• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Geneza i...

Nawigacja

Geneza i struktura organizacji ONZGeneza i struktura organizacji ONZ
ONZ powstała na podstawie Karty Narodw Zjednoczonych podpisanej 26 VI 1945 w San Francisco, a weszła w życie 24 X 1945. Utworzenie ONZ zapowiadały następujące akty:

1. Karta Atlantycka z 14 VIII 1941 - określała na jakich zasadach powinna być oparta powojenna organizacja światowa

2. Deklaracja Narodw Zjednoczonych z 1 I 1942 - podpisana przez USA, Wielka Brytania, ZSRR, Chiny i 22 inne państwa (np. Polskę). Na jej podstawie państwa koalicji antyalianckiej przybrały nazwę Narodw Zjednoczonych.

3. Deklaracja Moskiewska z 1 XII 1943 - ZSRR, Wielka Brytania, USA, Chiny uznały, że należy powołać organizację opartą na zasadzie suwerennej rwności państw. Cel-utrzymanie międzynarodowego pokoju.

4. projekt Karty NZ z VIII/IX 1944 - opracowany na konferencji w Dumbarton Oaks

5. postanowienia Konferencji. w Teheranie 28 IX - 1 XII 1943 - nową organizację nazwano Światową Rodziną Narodw Demokracji

6. postanowienia Konferencji w Jałcie 4-11 II 1945 - ustalono procedurę głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - ZASADA BEZWZGLĘDNEJ JEDNOMYŚLNOŚCI PIĘCI WIELKICH MOCARSTW; ustalono termin konferencji Założycielskiej

7. Konferencja zał. w San Francisco 25 IV-26 VI 1945 - ustalono struktury ONZ i opracowano Kartę NZ.Działalność i struktura ONZ

ONZ ma Własny emblemat, flagę, posiada zdolność prawną i osobowość prawno międzynarodową. Siedzibą jest Nowy Jork, a w Europie Genewa i Wiedeń. Oficjalnymi językami są: angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski.Głwne cele:

utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa światowego

rozwijanie wspłpracy międzynarodowej

ochrona praw i godności człowieka

popieranie postępu w dziedzinie gospodarczejRealizacja tych celw opiera się o zasady zawarte w Karcie Narodw Zjednoczonych:

suwerenna rwność państw członkowskich

przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych

pokojowe rozwiązywanie sporw

nie ingerowanie w sprawy wew. członkw

państwa członkowskie zobowiązane są do udzielania pomocy Organizacji w akcji podjętej zgodnie z Kartą

powstrzymanie się od udzielania pomocy państwu, przeciw ktremu ONZ zastosowało środki zapobiegawcze lub środki przymusu.

jednomyślność w najważniejszych sprawach dotyczących pokoju i bezpieczeństwa

przyjmowanie nowych członkw

rewizja postanowień Karty NZ

wybr sekretarza GeneralnegoCzłonkami pierwotnymi ONZ są te państwa, ktre uczestniczyły w konf. zał. w S.Franc. (51 państw w tym Pol.), oraz podpisały i notyfikowały Kartę NZ.Inni członkowie:

przyjęte do ONZ przez uchwałę Zgrom. Oglnego, na zlecenie Rady Bezpieczeństwa. Aby uchwała taka weszła w życie - w R.B. jednomyślność 5 moc., a w Zgrom. Oglnym większość kwalifikowana 2/3 głosw.

Zgrom. Oglnym na zlecenie R.B. może zawiesić czł. w korzystaniu z praw oraz może go wykluczyć z ONZ za łamanie zasad Karty.

państwo ubiegające się o przyjęcie do ONZ musi być suwerenne, niepodległe, prowadzi pokojową politykę, przyjąć zasady zawarte w Karcie.

Do ONZ nie wstąpiło Monako, Lichtenstein, Andora, Szwajcaria, Watykan (posiada swojego obserwatora przy ONZ)Głwne organy ONZ:

Zgromadzenie Oglne (ZO) - każde państwo ma 1 głos. Decyduje w sprawach ważnych (deklaracji pokojowych, wyb. nowych czł. i niestałych czł. R.Bezpiecz. oraz budżetu),kt. zapadają większością 2/3 gł. Pozostałe sprawy zapadają większością zwykłą. Zgrom zbiera się raz na rok na sesje zwykłe, mogą być zwoływane sesje nadzwyczajne na życzenie R.B. lub większości czł. Zgrom. Uchw. mają charakter zaleceń, a nie obowiązkowy. ZO zajmuje się wszystkimi sprawami wchodzącymi w zakres działalności ONZ, inicjuje badania i podejmuje zalecenia we wszystkich dziedzinach wspłpracy międzynarodowej.

Rada Bezpieczeństwa (RB) - skł. się z 5 czł. stałych: Chiny, Federacja Ros.(do 1991 ZSRR), Fr., USA, Wlk.Bryt., oraz 10 czł. niestałych, wyb. po pięciu co roku na dwuletnie kadencje (5 z Afryki i Azji, 2 z Am.Łac., 3 z Europy). Uchw. zapadają przy 9 gł. (w tym 5 wlk. moc.). Wyjątek od zasady jednomyślności, gdy roztrzygany jest spr, kt. stroną jest jedno z mocarstw, ma ono prawo i obowiązek wtrzymania się od gł. Prawo Veta przysługuje stałemu czł., gdy chodzi o podjęcie akcji w konf., w kt. czł. jest uwikłany. Kompetencje: +utrzymanie międzynar. pok. i bezpieczeństwa; +rozpatruje spory i sytuacje zagrażające pokojowi; + wyd. zaleceń dotycz. sposobu załatwienia sporu; +decyzje w sprawie zastosowania sankcji wobec państwa dopuszczającego się naruszenia pokoju. Sankcje mogą obejmować częściowe lub całkowite ograniczenie wymiany gosp., zerwanie połączeń komunikacyjnych oraz stosunkw dyplomatycznych. Gdy sankcje są nieskuteczne wprowadzane są działania militarne, prowadzone przez siły zbrojne ONZ, kt. podl. Radzie. Organami pomocniczymi RB są: Wojskowy Kom. Sztabowy (przygotowywanie planw użycia Sił Zbr. ONZ), Kom. Rozbrojeniowa oraz misje obserwacyjne na terenach objętych konf.

Rada Społ.-Gosp. - skł. się z 54 czł. wyb. przez ZO na 3 lata (co roku wym. 1/3 skł.). Należą do niej sprawy gosp., społ., kulturalne, zagadnienia praw człowieka, inicjowanie konf., ustalanie wytycznych dla organw pomocniczych (np. Kom. Praw Człowieka) i agencji specjalnych (np. Fundusz NZ pomocy dzieciom), koordynowanie działalności organizacji wyspecjalizowanych. Uchwały zapadają zwykłą większością.

Rada Powiernicza - skł. się z 5 czł. stałych RB. Nadzoruje administracje na terytoriach powierniczych z wyjątkiem wysp Karoliny, Mariany, Marshala. Ostatnim teryt. powier. były wyspy Palou na Pacyfiku (od 1947 pod kontrolą USA),w 1994 uzyskały niepodl.

Sekretariat - jest głwnym organem administracyjnym i organizacyjnym. Na czele stoi Sekretarz Generalny wyb. przez ZO na zlecenie RB. Kadencja - 5lat. Ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich organw ONZ. Zarządza majątkiem, zbieraniem składek członkowskich. Może zwrcić uwagę RB na każdą sprawę mogącą być zagrożeniem dla pokoju. Mianuje personel sekretariatu. Składa ZO roczne sprawozdanie z działalności ONZ. Podlega mu Centrum Praw Człowiek. Obecnym sekretarzem jest Kofi Annam z Gahny, urzędujący od 1997 do 31 XII 2001.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwpści w Hadze - 15 czł. wyb. ZO i RB na wniosek Sekret.Gen. na 9 lat. Sędziego usuwa się za zgodą wszystkich czł. Tryb. W skł. sędziowskim może być jeden reprezentant danego kraju. Przewodniczącego i zastępcę wyb. się na 3 lata i co 3 lata wymienia się 1/3 skł. Czł. mogą być wybierani kilkakrotnie. Wyroki w sprawach międzynar. są ostateczne.


Przykadowe prace

Wojna stuletnia

Wojna stuletnia WOJNA STULETNIA Jako temat mojej pracy wybrałem charakteryzację wojny stuletniej. Dlaczego? Głwnym czynnikiem, ktry mnie do tego skłonił jest fakt, że to w końcu najdłuższy konflikt w historii ludzkości. Już czytając samą nazwę nasuwa si&#...

Poezja Stanisława Barańczaka

Poezja Stanisława Barańczaka Poezja Stanisława Barańczaka Urodził się w 1946 roku w Poznaniu. Tutaj na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza ukończył studia polonistyczne i rozpoczął prace jako badacz literatury i wykładowca. Związany z poznańską grupą ...

Moralne zagrożenia dotyczące wspłczesnego człowieka.

Moralne zagrożenia dotyczące wspłczesnego człowieka. We wspłczesnym świecie na człowieka czyha wiele niebezpieczeństw. Są to nie tylko choroby, wypadki, kataklizmy, terroryzm itp., ale rwnież zagrożenia moralne. Z nimi rwnie trudno jest się zmierzyć. Moralno...

Wypowiedzi złożone wspłrzędnie

Wypowiedzi złożone wspłrzędnie Wypowiedzenie złożone: - Zdania złożone wspłrzędne: Zdanie złożone wspłrzędnie składa się z dwu wypowiedzeń pojedynczych pozostających w stosunku wspłrzędnym, czyli wzajemnie się...

Procedura rejestracji działalności gospodarczej

Procedura rejestracji działalności gospodarczej Procedura rejestracji dział gosp. Od 1 01 2001 weszły w rzycie przepisy zgodnie z ktrymi przedsiębiorca może rozpocząć dział gosp po uzyskaniu wpisu do rejestru przed. KRS utworzony na mocy ustawy z 20,08,1997 składa się z...

Tolat Quality Menagement

Tolat Quality Menagement Wspłcześnie szczeglnego znaczenia nabierają problemy związane z zarządzaniem własnością firmy, ponieważ w gospodarce funkcjonują takie instrument rynku finansowego jak: giełda, banki, fundusze ubezpieczeniowe i inwestycyjny, ktre działają...

Woda

Woda Woda!!! Rodzaje zanieczyszczeń wd: Zanieczyszczenie środowiska występuje wtedy gdy następuje zakłcenie rwnowagi ekosystemowej, to znaczy gdy wystąpi z biocenozy przynajmniej jeden gatunek. Biocenoza jest to zespł roślin, zwierząt i drobnoustrojw ukształtowany pod...

Problemy wspłczesnego świata

Problemy wspłczesnego świata Wspłczesny świat to świat wielkiego postępu, przemian naszej cywilizacji i nowego stylu życia. Jednak, jak zawsze, człowiek, dumny ze swoich dotychczasowych osiągnięć, napotyka na problemy, ktrym trudno mu sprostać. Problemy wspłcze...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry