• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ichnogra...

Nawigacja

Ichnogram. Elementy i znaczenieIchnogram. Elementy i znaczenie


W polskiej literaturze dominuje pogląd , że TRASEOLOGIA jest działem kryminalistyki, ktry zajmuje się badaniem śladw powstałych n a podłożu na skutek ruchu ludzi zwierząt oraz pojazdw . W niektrych krajach termin ten ma znacznie szersze znaczenie, traseologia jest rozumiana jako dziedzina zajmująca się wszelkimi śladami odwzorowanymi na powierzchniach np. ślady daktyloskopijne i mechanoskopijne. Za celowe należy uznać ograniczenie tego terminu jedynie do śladw wywołanych przez poruszanie, przebywanie i transport, gdyż szerokie rozumienie pojęcia stwarza zbyt wiele desygnatw.

Ślady powstałe na skutek przemieszczania się człowieka , zwierzęcia, pojazdu mogą mieć postać wgłębień, odciskw, odwarstwień, nawarstwień itp. Analiza śladw może dostarczyć informacji i pozwolić na grupowe bądź indywidualne identyfikowanie przedmiotu, ktry ślad pozostawił, warunkiem koniecznym lecz nie wystarczającym jest tu prawidłowe zabezpieczenie śladu. Ślady mogą także dostarczyć informacji o dynamice- wskazujących na szybkość, kierunek poruszania się jak i sposobu powstawania samego śladu

Badania śladw stp to jedna z najstarszych i najlepiej poznanych dziedzin kryminalistyki , trzeba jednak dodać ,że liczne przemiany cywilizacyjne wymusiły znaczące zmiany np. coraz rzadziej spotykamy ślady stp bosych obecnie typowe są tzw. ślady stp obutych, niewspłmiernie też wzrosło znaczenie badań śladw pojazdw mechanicznych ( wykorzystywanych przez sprawcę jako środek dotarcia lub oddalenia się z miejsca zdarzenia).

Kierunek badań identyfikacyjnych i rodzaj analizowanych cech będzie rżny w zależności od podłoża , od tego czy ujawniono ślady stp bosych czy obutych, czy tylko odzianych.

Ślady stp bosych rzadko wprawdzie występujące mogą prowadzić do identyfikacji grupowej pozostawiającego go człowieka. Analizujemy tu głwnie stosunkowo najlepiej odbijające się na podłożu : pięty , zewnętrzne krawędzie śrdstopia , sklepienie stopy i palcw. Wysoką wartość mają wszelkie wykryte nieprawidłowości, wynikające z wad wrodzonych( płaskostopia) czy nabytych. Na identyfikacje indywidualną pozwalają wszelkie znamiona stp : linie papilarne , blizny, ubytki.

Często zmierza się do identyfikacji śladu stopy pozostawionego w obuwiu, gdy np. na miejscu zdarzenia zabezpieczono porzucone obuwie- można dążyć do ustalenia czy nosiła je dana osoba.

Ślad stopy obleczonej w skarpę lub rajstopy, pozwala na ustalenie materiału z jakiego jest ona wykonana. Identyfikacja indywidualna jest tu możliwa jedynie na podstawie szczeglnych cech materiału: uszkodzeń, cerowań

Najszersze możliwości daję ślad stopy obutej . Pierwotna analiza zmierza do ustalenia typu , rozmiaru buta, cech ktre zostały utrwalone w pozostawionym śladzie ,możliwe jest ustalenie kroju, surowca, metod produkcji, zwłaszcza istotne jest ustalenie długości( mierzonej od czubka części palcowej do tylnej krawędzi obcasa) oraz szerokości przodu i śrdstopia. Pomocne jest tu korzystanie z atlasw zawierających wzorce podeszew butw produkowanych. Do identyfikacji indywidualnej jak zwykle prowadzi uwzględnienie wszelkich anomalii , ubytkw , reperacji itp.

Na podstawie śladw stp bosych , obutych można wnioskować co do wzrostu , ciężaru ,płci, pomagają określić czy dana osoba stała ,szła , biegła. Pamiętać trzeba ,że takie ustalenia mają jedynie wartość wnioskw prawdopodobnych.

Informacji o charakterze dynamicznym dostarcza nam tzw. ichnogram , czyli ścieżka chodu , ktra obejmuje zespł śladw kilku krokw. Na podstawie obrazu chodu można określić wiele elementw dotyczących osoby, ktra pozostawiła ślad. Elementy te to głwnie: kierunek chodu , linia chodu , linia stopy, kąt stopy, kąt kroku, długość i szerokość kroku, oraz długość i szerokość stopy lub spodu. Badania tych zespołw mogą dostarczyć cennych informacji nie tylko o osobie sprawcy , ale i o przebiegu zdarzenia .Podstawowe ustalenia dotyczą :

Długości i szerokość stopy –długość to odcinek łączący środek tylnej krawędzi pięty ze środkiem przedniej krawędzi drugiego palca. Szerokość to poprzeczny wymiar liniowy wymiar stopy , ktry można określić mierząc ją w dwch miejscach : 90 mm od drugiego palca w stronę pięty oraz 60 mm od środka pięty w stronę palcw .

Długość i szerokość buta Długość to odcinek łączący krawędź obcasa ze środkiem czubka buta. Szerokość to z kolei poprzeczny wymiar liniowy buta, ktry określamy mierząc dwa miejsca tj.: szerokość przedniej krawędzi obcasa oraz największą szerokość podeszwy – jeśli but ma wyodrębniony obcas lub podobnie jak w przypadku stopy bosej – gdy but nie ma wyodrębnionego obcasa.

Wykorzystywane są przy wyznaczaniu pozostałych składowych ichnogramu, ktre wskaże

ponownie i omwię:

Kierunek chodu- wyznacz go hipotetyczna linia biegnąca pośrodku między śladami stopy prawej i lewej. Wykreślenie jej pozwala na wyznaczenie drogi i kierunku w ktrym dana osoba się poruszała , pozwala też na ustalenie pewnych anomalii w chodzie np. zaburzenia błędnika, stan nietrzeźwości.

Linia chodu – powstaje przez połączenie środkw tylnych krawędzi kolejnych śladw stp , najczęściej jest to linia łamana , ktrej obraz zależy od szerokości stawiania stp , co związane jest z budową anatomiczną, wagą, niesionymi ciężarami , zatrzymywaniem się .

Linia śladu określana jako przedłużona oś śladu stopy – dla stopy obutej jest to linia przechodząca przez środek tylnej krawędzi obcasa i środek czubka buta, dla stopy bosej lub obleczonej linię te przeprowadza się przez środek tylnej krawędzi pięty i środek przedniej krawędzi drugiego palca.. Służy ona do ustalenia dwch dalszych elementw takich jak : KĄT ŚLADU STOPY I KĄTY KROKU

Kąt kroku – Kąt zawarty miedzy przecinającymi się przedłużonymi liniami śladw dwch stp kolejno po sobie następujących ( prawej i lewej)

Kąt śladu stopy – Kąt zawarty między linią śladu stopy ( obutej, odzianej , bosej) a kierunkiem chodu.

Obie wielkości są wskazaniami indywidualnymi dla każdej osoby, stąd ich zmiana może wskazywać na pewne istotne okoliczności np. Zmiana tępa poruszania się ( zwalnianie , przyśpieszanie) lub zwiększenie czy zmniejszenie niesionego ciężaru.

Długość kroku– odległość między dwoma analogicznymi punktami wyznaczonymi w dwch kolejnych śladach stopy lewej i prawej .

Wielkość ta pozwala wyciągnąć wnioski co do wzrost , wiek i płci poszukiwanej osoby

(według reguły , że krok dziecka , kobiety , osoby starszej jest krtszy . Przyjmuje się że przeciętna długość kroku mężczyzny wynosi 60-65 cm , zaś kobiety 50 cm ), i co do szybkości poruszania się ( w czasie biegu lub szybkiego chodu krok może się wydłużać ),

można ustalić też fakt ewentualnego kulenia itp.

Szerokość kroku- najkrtsza odległość pomiędzy linią łączącą ślady stopy prawej a linia łącząca ślady stopy lewej . Linie z kolei łączące ślady danych stp przeprowadza się przez środki tylnych krawędzi obcasw lub pięt ( jest to zmienna raczej o charakterze pomocniczym – wiele pozycji jej nie wymienia).

Analiza obrazu ścieżki chodu czyli ichnogram z zasady pozwala na identyfikacje grupową osoby poruszającej się oraz na określenie zachowania się lub okoliczności towarzyszących jej ruchowi ( zmian tępa , obciążenia , pewne anomalie ruchowe itp.) Prowadzone jednak badania nad mechaniką i dynamiką chodu dostarczają podstaw do twierdzenia , że analiza ichnogramu może także umożliwić identyfikacje indywidualną człowieka – głwnie metoda kinomatograficzno- dynamograficzna , ktra uwzględnia nacisk i jego rozłożenie na podłoże- co pozwala na wskazanie konkretnej osoby pozostawiającej ślad traseologiczny.

Badania śladu chodu są badaniami porwnawczymi , bardzo ważną role odgrywa jakość zabezpieczonego materiału. Na wybr metody zabezpieczenia wpływają takie czynniki jak : właściwości powierzchni ( porowate lub nie), rodzaje podłoża, warunki powierzchniowe ( wilgotna, sucha), kolor i wzr powierzchni. Pomocne bywa użycie rożnego rodzaju oświetlenia. Jeśli istnieje możliwość wskazane jest zabezpieczenie śladw w oryginale. Przy śladach wgłębionych stosujemy odlewy ( gipsowe, inne masy plastyczne), do śladw odbitych stosujemy folie daktyloskopijne , istnieje też metoda elektrostatyczna do zabezpieczania śladw obuwia na podłożach trudnych np. . dywany , wykładziny. Ślady utrwalone na foliach są fotografowane . Dla utrwalenia ścieżki chodu stosuje się najczęściej metodę panoramy linowej. Zawsze podczas badania należy uwzględnić fakt potencjalnego istnienia rżnic w materiale dowodowym i porwnawczym , wynikające z upływu czasu , dalszego zużycia lub naprawy obuwia , rżnic podłoża .Przykadowe prace

Przyczyny i problem młodzieży z narkotykami.

Przyczyny i problem młodzieży z narkotykami. Narkotyki są środkami odurzającymi, zmniejszającymi wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego. Zaistniały już w średniowieczu. Pozwalały oddalić się od rzeczywistości i porozumiewać s...

Ewolucja postawy w poezji Kasprowicza

Ewolucja postawy w poezji Kasprowicza W okresie Młodej Polski poznajemy Kasprowicza (1860-1926). Jan Kasprowicz to poeta, dramaturg, krytyk. Urodził się w chłopskiej rodzinie na Kujawach. Jego kariera poetycka przebiegała etapami, w ktrych zmieniły się założenia, filozofia i typ twr...

Zmiany jakie się dokonały w światopoglądzie ludzi w epoce oświecenia, na przykładzie twrczości Woltera.

Zmiany jakie się dokonały w światopoglądzie ludzi w epoce oświecenia, na przykładzie twrczości Woltera. Zanim nastała epoka Oświecenia, ludzie nie wiedzieli co to jest tolerancja. Myśleli, że jak ktoś jest inny, ma odmienną wiarę, pochodzi z innego kraju, b&#...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze Podstawa prawna Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spłek handlowych, ktry zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2001 roku. Kodeks reguluje kilka rodzajw spłek handlowych. Są to: spłka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczon...

Poglądy filozofw: Sokrates,Nietzsche, Bacon, Epikur

Poglądy filozofw: Sokrates,Nietzsche, Bacon, Epikur SOKRATES 1. Jak Sokrates rozumiał pojęcie cnoty? 2. Opisz metody dyskusji rozwinięte przez Sokratesa 1. Filozofia Sokratesa opierała się głownie na poglądach etycznych. Cnotę uważał za dobro bezwzględne, i za...

I czy zbrodnia wpłynęła na Makbeta?

I czy zbrodnia wpłynęła na Makbeta? Szekspir był wybitnym pisarzem angielskim. Jego sztuki są jednymi z najczęściej czytanych oraz wystawianych w teatrach lekturami. Barwne opisy sytuacji oraz postaci powodują, iż książki te czyta się bardzo przyjemnie. Czytając "M...

Gwinty metryczne, walcowe, luźne

Gwinty metryczne, walcowe, luźne A. Pajnowski klasa 4 k Gwinty metryczne 1. Pomiary gwintw metrycznych walcowych, opis postaci geometrycznej gwintu metrycznego walcowego. a) podział gwintw b) parametry gwintw 2. Układ tolerancji i pasowań gwintw metrycznych walcowych z ...

Strzeszcznie - początkw świata i ludzkości. (Stary Testament, księga Genezis 1,1-2,4).

Strzeszcznie - początkw świata i ludzkości. (Stary Testament, księga Genezis 1,1-2,4). Dnia pierwszego Bg stowrzył niebo i ziemię. Planeta była pochłonięta ciemnością, więc Pan nakazał, by stała się światłość. Nazwał ją ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry