• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Formy Pra...

Nawigacja

Formy PrateritumFormy Prateritum
aus/weichen wich aus wyminąć

backen backte/buk piec

beginnen begann zaczynać

beiBen biss gryźć

betrugen betrog szukać

biegen bog skręcać

bieten bot oferować

bitten bat prosić

blasen blies dmuchać

bleiben blieb pozostać

bringen brachte przynieść

braten briet smażyć

denken dachte myśleć

durfen durfte mieć pozwolenie

ein/laden lud ein zapraszać

ein/treten trat ein wstąpić

essen aB jeść

empfehlen empfahl polecać

fahren fuhr jechać

fallen fiel spaść, upaść

fangen fing łapać

finden fand znaleźć

fliegen flog lecieć, latać

geben gab dawać

gefallen gefiel podobać

gehen ging iść, chodzić

gewinnen gewann wygrać

gieBen goss lać, polać

haben hatte mieć

halten hielt trzymać

hangen hing wisieć

heiBen hieB nazywać się

helfen half pomagać

kennen kannte znać

kommen kam przyjść

konnen konnte mc, potrafić

lassen lieB zostawić, kazać

laufen lief biegać

leiden litt cierpieć

leihen lieh pożyczać

lesen las czytać

liegen lag leżeć

messen maB mierzyć

mogen mochte lubić, mc

mussen musste musieć

nehmen nahm wziąć

nennen nannte nazywać

reiten ritt jeździć konno

rennen rannte pędzić, biec

rufen rief wołać

scheinen schien świecić

schlafen schlief spać

schlagen schlug bić, uderzyć

schneiden schnitt ciąć, kroić

schreiben schrieb pisać

schwimmen schwamm pływać

sehen sah widzieć

sein war być

singen sang śpiewać

sitzen saB siedzieć

sollen sollte powinno się

sprechen sprach mwić

springen sprang skakać

stehen stand stać

stehlen stahl kraść

sterben starb umierać

treffen traf spotykać

treiben trieb pędzić, uprawiać

trinken trank pić

tun tat czynić, robić

um/ziehen zog um przeprowadzić się

verbergen verbarg ukrywać

vergessen vergaB zapominać

verlieren verlor zgubić

waschen wusch prać, myć

werden wurde stać się, zostać

werfen warf rzucać

wiegen wog ważyć

wissen wusste wiedzieć

wollen wollte chcieć

ziehen zog ciągnąć


Przykadowe prace

"Precz z pseudokibicami" - list otwarty

"Precz z pseudokibicami" - list otwarty Głwnym wątkiem, wokł ktrego będzie skupiać się ten list, będą pseudokobice. Osobami, ktre najczęściej zostają pseudokibicami, są młodzi ludzie, mający problemy rodzinne, problemy z psychiką spowodowaną prz...

Czarownice i wrżki w Gofryd albo Jeruzalem wyzwolone

Czarownice i wrżki w Gofryd albo Jeruzalem wyzwolone Swego rodzaju osobliwością w wierzeniach ludowych była postać czarownicy. To istota pł demoniczna, wywodząca się z ludzi żywych, a jednocześnie należąca do świata demonw. Posiadała umiejętnoś...

Żmut – pełna domysłw i spekulacji powieść paradokumentarna.

Żmut – pełna domysłw i spekulacji powieść paradokumentarna. Dzieło Rymkiewicza jest zarwno dokumentem, jak i swego rodzaju biografią. Celem autora, jak to nieraz sam pisze w książce, jest ukazanie młodzieńczych uczuć, miłostek Adama Mickiewicza z rżny...

Zastanw się nad swoimi planami zyciowymi, jaką pozycję społeczną chcesz osiągnąc? Jakie zjawiska społeczne mogą Ci w realizacji tych planw pomc, a jakie

Zastanw się nad swoimi planami zyciowymi, jaką pozycję społeczną chcesz osiągnąc? Jakie zjawiska społeczne mogą Ci w realizacji tych planw pomc, a jakie przeszkodzić? ?Murarz domy buduje, Krawiec szyje ubrania, Ale gdzieżby co uszył, Gdyby nie miał mieszkan...

Prawdziwa sztuka jest zawsze wspłczesna(F. Dostojewski).Opisz na wybranych przykładach jakie ponadczasowe wartości niesie ze sobą literatura dwudziestolecia.

Prawdziwa sztuka jest zawsze wspłczesna(F. Dostojewski).Opisz na wybranych przykładach jakie ponadczasowe wartości niesie ze sobą literatura dwudziestolecia. Plan : 1) Refleksje na temat wartości i określenie rodzaju wartości. 2) Miłość Małgorzaty do Mistrza. 3) Pa...

Czasy wojny (cierpienia,tęsknoty za wolnością i żalu) - czy powinnismy o nich zapomnieć?

Czasy wojny (cierpienia,tęsknoty za wolnością i żalu) - czy powinnismy o nich zapomnieć? Wojna miała miejsce bardzo dawno temu jednak jej ślady widoczne są do dnia dzisiejszego.Nie wolno nam zapomnieć o tragicznych czasach grozy, cierpienia i wielkiego bohaterstwa, chociaż dzieli...

Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka Demokracja szlachecka to forma ingerencji uprzywilejowanej części społeczeństwa w politykę państwa. Taki ustrj powstał w Polsce już w wieku XV i przetrwał do XVIII, kiedy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru – 24.10.1795 rok. Należy...

Wykładnia prawa

Wykładnia prawa Nieostrość i niewyrazistość języka, jakim operuje ustawodawca w rżnych aktach prawnych sprawia, że pozornie jasny i czytelny tekst ustawy czy innego aktu normatywnego sprawia niekiedy trudności w praktycznym jego zastosowaniu do konkretnych sytuacji codzienneg...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry