• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Fizyka ws...

Nawigacja

Fizyka współczesnaFizyka współczesna
1. Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego
a) Radiowe
b) Telewizyjne
c) Mikrofale
d) Podczerwień
e) Światło (widzialne, białe)
? Czerwone
? Pomarańczowe
? Żółte
? Zielone
? Niebieskie
? Fioletowe
f) Ultrafiolet
g) Rentgenowskie
h) Gamma
2. Widmo fal elektromagnetycznych - rozkład promieniowania elektromagnetycznego z długością lub częstotliwością
3. Foton i jego właściwości

? Foton jest cząstką elementarną wymienianą podczas oddziaływań elektromagnetycznych przyznaje się, że ma serową masę spoczynkową.
? Każdy fonon niesie ze sobą energię opisaną wzorem Plancka Ef= h*f h-stała Plancka c=3*108m/s
? Masa relatywistyczna fotonu
? Pęd fotonu
4. Zjawisko fotoelektryczne(ZFZ)- Polega na wybijaniu elektronów z powierzchni płytki metalowej przez fotony o odpowiedniej energii. Zjawisko to wyjaśnił A. Einstein w 1905r.

Jeżeli energia fotonów jest większa od pracy wyjścia to wybite elektrony uzyskują energię kinetyczną, której maksymalna wartość jest opisywana wzorem Einsteina ? Milikana.
E?kmax=Ef?? ? ? ?-praca wyjścia
5.Fotokomórka-lampa próżniowa zawierająca katodę, na którą padają fotony i anodę do której docierają elektrony (fotoelektrony) wybite z katody. Fotoelektrony można zatrzymać w obszarze między katodą a anodą przeciwnym (hamującym) polu elektrycznym (- do anody, do katody)
6.Praca wyjścia-najmniejsza energia z jaką elektron jest utrzymywany w płytce metalowej ?=hc/?[eV] elektronowolt
7.Częstotliwość graniczna-minimalna częstotliwość przy której zachodzi zjawisko fotoelektryczne fgr
8.Napięcie hamowania Uh=Hf?gr/e
Przy odpowiednio wysokim napięciu hamowania prąd przez fotokomórkę przestaje płynąć, ponieważ wszystkie wybite z katody elektrony zostały zatrzymane polem elektrycznym.
9. Elektronowolt ? 1 eV to energia kinetyczna jaką uzyskuje elektron przyśpieszony polem elektrycznym o różnicy potencjałów 1V
10.Dualizm korpuskularno falowy promieniowania elektromagnetycznego-promieniowanie elektro-magnetyczne wykazuje własności korpuskularne jak i falowe, zależnie od okoliczności zachowuje się jak strumień cząstek(fotonów) albo jak fale(elektromagnetyczne)
11.Dualizm korpuskularno-falowy materii- cząstkom materialnym można przypisać tzw. Fale materii. Są to statyczne fale pozwalające przewidzieć prawdopodobieństwo znalezienia makroobiektów w wybranym elemencie przestrzeni.
12.Dlugość fal materii-jest odwrotnie proporcjonalna do pędu cząsteczki materialnej

13.Postulaty Bohra
a) Elektron krąży wokół jądra po orbicie kołowej pod wpływem siły kulombowskiej
b) Elektron może krążyć tylko po Rakiej orbicie, dla której orbitalny moment pędu jest całkowitą wielokrotnością stałej Plancka podzielonej przez 2? ?=n*h/2?
c) Elektron krążący na orbicie dozwolonej nie emituje promieniowania elektromagnetycznego
d) Elektron w atomie wodoru przeskakując z orbity o energii wyższej na orbite o energii niższej, emituje kwant promieniowania elektromagnetycznego energii równej różnicy między dozwolonymi poziomami energii En-Em=Ef
?14. Promień n-tej orbity dozwolonej elektronu w atomie wodoru rn=r??2*r?1
15. Moment pędu na n-tej orbicie dozwolonej
16.Prędkość elektronu na n-ej orbicie dozwolonej
17.Energia na orbitach dozwolonych
18. Seria Widmowa-zbiór linii widmowych powstających w wyniku przejść elektronów z wyższych poziomów energetycznych na niższy poziom energetyczny
19.Poziom podstawowy- charakteryzuje się najniższą możliwą energią. Elektron może przebywać na nim nieskończenie długo. Elektron krąży najbliżej jądra atomowego
20.Poziomy wzbudzone-charakteryzują się energiami wyższymi od podstawowego,elektrony przebywają na nich niezmiernie krótko, spadając n na poziomy o energiach niższych emiryją porcię energii (promieniowania kwantowego fotonu o energii równej różnicy między dozwolonymi poziomami energetycznymi).

Niektóre symbole i wzory są czytelne w załączniku(robiłem je w wordzie)


Przykładowe prace

Na czym polega nowatorstwo prozy Tadeusza Borowskiego?

Na czym polega nowatorstwo prozy Tadeusza Borowskiego? Okres wojny odcisnął swoje piętno między innymi na twórczości literackiej. W swoich opowiadaniach i reportażach twórcy tacy jak Nałkowska, Borowski, Moczarski czy Krell przedstawili obraz tragicznej wojennej rzeczywistości, świat ...

Św Szczepan

Św Szczepan To jeszcze jeden święty, którego znamy z kart Pisma św. Nie wiemy, skąd pochodził, ani kiedy się urodził. Jedynie jego imię, pochodzenia greckiego wskazuje, że mógł być Grekiem, który nawrócił się na chrześcijaństwo. Św. Łukasz...

Funkcje turystyki

Funkcje turystyki Funkcje turystyki Bibliografia: 1.Wiesław Alejziak Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku Wydawnictwo Albis, Kraków 2000 2.Krzysztof Przecławski Człowiek a turystyka Wydawnictwo Albis, Kraków 1996 3.Władysław Gaworecki Turystyka Polskie Wydawni...

Ogólna charakterystyka rozwoju moralnego człowieka

Ogólna charakterystyka rozwoju moralnego człowieka Rozwój człowieka to długotrwały proces następujących po sobie zmian kierunkowych, po-legający na osiąganiu przez niego coraz wyższego poziomu dojrzałości pod różnymi względami. Jeżeli zatrzymuje się on pr...

Wymień i scharakteryzuj kompetencje, jakie posiada każdy poseł w procesie ustawodawczym. PUW 1121

Wymień i scharakteryzuj kompetencje, jakie posiada każdy poseł w procesie ustawodawczym. PUW 1121 Sejm jest jednym z dwóch - obok Senatu - organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Reprezentuje - podobnie jak - Prezydent i Senat - suwerenne pr...

Charakterystyka Pana Tadeusza

Charakterystyka Pana Tadeusza Tytułowa postać utworu. Nadano mu imię na cześć Tadeusza Kościuszki. W chwili rozpoczęcia akcji mężczyzna, ma około dwudziestu lat. Jego rodzicami byli Jacek Soplica i dziewczyna, którą ten poślubił z rozpaczy po tym, jak Stolni...

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorów

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorów Podaż (ang. supply) to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Skorelowana pozytywnie z ceną (P)...

Prędkośc kosmiczna

Prędkośc kosmiczna Prędkość kosmiczna - prędkość, jaką musi osiągnąć dowolne ciało (np. rakieta, statek kosmiczny), by jego energia kinetyczna pokonała grawitację Ziemi i oddaliła się na odległość umożliwiającą poz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry