• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia ...

Nawigacja

Historia ustroju administracjiHistoria ustroju administracji


FRANCJA - KRÓL

Urzędy ministerialne:
Kanclerz -> kontrola wydatków wychodzących z kancelarii królewskiej, zwierzchnictwo nad sądami, nadzór nad funkcjonowaniem rad królewskich
Generalny kontroler finansów -> adm. Finansów, roboty publ., przemysł, handel, rolnictwo, komunikacja, czyli gospodarka
Sekretarze stanu -> początkowo każdy z nich kierował sprawami 1 z 4 regionów geogr. I prowadził politykę zagraniczną, koniec XVI w -> utworzone resorty: spraw zagranicznych, wojny, domu królewskiego, marynarki

Rady królewskie :
Rada Stanu (Tajna Rada) -> pod przewodnictwem króla, składała się z 7 osób. Członków nazwano ministrami stanu. -> polityka zagraniczna, sprawy wewnętrzne
Rada Depesz (R. Sprawozdań) - > 12 członków, ministrowie z Rady Stanu, radcowie -> sprawy zarządu wewnętrznego, orzekanie w sprawach spornych z zakresu adm.
Rada Stron Procesowych (R. Prywatna) -> pod przewodnictwem kanclerza -> 4 sekretarze stanu i 30 radców -> zadania sądowe, jako sąd kasacyjny
Rada Finansów -> generalny kontroler finansów, radcy, kanclerz -> sprawy finansowe
Rada ds. handlowych -> organ o charakterze doradczym -> sprawy kolonii

Zarząd lokalny:
Okręgi generalne: intendenci -> wywodzili się ze szlachty lub burżuazji, było ich 34, sprawowali władzę w okręgach generalnych, reprezentowali króla -> kompetencje obejmowały administrację, skarbowość, sądownictwo
Główne miasta okręgu: subdelegaci -> mianowani i odwoływani przez intendenta, rezydowali w głównych miastach ->zasięg ich działania obejmował określoną część terytorium okręgu

AUSTRIA ? CESARZ

Adm. Centralna
Nadworna Rada Wojenna -> zajmowała się sprawami zarządu wojskiem , podzielona na 3 wydziały: ekonomiczny, d.s. rekrutacji, d.s. sądowniczych
Nadworna Izba skarbowa -> zajmowała się sprawami finansowymi państwa
Kancelaria Stanu -> sprawowała zarząd dworu ,monarszego i spraw zagranicznych
Najwyższa Izba Sprawiedliwości -> funkcja naczelnego zarządu wymiaru sprawiedliwości i sądu najwyższego

Zarząd lokalny:
Gubernie(6) ? gubernatorzy ->szerokie uprawnienia z wyłączeniem spraw skarbowych
Cyrkuły ? starostowie obwodowi -> sprawy zarządu oraz policja bezpieczeństwa, ogniowa, targowa, handlowa, szkolna, przemysłowa, sprawy komunikacji, nadzór nad miastami i dominami
Miasta- -> szeroki samorząd sprawowany przez wydział miejski i magistrat z burmistrzem
Domina- posiadały zakres samorządu z mianowanym wójtem i przysiężnikami

PRUSY ? KRÓL

Adm. Centralna
Generalny Dyrektoriat: z połączenia Generalnego Komisariatu Wojny i Generalną Dyrekcją Finansów -> sprawy administracji, wojska, finansów-> dzielił się na 5 realnych departamentów na czele ministrowie
Ministerstwo Gabinetowe 1728r. -> zajmowało się sprawami zagranicznymi
Ministerstwo Sprawiedliwości 1737r.Przykładowe prace

Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE I WSPÓŁRZĘDNIE RODZAJE ZDAŃ PODRZĘDNYCH 1. PODMIOTOWE - kot? Co? 2. ORZECZNIKOWE - jaki jest? Jaki był? Kim był? Kim został? 3. PRZYDAWKOWE - jaki? Który...

Masakra w Rwandzie z psychologicznego punktu widzenia

Masakra w Rwandzie z psychologicznego punktu widzenia MASAKRA W RWANDZIE Z PSYCHOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA Republika Rwandy to niewielkie państwo w południowo wschodniej Afryce, położone pomiędzy dwoma potężnymi sąsiadami Demokratyczną Republiką Konga a Tanzani...

Recenzja spektaklu "Zbrodnia z premedytacją" Witolda Gombrowicza.

Recenzja spektaklu "Zbrodnia z premedytacją" Witolda Gombrowicza. Inscenizacja Zbrodni z premedytacją to kolejny iście gombrowiczowski dramat formy i treści. Prawdziwy pojedynek na miny między aktorami oraz odbiorcami dzieła. Aktorzy dokonują wespół z reżyserem gwał...

Człowiek i jego przyszłość

Człowiek i jego przyszłość Człowiek i jego przyszłość Przyszłość człowieka zależy tylko i wyłącznie od nas. Jak stare polskie przysłowie mówi: jak sobie pościelisz tak się wyśpisz te słowa są doskonałą me...

Pierwsza republika burżuazyjna w Europie. Przyczyny powstania w Niderlandach.

Pierwsza republika burżuazyjna w Europie. Przyczyny powstania w Niderlandach. Ustrój Niderlandów opierał się na samorządzie, który istniał w każdej prowincji. Organy centralne składały się z pełnomocnika króla, generalnego gubernatora, Rady Państwa i połą...

Opis i funkcje przyrody w wybranych utworach literackich

Opis i funkcje przyrody w wybranych utworach literackich OPIS I FUNKCJE PRZYRODY W WYBRANYCH UTWORACH LITERACKICH. Romantyzm w Polsce rozpoczął się w pierwszej połowie XIX w. i objął swoim zasięgiem wszystkie niemal dziedziny ludzkiego myślenia i twórczości. Przejawiał si&...

Tragiczny koniec błyskotliwej kariery Zenona Ziembiewicza. Na podstawie załączonych fragm. Granicy i całego utworu Zofii Nałkowskiej przedstaw przyczyny klęski, jaką

Tragiczny koniec błyskotliwej kariery Zenona Ziembiewicza. Na podstawie załączonych fragm. Granicy i całego utworu Zofii Nałkowskiej przedstaw przyczyny klęski, jaką poniósł bohater w życiu prywatnym i publicznym. Granica jest kulminacyjnym utworem w twórczości Nałkowskiej, ...

Stosunek do rewolucji w literaturze romantycznej i współczesnej.

Stosunek do rewolucji w literaturze romantycznej i współczesnej. W romantyzmie nurt rewolucyjny wiąże się z Powstaniem Listopadowym i romantycznymi ideami niezgody na zastaną rzeczywistość (Polska pod zaborami); na ogół w literaturze polskiej pojawia się krytyka postawy rewolucyjnej, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry