj podmiotw ktre gromadzą i wydatkują dochody są to głwne podmioty budżetowe. Wg kryterium przedmiotowego cele, kierunki wydatkw. Wg rodzajowego rodzaje dochodw i wydatkw.

W Polsce wyrazem kryterium podmiotowego są tzw. części budżetowe. Wyrazem kryterium przedmiotowego są tzw. działy i rozdziały budżetowe a kryterium rodzajowego paragrafy. Pełna klasyfikacja budżetowa nie została przedstawiona w budżecie gdyż w znacznym stopniu skomplikowałoby to budowę budżetu. Ograniczono klasyfikację budżetowa do 6-ciu pozycji.

35.Zas.jawności budżet powinien być dostępny dla każdego.

36.SUBWENCJE I DOTACJE

Oglne wpływają do budżetu i tworzą wsplną pulę środkw z dochodw własnych

Celowe samorząd terytorialny decyduje na co je przeznaczy.

37.Metody wyodrębniania subwencji i dotacji z budżetu

a)corocznie w ustawie budżetowej wskazuje się jaka kwota subwencji czy dotacji przeznaczona jest dla samorządu ter., metoda niekorzystna dla samorządu terytorialnego

b)co pewien czas uchwalana jest ustawa o dochodach samorządu terytorialnego , ustala się jaki dochodu budżetu państwa powinien być przeznaczony dla samorządu ter., metoda dogodniejsza dla samorządu terytorialnego , sztywne dotacje.

38.Metody podziału:

1)metoda podziału uznaniowa im lepsze argumenty tym więcej dotacji

2)sposb zobiektywizowanego podziału środkw ustalane są mierniki zapotrzebowania finansowego, jednym z tych miernikw jest liczba ludności, stan dochodw budżetowych przypadających na jednego mieszkańca.

W 1990 r reaktywowano samorząd terytorialny ustalono szczebel gminy. W 1999 reforma terytorialnego podziału kraju; gminy, powiaty, wojewdztwa.

Wojewoda organ państwowy występuje na szczeblu wojewdzkim.

Samorząd powiatowy i gminny szczebel lokalny. Samorząd wojewdzki szczebel regionalny.

Samorząd gminny jest niezależny do samorządu powiatowego, a powiatowy od wojewdzkiego.

39a.Zakres zadań:

Gmina zadania ze sfery użyteczności publicznej; związane z infrastrukturą techniczną i społeczną ale lokalną (granica gminy); kanalizacja, oświetlenie, komunikacja; lokalne- zaspokojenie potrzeb ludności, regionalne- rozwj gosp., społeczna- oświata, kultura, ochrona zdrowia. Gmina może podejmować działalność gosp. w celach zarobkowych. Występują jednak ograniczenia. Można tworzyć spłki handlowe gdy: istnieją niezaspokojone potrzeby ludności i gdy występuje bezrobocie wpływające znacząco na życie ludności a poprzednie metody nie dały rezultatu, gdy istnieje majątek a jego zbycie przyniosłoby straty, gdy gminy mogą mieć udziały w spłkach.

39b.Powiat tylko działania ze sfery użyteczności publicznej. Zasięg działalności szerszy niż w gminach. Transport, drogi publiczne, gospodarka wodna, ochrona środowiska – szczeglny dla powiatw. Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona przeciw powodziowa, ograniczenie bezrobocia, ochrona praw konsumenta.

39c.Sam.ter. opracowuje strategię wojewdztwa i w oparciu o nią prowadzi politykę rozwoju gosp. np. kreowanie rynku pracy, ifrastruktura techniczna i społeczna na szczeblu wojewdztwa, pozyskiwanie funduszy np. z UE.

Sfera zarobkowa gdy chodzi o czynności promocyjne gdy chodzi o rozwj wojewdztwa.

40.SYSTEM FINANSOWANIA

Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. nr 203 poz 1966

Subwencje i dotacje – dodatkowe źrdło finansowania.

Dochody własne to podatki lokalne, opłaty, dodane udziały w dochodach budżetu państwa.

Podatki i opłaty: od nieruchomości, od śr. transportowych , od posiadania psw, rolny, leśny, od spadkw i darowizn, od czynności publiczno- prawnych

W skład dochodu wchodzą dochody z majątku gminy, odsetki od wkładw bankowych, darowizny.

Udziały w dochodach budżetu państwa udziały w podatku od osb fizycznych i osb prawnych określony % przypada urzędowi gmin 39,34% od osb fizycznych., 6,71% od osb prawnych Rozwiązania korzystne dla dużych gmin.

41.KONSTRUKCJA SUBWENCJI OGLNEJ W GMINACH

1)część wyrwnawcza * kwota podstawowa gminy w ktrym wskaźnik g>92% wskaźnika Gg *kwota uzupełniająca gminy ktrych gęstość zaludnienia niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju; dotyczą głwnie gmin wiejskich

2) część rwnoważona tworzona z wpłat gmin bogatych g>150% Gg

3)część oświatowa * rezerwa 96% dysponuje ją Minister Finansw w porozumieniu z Min.Ośw.; przy podziale bierze się pod uwagę rodzaj szkł, wykształcenie nauczycieli * część do podziału

Legenda: g –stosunek podstawowych dochodw podatkowych danej gminy do ilości mieszkańcw w gminie; Gg te same wielkości w g ale w skali kraju.

42.POWIATY

Organy powiatowe czerpią dochody z majątku powiatu oraz udziały w dochodach budżetu państwa. Pod.doch.od os.fiz. 10,25% od os.pr. 1,4%.

Kwota podstawowa te powiaty gdzie P 1,10. B- iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju.

Część rwnoważąca tak jak w gminie ; powiaty w ktrych wskaźnik P> o 110% od wskaźnika Pp musza wpłacać.

43.WOJEWDZTWA

1)część wyrwnawcza * kwota podstawowa *kwota uzupełniająca

2)część regionalna

3)część oświatowa

Dochody własne taj jak w gminie; pod.doch od os.fiz. 1,6% od os.pr.15,9%

Kwota podstawowa części wyrwnawczej przekazywana jest do wojewdztw w ktrych dochd podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od przeciętnego dochodu we wszystkich wojewdztwach.

Kwotę uzupełniającą otrzymuje wojewdztwo w ktrym liczba mieszkańcw nie przekracza 3 mln. Oblicza się ja 9% wskaźnika Ww *przeliczeniowa liczba mieszkańcw.

Część regionalna ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat wojewdztwa do budżetu. Wysokość tej kwoty zależy od:

*stopy bezrobocia jeżeli stopa bezrobocia jest większa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju obejmuje 20% części regionalnej;

*powierzchni drg wojewdzkich na jednego mieszkańca;gdy powierzchnia drg na 1miesz.jest większa od powierzchni drg wojew.na 1 miesz.;

*PKB na mieszkańca w woj. gdy PKB w woj.na 1 miesz. jest niższy od 75% przeciętnego PKB w kraju na 1 mieszkańca , stanowi 10% części regionalnej;

*pozostałe 30% środkw dzieli się między wojewdztwa w celu uzupełnienia ich dochodw w związku ze zmianą finansowania zadań.

Część oświatowa taka sam we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego Najważniejsze ale nie jedyne kryterium to liczba uczniw.

44a.DOTACJE CELOWE

Cele: przeznaczenie dla wszystkich jednostek wg jednolitych zasad.

1)na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami.

2)zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organizacjami administracji rządowej.

3)usuwanie bezpośrednich zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutkw powodzi i osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych

4)finansowanie zadań własnych

5)realizacja zadań wynikająca z umw międzynarodowych

6)dochodami powiatw są dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji

44b.Cechy dotacji celowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego

1)rodzaje dotacji celowych zostały ujednolicone dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego

2)występują następujące rodzaje dotacji na realizacje zadań własnych -dotacje na zadania objęte kontraktem wojewdzkim: *zadania z zakresu inwestycji szkł i placwek oświatowych 50% kosztw przedsięwzięcia, *wspieranie edukacji na terenach wiejskich (stypendia i pomoc materialna), *na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury szczeglnie na programy realizowane przez instytucje filmowe i kultury przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego od 1.01.99, *na inwestycje drogowe rozpoczęte przed 1.01.99

3)dotacje celowe na zadania zlecone


Przykadowe prace

Pamięć, myślenie, emocje, motywacja, struktura Oss, stres , moralność, rozwd rodzicw , Tożsamość płciowa, Agresja

Pamięć, myślenie, emocje, motywacja, struktura Oss, stres , moralność, rozwd rodzicw , Tożsamość płciowa, Agresja PSYCHOLOGIA1 wrażenie- jest to prosty proces psychiczny, poznawczy, powstający pod wpływem działania elementarnych bodźcw n...

Prąd elektryczny

Prąd elektryczny Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunkw elektrycznych . Prąd moze płynać w ciałach stałych (metalach i płpzrewodnikach) cieczach i gazach zjonizowanych(elektrolitach) Nośnikami prądu w metalach są elektrony swobodne . No&#...

Edukacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem.

Edukacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Edukacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem"Przygotowanie dziecka z wadą wzroku do nauki w systemie integracyjnym. Zadaniadla rodzicw i nauczycieli." Autorki: mgr Elżbieta Milewska-Patka i mgr Dorota Maćkowska W systemie oświatowym naszego kraju występują...

Pożytki z socjologii dla urbanistw

Pożytki z socjologii dla urbanistw Socjologia jest to nauka o życiu społecznym, więzami między ludzkimi i jednostce. Człowieku jako istocie społecznej. Jest nauką, ktrej przedmiotem jest ogł zjawisk i procesw związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozpa...

Ściąga wykłady Weiss-organizacja,zarządzanie

Ściąga wykłady Weiss-organizacja,zarządzanie 1.Organiz-ład porządek.Pewna całość podzielona na części,ktre harmonijnie składają się na tę całość.Jest cechą określonych przedmiotw złożonych,ktrych elementy wspłpr...

Wszystko o Starożytności

Wszystko o Starożytności Antyk Kultura: 1 zachowania człowieka 2 wzory(normy tych zachowań) 3 wytwory człowieka 1. Tragedia antyczna- jej cechy i miejsce w poetyce starożytnej. Rozwj dramatu i teatru greckiego w okresie klasycznym. Tragedia= tragos(kozioł) + oide(pie"...

Biochemia

Biochemia Aminokwasy Aminokwasy są połączeniami zawierającymi w swoim składzie cząsteczkowym przynajmniej jedną grupę funkcyjną karboksylową –COOH i jedną aminową –NH2. Wszystkie ?-aminokwasy z wyjątkiem najprostszego, tj. glicyny są opty...

Pułapki demokracji.

Pułapki demokracji. Demokracja nie jest pojęciem jednorodnym. W sensie dosłownym demokracja z gr. demokratia oznacza władzę/rządy ludu. Jednakże, co rozumiano przez demokrację, u jej początkw w V w. p.n.Ch, a czym jest ona teraz, i co tak naprawdę powinniśmy przez nią ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry