• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Formy pr...

Nawigacja

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczejFormy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
(opracowano wg. stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2003 roku

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej ( dz. U. Nr 101 z 1999 r., poz. 1178ze zm.); ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spłek handlowych ( Dz. U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037 ze zm.)

Wykonywana w sposb zorganizowany i ciągły działalność wytwrcza, handlowa, budowlana, usługowa jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisw prawa, zaś podmioty, ktre ją podejmują i wykonują zawodowo i we własnym imieniu posiadają status przedsiębiorcw.

Wybr odpowiedniej formy, w ktrej będzie prowadzona działalność gospodarcza ma zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o podjęciu takiej działalności. Jest on uzależniony od wielu czynnikw, do ktrych w pierwszym rzędzie zaliczyć należy jej rodzaj oraz skalę zakładanych przedsięwzięć gospodarczych. Działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie w formach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Aktualnie może to mieć miejsce w szczeglności w postaci:

jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej,

handlowej spłki osobowej ( jawna, komandytowa, komandytowo- akcyjna, partnerska),

spłki kapitałowej ( spłka z ograniczoną odpowiedzialnością, spłka akcyjna)

Nie jest też wykluczone korzystanie z formy spłki cywilnej, z tym zastrzeżeniem, iż obecnie nie posiada ona statusu przedsiębiorcy, pozostając jedynie umową, na podstawie ktrej osoby fizyczne będące jej stronami prowadzą działalność. Przedsiębiorcami w tym przypadku pozostają jednak te osoby fizyczne, ktre w takim charakterze podlegają wpisowi do odpowiedniej ewidencji. W aktualnym stanie prawnym nie jest jednak możliwe wykorzystanie modelu spłki cywilnej dla działalności, ktra zostanie zakwalifikowana jako prowadzenie przedsiębiorstwa większych rozmiarw.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Podjęcie takiej działalności wymaga zgłoszenia do prowadzonej przez gminy ewidencji działalności gospodarczej. Jednak począwszy od 1 stycznia 2006 r. działalność taka będzie podlegała wpisowi do rejestru przedsiębiorcw Krajowego Rejestru Sądowego. W tych przypadkach, gdy określony rodzaj działalności wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie i wykonywanie działalności w tych obszarach jest możliwe dopiero po ich uzyskaniu. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga nadto spełnienia szeregu innych obowiązkw o charakterze publicznoprawnym. W praktyce ta forma prowadzenia działalności gospodarczej sprawdza się przy prowadzeniu małych i średnich przedsięwzięć gospodarczych, nie wymagających udziału wsplnikw.

Spłka jawna - jest najprostszą ze spłek przewidzianych w Kodeksie spłek handlowych. Rozwiązania prawne jej dotyczące są zbliżone do spłki cywilnej. Spłka jawna jest spłką osobową, ktra prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spłką handlową. Konieczne jest zatem prowadzenie przedsiębiorstwa, rozumianego jako stała i zorganizowana działalność, obliczona na osiąganie zysku. Spłka działa pod nazwą handlową ( firmą), co oznacza m. in., iż w obrocie jako podmiot prawa występuje ta spłka, nie zaś jej wsplnicy. Spłka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Spłka jawna nie posiada jednak osobowości prawnej. Wsplnicy spłki jawnej odpowiadają za zobowiązania spłki bez ograniczeń całym swoim majątkiem oraz solidarnie z pozostałymi wsplnikami i spłką. Forma spłki jawnej w praktyce powinna służyć raczej przedsięwzięciom gospodarczym o małych i średnich rozmiarach, opierających się na względnie stałym składzie osobowym. Do powstania takiej spłki konieczne jest zawarcie pisemnej umowy, o ile w konkretnym przypadku nie zachodzi wymg sporządzenia umowy w formie kwalifikowanej ( np. aktu notarialnego). Spłka jawna podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorcw KRS.

Spłka partnerska - została przewidziana jako forma prowadzenia działalności przez osoby zaliczane do "wolnych zawodw". Definiowana jest jako spłka osobowa utworzona przez wsplnikw ( partnerw) w celu wykonywania wolnego zawodu w spłce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami takiej spłki mogą być wyłącznie osoby fizyczne wykonujące wolny zawd określony w odpowiednich przepisach ( np. adwokaci, aptekarze, biegli rewidenci, księgowi, lekarze, radcowie prawni). W spłce partnerskiej obowiązują specyficzne zasady odpowiedzialności wsplnikw. Partner nie ponosi bowiem odpowiedzialności za zobowiązania spłki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerw wolnego zawodu w spłce. Podobnie jak inne handlowe spłki osobowe, nie posiada osobowości prawnej. W obrocie gospodarczym występuje jednak jako samodzielny podmiot prawa, może zatem we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz występować jako strona postępowania sądowego. Spłka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorcw KRS, przy czym umowa spłki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Spłka komandytowa - podobnie, jak spłka jawna jest osobową spłką handlową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą ( nazwą handlową). Cechą wyrżniającą spłki komandytowej jest występowanie w niej dwch rodzajw wsplnikw, z ktrych jeden odpowiada za zobowiązania spłki bez ograniczeń całym swoim majątkiem ( komplementariusz), zaś drugi wyłącznie do wysokości sumy komandytowej ( komandytariusz). Odpowiedzialność komplementariusza jest ukształtowana w sposb analogiczny jak wsplnika spłki jawnej. Rwnież spłka komandytowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. W obrocie występuje zatem jako samodzielny i odrębny od wsplnikw podmiot prawa. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Do powstania spłki konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego oraz zgłoszenie do rejestru przedsiębiorcw KRS. Spłka powstaje z chwilą wpisu. Forma spłki komandytowej może znaleźć zastosowanie w szczeglności w tych przypadkach, w ktrych zachodzi potrzeba powiązania aktywności przy prowadzeniu spraw spłki jednego wsplnika ( komplementariusza), z dokapitalizowaniem takiej działalności przez wsplnika pasywnego ( komandytariusza).

Spłka komandytowo - akcyjna - będąc spłką osobową, stanowi rodzaj spłki łączącej cechy typowe dla spłek osobowych oraz spłek kapitałowych. Jest to spłka mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w ktrej wobec wierzycieli za zobowiązania spłki co najmniej jeden wsplnik odpowiada bez ograniczenia ( komplementariusz), a co najmniej jeden jest akcjonariuszem. Do powstania spłki konieczne jest sporządzenie statutu i podpisanie go przez założycieli. Statut musi zostać podpisany przynajmniej przez wszystkich komplementariuszy. Spłka powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorcw KRS. Forma spłki komandytowo - akcyjnej może zostać wykorzystana w celu dokapitalizowania firmy, bez ryzyka przejęcia kontroli nad spłką przez inne podmioty ( np. firmy konkurencyjne).

Spłka z ograniczoną odpowiedzialnością - może zostać utworzona przez jedną albo większą liczbę osb w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Jest spłką kapitałową, posiadającą osobowość prawną, ktrej funkcjonowanie opiera się na kapitale zakładowym utworzonym z wkładw wsplnikw i podzielonym na udziały. Jako osoba prawna jest wyposażona w swoje organy ( zgromadzenie wsplnikw, zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna). Spłka odpowiada za swoje zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Natomiast odpowiedzialność wsplnikw za zobowiązania spłki jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich wkładw ( stąd nazwa spłki). Ta okoliczność czyni spłkę z o.o. szczeglnie atrakcyjną formą prowadzenia działalności. Istnieje przy tym możliwość utworzenia jednoosobowej spłki z o.o., co tę atrakcyjność dodatkowo zwiększa, skoro umożliwia prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w oparciu o wyodrębnioną część majątku wsplnika - założyciela, zapewniając przy tym ograniczenie jego odpowiedzialności do tego majątku, ktry został wniesiony tytułem wkładu. Procedura utworzenia, funkcjonowanie spłki oraz jej struktura zostały w dużym stopniu sformalizowane. Umowa spłki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, zaś zawiązanie spłki winno zostać zgłoszone do rejestru przedsiębiorcw KRS, przy czym z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną. Atuty tej formy są na tyle istotne, że spłka z o.o. pozostaje najbardziej popularną formą realizacji zadań gospodarczych. Spłka z o.o. doskonale sprawdza się dla realizacji celw gospodarczych wymagających zgromadzenia określonych środkw kapitałowych. Skorzystanie z tej formy warto rozważyć w każdym przypadku ryzykownych zamierzeń gospodarczych.

Spłka akcyjna - jest spłką kapitałową, posiadającą osobowość prawną oraz swoje organy ( walne zgromadzenie, zarząd, komisja rewizyjna). Do założenia spłki niezbędne jest sporządzenie jej statutu w formie aktu notarialnego. Spłka może zostać utworzona przez jedną lub więcej osb. Spłka powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorcw KRS. Z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną. Zaletą tej formy jest to, iż akcjonariusze nie odpowiadają za jej zobowiązania. Obowiązki akcjonariuszy w zasadzie sprowadzają się do wniesienia kapitału. Przy jej wykorzystaniu jest możliwe zgromadzenie kapitału od dużej ilości akcjonariuszy. Dzięki ustaleniu minimalnej wartości nominalnej jednej akcji na stosunkowo niskim poziomie jednego złotego, możliwe jest zaangażowanie kapitałowe nawet niewielkich jednostkowo środkw, ktre w sumie składają się na kapitał akcyjny spłki. Jest to jednak forma stosunkowo droga, zarwno na etapie tworzenia spłki, jak i bieżącej działalności, a jako taka przeznaczona raczej dla realizacji zamierzeń gospodarczych na dużą skalę.Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Zezwolenia i koncesje.

Z zasady podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego

na rwnych prawach – żadne dodatkowe koncesje czy zezwolenia nie są wymagane.

Każdy może prowadzić dowolnie wybraną przez siebie działalność gospodarczą. W niektrych

tylko – wskazanych ustawą – przypadkach, ze względu na specyfikę wykonywanej

działalności, Państwo nakłada na przedsiębiorcw dodatkowe obowiązki. Obowiązki te

polegają na konieczności uzyskania koncesji lub zezwolenia.KONCESJEUzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

poszukiwania lub rozpoznawania złż kopalin, wydobywania kopalin ze złż, bezzbiornikowego

magazynowania substancji oraz składowania odpadw w grotworze,

w tym w podziemnych wyrobiskach grniczych,

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

ochrony osb i mienia,

przewozu lotniczego,

wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybuowania oraz obrotu

paliwami i energią,

budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji płatnych autostrad oraz drg

ekspresowych, do ktrych stosuje się przepisy o autostradach płatnych,

rozpowszechniania programw radiowych i telewizyjnych.Udzielenie koncesji (a także odmowa jej udzielenia, zmiana i cofnięcie lub ograniczenie

w stosunku do wniosku) następuje w formie decyzji administracyjnej. Za udzielenie

koncesji, jej zmianę oraz udzielenie promesy pobierana jest opłata skarbowa. Organ

koncesyjny jest uprawniony do kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności

gospodarczej w zakresie jej zgodności z udzieloną koncesją oraz przestrzegania przepisw

bezpieczeństwa i ochrony interesw gospodarki narodowej i dbr osobistych obywateli

lub innego ważnego interesu publicznego. Koncesji udziela się na czas oznaczony,

nie krtszy niż 2 lata i nie dłuższy niż lat 50.

Organem udzielającym, odmawiającym udzielenia, cofającym lub zmieniającym koncesję

jest minister właściwy ze względu na przedmiot działalności podlegającej koncesjonowaniu,

chyba że ustawy szczeglne stanowią inaczej.Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać przede wszystkim:

oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

numer w rejestrze przedsiębiorcw,

określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na ktrą ma

być udzielona koncesja,

informacje określone w odrębnych ustawach.Ze szczeglnych przepisw regulujących poszczeglne koncesjonowane dziedziny działalności

może wynikać, że należy złożyć także dokumenty inne niż wymienione powyżej.Organ koncesyjny może określić w koncesji szczeglne warunki wykonywania

działalności gospodarczej objętej koncesją. Organ ten jest obowiązany przekazać

każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegłowe informacje na temat tych

szczeglnych warunkw niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji.Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania koncesji organ koncesyjny może dokonać

kontrolnego sprawdzenia faktw podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu

stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej

objętej koncesją.

Organ koncesyjny może odmwić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku

do złożonego wniosku:

jeśli przedsiębiorca nie spełnia warunkw wykonywania działalności gospodarczej

objętej koncesją określonych w ustawie lub szczeglnych warunkw podanych do

wiadomości przedsiębiorcom w trybie przepisw PDG,

ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa Państwa,

ze względu na inny ważny interes publiczny,

jeśli w wyniku przeprowadzonej rozprawy udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy

lub przedsiębiorcom.Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych

i zmiany informacji stanowiących treść wniosku o udzielenie koncesji lub do niego dołączonych.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od powstania tych zmian.

Uzyskanie koncesji może zostać poprzedzone otrzymaniem przez przedsiębiorcę przyrzeczenia

wydania koncesji ( promesy ). Udzielenie koncesji może zostać uzależnione

w promesie od spełnienia warunkw wykonywania działalności gospodarczej objętej

koncesją. W promesie ustala się okres jej ważności – nie może on być krtszy niż

6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmwić udzielenia koncesji na

wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że m.in. wnioskodawca

nie spełnił wszystkich warunkw określonych w promesie albo zmianie uległy

dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy lub jej udzielenie sprzeciwia się ważnemu

interesowi publicznemu.

Uzyskanie promesy ma umożliwić przedsiębiorcy przygotowanie się do podjęcia działalności

objętej koncesjonowaniem.ZEZWOLENIAUzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym

w przepisach regulujących daną dziedzinę obrotu (np. apteka, pośrednictwo nieruchomości).

Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej,

przy czym organ zezwalający wydaje zezwolenie dopiero po stwierdzeniu, że

zostały spełnione wymagane prawem warunki wykonywania działalności gospodarczej,

dla ktrej prowadzenia wymagane jest zezwolenie.

Zezwolenie wydaje się z reguły na czas nieoznaczony.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać przede wszystkim:

oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

numer w rejestrze przedsiębiorcw,

określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na ktrą ma być

udzielone zezwolenie,

informacje określone w przepisach odrębnych ustaw.

Jeśli przepisy szczeglne nakładają obowiązek posiadania przy prowadzeniu

określonego rodzaju działalności gospodarczej odpowiednich uprawnień zawodowych,

przedsiębiorca ma obowiązek dopilnować, by działalność gospodarcza była

wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich

uprawnień.Bibliografia:

Autor: Kamerschen, McKenzie, Nardinelli

Tytuł: EkonomiaAutor: David Bergg, Stanley Fischer, Rugiger Dornbusch

Tytuł: MakroekonomiaInternet:Adresy stron internetowych:- www.twoja-firma.pl

- www.stat.gov.pl

- www.mojafirma.interia.pl

- www.firma.onet.pl
Przykadowe prace

Życiorys Św. Tarsycjusza

Życiorys Św. Tarsycjusza Św. Tarsycjusz (zm. ok. 250) Wiadomości o świetym Tarsycjuszu jest za mało, by pokusić się o napisanie jego życiorysu, lecz wystarcza, aby czcić go jako bohaterskiego Meczęnnika Eucharystii. Świety Tarsycjusz był młodym Rzy...

Charakterystyka Uli Zalewskiej

Charakterystyka Uli Zalewskiej Ula ma około trzynastu lat, jest płsierotą i mieszka razem z ciotkami. Wakacje spędza z ojcem, lekarzem, w Olszynach. Mama Uli zmarła, a dziewczyna ma żal do ojca, że ten jej nie kochał. Jej największą zaletą jest silna wola, ki...

Jakie mamy korzyści z grzybw?

Jakie mamy korzyści z grzybw? Grzyby stanowią jedną z najliczniejszych grup żywych organizmw. Liczba gatunkw grzybw występujących na całym świecie nie jest dokładnie znana. Jeszcze do niedawna oceniano ją na 80-100 tys. Obecnie uważa się, że jest ich tyle, ile ...

Romantyzm na świecie i w Polsce.

Romantyzm na świecie i w Polsce. Początki romantyzmu w Niemczech przypadają na lata 1767-1785,1 właściwy jego rozwj na lata następne do połowy XIX w.Niemcy nazywali wstępny okres romantyzmu okresem burzy i naporu.Pojawiło się sie wiele nowych tendencji odmiennych od dotychczas i...

Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia

Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia Bezrobocie oznacza straconą produkcję, jak rwnież trudną sytuację osobistą tych, ktrzy nie maja pracy. Oprcz zmniejszenia produkcji bezrobocie wywołuje wyższe wydatki rządu na zasiłki dla bezrobotnych i programy pomocy społec...

Charakterystyka porwnawcza Cześnika i Rejenta "Jeden ogień, drugi woda, chcąc pogodzić, czasu szkoda."

Charakterystyka porwnawcza Cześnika i Rejenta "Jeden ogień, drugi woda, chcąc pogodzić, czasu szkoda." "Tych dwch ludzi - ogień, woda" Tak mwi Wacław o głwnych bochaterach "Zemsty" Aleksandra Fredry. W tej sytuacji "ogniem" jest Cześnik, natomiast "wodą" Rejent. Cały czas toc...

Łańcuch pomocy

Łańcuch pomocy 1. Ocena, zabezpieczenie miejsca wypadku • Rozpoznanie (co się wydarzyło i co może się jeszcze wydarzyć) • Jakie są zagrożenia ( dla ratującego, poszkodowanych i świadkw zdarzenia) • Zabezpieczenie m-ca wypadku aby zapobiec kol...

Broń mnie przed samym sobą - Adam Mickiewicz

Broń mnie przed samym sobą - Adam Mickiewicz Broń mnie przed sobą samym - maszże dość potęgi! Są chwile, w ktrych na wskroś widzę Twoje księgi, Jak słońce mgłę przeziera, ktra ludziom złotą, Brylantową zdaje się, a s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry