• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Formy Pra...

Nawigacja

Formy PrateritumFormy Prateritum
aus/weichen wich aus wyminąć

backen backte/buk piec

beginnen begann zaczynać

beiBen biss gryźć

betrugen betrog szukać

biegen bog skręcać

bieten bot oferować

bitten bat prosić

blasen blies dmuchać

bleiben blieb pozostać

bringen brachte przynieść

braten briet smażyć

denken dachte myśleć

durfen durfte mieć pozwolenie

ein/laden lud ein zapraszać

ein/treten trat ein wstąpić

essen aB jeść

empfehlen empfahl polecać

fahren fuhr jechać

fallen fiel spaść, upaść

fangen fing łapać

finden fand znaleźć

fliegen flog lecieć, latać

geben gab dawać

gefallen gefiel podobać

gehen ging iść, chodzić

gewinnen gewann wygrać

gieBen goss lać, polać

haben hatte mieć

halten hielt trzymać

hangen hing wisieć

heiBen hieB nazywać się

helfen half pomagać

kennen kannte znać

kommen kam przyjść

konnen konnte mc, potrafić

lassen lieB zostawić, kazać

laufen lief biegać

leiden litt cierpieć

leihen lieh pożyczać

lesen las czytać

liegen lag leżeć

messen maB mierzyć

mogen mochte lubić, mc

mussen musste musieć

nehmen nahm wziąć

nennen nannte nazywać

reiten ritt jeździć konno

rennen rannte pędzić, biec

rufen rief wołać

scheinen schien świecić

schlafen schlief spać

schlagen schlug bić, uderzyć

schneiden schnitt ciąć, kroić

schreiben schrieb pisać

schwimmen schwamm pływać

sehen sah widzieć

sein war być

singen sang śpiewać

sitzen saB siedzieć

sollen sollte powinno się

sprechen sprach mwić

springen sprang skakać

stehen stand stać

stehlen stahl kraść

sterben starb umierać

treffen traf spotykać

treiben trieb pędzić, uprawiać

trinken trank pić

tun tat czynić, robić

um/ziehen zog um przeprowadzić się

verbergen verbarg ukrywać

vergessen vergaB zapominać

verlieren verlor zgubić

waschen wusch prać, myć

werden wurde stać się, zostać

werfen warf rzucać

wiegen wog ważyć

wissen wusste wiedzieć

wollen wollte chcieć

ziehen zog ciągnąć


Przykadowe prace

Meine Klassenfahrt

Meine Klassenfahrt Klassen fahrt nach Krzemionki haben wir ins Oktober gemacht. Wir sind mit der Klassenlehrerin gefahren. Am Morgen haben wir uns vor der Schule getroffen. Mit dem Bus sind nach Krzemionki gefahren. Dort haben wir Lagerfeuer gemacht. Wir haben Wurstelen gebraten. Alle haben gesungen und gespielt. Wir haben das ...

Marzenia – idealizm

Marzenia – idealizm Komentarz: Jak dobrze przyjrzeć się literaturze – przykładw do wykorzystania znajdzie się wiele; warunek jest ten, że warto by je dobrze znać, raczej z własnej lektury, nie z opracowań. Nawet w bardzo konkretnych epokach, nastawionych na jas...

"Stara Baśń". Kiedy słońce było bogiem - superprodukcja czy totalna klapa ??

"Stara Baśń". Kiedy słońce było bogiem - superprodukcja czy totalna klapa ?? 19 września 2003 roku w naszych kinach pojawił się kolejny film spod ręki Jerzego Hoffmana, noszący tytuł Stara Baśń – kiedy słońce było bogiem , będ...

Kulturowy krąg semicki

Kulturowy krąg semicki KULTURA SEMICKA Ten krąg rozpostarł się na duże obszary świata, jednak Semici wywodzą się właściwie z Płwyspu Arabskiego. Byli to Żydzi, ktrzy przez ponad 2000 lat żyli daleko od swej pierwotnej ojczyzny. Najdalej od swych geograficz...

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje Konstytucja – zbir zasad funkcjonowania państwa dotyczących zakresu działania i struktur organw władzy oraz podstawowych praw i obowiązkw obywateli. Sejm powołuje: rząd, Trybunał Kon., KRRiT, prezesa NIK, Rzecznika Praw obywatelskich Senat udział w...

Polityka pienężna i oddziaływania Banku Centralnego

Polityka pienężna i oddziaływania Banku Centralnego Wstęp Polityka pieniężna to całokształt rozwiązań i działań, ktre są podejmowane w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarujących w pieniądze i kredyt, a także w celu regulow...

Sekty – owocem kryzysu kościoła ?

Sekty – owocem kryzysu kościoła ? Moją pracę rozpocznę od definicji, czym tak naprawdę jest sekta : Sekta (od łac. secta - kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi - iść za kimś, postępować, towarzyszyć lub łac. secare...

Mowa pogrzebowa na cześć Jzefa Piłsudskiego.

Mowa pogrzebowa na cześć Jzefa Piłsudskiego. JZEF KLEMENS PIŁSUDSKI ?Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.? Zebraliśmy się tutaj, 18 maja 1935r., aby pożegnać najwybitniejszego z wsp&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry