• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Formy Pra...

Nawigacja

Formy PrateritumFormy Prateritum
aus/weichen wich aus wyminąć

backen backte/buk piec

beginnen begann zaczynać

beiBen biss gryźć

betrugen betrog szukać

biegen bog skręcać

bieten bot oferować

bitten bat prosić

blasen blies dmuchać

bleiben blieb pozostać

bringen brachte przynieść

braten briet smażyć

denken dachte myśleć

durfen durfte mieć pozwolenie

ein/laden lud ein zapraszać

ein/treten trat ein wstąpić

essen aB jeść

empfehlen empfahl polecać

fahren fuhr jechać

fallen fiel spaść, upaść

fangen fing łapać

finden fand znaleźć

fliegen flog lecieć, latać

geben gab dawać

gefallen gefiel podobać

gehen ging iść, chodzić

gewinnen gewann wygrać

gieBen goss lać, polać

haben hatte mieć

halten hielt trzymać

hangen hing wisieć

heiBen hieB nazywać się

helfen half pomagać

kennen kannte znać

kommen kam przyjść

konnen konnte mc, potrafić

lassen lieB zostawić, kazać

laufen lief biegać

leiden litt cierpieć

leihen lieh pożyczać

lesen las czytać

liegen lag leżeć

messen maB mierzyć

mogen mochte lubić, mc

mussen musste musieć

nehmen nahm wziąć

nennen nannte nazywać

reiten ritt jeździć konno

rennen rannte pędzić, biec

rufen rief wołać

scheinen schien świecić

schlafen schlief spać

schlagen schlug bić, uderzyć

schneiden schnitt ciąć, kroić

schreiben schrieb pisać

schwimmen schwamm pływać

sehen sah widzieć

sein war być

singen sang śpiewać

sitzen saB siedzieć

sollen sollte powinno się

sprechen sprach mwić

springen sprang skakać

stehen stand stać

stehlen stahl kraść

sterben starb umierać

treffen traf spotykać

treiben trieb pędzić, uprawiać

trinken trank pić

tun tat czynić, robić

um/ziehen zog um przeprowadzić się

verbergen verbarg ukrywać

vergessen vergaB zapominać

verlieren verlor zgubić

waschen wusch prać, myć

werden wurde stać się, zostać

werfen warf rzucać

wiegen wog ważyć

wissen wusste wiedzieć

wollen wollte chcieć

ziehen zog ciągnąć


Przykadowe prace

Wspłczesny rycerz - jak go sobie wyobrażasz

Wspłczesny rycerz - jak go sobie wyobrażasz Każda epoka posiadała swojego idealnego bohatera. Taka postać stawała się głwnym tematem wielu dzieł artystycznych, a także stanowiła niedościgniony wzorzec do naśladowania dla młodych ludzi. W śred...

Prezentacja (znane osoby z niemiec)

Prezentacja (znane osoby z niemiec) Prezentacja wykonana jest w programie Microsoft Office PowerPoint 2007 Presentation. Jest ona polsko-niemiecka. Została oceniona na 6. (Do pobrania w załączniku, załącznik jest spakowany, jeśli nie czyta ktryś wyrazw wystarczy zmienić czcionkę.) ...

Oświecenie epoką kształtowania się dojrzałej państwowości.

Oświecenie epoką kształtowania się dojrzałej państwowości. Oświecenie jako nowa epoka literacka pojawia się w Europie Zachodniej pod koniec drugiej połowy XVII w. i trwa do końca wieku XVIII. W Polsce z kolei w związku z pewną izolacją kulturową Rzeczposp...

Jan Kochanowski - źrdła inspiracji

Jan Kochanowski - źrdła inspiracji Jan Kochanowski, bez wątpienia najwspanialszy przedstawiciel polskiego renesansu, urodzony około 1530 r. w rodzinie szlacheckiej od młodego wieku otrzymywał stosowne nauki. W wieku kilkunastu lat , jak większość humanistw, rozpoczął nauk&...

Biografia - Adam Mickiewicz

Biografia - Adam Mickiewicz Urodził się 24 grudnia 1798r. w Zaosiu niedaleko Nowogrdka lub w Nowogrdku. Na chrzcie (12.II.1799) otrzymał imiona: Adam Bernard. Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej. Jego ojciec, Mikołaj, był nowogrdzkim adwokatem, matka, Barbara z domu Majewska, crką ...

Zapoznanie się z instrukcją urządzenia technicznego (Kuchenki mikrofalowej)

Zapoznanie się z instrukcją urządzenia technicznego (Kuchenki mikrofalowej) Zapoznaj się z instrukcją oobsługi dowolnego urządzenia technicznego. Napisz jakie informacje zawiera instrukcja obsługi i w jakiej formie są przedstawione (opis, rysunek) Kuchenka Mikrofalowa Daewo...

Do drzewa

Do drzewa Stoisz na deszczu, ja chowam się przed nim, Ty łapiesz krople, ja ich unikam, Stoisz wytrwale, a ja wnet znikam, Deszcz to mj wrg, twj chleb powszedni. Masz liście zielone, ja oczy piwne, Masz konary potężne, ja słabe ręce, Ty szumisz wesoło,...

Ktrego boga lub bogini nie chciałabym mieć za sąsiadkę?

Ktrego boga lub bogini nie chciałabym mieć za sąsiadkę? Od urodzenia mieszkam na Klonowej 16. Osiedle, na ktrym stoi mj blok, jest bardzo ładne, ale nudne. Tutaj nic się ciekawego nie dzieje. Dzieci bawią się w piaskownicach, nastolatki chodzą na zakupy, umawiają się na r...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry