• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia ...

Nawigacja

Historia ustroju administracjiHistoria ustroju administracji


FRANCJA - KRÓL

Urzędy ministerialne:
Kanclerz -> kontrola wydatków wychodzących z kancelarii królewskiej, zwierzchnictwo nad sądami, nadzór nad funkcjonowaniem rad królewskich
Generalny kontroler finansów -> adm. Finansów, roboty publ., przemysł, handel, rolnictwo, komunikacja, czyli gospodarka
Sekretarze stanu -> początkowo każdy z nich kierował sprawami 1 z 4 regionów geogr. I prowadził politykę zagraniczną, koniec XVI w -> utworzone resorty: spraw zagranicznych, wojny, domu królewskiego, marynarki

Rady królewskie :
Rada Stanu (Tajna Rada) -> pod przewodnictwem króla, składała się z 7 osób. Członków nazwano ministrami stanu. -> polityka zagraniczna, sprawy wewnętrzne
Rada Depesz (R. Sprawozdań) - > 12 członków, ministrowie z Rady Stanu, radcowie -> sprawy zarządu wewnętrznego, orzekanie w sprawach spornych z zakresu adm.
Rada Stron Procesowych (R. Prywatna) -> pod przewodnictwem kanclerza -> 4 sekretarze stanu i 30 radców -> zadania sądowe, jako sąd kasacyjny
Rada Finansów -> generalny kontroler finansów, radcy, kanclerz -> sprawy finansowe
Rada ds. handlowych -> organ o charakterze doradczym -> sprawy kolonii

Zarząd lokalny:
Okręgi generalne: intendenci -> wywodzili się ze szlachty lub burżuazji, było ich 34, sprawowali władzę w okręgach generalnych, reprezentowali króla -> kompetencje obejmowały administrację, skarbowość, sądownictwo
Główne miasta okręgu: subdelegaci -> mianowani i odwoływani przez intendenta, rezydowali w głównych miastach ->zasięg ich działania obejmował określoną część terytorium okręgu

AUSTRIA ? CESARZ

Adm. Centralna
Nadworna Rada Wojenna -> zajmowała się sprawami zarządu wojskiem , podzielona na 3 wydziały: ekonomiczny, d.s. rekrutacji, d.s. sądowniczych
Nadworna Izba skarbowa -> zajmowała się sprawami finansowymi państwa
Kancelaria Stanu -> sprawowała zarząd dworu ,monarszego i spraw zagranicznych
Najwyższa Izba Sprawiedliwości -> funkcja naczelnego zarządu wymiaru sprawiedliwości i sądu najwyższego

Zarząd lokalny:
Gubernie(6) ? gubernatorzy ->szerokie uprawnienia z wyłączeniem spraw skarbowych
Cyrkuły ? starostowie obwodowi -> sprawy zarządu oraz policja bezpieczeństwa, ogniowa, targowa, handlowa, szkolna, przemysłowa, sprawy komunikacji, nadzór nad miastami i dominami
Miasta- -> szeroki samorząd sprawowany przez wydział miejski i magistrat z burmistrzem
Domina- posiadały zakres samorządu z mianowanym wójtem i przysiężnikami

PRUSY ? KRÓL

Adm. Centralna
Generalny Dyrektoriat: z połączenia Generalnego Komisariatu Wojny i Generalną Dyrekcją Finansów -> sprawy administracji, wojska, finansów-> dzielił się na 5 realnych departamentów na czele ministrowie
Ministerstwo Gabinetowe 1728r. -> zajmowało się sprawami zagranicznymi
Ministerstwo Sprawiedliwości 1737r.Przykładowe prace

Marcin Luter- biografia

Marcin Luter- biografia Dnia 31 października 1517 r. profesor uniwersytetu, mnich zakonu augustianów, dr Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze swoje Tezy", czyli twierdzenia, wzywając uczonych teologów do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpus...

Typologia systemów wyborczych.

Typologia systemów wyborczych. Podstawowym kryterium jest formuła wyborcza. Tego rodzaju typologię przedstawił V. Bogdanor, który wyróżnił cztery typy systemów wyborczych: 1. pluralistyczne 2. większości absolutnej 3. semiproporcjonalne 4. proporcjonalne 1) Systemy pluralisty...

Szczególne prawa kobiet i dzieci

Szczególne prawa kobiet i dzieci Szczególne prawa kobiet i dzieci Temat naszej pracy, jaki otrzymaliśmy nie jest łatwy, albowiem dotyczy on wszechstronnej, egzystencjalnej wiedzy na temat praw kobiet i dzieci. Mamy nadzieję, że niniejsza praca, opierająca się na różnego rodzaju deklaracjach...

Dobre i złe strony promieniotwórczości

Dobre i złe strony promieniotwórczości Dobre i złe strony promieniotwórczości Promieniowanie towarzyszy człowiekowi w codziennym życiu. Odkrycie naturalnej promieniotwórczości wywołało prawdziwą rewolucję w nauce oraz przełom w pojmowaniu Wszechświata i...

Komunikacja

Komunikacja W codziennym życiu nie zdajemy sobie sprawy z jej istnienia, jest zjawiskiem całkowicie oczywistym i naturalnym, jednak ma ona ogromny wpływ na nas i nasze otoczenie. Porozumiewamy się, aby zdobyć informacje, uczyć się, stworzyć i podtrzymać więzi mię...

Antygona jako tragedia antyczna

Antygona jako tragedia antyczna "Antygona" Sofoklesa jest tragedią antyczną gdyż zachowuje zasady trzech jedności: 1. jedność czasu - akcja dramatu trwa od świtu do zmierzchu, 2. jedność miejsca - wszystkie zdarzenia rozgrywają się przed pałacem kró...

Mieszkańcy Oranu podczas epidemii dżumy

Mieszkańcy Oranu podczas epidemii dżumy Spokój w jednym ze zwykłych miasteczek zmąciła epidemia dżumy. Spowodowała ona nie tylko śmierć dużej ilości osób. Zasiała również panikę wśród mieszkańców, zachwiała ich wartości moralne i poczucia w...

Analiza i interpretacja wiersza Goethego "Król elfów"

Analiza i interpretacja wiersza Goethego "Król elfów" Nie wszystko da się pojąć rozumem – do takiego wniosku doszli ludzie zwani w historii romantykami. Uważali oni, że istnieją na świecie takie zjawiska, których nie da się wytłumaczyć w żaden racjonalny sposób, ani u...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry