• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Gospodar...

Nawigacja

Gospodarka w Krlestwie Polskim od roku 1815 do początku XIX wieku.Gospodarka w Krlestwie Polskim od roku 1815 do początku XIX wieku.
Gospodarka w Krlestwie Polskim od roku 1815 do początku XIX wieku.

W chwili powstania Krlestwa Polskiego sytuację gospodarczą wyznaczał pogłębiający się długotrwały kryzys: obumieranie feudalnego ustroju społeczno-gospodarczego. Dotychczasowy system gospodarczy przynosił coraz gorsze efekty, nie pozwalał na postęp techniczny i wydajniejszą pracę, a także kłcił się z zasadami wolności osobistej i rwnouprawnienia wszystkich ludzi. Dlatego w II połowie XIX wieku kryzys ten zakończył się zwycięstwem nowego kapitalistycznego systemu.Powierzchnia Krlestwa Polskiego liczyła 127tys. km2 (o 17 % mniej niż Księstwo Warszawskie), jego pierwotne zaludnienie wzrosło w ciągu piętnastu lat z 2,7 do 4 mln. Na wszystkich ziemiach polskich dominującą liczebnie grupę społeczna stanowiła ludność chłopska, ktra stanowiła 75-80% ogłu ludności.

Nic zatem dziwnego, że to rolnictwo odgrywało głwną rolę w życiu gospodarczym Krlestwa Polskiego. Dodatkowo eksport pszenicy załamał się w chwili, gdy rząd brytyjski w interesie własnych producentw nałożył wysokie cła wwozowe. Nie sprzyjało to polityce inwestycyjnej. Większość folwarkw trzymała się pańszczyzny i trjpolwki, tylko nieliczni właściciele eksperymentowali sprowadzając z Anglii żniwiarki i młockarnie. Warto zauważyć, że lepsze pługi, sieczkarnię i kieraty wyrabiano już w tym czasie w kraju.

W latach 20 XIX wieku rozpoczyna się pewien zauważalny postęp. Wprowadza się do uprawy rośliny okopowe m.in. buraki cukrowe, dając początek działalności polskich cukrowni. Zaczęto coraz powszechniej stosować żelazne kosy i pługi. Zamiast trjpolwki wprowadzono płodozmian co oznacza, że na tym samym gruncie co roku zasiewa się lub sadzi inne rośliny. Istniały konflikty chłopw, ktrzy byli oczynszowani z właścicielami ziemi.

W trakcie powstania styczniowego w roku 1864 został wydany ukaz uwłaszczeniowy. Rząd carski dążył do pozbawienia powstańcw poparcia ludności włościańskiej. Chłopi otrzymali na własność uprawianą ziemię zostając uwolnionymi od powinności pańszczyźnianych. Dziedzice otrzymali odszkodowanie ze skarbu państwa. Skarb państwa otrzymywał pieniądze z tzw. Podatku gruntowego, ktry musieli płacić chłopi od posiadanej ziemi. W rezultacie chłop nie otrzymał ziemi zupełnie za darmo. Ze sprawiedliwego punktu widzenia uwłaszczenie w Krlestwie Polskim było korzystniejsze niż w zaborze pruskim. Chłop otrzymywał ziemię ktrą uprawiali często od pokoleń. Jednak pod względem ekonomicznym ten sposb uwłaszczenia nie był korzystny dla oglnej gospodarki Krlestwa Polskiego. W zaborze rosyjskim występowały małe, często słabo wyposażone gospodarstwa nietowarowe co oznaczało że nie produkowały na zbyt ale tylko dla własnych potrzeb. Głwnym niesprzyjającym czynnikiem gospodarczym było napływanie do Krlestwa tanich produktw rolnych z terenw Ukrainy.

Granica pomiędzy zaborem pruskim a zaborami rosyjskimi i austriackimi, począwszy od lat 90 , zaczęła dzielić całą Europę na dwie odmienne strefy rozwojowe w zakresie rolnictwa. Na zachd od tej granicy dominowała gospodarka rolna kapitałochłonna i intensywna, na wschd przewagę miała gospodarka ekstensywna i tradycyjna.O wiele większe postępy niż w rolnictwie dokonały się w tym czasie w zakresie produkcji przemysłowej w Krlestwie. Jakkolwiek bowiem rolnictwo uczestniczyło w dochodzie narodowym państwa w 70%, najważniejsze przemiany gospodarcze objęły właśnie grnictwo i przemysł, ponieważ rozwj tych gałęzi gospodarki przynosił bardziej intensywny przyrost dbr i dochodw podatkowych. Początki były trudne ze względu na zalewanie rynku produktami pruskimi. Nie podejmowano żadnych krokw w celu wprowadzenia ceł ochronnych. Dopiero w 1822 zmienia to Ksawery Drucki-Lubecki, ktry wynegocjował otwarcie dla towarw z Krlestwa Polskiego rynku rosyjskiego. Postarał się on także o wprowadzenie odpowiednich ceł ochronnych. Dużą ale i opłacalną inwestycją było zbudowanie kanału Augustowskiego łączącego Narew z Niemnem co pozwalało ominąć Gdańsk i wysokie cła pruskie. Drucki-Lubecki założył także Towarzystwo Kredytowo-Ziemskie.

Rozwj przemysłu był uwarunkowany przede wszystkim zmianami w strukturze rolnictwa. Szczeglnie istotne było przyznanie na większości ziem polskich, z wyjątkiem tych, ktre wchodziły bezpośrednio do Cesarstwa Rosyjskiego, wolności osobistej dla chłopw. Otworzył się w ten sposb zasb rąk do pracy w produkcji pozarolniczej. Ponadto czynszowanie chłopw zwiększało chłonność rynku wewnętrznego. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie się produkcji przemysłowej były udoskonalenia techniczne, ktre polegały czy to na wprowadzaniu nowych źrdeł energii -maszyny parowe. Pierwszy młyn parowy w Krlestwie Polskim zbudowano w 1828roku w Warszawie na Solcu, a pierwsza maszynę włkienniczą zainstalowano w 1829 roku rwnież w Warszawie w fabryce Fraenkla. Większe zastosowanie maszyn doprowadziło do dalszej koncentracji produkcji w postaci manufaktur. Bardzo duże znaczenie miała protekcyjna polityka rządu, ktry starał się tworzyć warunki korzystne dla inwestycji przemysłowych.

Protekcyjna wobec przemysłu polityka rządowa przejawiała się w popieraniu imigracji specjalistw, ktrzy byli zdolni czy to do prowadzenia większych zakładw, czy do samodzielnego podejmowania produkcji. Nie brakowało bowiem niewykwalifikowanych pracownikw, ktrych dostarczała wieś.

Utworzono okręgi w ktrych rozwijały się poszczeglne gałęzie przemysłu: przemysł metalurgiczny (Zagłębie Staropolskie, Gry Świętokrzyskie, Zagłębie Dąbrowskie), przemysł włkienniczy (Łdź, Pabianice, Ozorkw, Zduńska Wola). Rozbudowywany w tych warunkach przemysł w niewielkim tylko stopniu odpowiadał tendencjom rewolucji przemysłowej, ktra zaczynała obejmować wtedy większość krajw Europy Zachodniej.

W II połowie XIX przemysł nadal się rozwijał m.in. dzięki zniesieniu w 1851 roku bariery celnej. W 1881 powstał Bank Krajowy, rozpoczęły swą działalność kasy pożyczkowe. Wyrżniającą się postacią w tej dziedzinie był Franciszek Stefczyk. Ukształtowały się 3 ośrodki przemysłowe: warszawski (przemysł maszynowy, metalowy, spożywczy, skrzany, obuwniczy), łdzki (przemysł włkienniczy), czestochowsko-sosnowiecki (grnictwo węgla kamiennego i hutnictwo). Warszawskie fabryki dostarczały elementw związanych z budową linii kolejowych i mostw na cały rynek rosyjski.Podsumowując Krlestwo Polskie starało się rozwijać gospodarkę na wzr europejski należy zwrcić jednak uwagę na dotkliwe skutki opźnienia przemian w całej gospodarce, a szczeglnie długotrwałego powstrzymywania reform agrarnych przez Rosję. Pewną rolę odegrała też peryferyjność ziem polskich we wszystkich trzech państwach zaborczych i związane z tym osłabieni tempa rozwoju przemysłu i handlu. Było ono jedną z przyczyn opźnienia Krlestwa Polskiego w stosunku do Europy i trudności gospodarki okresu międzywojennego.

Bibliografia:S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918

S. Kieniewicz, Polska XIX-państwo, społeczeństwo, kultura

B. Burda, B. Halczak, A. Roszak, Historia2-Czasy nowożytne


Przykadowe prace

Karol Wojtyła - Jan Paweł 2

Karol Wojtyła - Jan Paweł 2 Rd Wojtyłw, z ktrego wywodzi się Karol z Wadowic sięga swoimi korzeniami genealogicznymi końca XVIII wieku. Od Macieja Wojtyły urodzonego w 1765 roku we wsi Czaniec nad Sołą koło Kęt bierze swj początek linia rodzinna, w ktrej przyszed&...

Erziehungsurlaub - ein Brief

Erziehungsurlaub - ein Brief Berlin, 2003-01-22 Liebe Sylvia, danke, dass obwohl du sehr beschftigt bist, hast du ein bisschen Zeit fr mich gefunden. Dein Brief war eine nette berraschung – letztens musste ich auch sehr viel arbeiten, weil meine Firma an den Messen teilgenommen hat, und ich war fr die Organisation v...

Cechy charakterystyczne jezyka w epoce romantyzmu.

Cechy charakterystyczne jezyka w epoce romantyzmu. Każdy kierunek literacki kształtuje własne formy językowe wyrazu, odmienne od zastanych konwencji stylistycznych, a czasem im przeciwstawne. Na ogł te nietradycyjne sposoby operowania słowem ściągają na nowatorw zarzut dziwactwa i n...

Rzeźba XIX wieku - Rodin

Rzeźba XIX wieku - Rodin NEOKLASYCYZM W ciągu całego XIX wieku tylko nieliczni, samotni artyści prbowali przeciwstawić się klasycyzującej, eklektycznej sztuce i starali się szukać nowych drg. Niewątpliwie w pewnej mierze na taki stan rzeczy wpłyneły wzglę...

Oceń decyzje Kreona, bohatera dramatu Sofoklesa.

Oceń decyzje Kreona, bohatera dramatu Sofoklesa. Kreon wydał zakaz zabraniający, pod karą śmierci, pochowania Polinika, zdrajcy państwa. Ma na celu dobro społeczne, interesy państwa i utrzymanie silnej władzy. Przestrzegając praworządności jako władca, uważa, ...

Święty Maksymilian Kolbe

Święty Maksymilian Kolbe W dniu smego stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli urodził się Rajmund Kolbe, syn drobnych rzemieślnikw Juliusza i Marianny. Rodzina państwa Kolbe ok. 1897 roku przeprowadziła się do Łodzi, a potem do Pabianic. Gdy Rajmund miał 12 lat w kośc...

Europa po I wojnie

Europa po I wojnie 1920r liga narodw. Zamiary: utrzymanie pokoju na świecie, wspłpraca między narodami (handel, gospodarka, sport czyli turnieje, zawody).Zajmowała się tez mniejszościami narodowymi i głwnymi problemami politycznymi. Minusy Ligii: nie każdy chciał jej słucha...

10 Przykazań.

10 Przykazań. 1.Bg oczekuje od nas postawy miłości, wdzięczności i oddania. Stworzenie na Jego obraz i podobieństwo jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, przeznaczonymi do wiecznego szczęścia. W 1 przykazaniu Bg podkreśla swą unikalność i jedynoś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry