• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Formy Pra...

Nawigacja

Formy PrateritumFormy Prateritum
aus/weichen wich aus wyminąć

backen backte/buk piec

beginnen begann zaczynać

beiBen biss gryźć

betrugen betrog szukać

biegen bog skręcać

bieten bot oferować

bitten bat prosić

blasen blies dmuchać

bleiben blieb pozostać

bringen brachte przynieść

braten briet smażyć

denken dachte myśleć

durfen durfte mieć pozwolenie

ein/laden lud ein zapraszać

ein/treten trat ein wstąpić

essen aB jeść

empfehlen empfahl polecać

fahren fuhr jechać

fallen fiel spaść, upaść

fangen fing łapać

finden fand znaleźć

fliegen flog lecieć, latać

geben gab dawać

gefallen gefiel podobać

gehen ging iść, chodzić

gewinnen gewann wygrać

gieBen goss lać, polać

haben hatte mieć

halten hielt trzymać

hangen hing wisieć

heiBen hieB nazywać się

helfen half pomagać

kennen kannte znać

kommen kam przyjść

konnen konnte mc, potrafić

lassen lieB zostawić, kazać

laufen lief biegać

leiden litt cierpieć

leihen lieh pożyczać

lesen las czytać

liegen lag leżeć

messen maB mierzyć

mogen mochte lubić, mc

mussen musste musieć

nehmen nahm wziąć

nennen nannte nazywać

reiten ritt jeździć konno

rennen rannte pędzić, biec

rufen rief wołać

scheinen schien świecić

schlafen schlief spać

schlagen schlug bić, uderzyć

schneiden schnitt ciąć, kroić

schreiben schrieb pisać

schwimmen schwamm pływać

sehen sah widzieć

sein war być

singen sang śpiewać

sitzen saB siedzieć

sollen sollte powinno się

sprechen sprach mwić

springen sprang skakać

stehen stand stać

stehlen stahl kraść

sterben starb umierać

treffen traf spotykać

treiben trieb pędzić, uprawiać

trinken trank pić

tun tat czynić, robić

um/ziehen zog um przeprowadzić się

verbergen verbarg ukrywać

vergessen vergaB zapominać

verlieren verlor zgubić

waschen wusch prać, myć

werden wurde stać się, zostać

werfen warf rzucać

wiegen wog ważyć

wissen wusste wiedzieć

wollen wollte chcieć

ziehen zog ciągnąć


Przykadowe prace

Pielgrzymki i misteria

Pielgrzymki i misteria Za pielgrzymkę uważa się podjętą z motyww religijnych podrż do miejsca uważanego za święte aby tam spełnić określone akty religijne pobożności i pokuty. Większość pielgrzymek związana jest ze świątyniami, ...

Charakterystka Giaura

Charakterystka Giaura Powieść poetycka Georga Byrona pod tytułem Giaur, słowo to oznacza innowiercę i było nadawane przez muzułmanw wyznawcą innych religii, opowiada o tragicznej miłości dwch mężczyzn: Hassana i tytułowego Giaura do jednej kobiety Leili. Postaram...

Porwnanie świata przedstawionego w Księdze ROdzaju do świata wspłczesnego

Porwnanie świata przedstawionego w Księdze ROdzaju do świata wspłczesnego Porwnaj świat przedstawiony przez Boga w Księdze Rodzaju i świat wspłczesny . Biblijny opis stworzenia świata zamieszczony jest w Księdze Rodzaju -Genesis . Na jej podstawie możemy mowić...

Czy "30 door key" Jerzego Skolimowskiego jest "Ferdydurke" Gombrowicza ?

Czy "30 door key" Jerzego Skolimowskiego jest "Ferdydurke" Gombrowicza ? Adaptacja jest przerbką utworu literackiego, mającą na celu dostosowanie go do nowych potrzeb nowych odbiorcw bądź do innych niż pierwotne środkw rozpowszechniania. Od ekranizacji rżni się tym, że nie mu...

Terapie dzieci niepełnosprawnych ze zwierzętami

Terapie dzieci niepełnosprawnych ze zwierzętami Pod wpływem zwierząt stajemy się spokojniejsi i bardziej otwarci. Pod koniec osiemnastego wieku zaczęto podejmować nieśmiałe prby wykorzystania obecności zwierząt do leczenia chorych. William Tuke - dyrektor jednego...

Nauka o materiałach

Nauka o materiałach 1. Wewnętrzna budowa atomw. Rwnanie Schroedingera. Atom wodoru.Liczby kwantowe. Orbitale. WEWNĘTRZNA BUDOWA ATOMW: Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, składa się z jądra, zawierającego dodatnio naładowane protony i obojętne neutrony, ...

Problemy wspłczesnego świata

Problemy wspłczesnego świata Problemy wspłczesnego świata Jak długo istnieje świat istniały rżne problemy, jednak w XX i XXI w. są one szczeglnie ostre. Niektrzy nazwali wiek XX cywilizacją śmierci ,inni nie chcą się z tym zgodzić. Kto zna histori...

Międzynarodowa wspłpraca pomiędzy euroregionami Polski i Niemiec.

Międzynarodowa wspłpraca pomiędzy euroregionami Polski i Niemiec. Spis treści: I. Pojęcie wspłpracy trans-granicznej. II. Zasady funkcjonowania euroregionw. III. Euroregiony w Polsce. IV. Euroregion NYSA V. Euroregion POMERANIA VI. Euroregion SPREWA- NYSA- BBR VII. Euroregion...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry