• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Formy han...

Nawigacja

Formy handlu detalicznegoFormy handlu detalicznego
Zaopatrywanie konsumentów w towary może odbywać się w bardzo różnych formach,

od tradycyjnej sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej poprzez sprzedaż z automatów,

Sprzedaż akwizycyjną, po sprzedaż wysyłkową. Formy te różnią się miedzy sobą organizacją

procesu sprzedaży, charakterem lokalizacji punktów sprzedaży, stosowanymi metodami sprzedaży, asortymentem sprzedawanych towarów oraz wielkością. Podział handlu detalicznego ma, więc charakter wielostopniowy. I tak ze względu na charakter kontaktów konsumenta ze sprzedawcą dokonuje się podziału handlu detalicznego na handel stacjonarny, ruchomy i wysyłkowyFormy handlu detalicznegoHANDEL STACJONARNY

HANDEL RUCHOMY

HANDEL WYSYŁKOWY

Handel stacjonarny

Obejmuje obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu, zawsze dostępnym dla klienta w pewnym jednoznacznie oznaczonym czasie. Nie spełnia tej właściwości handel ruchomy, który charakteryzuje się zmianami miejsca, a często oferowania towarów. Zarówno jedna jak i druga forma handlu posiada pewne zalety widoczne w określonych sytuacjach. I tak handel stacjonarny zapewnia konsumentowi stałą możliwość zakupów w jednym miejscu, do którego klient się przyzwyczaja, nabiera zaufania do jakości oferowanych tam towarów. Handel ruchomy natomiast dociera do konsumenta wszędzie tam gdzie jest to najbardziej dogodne w danym momencie dla klienta. Przy stacjonarnej formie handlu klient odwiedza sklep, przy formie ruchomej sklep przychodzi do klienta . Obie formy zapewniają jednak bezpośredni kontakt konsumenta z towarem w przeciwieństwie do handlu wysyłkowego, który oferuje towary na odległosć pozwalając jednak na dogodniejsze dokonywanie zakupów szczególnie na ograniczenie czasu zakupów.

Handel stacjonarny jest podstawową formą handlu detalicznego. Wystepuje on w postaci handlu skoncentrowanego i w postaci rozproszonej. Handel skoncentrowany oznacza grupowanie w jednym miejscu różnych punktów sprzedaży detalicznej; rozproszony zaś obejmuje pojedyncze obiekty handlowe znajdujące się w różnych punktach miast czy gmin.

Pewien wyłom w tym grupowaniu stanowi handel drobnodetaliczny, który występuje jednocześnie w dwóch formach tj. handlu skoncentrowanego i rozproszonego.

Handel stacjonarny skoncentrowany

Ośrodki handlowe to zgrupowanie w jednym miejscu różnorodne punkty sprzedaży detalicznej, zakłady usługowe i gastronomiczne. Mogą one należeć do jednego lub więcej włascicieli. Podstawową cechą ośrodków handlowych jest to, iż w sposób prawie komplementarny zaspokajają one potrzeby konsumentów. Przy ośrodkach handlowych budowane są duże parkingi dla konsumentów.

Są dwie zasadnicze przyczyny powstawania ośrodków handlowych

-ograniczone możliwości budowy nowych punktów sprzedaży detalicznej w miastach oraz nieporównywalne niższe ceny działek budowlanych poza miastem. Powoduje to poszukiwanie innych rozwiązań, którymi są właśnie lokalizowane poza miastem ośrodki handlowe.

-dążenie nabywców do zmniejszenia czasu przeznaczonego na dokonywanie zakupów. Aktywność zawodowa kobiet oraz wzrost możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu powodują że klienci coraz mniej wolnego czasu chcą przeznaczyć na dokonywanie zakupów artykułów powszechnego użytku.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje ośrodków handlowych: osiedla,dzielnicowe i ogólnomiejskie. Róznią się one między sobą zasięgiem obsługiwanych konsumentów, ilością i rodzajem punktów sprzedaży detalicznej, zakładów gastronomicznych i usługowych. Różnice te nie są oczywiście zbyt precyzyjne.

Centra handlowe są formą skoncentrowanego handlu stacjonarnego.

Obejmują one ciągi różnych punktów sprzedaży detalicznej, uzupełnione zakładami gastronomicznymi i dużą liczbą zakładów świadczących usługi. Centra handlowe zlokalizowane są z reguły w śródmieściach miast czy w centralnych punktach dzielnic, w miejscach szczególnie uczęszczanych przez potencjalnych nabywców.

Handel stacjonarny rozproszony

Podział handlu detalicznego rozproszonego na wielopowierzchniowy,sklepowy i drobnodetaliczny, opiera się na kryterium wielkości powierzchni sali sprzedażowej.

Domy towarowe to duże punkty sprzedaży detalicznej o powierzchni od kilku do tysiecy

m^, z reguły, na kilku kondygnacjach. Oferuje się w nich bardzo zróżnicowany asortyment artykiłów wybieralnych, nieżywnościowych, jak: ubiory, artykuły wyposażenia mieszkań, artykuły z e sportem, turystyką i wypoczynkiem. Klient odnosi wrażenie, iż wszystko co tylko zabezpiecza jego potrzeby znajduje się pod jednym dachem domu towarowego.

Stosuje się w nich wszystkie formy sprzedaży, choć najczęściej stosowaną metodą sprzedaży jest preselekcja. Domy towarowe stanowią często jeden z elementów centrum handlowego.RodzajOśrodka handlowego Rejon obsługi(w tyś mieszkanców) Punkty usługi detalicznej wchodzące w skład danego ośrodka handlowego Zakres branżowy Obiekty towarzyszące

Osiedlowy 10-15 Supermarket, dom handlowy lub towarowy, sklepy z artykułami żywnościowymiI nieżywnościowymi Ogólnospozywcze, piekarsk0-nabiałowe, owocowo-warzywne, mięsno-wędliniarskie, gospodarstwa domowego, papiernicze, pasmanteryjno-galanteryjne Punkty usługowePunkty małej gastronomi

Dzielnicowy 35-100 Hipermarket, domy towaroweSklepy branżowe i specjalistyczne Jw. orazUbiory, obuwie zabawki, chemia gospodarcza, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, oświetlenie, meble Punkty usługoweKawiarnia, bar

Ogólno miejski Powyżej 200 1-2 hipermarkety, 2-3 domy towarowsklepy branżowe i spozywcze Wszystkie branże Zakłady gastronomiczne, liczne,punkty usługoweDomy handlowe są odmianą mniejszych domów towarowych. Węższy też niż w domach towarowych jest asortyment sprzedawanych towarów. W grupie domów handlowych wyróżnia specjalistyczne domy handlowe, w których oferuje się artykuły przeznaczone dla określonej grupy nabywców.

Supermarket to duży punkt sprzedaży detalicznej oferujący szeroki wybór artykułów żywnościowych, uzupełniany coraz częściej w artykuły nieżywnościowe , których oferta jednak uboższa niż artykułów żywnościowych i dotyczy przede wszystkim artykułów często nabywanych jak: kosmetki, proszki do prania, papierosy.

Hipermarket to większy supermarket, którego powierzchnia przekracza czasami kilkanaście tysięcy m^. W hipermarketach oferuje się szerszy niż supermarketach asortyment towarów żywościowych i nieżywnościowych.Formą sprzedaży jest wyłącznie samoobsługa.

Hipermarkety budowane są z reguły na obrzeżach miast, na tanich działkach budowlanych.

Cash&carry to funkcjonujące także w Polsce pod nazwą Makro cash and carry punkty

Sprzedaży, które oferują swoje towary podmiotom gospodarczym w ilościach hurtowych. Warunkiem dokonywania zakupów w tego typu placówkach jest prowadzenie działalności gospodarczej. Dla tego rodzaju sprzedaży typowa jest samoobsługa. Nabywa się tam przeważnie opakowania zbiorcze. Ceny produktów w tych sklepach są zbliżone do cen hurtowych.

Domy dyskontowe nazywane też sklepami dyskontowymi charakteryzują się tym, że warunki sprzedaży są bardzo skromne, ceny są niskie a asortyment nie jest głęboki.

Handel detaliczny sklepowy jest to najbardziej rozpowszechniona forma handlu.

Asortyment to celowo dobrany zestaw towarów oferowany konsumentom w danym punkcie sprzedaży detalicznej. Podstawową jednostką asortymentu jest artykuł.

Z punktu widzenia zakresu oferowanych towarów rozróżnia się asortyment szeroki i wąski, płytki i głęboki.

Asortyment szeroki obejmuje dużą liczbę grup towarowych, a czasem nawet podgrupę towarową czy jeden artykuł .Asortyment oznacza wybór mały wybór towarów: liczba kolorów odmian i rodzajów, gatunków zapewnia asortyment głęboki.

Sklepy powszechne to najczęściej samoobsługowe punkty sprzedaży detalicznej, w których oferowane są artykuły żywnościowe i nieżywnościowe artykuły codziennego użytku.Lokalizowane są z reguły skupiskach ludności, jak osiedla mieszkaniowe.

Sklepy ogólnospożywcze to najczęsciej samoobsługowe lub stosujące tradycyjną formie sprzedaży detalicznej, które oferują w zasadzie wyłącznie artykuły żywnosciowe. W grupie sklepów ogólno spożywczych wyróżnia się sklepy delikatesowe zlokalizowane w centrum miast w których ceny są wyższe , niż w innych sklepach.

Sklepy specjalistyczne to sklepy piekarsko-nabiałowe, mięsno-wędliniarskie, warzywno-owocowe, mydlarsko-chemiczne z prasą i wyrobami tytoniowymi. W sklepach tych stosuje się różne formy sprzedaży. Ceny w tych sklepach są wyższe od cen występujących w innych sklepach.

Sklepy branżowe oferują asortyment towarów, który jest z reguły szerszy od asortymentu sklepów specjalistycznych, ale wybór odmian towarów jest mniejszy. Asortyment sklepu wiąże się z jedną branżą, czyli jedną potrzebą, lub też z kompleksem potrzeb określonego nabywcy takiego jak np.: dzieci, rolnicy.

Sklepy spożywczo-przemysłowe występują przeważnie na wsi, choć i w mieście nie należą do rzadkości. Oferują artykuły żywnościowe i nieżywnosciowe .asortyment sprzedaży jest szeroki i płytki.

Sklepy popularne to z reguły niewielkie jednosklepowe przedsiębiorstwa prywatne w miastach, które oferują klientom nieżywnościowe towary kilku przypadkowych branż. Asortyment tych sklepów jest niezbyt płytki i szeroki.

Handel drobnodetaliczny ten rodzaj handlu jest uzupełnieniem handlu wielkopowierzchniowego i sklepowego.Może wystęować w postaci rozproszonej i skoncentrowanej.

Kioski to bardzo popularne małe zabudowane punkty sprzedaży detalicznej, wyposażone w okna-pulpity, na których eksponuje się towary.

Kramy to ławy lub prowizoryczne budki z pulpitami, sporządzone przeważnie z desek lub blachy.

Kramy ustawia się na bazarach i targowiskach.

Automaty to małe punkty sprzedaży detalicznej, których ogromna zaletą jest fakt, iż zakupy mogą być dokonywane w ciągu całej doby. Sprzedaje się tam głównie papierosy, napoje i prasę.

Targowiska to wyodrębnione w miastach i na wsiach palce, na których odbywa się sprzedaż artykułów żywnościowych takich jak : mięso, jaja, ryby, nabiał warzywa i owoce.

Sprzedaż prowadzona jest ze środków transportowych .Ceny na targowiskach są z reguły niższe

Od cen oferowanych przez inne punkty sprzedaży. Mankamentem targowisk są złe warunki sanitarne.

Hale targowe to zadaszone obiekty, które budowane są w pobliżu targowisk położonych w miastach. Oferuje się w nich również artykuły żywnościowe, które mogą być sprzedawane we właściwych warunkach sanitarnych.

Bazary-zlokalizowane w miastach, można na nich nabyć , z reguły towary nieżywnościowe, choć w Polsce na bazarach oferuje się obecnie także artykuły żywnościowe .Sprzedaż prowadzi się podobnie jak na targowiskach z prowizorycznych punktów sprzedaży detalicznej.

Handel ruchomy wyróżnia się od innych odmian handlu detalicznego tym, że jest wykonywany w różnych miejscach. Występuje on w bardzo zróżnicowanych formach-od tradycyjnych już w Polsce form handlu obnośnego, obwoźnego i ulicznego.Handel RuchomyAKWIZYCJA ULICZNY OBWOŻNY OBNOŚNYAkwizycja zwana sprzedażą bezpośrednią lub sprzedażą osobistą jest formą handlu, która polega na tym, że sprzedawcy , czyli akwizytorzy docierają do potencjalnych nabywców, odwiedzając ich w domu lub w pracy. Rola akwizytora jest znacznie trudniejsza niż rola tradycyjnego sprzedawcy, który ma do czynienia z klientem odwiedzającym sklep , a więc w mniejszym lub większym stopniu zainteresowanym kupnem towarów. Akwizytor natomiast musi zainteresować potencjalnego nabywcę towaru nakłonić go do zakupu , mimo że w momencie rozpoczęcia spotkania nabywca nie posiadał zamiaru nabycia produktu oferowanego przez akwizytora.

Najważniejsze dla akwizytora jest pierwsze kilka sekund które decyduje o sukcesie bądź porażce akwizytora.

Handel obnośny ma marginesowe znaczenie dotyczy przede wszystkim takich towarów jak lody czy napoje chłodzące oferowane na plaży czy wszelkiego rodzaju imprezach.

Handel obwoźny występuje w kilku formach, których cechą wspólną jest to, że towary oferowane są konsumentom z różnych środków lokomocji jak samochody, autobusy czy wozy konne. TA forma handlu występuje przeważnie na wsi.

Handel uliczny realizowany przede wszystkim na łatwo przenoszonych z miejsca na miejsce strahanach.Stragany mogą mieć postać stołu czy stolika popularnych szczęk czyli metalowego urządzenia skaładanego i zamykanego w nocy, a zadaszonego stołu w ciągu dnia. Handel uliczny może odbywać się także z tekturowego kartonu, skrzyni a nawet łóżek polowych. Towary oferowane powinny być niższe, ze względu na niższe koszty utrzymania obiektu.

Handel wysyłkowy to forma handlu szczególnie atrakcyjna dla klientów, którzy zamieszkują obszary położone daleko od handlu miejskiego albo też dla tych którzy na zakupy chcą poświecić jak najmniej czasu. Istnieje kilka odmian handlu wysyłkowego-różnią się one miedzy sobą sposobami informowania klientów o ofercie i sposobami składania zamówień.

Cechą wspólną wszystkich form handlu wysyłkowego jest taki sam sposób dostarczenia towaru do domu.Handel wysyłkowy

ZA POŚREDNICTWEMPOCZTY TELEZAKUPY Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU(FAKS)ZA POŚREDNICTWEMSIECI KOMPUTEROWYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPÓW TELEWIZYJNYCH

Handel wysyłkowy za pośrednictwem poczty odbywa się poprzez wysłanie przez klientów za pośrednictwem poczty zamówień. Zamówienia składane są na podstawie: przesyłanych klientom systematycznie aktualizowanych katalogów, ogłoszeń prasowych, prospektów czy ulotek. Zasadnicze znaczenie w tej formie handlu wysyłkowego ma katalog, który powinien być opracowany tak dobrze, aby skutecznie zastąpił sprzedawcę i sklep, a także właściwie zaoferował towar.

Handel wysyłkowy z wykorzystaniem telefonu lub faksu

Oferta podobnie jak zamówienie, przekazywana jest najczęściej telefonicznie lub faksem.

Ta forma sprzedaży ma stosunkowo małe znaczenie w handlu wysyłkowym

Telezakupy to nowoczesna forma handlu, w której sprzedaż prowadzona jest przy wykorzystaniu telewizji, łączności telefonicznej i komputerów osobistych stąd też inna nazwa:zakupy elektroniczne. Telezakupy realizowane są w dwojaki sposób

-na ekranach telewizorów prezentowane są towary, także przekazywana jest informacja na temet tych towarów i sposobu składania zamówień

-towary, a także informacje o nich pojawiają się na monitorze komputera osobistego. Złożenie zamówienia jaki i zapłata za towar, wysłany pocztą lub dostarczony transportem własnym firmy, odbywa się także za pomocą komputera


Przykładowe prace

Józef Haydn

Józef Haydn Urodził się 31 marca 1732 roku. Pochodził z małej wioski Roharu, znajdującej się w Austrii. Jako ośmioletni chłopiec został przyjęty do chóru przy katedrze Św. Stefana w Wiedniu, gdzie uczył się grać na klawesynie i skrzypcach. Posiadał cudow...

Antyk - pojęcia.

Antyk - pojęcia. Epos- poemat bohaterski, utwor opowiadajacy dzieje bohatera na tle waznych, przelomowych wydazen. Przenikaja się w nim swiat ludzi i bogow i rozpoczyna się inwokacja. Tragedia to utwor przeznaczony na scene. Przedstawia konflikt wybitnej jednostki z silami wyzszymi (bogami) prowadzacy do ni...

Co to znaczy umrzeć jak człowiek? Zastanów się i odpowiedz, czy decyzja Wertera o samobójstwie była słuszną?

Co to znaczy umrzeć jak człowiek? Zastanów się i odpowiedz, czy decyzja Wertera o samobójstwie była słuszną? "Umrzeć jak człowiek", to znaczy umrzeć z godnoscią, nie popełniając grzechu. Umrzeć tak, aby po naszej śmierci ludzie wspominali nas dobrze, a nie jak...

Próba regionalizacji fizyczno – geograficznej w systemie dziesiętnym według J. Kondrackiego terytorium obecnego powiatu łowickiego.

Próba regionalizacji fizyczno – geograficznej w systemie dziesiętnym według J. Kondrackiego terytorium obecnego powiatu łowickiego. Celem mojej pracy jest wyodrębnienie różnic fizyczno- geograficznych, jakie decydowały o wyznaczeniu granic między regionami, na obszarze obecnego powiatu &#...

Trójpodzial władzy w Polsce

Trójpodzial władzy w Polsce SEJM I SENAT Polski parlament składa się z dwóch izb: Sejmu i Senatu. Sejm składa się z 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach pięcioprzymiotnikowych: powszechnych, bezpośrednich, tajnych, równych, proporcjonalnych. Bierne prawo wyborcze przys...

System społeczny i społeczeństwo globalne oraz teoria socjologa Herberta Marshalla Mc Luhana

System społeczny i społeczeństwo globalne oraz teoria socjologa Herberta Marshalla Mc Luhana System społeczny składa się z wzajemnie i współzależnie powiązanych elementów rzeczywistości społecznej (część dostępnej człowiekowi rzeczywistości ob...

Tren Fortynbrasa

Tren Fortynbrasa Twórczość Szekspira, a wśród niej Hamlet stanowi najbardziej niezaprzeczalne osiągnięcie literatury europejskiej. To utwór, do którego sięgali znani twórcy późniejszych epok. Jest wśród nich także Herbert, który zajął się bardziej nie samym Hamletem, le...

Was ist Glck und wenn bin ich glcklich

Was ist Glck und wenn bin ich glcklich Das Glck das ist Stand der Euforie, in welche Menschen fflen sich frhlich. Dieser Stand kann viele Ereigniser, Sachen und Gefhler verursachen z.B. Manschen kann man glcklich sein, wenn bekommen Befrderung in der schule, gute Note in der Schule, groe Geld, oder wenn sind wir verlieben. F...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry