• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Handel za...

Nawigacja

Handel zagraniczny-referatHandel zagraniczny-referat
Istnieje wiele def. h.z.

Wg encyklopedii PWN:

HANDEL ZAGRANICZNY, wymiana części własnej produkcji danego kraju na dobra lub usługi wytwarzane przez inne kraje; obejmuje import, eksport; wartość importu i eksportu zestawia się w bilansie handlowym; w skali państwa h.z. jest najczęściej regulowany przez politykę handlową.

Najprościej można powiedzieć, iż h.z.

Jest to wymiana towarw i usług pomiędzy krajem a jego otoczeniem.

Z h.z kojarzą się wszystkim zapewne 2 pojecia:

? Import

? Export………………. ?

Oraz pojecie bilansu płatniczego, ktrego przedstawieniem zajmiemy się w dalszej części referatu.

Natomiast teraz omwimy rolę h.z i jego instrumenty.

Handel Zagraniczny pełni funkcję efektywnościową, tzn pozwala na:

? Zwiększenie rozmiarw produkcji, co wpływa na obniżenie jednostkowych kosztw (efekt skali),

? Koncentrację środkw na wybranych dziedzinach (szybszy postęp techniczny),

? Rozszerzenie asortymentu towarw,

? Wykorzystanie przewagi danego kraju pod względem kosztw absolutnych, jak i względnych, co umożliwia zwiększenie łącznej produkcji i konsumpcji,

? Zaostrzenie konkurencji.

Handel zagraniczny może spełniać funkcję:

1. Pasywną – jest to charakterystyczne dla gospodarki zamkniętej – niewielki import uzupełnia produkcję krajową, eksport dostarcza środkw na import.

2. Aktywną – prowadzenie gospodarki otwartej pozwala na wykorzystanie funkcji efektywnościowej handlu.

Głwna idea liberalizacji handlu światowego w gospodarce otwartej opiera się na zasadzie znoszenia barier w przepływie towarw, usług oraz kapitałw. Nie stoi to natomiast w sprzeczności z ideą promocji eksportu. Wręcz przeciwnie, pewne formy promocji eksportu mogą być nawet korzystne dla całego systemu wymiany międzynarodowej. Polityka proeksportowa wiąże się z ingerencją rządu w sferę handlu zagranicznego. Celem protekcjonizmu jest podniesienie konkurencyjności własnych towarw na rynkach obcych, a zmniejszenie konkurencyjności towarw obcych na rynku własnym. Efekt ten uzyskuje się przez stosowanie instrumentw polityki handlowej.

Pośrednie instrumenty polityki handlowej to wszelkie przepisy wpływające na przepływ towarw i usług: normy miar i wag, przepisy sanitarne itp.

Bezpośrednie instrumenty polityki handlowej:

Ograniczające import:

? Cła – powodują zwiększenie wpływw do budżetu i ochronę rodzimych producentw. Koszty społeczne to podwyższona cena dbr, promowanie nieefektywnej gospodarki.

? Kontyngenty -– ograniczenia ilości wwożonych towarw – ochrona rodzimych producentw, ale rwnież wpływają na zwiększenie ceny (poprzez zmniejszenie podaży). Wybrani importerzy mogą dzięki temu zwiększyć zysk. Efekt ten niweluje wprowadzenie płatnych licencji importowych.

? Umowy handlowe – kraje określają zasady wzajemnego traktowania

? Ograniczenia pozataryfowe – rżnego rodzaju utrudnienia, przedłużanie odprawy, opźnianie wydania zgody na import.

Promujące eksport:

? Subwencje

? Dumping – zaniżanie cen w celu wyparcia krajowych wytwrcw, może być finansowany przez państwo w formie np. subwencji

? Manipulowanie kursem walutowymPOLSKA W OKRESIE TRANSFORMACJIChciałybyśmy teraz pokazać, jak kształtowała się wymiana międzynarodowa naszego kraju w ciągu ostatnich 14 lat, czyli w okresie transformacji. Przedstawimy więc etapy rozwoju polityki handlu zagranicznego Polski oraz najnowszą strukturę geograficzną i towarową handlu zagran. naszego kraju.Okres transformacji można podzielić na 4 etapy:

1. ETAP PIERWSZY (1990-polowa 1991)

? Liberalizacja cen około 90% cen towarw

? Głęboka dewaluacja złotego i wprowadzenie jego wewnętrznej wymienialności

? Przejściowe zawieszenie ceł

? Zniesienie reglamentacji nabywania dewiz2. ETAP DRUGI (sierpień 1991-koniec 1993)

? Wprowadzenie nowej taryfy celnej

? Prowadzenie i zakończenie negocjacji o stowarzyszeniu z UE oraz o tworzeniu stref wolnego handlu z krajami EFTA i CEFTA

? Wprowadzenie dokumentu statystycznego SAD

? Wprowadzenie podatku VAT

? Okresowe dewaluacje złotego

? Realizacja procesu prywatyzacji3. ETAP TRZECI (początek 1994-2000)

? Wprowadzenie zachęt do inwestowania (odliczanie z dochodu do opodatkowania wydatkw inwest., w tym związanych z eksportem)

? Obniżenie tempa dewaluacji złotego

? Stopniowa realizacja postanowień Rundy Urugwajskiej oraz porozumień z krajami UE, CEFTA, EFTA

? Kontynuowanie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw handlu zagranicznego4. ETAP CZWARTY (2000-chwila obecna)

? Dostosowanie polskiego ustawodawstwa do ustawodawstwa obowiązującego w Unii Europejskiej i wspłpraca dwustronna z krajami Unii Europejskiej

? Realizacja zobowiązań liberalizacyjnych wynikających z przystąpienia Polski do OECD i ratyfikacja i wprowadzanie w życie porozumień wynegocjowanych w ramach WTO.

? Opracowanie strategii udziału Polski w międzynarodowych systemach udzielania pomocy rozwojowej

? Rozwj stosunkw gospodarczych z krajami nie należącymi do Unii Europejskiej

? Ubezpieczenia kredytw eksportowych;

? Finansowanie kredytw eksportowych dla podmiotw krajowych ze środkw publicznych;

? Dopłaty do oprocentowania kredytw eksportowych ze środkw publicznych;

? Poręczenia i gwarancje na finansowanie przedsięwzięć proeksportowych;

? Rządowe kredyty na eksport towarw i usług związane z elementem pomocy:

? Znaczne zwiększenie środkw przeznaczonych na promocję gospodarczą realizowaną przez Ministerstwo Gospodarki

? Ulepszenie i rozszerzenie systemu refundacji kosztw udziału polskich przedsiębiorstw w targach i wystawach za granicą i w kraju,

? Wzmocnienie udziału przedsiębiorstw małych i średnich w dostępie do środkw i działań promocyjnych,

? Łączenie na szczeblu MG i rządu polityki promocji regionalnej tak aby uzyskać lepszą efektywność działania w tych powiązanych ze soba obszarach.

? Wspłpraca z organizacjami przedsiębiorcw.

? Promocja inwestycji.

? Realizacja założeń polityki innowacyjnej państwa na rzecz zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarkiTeraz przyjrzyjmy się jak kształtował się import i eksport w minionych 14 latach.

Po dość dynamicznym wzroście w pierwszych dwch latach transformacji, tempo wzrostu eksportu zaczęło obniżać się na korzyść wzrostu importu. W rezultacie Polska zaczęła odnotowywać deficyty w handlu zagranicznym. Według ekonomistw gwałtowny wzrost importu wynika z oddziaływania trzech czynnikw. Czynniki te to zmieniająca się struktura gospodarki, oczekiwanie na zmiany podatkowe i kursw wymiany oraz nadwyżka popytu nad podażą. Od 1994 roku eksport zaczął ponownie wzrastać, gdyż nastąpiło ożywienie w Europie Zachodniej jak rwnież ze względu na wzrost konkurencyjności produktw polskich.

Podstawowy zespł przyczyn narastania nierwnowagi w handlu niemal do końca lat 90-tych stanowiły:

? niska konkurencyjność rodzimej produkcji i wynikająca stąd konieczność jej szybkiego unowocześnienia poprzez wzmożony import inwestycyjny i zaopatrzeniowy

? niezdolność krajowego przemysłu do zaspokojenia wzmożonego popytu konsumpcyjnego, co przy ograniczanej protekcji rynku generowało popyt konsumpcyjny na towary zagraniczne

? stopniowe umacnianie złotego w stosunku do koszyka głwnych walut.

Od 1999 roku notuje się szczeglne ożywienie eksportowe, jak i bardzo wyraźne osłabienie wzrostu importu - wywołanego spowolnieniem wzrostu gospodarczego i popytu wewnętrznego

Ożywienie importowe w 2002 roku przyniosło pierwsze symptomy zahamowania tendencji redukcji deficytu.

Długotrwała tendencja aprecjacji złotego względem podstawowych walut negatywnie oddziaływała na opłacalność polskiego eksportu .Realny kurs złotego wobec dwch podstawowych walut, tj. EUR i USD - łącznie, wyliczony przy uwzględnieniu udziału tych walut w rozliczeniach polskich obrotw handlowych, znacząco umacniał się

Silny złoty jest jedną z możliwych przyczyn niskiej rentowności przedsiębiorstw eksportujących, szczeglnie przedsiębiorstw z kapitałem wyłącznie polskim, ktre mają mniejsze możliwości korzystania ze źrdeł finansowania zewnętrznego i amortyzowania niekorzystnych skutkw polityki kursowej. Osłabienie złotego względem euro w 2002 r. (o 5% nominalnie) zapewniło poprawę opłacalności eksportu (po trzech kwartałach 2002 r. rentowność obrotu brutto eksporterw wzrosła do 2,1% z 1,5% w analogicznym okresie 2001 r.) i było zachętą do jego ożywienia, zwłaszcza przy utrzymującym się słabym popycie krajowym.

Jednoczesne, postępujące z kwartału na kwartał 2002 roku, umocnienie euro względem dolara (o 5,5%) zaowocowało dodatkowym, pozytywnym efektem.STRUKTURA

Pragniemy przedstawić dane na temat struktury handlu zagr. Polski w roku 2003, jednocześnie pokazując zmiany jakie zaszły w porwnaniu do 2002 roku.

Struktura rodzajowa eksportu i importu – oznacza udział w eksporcie i imporcie odpowiednio sklasyfikowanych grup towarowych.

Struktura geograficzna – udział w wymianie handlowej poszczeglnych krajw lub grup krajw.

W strukturze geograficznej obrotw handlowych w 2003 r., w porwnaniu z 2002 r., w eksporcie zmniejszył się udział krajw rozwiniętych (mimo wzrostu udziału UE) i krajw rozwijających się, a wzrsł - krajw Europy Środkowo-Wschodniej (w tym CEFTA). W imporcie rwnież odnotowano spadek udziału krajw rozwiniętych (w tym UE), przy wzroście udziałw pozostałych grup krajw.

Obroty z krajami Unii Europejskiej wzrosły, w porwnaniu z 2002 r., w eksporcie o 25,0% do 36842,5 mln USD, a w imporcie o 16,9% do 41573,9 mln USD. Eksport do krajw Unii Europejskiej w 2003 r. stanowił 68,8% wartości eksportu ogłem, a import z tych krajw – 61,1% wartości importu ogłem (wobec odpowiednio 68,7% i 61,7% w 2002 r.).

Wartość obrotw z Niemcami - naszym głwnym partnerem handlowym - wzrosła, w stosunku do 2002 r., w eksporcie - o 24,7% do poziomu 17281,0 mln USD, a w imporcie -o 18,2% do 16584,4 mln USD. Udział Niemiec w eksporcie ogłem utrzymał się na poziomie 32,3%, a w imporcie ogłem wzrsł z 24,3% do 24,4%.

Wśrd naszych partnerw handlowych kolejne pozycje zajmowały: w eksporcie - Francja (z udziałem 6,1%), Włochy (5,7%), W. Brytania (5,0%), Niderlandy (4,5%), Czeska Republika (4,1%), Szwecja (3,6%), Belgia (3,2%), Ukraina (2,9%), Rosja (2,8%), a w imporcie - Włochy (z udziałem 8,5%), Rosja (7,7%), Francja (7,1%), Chiny (4,3%), W. Brytania (3,7%), Czeska Republika (3,4%), Niderlandy (3,4%), Belgia (2,6%), Szwecja (2,6%).W obrotach towarowych ogłem według sekcji SITC(Standard International Trade Clasification) w porwnaniu z 2002 r., odnotowano wzrost zarwno eksportu, jak i importu we wszystkich sekcjach, z wyjątkiem importu napojw i tytoniu. W eksporcie zwiększył się udział m.in. żywności i zwierząt żywych oraz maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego, natomiast obniżył się – m.in. paliw mineralnych, smarw i materiałw pochodnych. W imporcie wzrsł udział towarw przemysłowych sklasyfikowanych głwnie wg surowca oraz maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego, a obniżył się – m.in. żywności i zwierząt żywych oraz chemikaliw i produktw pokrewnych TABELKA

W 2003 r., w porwnaniu z 2002 r., odnotowano wzrost eksportu m.in.:

? mięsa i jadalnych podrobw z drobiu świeżych, chłodzonych lub mrożonych o prawie 95%,

? filetw i innego mięsa z ryb świeżego, chłodzonego lub mrożonego o prawie 18%,

? serw i twarogw o ponad 24%,

? owocw świeżych lub suszonych o ponad 7%,

? warzyw świeżych lub chłodzonych o blisko 79%,

? warzyw mrożonych o ponad 30%,

? warzyw i owocw konserwowanych cukrem o prawie 13%,

? wyrobw cukierniczych (także białej czekolady) niezawierających kakao o prawie 23%,

? chleba, pieczywa cukierniczego, ciasta, ciastek, wafli itp. o blisko 21%,

? tytoniu i wyrobw tytoniowych o 39%.

Natomiast zmniejszył się eksport m.in.:

? owocw mrożonych o ponad 13%,

? przetworw mięsnych o blisko 17%,

? czekolady i innych przetworw spożywczych zawierających kakao o prawie 4%.

W porwnaniu z 2002 r. wzrsł import m.in.:

- mięsa (bez drobiu) świeżego, chłodzonego, mrożonego o prawie 7%,

- jelit, pęcherzy i żołądkw zwierzęcych o prawie 14%,

- filetw i innego mięsa z ryb świeżego, chłodzonego lub mrożonego o 21%,

? tłuszczy i olejw zwierzęcych i roślinnych częściowo lub całkowicie przetworzonych o prawie 19%,

? przetworw i konserw z ryb; kawioru o blisko 19%,

? chleba, pieczywa cukierniczego, ciast itp. o prawie 31%,

? ekstraktw, esencji, koncentratw kawy i herbaty o ponad 7%.

Natomiast odnotowano spadek importu m.in.:

- ryb świeżych, chłodzonych i mrożonych o 11%,

? owocw świeżych lub suszonych o ponad 3%,

? olejw roślinnych niemodyfikowanych chemicznie o prawie 7%,

- czekolady i innych przetworw spożywczych zawierających kakao o ponad 15%,

- tytoniu i wyrobw tytoniowych o 59%.

Bilans płatniczyOstatnim pojęciem, jakim zajmiemy się będzie bilans płatniczy.

Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem rozliczonych przez polski system bankowy płatności, ktry prezentuje transakcje zrealizowane przez Polskę z resztą świata w odniesieniu do określonego okresu.

Źrdłem danych służących do zestawiania polskiego bilansu płatniczego na bazie płatności są sprawozdania polskich bankw, posiadających upoważnienia do dokonywania czynności obrotu dewizowego i związanych z nimi rozliczeń. Dane dotyczą transakcji przeprowadzonych w walutach obcych i w złotych na rachunkach polskich bankw w bankach za granicą oraz na rachunkach nierezydentw w polskich bankach jak rwnież transakcji przeprowadzanych w walutach obcych poprzez kasy polskich bankw.

Dane do bilansu płatniczego na bazie płatności są zbierane w walutach oryginalnych, tj. w walutach, w ktrych została przeprowadzona transakcja, następnie są one przeliczane na USD dziennymi relacjami walut do USD.

Pozycje bilansu płatniczego

Zestawienie transakcji sporządzane jest według standardowych komponentw bilansu płatniczego, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i innych organizacji międzynarodowych.

1. Rachunek bieżący obejmuje transakcje dotyczące płatności za towary, usługi, dochody, przekazy transferw bieżących oraz saldo niesklasyfikowanych obrotw bieżących.

? Towary

? Usługi – np. transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podrże, turystyka,

? Dochody – np. wynagrodzenia pracownikw, odsetki od środkw na rachunkach bankowych,

? Transfery bieżące – np. dary, pomoc bezzwrotna, podatki i opłaty na rzecz polskiego sektora rządowego, spadki, renty itp.

? Niesklasyfikowane obroty bieżące – np. transakcje skupu i sprzedaży walut obcych.

2. Rachunek kapitałowy i finansowy

Rachunek kapitałowy obejmuje transfery kapitałowe: np. umorzenie długu, zakup/sprzedaż praw własności patentw, praw autorskich, znakw handlowych itp.

Rachunek finansowy zawiera wszelkie inwestycje rezydentw za granicą i nierezydentw w kraju.

3. Saldo błędw i opuszczeń wynika z transakcji niezarejestrowanych lub nieprawidłowo ujętych w sprawozdaniach bankw. Jest sztuczną pozycją korygującą.

4. Pozycje finansujące obejmują transakcje w zakresie oficjalnych aktyww rezerwowych, kredytw otrzymanych z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz transakcje finansowania wyjątkowego (exceptional financing).

PROMOCJANa koniec naszej prezentacji chcemy przedstawić plan promocji polskiego eksportu. Jak wszyscy wiemy, akcesja Polski do UE oznacza istotną zmianę w polityce handlowej wobec członkw Unii. Udział Polski w jednolitym rynku daje szansę wzrostu sprzedaży na ten rynek, ale zaostrza konkurencję towarw z pozostałych krajw UE (w tym z nowych krajw członkowskich) także na polskim rynku. Stwarza to presję na modernizację przedsiębiorstw oraz poprawę nowoczesności i jakości wyrobw. Efektywny program promocji pomoże polskim przedsiębiorcom przyjąć wyzwania rynku europejskiego.

Promocja eksportu - zadania i sposb ich realizacji.

1. Powołanie Rady Promocji Gospodarczej

2. Rozwj programu promocji marki polskiej.

3. Wypracowanie krajowych i regionalnych ram promocji eksportu.

4. Usprawnienie dotychczasowych narzędzi promocji eksportu.

5. Wdrożenie nowych instrumentw promocji eksportu.

6. Udział Polski w Światowej Wystawie EXPO 2005 w Aichi (Japonia).

7. Wspieranie tworzenia polskich izb przemysłowo-handlowych za granicą.

8. Aktywizacja działalności poręczeniowo-gwarancyjnej Skarbu Państwa, w szczeglności w ramach programu Kapitał dla Przedsiębiorczych

9. Zaktywizowanie programu dopłat do oprocentowania kredytw eksportowych (DOKE).

10. Zwiększenie udziału kredytw bankowych w finansowaniu transakcji eksportowych

11. Wzrost zaangażowania Polski w sferze pomocy rozwojowej, w tym ze szczeglnym uwzględnieniem pomocy wiązanej.Powołanie Rady Promocji Gospodarczej

Głwnym zadaniem Rady byłoby wypracowanie wsplnej strategii działań z zakresu promocji gospodarczej Polski, realizowanych przez rżne instytucje i organy administracji rządowej, co zapewni zwiększenie ich pozytywnego efektu ekonomicznego.

Zadania Rady w zakresie promocji eksportu:

? opiniowanie modelu promocji gospodarczej Polski za granicą,

? proponowanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i administracyjnych służących rozwojowi eksportu oraz inicjowanie stosownych zmian w tym zakresie,

? opiniowanie realizacji programu działalności promocyjnej oraz innych dokumentw na zlecenie członkw Rady,

? opiniowanie decyzji w zakresie wydatkowania środkw pochodzących z budżetu na przedsięwzięcia promocyjne..Rozwj programu promocji marki polskiej.

Sposb realizacji

Doświadczenia wielu krajw wskazują, że o promocji kraju - zwłaszcza promocji gospodarczej - należy myśleć w kategoriach budowania wizerunku i marki kraju, ponieważ te elementy mają istotny wpływ na rynkową pozycję wszystkich produktw danego kraju i jego atrakcyjność dla inwestorw, partnerw handlowych czy turystw.

25 kwietnia 1996 roku, z inicjatywy Ministra Przemysłu i Handlu oraz Krajowej Izby Gospodarczej, został zainaugurowany Program przywrcenia roli i znaczenia marek firmowych i handlowych w Polsce, będący częścią oficjalnej polityki przemysłowej Polski, zawartej w rządowym dokumencie Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu.. Głwnym realizatorem programu została Fundacja Instytut Marki Polskiej, powołana przez Ministra Gospodarki oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

W ramach programu zostały dotychczas zrealizowane m.in. następujące przedsięwzięcia:

? został opracowany i wdrożony system certyfikacji marek firmowych,

? powstała "Akademia Marek", skupiająca obecnie 70 Członkw-Założycieli oraz 35 nominantw,

? zostały zrealizowane dwie globalne kampanie promocyjne Polski w tygodniku TIME Magazine i na jego witrynie internetowej,

? zrealizowano projekt Gospodarka pod własną banderą,

? zrealizowany został cykl badań Najlepsze marki polskie 1996-2002,

? powstała Biblioteka Akademii Marek, w ramach ktrej wydano dotychczas 6 książek.

W roku 2002 program wszedł w nową fazę. Przeprowadzone zostały badania percepcji Polski i Polakw w wybranych 9 krajach europejskich i Japonii oraz przygotowane zostało Studium wstępne Programu Marketingu Narodowego. Jest to plan stworzenia (zaprojektowania, zbudowania i wypromowania) marki Polski w opinii międzynarodowej, jako atrybutu podnoszącego konkurencyjność gospodarki w stopniu odpowiadającym europejskim wyzwaniom i aspiracjom Polski i Polakw. W ramach projektu zorganizowano konferencję pod tytułem Marka dla Polski.

Pod koniec 2001 roku, na prośbę Instytutu Marki Polskiej, Wally Olins, światowej renomy ekspert i autorytet w dziedzinie strategii marek i marketingu narodowego, napisał wprowadzenie do książki "Tożsamość rynkowa. Atrybut konkurencyjnego państwa". Jest to spojrzenie profesjonalisty, wybitnego znawcy tematu w swoim kraju, ale także w wielu krajach świata oraz w skali globalnej - rozpoznanie kondycji marki Polska przez kompetentnego diagnostę.

3. marca 2004 roku na UW odbyła się konferencja z udziałem Wally’ego Olinsa, podczas ktrej wsplnie ustalono, że:

Znacząca większość najbardziej rozwiniętych krajw świata stara się w sposb profesjonalny budować swoje marki narodowe. Pozycja kraju na arenie międzynarodowej wynika w dużej mierze z jego dokonań, jak rwnież z postrzegania danego kraju i oceny wytwarzanych w nim produktw i usług.

Liczne badania oraz opinie uznanych ekspertw zgodnie stwierdzają, że Polska posiada ogromny potencjał promocyjny, wynikający przede wszystkim z faktu, że nasza rzeczywistość jest zdecydowanie lepsza niż nasz wizerunek.

Z jednej strony mamy do czynienia z udaną transformacją ustrojową, powrotem na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego, członkostwem w NATO i UE, "boomem" edukacyjnym, rozbudowaną przedsiębiorczością i wieloma innymi przejawami niekwestionowanych sukcesw.

Z drugiej zaś strony - jak pokazują badania - w większości społeczeństw, w tym także europejskich, brak jest podstawowej wiedzy na temat Polski lub też kreowane są opinie oparte na niekorzystnych stereotypach o naszym kraju, takich jak: zacofanie, korupcja, wątpliwa demokracja, brak znanych i rozpoznawalnych towarw, brak pozytywnych skojarzeń z Polską i Polakami.

Wieloletnie badania oraz doświadczenie innych, wysokorozwiniętych krajw pokazują, że wykreowanie właściwego wizerunku Polski leży w żywotnym interesie polskich firm i gospodarki jako całości. Aby to osiągnąć, niezbędne jest profesjonalne podejście w budowaniu "Marki dla Polski".Wdrożenie nowych instrumentw promocji eksportu.

Do roku 2005 planuje się opracowanie i wprowadzenie następujących nowych narzędzi promocji eksportu: konsorcjw eksportowych, programw sektorowych, gazety dla eksportera.

Programy regionalne - sposb realizacji.

W ramach programu PHARE przewidziane jest uruchomienie pilotażowego projektu tworzenia pierwszych w Polsce konsorcjw eksportowych w wojewdztwach pomorskim i dolnośląskim. Powstaną co najmniej 4 konsorcja eksportowe oraz opracowane zostaną przynajmniej 2 pakiety działań promocyjnych we wskazanych wojewdztwach, obejmujące 100 osb zatrudnionych w zakwalifikowanych przedsiębiorstwach prowadzących działalność eksportową.

Instytucje odpowiedzialne: MGPiPS (Min.Gosp.Pracy i Polityki Społ.), urzędy marszałkowskie.

Budżet projektu: 860 tys. euro, z czego 700 tys. euro - PHARE, 160 tys. euro - środki budżetowe, ponadto wkład prywatny - 240 tys. euro (przeciętnie 2 tys. euro na uczestnika) - łącznie 1,1 mln euro.

Termin: opracowanie zasad - koniec 2003 r., wdrożenie - do końca września 2004 r. (lub - w przypadku zatwierdzenia przedłużenia okresu rozliczeniowego przez Komisję Europejską - do końca marca 2005 r.)

Programy sektorowe - sposb realizacji.

Programy stanowiące kolejny krok w kierunku ewolucji programw branżowych. Programy sektorowe opracowywane będą dla wyselekcjonowanych przedstawicieli wybranych branż - będzie to pomoc indywidualna dla grup asortymentowych charakteryzujących się wysokim potencjałem eksportowym.

Instytucja odpowiedzialna: MGPiPS.

Szacunkowe koszty: w ramach środkw budżetowych MGPiPS na promocję eksportu. Termin: 2005 r.

Gazeta dla eksportera - sposb realizacji.

Z inicjatywy Departamentu Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu MGPiPS opracowany został projekt publikowania raz w tygodniu w dodatku Dobra Firma dziennika Rzeczpospolita materiałw informacyjnych dotyczących eksportu.

Szacunkowe koszty: w ramach środkw budżetowych MGPiPS na promocję eksportu (zgodnie z uzgodnieniami gazeta nie będzie pobierała żadnych opłat za publikacje).

Termin: do końca 2003 ustalenie procedury i harmonogramu projektu, rozpoczęcie publikacji w 2004 r.


Przykadowe prace

Formy uczestnictwa obywatelskiego. Formy mediacji i protestu społecznego.Partie polityczne.Środki masowego przekazu. Dlaczego konstytucjonalizm? Co reguluje konstytucja? Nowoczesny konstytuc

Formy uczestnictwa obywatelskiego. Formy mediacji i protestu społecznego.Partie polityczne.Środki masowego przekazu. Dlaczego konstytucjonalizm? Co reguluje konstytucja? Nowoczesny konstytucjonalizm. Ograniczenia uprawnień rządzących WOS SPIS: Formy uczestnictwa obywatelskiego. Formy mediacji...

Formanty słowotwrcze

Formanty słowotwrcze 1. W języku polskim mamy bardzo wiele żywotnych przyrostkw i przedrostkw słowotwrczych. Tworzymy za ich pomocą: - nowe znaczeniowo wyrazy - nazwy zawodw - nowe części mowy - oznaczenia częstotliwości położenia, relacji między...

Charakterystyka porwnawcza wiersza "Płonąca żyrafa" Stanisława grochowiaka i obrazu Dalego o tym samym tytule.

Charakterystyka porwnawcza wiersza "Płonąca żyrafa" Stanisława grochowiaka i obrazu Dalego o tym samym tytule. Dominika Rokosz Wiersz Stanisława Grochowiaka Płonąca Żyrafa jest nawiązaniem do słynnego obrazu Salvadora Dalego o tym samym tytule. Co więcej, jest on ...

Ostroznie z prądem elektrycznym

Ostroznie z prądem elektrycznym Hasło to widzimy praktycznie wszędzie: na słupach wysokiego napięcia, na rozdzielniach prądu elektrycznego, na trakcjach elektrycznych, itd. Nie jeden z nas zastanawiał się, czym spowodowane jest ostrzeganie nas przed zbliżaniem się do tych miejsc...

Dlaczego miłość ich zawiodła – rozważania na temat porażek w miłości bohaterw dwudziestolecia (praca na 75 min.)

Dlaczego miłość ich zawiodła – rozważania na temat porażek w miłości bohaterw dwudziestolecia (praca na 75 min.) Wszystko ma początek w miłości. Dla chrześcijanina kreatorem wszechświata jest Bg, ktrego Jan ewangelista nazywa miłością. Cz...

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Inwestycyjny jest zarwno instytucją Wsplnoty, jak i bankiem. Został utworzony w 1958 roku na mocy artykułu 130 Traktatu Rzymskiego. Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Wsplnoty Europejskiej, ktrego zadaniem jest finansowanie inwestycji przyczyniających si...

Dzieło literackie, a jego adaptacja filmowa

Dzieło literackie, a jego adaptacja filmowa Bibliografia I. Literatura podmiotu: 1. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz , Książka i Wiedza, Warszawa 1985 2. Andrzej Wajda – Pan Tadeusz , 1999 (film) II. Literatura przedmiotu: 1. Marek Miller – Zagrajcie mi to pięknie ...

Tytan

Tytan Tytan - największy księżyc Saturna. Jest on jedynym naturalnym satelitą w naszym układzie otoczonym gęstą atmosferą koloru pomarańczowego. Na razie nie wiemy, co kryje się pod jego powłoką - prawdopodobnie atmosfera Tytana jest podobna do panującej na Ziemi ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry