• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Finanse ...

Nawigacja

Finanse Unii EuropejskiejFinanse Unii Europejskiej
*Charakterystyka ważniejszych kierunkw strukturze i dynamice wydatkw budżetowych.Zgodnie z obowiązującą w Unii zasadą dotyczącą zachowania rwnowagi w budżecie oglnym wydatki muszą być kształtowane w taki sposb, aby możliwe było ich pełne pokrycie w ramach dostępnych dochodw na zapewnienie ktrych zgodziły się kraje członkowskie.

Charakteryzując strukturę wydatkw budżetu oglnego należy stwierdzić, że największy udział w nich mają wydatki dokonywane z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ. Udział ten w oglnej sumie wydatkw w budżecie na 2003 rok założono w wysokości 44,9%. 10lat wcześnie wynosił 53,9% a w 1971r. – 79,6%. Można więc stwierdzić, że w ostatnich latach rola tej grupy wydatkw znacząco się zmniejszyła.

W dalszej kolejności pod względem znaczenia wydatkw budżetu oglnego zajmują wydatki na finansowanie przemian strukturalnych, realizowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu spjności. W budżecie na 2003r. Ich udział wynosił 34,3%, a w minionych 30 latach zajmował minimalne 5,3%.

Stopniowo rośnie znaczenie na finansowanie prac badawczo-rozwojowych 4,1% w 2003r, na finansowanie polityki zewnętrznej Unii przeznaczono 8,5% oglnej kwoty wyd. budżetowych.

Jeśli chodzi o wydatki administracyjne, ich udział utrzymuje sięod dawna na stałym poziomie 5%.• Wydatki na finansowanie rynkw rolnych.Wydatki z EFOGR są przeznaczone na finansowanie działań podejmowanych w ramach wsplnej polityki rolnej.

Cele tej polityki to:

- zapewnienie wzrostu wydajności pracy w rolnictwie po przez postęp techniczny, racjonalny rozwj produkcji rolnej itp.

- Zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej

- Stabilizacja rynku

- Zapewnienie dostępności produktw rolnych

- Zapewnienie konsumentom rozsądnych cen

Z EFOGR - sekcja gwarancji finansowane były działania:

- operacje związane z regulowaniem rynkw poszczeglnych produktw, w tym magazynowanie produktw, wspieranie przetwrstwa.

- Zwroty eksporterom ,dokonującym sprzedaży do krajw trzecich

- Wsparcie niektrych działań na rzecz poprawy zdrowotności roślin i zwierząt.

Największa część wydatkw z EFOGR- sekcja gwarancji dotyczyła dotychczas olejw i tłuszczw, mleka i przetworw mlecznych, zbż, wołowiny i cukru.

W latach osiemdziesiątych doszło do dużego wzrost wydatkw na cele rolne, co spowodowało wprowadzenie ograniczeń a tym samym ograniczono skup produktw w cenach gwarantowanych.

W roku 1989 wprowadzono ograniczenie, stanowiące ,że roczne tempo wzrostu wydatkw nie może być wyższe niż74% rocznej stopy wzrostu PNB wsplnoty.

W maju 1999roku wprowadzono kolejne ograniczenie, gdzie określono limit wydatkw na lata 2000-2006. I tak w pierwszych 3 latach okresu udział wydatkw miał wzrosnąć, a następnie obniżyć się i ukształtować na poziomie 40% oglnej kwoty wydatkw.• Wydatki na cele strukturalne.Fundusze strukturalne są podstawowym instrumentem polityki regionalnej Unii, ktra sprowadza się do zmniejszenia rżnic w rozwoju poszczeglnych regionw.

Podstawowym celem polityki regionalnej realizowanej przez kraje wsplnoty jest wzmocnienie spjności gospodarczej i społecznej, powstrzymanie zjawiska dysproporcji między regionami po przez transfer środkw z regionw bardziej zamożnych do regionw opźnionych w rozwoju, a tym samym zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia dochodw w tych ostatnich.

Dotychczas środki na te cele pochodziły z:

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO EFRR:

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ EFOGR

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SOCJALNEGO

- FINANSOWEGO INSTRUMENTU ORIENTACJI RYBOŁUSTWA FIOR

Łączne wydatki z funduszy strukturalnych w okresie 2000-2006 mają wynieść 213 mld. EURO i mają być przeznaczone na realizację:

1. celw priorytetowych.

*cel 1. 63,6% budżetu na 2003- wspieranie rozwoju oraz dostosowań strukturalnych regionw zapźnionych.( środki z EFRR, EFS,EFOGR-SO,FIOR).

*cel 2. 10,8% budżetu na 2003r.- rekonwersja gospodarcza i społeczna regionw przeżywających trudności strukturalne z powodw istnienia tzw. przemysłw schyłkowych, przekształcania obszarw wiejskich oraz miast o dużym zaludnieniu (EFRR,EFS).

*cel 3. 10,9% budżetu na 2003r – modernizacja systemw oświaty, doskonalenia zawodowego i zatrudnienia (EFS), zwiększenia konkurencyjności sektora rybołwstwa (FIOR w części nieobjętej celem 1)2. inicjatyw wsplnotowych – 5,5%

- INTERREG III – wspłpraca przygraniczna, transgraniczna oraz międzyregionalna nastawiona na stymulowanie harmonijnego i zrwnoważonego zagospodarowania przestrzennego (EFRR)

- LEADER+ - rozwj regionw wiejskich poprzez zastosowanie programw zintegrowanych. (EFOGR-SO)

- EQUAL – wspłpraca transnarodowa w celu zwalczania dyskryminacji i wszelkiego rodzaju nierwności występujących na rynku pracy (EFS)

Istota tzw. Inicjatyw wsplnotowych sprowadza się do tego, że są to transnarodowe programy, ktrych cele są jednakowe w odniesieniu do wszystkich regionw uczestniczących w realizacji danej inicjatywy. Chodzi w nich o rozwiązywanie problemw mających szczeglne znaczenie dla całej wsplnoty.

3. Przedsięwzięć innowacyjnych oraz pomocy technicznej – 0,4%• Wydatki na polityki wewnętrzneWydatki na finansowanie polityk wewnętrznych zyskały ba znaczeniu wraz z wejściem w życie w 1987 r. jednolitego aktu europejskiego, ktry stał się podstawą działań na rzecz zakończenia do 1993r. budowy jednolitego rynku wewnętrznego. Od 1993r.wydatki te są ujęte w jednej grupie, obejmującej szeroki wachlarz rżnych działań. Najważniejsze z nich to:

- kształcenie zawodowe, edukacja , rozwj młodzieży, kultura, media audiowizualne ,informacja, niektre kwestie socjalne. Wydatki te obejmują stypendia, programy studiw europejskich itp. W budżecie na 2003 rok przewidziane było na te cele 984 mln. Euro co stanowi około 10% wydatkw.

- Energia zabezpieczenia nuklearne w ramach Euroatomu oraz środowisko .wydatki realizowane w tej grupie, wynoszą około 304 mln euro czyli 0,3% oglnej sumy wydatkw w budżecie na 2003r. Wydatki te mają na celu kontrolę zasobw energetycznych , jak i ochronę środowiska.

- Ochrona konsumenta, rynek wewnętrzny, przemysł, sieci transeuropejskie, bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości. W tej grupie występują wydatki na finansowanie wielu rżnych działań. W oglnej kwocie wydatkw założonych na 2003 rok stanowiły 1,3%czyli około 1,26mld euro. Głwnym celem tych działań jest dążenie do umocnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w interesie ogłu działających na nim podmiotw.

- Badania i rozwj technologiczny. Stanowią największy udział w grupie wydatkw na politykę wewnętrzna, bo aż ponad 4 mld euro czyli 4,1% w budżecie na 2003r.

* Pomoc przedakcesyjnaPomoc przedakcesyjna przeznaczona dla państw kandydujących na lata 2000-2006 wyniosła 3,2mld euro rocznie. W budżecie na 2003 rok kwota tej pomocy została ystalona na poziomie 3386 mln euro, złożyły się na nią wydatki w ramach funduszy:

- SAPARD na sumę 564mln euro

- ISPA na sumę1129 mln euro

- PHARE na sumę 1693 mln euro


Przykadowe prace

Kiedy producentowi opłaca się produkować?

Kiedy producentowi opłaca się produkować? Producent jest podmiotem gospodarczym, ktry decyduje co i ile produkować. Stosując wybraną technologię oraz organizację produkcji producent dostarcza na rynek dobra kupowane następnie przez konsumentw tych dbr. W gospodarce rynkowej pr...

Streszczenie - Wierna rzeka Stefana eromskiego

Streszczenie - Wierna rzeka Stefana eromskiego Powie pod tytuem "Wierna rzeka" opowiada o losach powstaca Jzefa Odrowa i Salomei Brynickiej. Akcja powieci rozgrywa si w roku 1863 podczas powstania styczniowego. eromski nazywa opowie "klechd domow" podkrelajc zwizek o "Wiernej rzeki" z rodzinnymi dowiadcz...

Gramatyka

Gramatyka Części mowy Czasownik Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Rżni się od innych wyrazw tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najcz&...

Sekty – owocem kryzysu kościoła ?

Sekty – owocem kryzysu kościoła ? Moją pracę rozpocznę od definicji, czym tak naprawdę jest sekta : Sekta (od łac. secta - kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi - iść za kimś, postępować, towarzyszyć lub łac. secare...

Hemofilia

Hemofilia Hemofilia jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, w ktrej zaburzona jest zdolność tworzenia skrzepu krwi. Bez tej naturalnej zdolności krzepnięcia rany zewnętrzne lub wewnętrzne nie mogą ulec wyleczeniu. Pozostawione bez leczenia mogą doprowadzić do masywnej utraty...

Chrorby układu wydalniczego

Chrorby układu wydalniczego Drogi moczowe tworzą wydajny system oczyszczający organizm z ubocznych produktw przemiany materii i nieczystości. W skład tego delikatnego układu wchodzi sześć narządw – dwie nerki, dwa moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Jeś...

Zemsta !

Zemsta ! Czwartego Października 2002 roku na ekrany polskich kin weszła ekranizacja komedii Aleksandra Fredry pt. "Zemsta". Reżyserem tego filmu był Andrzej Wajda, nakręcił między innymi : "Pana Tadeusza", "Człowieka z Marmuru". "Zemsta" jako książka, jest komedią, ...

Recenzja książki Francisa Fukuyamy Koniec człowieka

Recenzja książki Francisa Fukuyamy Koniec człowieka Książka Francisa Fukuyamy pt.: Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej (Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolution) jest prbą zmierzenia się autora z następstwami dynamicznie zachod...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry