• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Fizyka ws...

Nawigacja

Fizyka współczesnaFizyka współczesna
1. Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego
a) Radiowe
b) Telewizyjne
c) Mikrofale
d) Podczerwień
e) Światło (widzialne, białe)
? Czerwone
? Pomarańczowe
? Żółte
? Zielone
? Niebieskie
? Fioletowe
f) Ultrafiolet
g) Rentgenowskie
h) Gamma
2. Widmo fal elektromagnetycznych - rozkład promieniowania elektromagnetycznego z długością lub częstotliwością
3. Foton i jego właściwości

? Foton jest cząstką elementarną wymienianą podczas oddziaływań elektromagnetycznych przyznaje się, że ma serową masę spoczynkową.
? Każdy fonon niesie ze sobą energię opisaną wzorem Plancka Ef= h*f h-stała Plancka c=3*108m/s
? Masa relatywistyczna fotonu
? Pęd fotonu
4. Zjawisko fotoelektryczne(ZFZ)- Polega na wybijaniu elektronów z powierzchni płytki metalowej przez fotony o odpowiedniej energii. Zjawisko to wyjaśnił A. Einstein w 1905r.

Jeżeli energia fotonów jest większa od pracy wyjścia to wybite elektrony uzyskują energię kinetyczną, której maksymalna wartość jest opisywana wzorem Einsteina ? Milikana.
E?kmax=Ef?? ? ? ?-praca wyjścia
5.Fotokomórka-lampa próżniowa zawierająca katodę, na którą padają fotony i anodę do której docierają elektrony (fotoelektrony) wybite z katody. Fotoelektrony można zatrzymać w obszarze między katodą a anodą przeciwnym (hamującym) polu elektrycznym (- do anody, do katody)
6.Praca wyjścia-najmniejsza energia z jaką elektron jest utrzymywany w płytce metalowej ?=hc/?[eV] elektronowolt
7.Częstotliwość graniczna-minimalna częstotliwość przy której zachodzi zjawisko fotoelektryczne fgr
8.Napięcie hamowania Uh=Hf?gr/e
Przy odpowiednio wysokim napięciu hamowania prąd przez fotokomórkę przestaje płynąć, ponieważ wszystkie wybite z katody elektrony zostały zatrzymane polem elektrycznym.
9. Elektronowolt ? 1 eV to energia kinetyczna jaką uzyskuje elektron przyśpieszony polem elektrycznym o różnicy potencjałów 1V
10.Dualizm korpuskularno falowy promieniowania elektromagnetycznego-promieniowanie elektro-magnetyczne wykazuje własności korpuskularne jak i falowe, zależnie od okoliczności zachowuje się jak strumień cząstek(fotonów) albo jak fale(elektromagnetyczne)
11.Dualizm korpuskularno-falowy materii- cząstkom materialnym można przypisać tzw. Fale materii. Są to statyczne fale pozwalające przewidzieć prawdopodobieństwo znalezienia makroobiektów w wybranym elemencie przestrzeni.
12.Dlugość fal materii-jest odwrotnie proporcjonalna do pędu cząsteczki materialnej

13.Postulaty Bohra
a) Elektron krąży wokół jądra po orbicie kołowej pod wpływem siły kulombowskiej
b) Elektron może krążyć tylko po Rakiej orbicie, dla której orbitalny moment pędu jest całkowitą wielokrotnością stałej Plancka podzielonej przez 2? ?=n*h/2?
c) Elektron krążący na orbicie dozwolonej nie emituje promieniowania elektromagnetycznego
d) Elektron w atomie wodoru przeskakując z orbity o energii wyższej na orbite o energii niższej, emituje kwant promieniowania elektromagnetycznego energii równej różnicy między dozwolonymi poziomami energii En-Em=Ef
?14. Promień n-tej orbity dozwolonej elektronu w atomie wodoru rn=r??2*r?1
15. Moment pędu na n-tej orbicie dozwolonej
16.Prędkość elektronu na n-ej orbicie dozwolonej
17.Energia na orbitach dozwolonych
18. Seria Widmowa-zbiór linii widmowych powstających w wyniku przejść elektronów z wyższych poziomów energetycznych na niższy poziom energetyczny
19.Poziom podstawowy- charakteryzuje się najniższą możliwą energią. Elektron może przebywać na nim nieskończenie długo. Elektron krąży najbliżej jądra atomowego
20.Poziomy wzbudzone-charakteryzują się energiami wyższymi od podstawowego,elektrony przebywają na nich niezmiernie krótko, spadając n na poziomy o energiach niższych emiryją porcię energii (promieniowania kwantowego fotonu o energii równej różnicy między dozwolonymi poziomami energetycznymi).

Niektóre symbole i wzory są czytelne w załączniku(robiłem je w wordzie)


Przykładowe prace

Przemówienie Antygony

Przemówienie Antygony O Tebańczycy ! Oskarżacie mnie o złamanie zakazu władcy... O nieposłuszeństwo i lekceważenie prawa... Ale powiedzcież mi, ludu Teb, jakie prawo zlekceważyłam? Jaki zakaz złamałam?! Zakaz tego bezdusznego i żądnego władzy czło...

Analiza i interpretacja wiersza A śmierć utraci swoją władzę" Dylana Thomasa

Analiza i interpretacja wiersza A śmierć utraci swoją władzę" Dylana Thomasa Jednym z walijskich poetów XX wieku był Dylan Thomas, w którego twórczości odnajdujemy liczne nawiązania do Biblii. Jednym z ciekawszych wierszy tegoż autora jest A śmierć utraci swoją w ...

Unia polsko - saska.

Unia polsko - saska. Fryderyk August II Wettin opanował tron polski dzięki przekupieniu głosującej szlachty i magnatów, szybkości działania i poparciu ze strony antytureckiej. Drugim kandydatem był Franciszek Conti popierany przez prymasa Radziejowskiwgo. Fryderyk August był luteraninem lu...

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik ur. 19 lutego 1473r. w Toruniu zm. 24 maja 1543r. w Tomborku Mikołaj Kopernik nie był tylko uczonym, który długie lata pswiecił badaniom prowadzonym w zaciszu fromborskiej pracowni. Stanowił przykład wszechstronnie wykształconego człowieka renesansu. ...

Oligarchia magnacka w XVII w.

Oligarchia magnacka w XVII w. Popularnie, rządy magnaterii w Rzeczpospolitej XVII i XVIII wieku, określa się mianem oligarchii magnackiej. Zastanówmy się więc w tym miejscu nad znaczeniem terminu oligarchia. Otóż, zgodnie z brzmieniem definicji, oligarchia to ustrój polityczny (lub forma rządów...

Jak przebiegała wolna elekcja?

Jak przebiegała wolna elekcja? Elekcja – z łacińskiego electio – wybór, jest to sposób powoływania panujących na tron, stosowany w epoce feudalnej w XI-XIII wieku. W 1572 roku umarł Zygmunt August. Nie pozostawił syna ani nie wskazał następcy tronu. Ogromne państw...

Autonomia Galicji a sytuacja Polaków w pozostałych zaborach w II połowie XIX i na początku XX wieku – analiza porównawcza.

Autonomia Galicji a sytuacja Polaków w pozostałych zaborach w II połowie XIX i na początku XX wieku – analiza porównawcza. Wraz z dniem 24 października 1795 roku Polska całkowicie zniknęła z mapy Europy. Zaborcy ostateczny rozbiór Polski uzasadniali tym, iż Rzeczpospolita Polska zupe...

Imiesłowy: Partizip I und Partizip II

Imiesłowy: Partizip I und Partizip II W języku niemieckim istnieją dwa imiesłowy: * imiesłów czasu teraźniejszego - Partizip Prsens (Partizip I) * imiesłów czasu przeszłego - Partizip Perfekt (Partizip II) Partizip Prsens (Partizip I) Imiesłów czasu teraźniejszego w j&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry