• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Instytuc...

Nawigacja

Instytucje demokracji bezpośredniejInstytucje demokracji bezpośredniej


1. Referendum1- Pojęcie referendum

Sposb (procedura) bezpośredniego wyrażania opinii, a niekiedy także decydowania przez uprawnione, zbiorowe podmioty w drodze głosowania o ważnych sprawach życia publicznego lub określonego terytorium, będących przedmiotem głosowania.2- Geneza i ewolucja instytucji referendum

Ma źrdło w dawnych instytucjach demokracji bezpośredniej- zgromadzeniach ludowych, szlacheckich (np. polskie sejmiki)

Drugi nurt w anglosaskich koloniach w Ameryce Płnocnej (bezpośrednie decydowanie przez ogł)

Szwajcaria- ojczyzna referendum; pierwsze referendum federalne w 1802r. w sprawie przyjęcia konstytucji ukształtowanej przez notabli na wzr bonapartystowski (nieobecnych traktowano jako akceptujących); obecnie referendum związkowe może być wszczęte przez określoną liczbę obywateli lub przez Zgromadzenie; nowożytne oparte na francuskich

Francja- referendum wprowadzone przez konstytucję jakobińską z 1793r. (nie weszła w życie); 1945-1946 ponowne pojawienie się referendum (de Gaulle- szef francuskiego rządu), do tej idei powrcił jako twrca i prezydent V Republiki)

Europa- po pierwszej wojnie światowej się pojawiło referendum; Austria, Niemcy, kraje bałtyckie, Irlandia, Lichtenstein, Dania, Hiszpania i Portugalia, Grecja i wolne miasto Gdańsk wprowadziły konstytucję na tej drodze; częściej stosowane po II wojnie światowej, w konstytucjach Islandii (1944r.) i Włoch (1947r.);

Za jego pomocą wprowadza się w życie ustawy zasadnicze; ważny dokument używany w procesie integracji europejskiej3- Rodzaje referendum

Kryteria klasyfikacji:

Przedmiot

F Konstytucyjne

F Ustawodawcze

F Administracyjne

F Finansowe

F Komunalne

Moment procesu ustawodawczego

F Konsultacyjne (ante legem)

F Ratyfikacyjne (post legem)

F Arbitrażowe

Podstawy prawne

F Obowiązkowe (obligatoryjne, wynikające z wyraźnej dyspozycji prawa)

F Fakultatywne (zorganizowane na wniosek organu państwa lub pewnej liczby obywateli)

Szczeble organizacji państwa, na jakim referendum się odbywa

F Federalne

F Państwa związkowego

F Lokalne4- Przedmiot referendum:

Ważne sprawy publiczne

Sprawy o szczeglnym znaczeniu

Sprawy mogące interesować wszystkich obywateli

Przed niewłaściwym wykorzystaniem tej instytucji chronią nas:

Powaga organw uprawnionych do zarządzania go

Zdrowy rozsądek

Przedmiotem referendum nie może być:

Hipotezy naukowe

Dogmaty wierzeń religijnych

Normy estetyczne, orzekające o pięknie i brzydocie dzieł architektonicznych i innych wytworw sztuki

5- Ocena instytucji referendum

Niebezpieczeństwo wynikające ze stosowania form demokracji bezpośredniej:

a- manipulacja polityczna

b- deformacja wynikw

Metody:

pytania zablokowane

pytania implicite (nie sformułowane wprost)

pytania zawierają pozorną alternatywę

niski poziom uczestnictwa6- Instytucje referendum w RP

Dwa rodzaje referendw w Konstytucji RP:

a- oglnokrajowe (ktrego podstawę stanowi ustawa z 29 czerwca 1995r. o referendum)

Inicjatywa o referendum oglnokrajowym może wyjść od samego Sejmu, od Senatu, Rady Ministrw lub grupy obywateli.

500tys. osb korzystających z czynnego prawa wyborczego i nie może dotyczyć wydatkw i dochodw państwa, obronności i amnestii, pełnomocnik grupy poparty przez 15 pierwszych osb z listy może złożyć skargę w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy przyjęcia wniosku przez Prezydium Sejmu, po czym Sąd Najwyższy ma rozpatrzyć tę skargę w terminie 30 dni w postępowaniu nieprocesowym (3sędziw), jego decyzja jest postanowieniem, od ktrego nie służą już żadne środki prawne.

Prezydent- jego uprawnienie osobiste, przekazuje do Senatu, ktry ma 14 dni na wyrażenie zgody bądź nie wyrażenie zgody.

O tym czy referendum zostanie przeprowadzone decyduje Sejm

Wniosek o referendum musi zawierać propozycję pytań lub wariantw rozwiązań, ale ostateczną ich wersję ustala Sejm.

Musi odbyć się w dzień wolny od pracy

Powinno się odbyć najpźniej w 90 dni po ogłoszeniu uchwały Sejmu albo zarządzenia Prezydenta w Dzienniku Ustaw

Wynik referendum jest wiążący jeśli wzięło udział > 50% uprawnionych do głosowania a rozstrzygnięcie następuje jeśli:

Za jednym z dwch przedstawionych rozwiązań opowiedziała się większość biorących udział w głosowaniu

Za jednym z więcej niż dwch rozwiązań opowiedziała się największa liczba biorących udział w głosowaniu

Organy do spraw referendum:

Państwowa Komisja Wyborcza

Wojewdzkie komisje do spraw referendum

Obwodowe komisje do spraw referendum

Uchwała musi zawierać:

Podstawę prawną przeprowadzenia referendum

Treść karty do głosowania

Termin

Kalendarz czynności związanych z jego przeprowadzeniemb- lokalne (podstawa- ustawa z 15 września 2000r. o referendum lokalnym)

Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej tej wsplnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki.

Przedmiot referendum:

samoopodatkowanie się na cele publiczne

odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

cechy:

może być przeprowadzone z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego

wniosek co najmniej 10% (gmina lub powiat) lub 5% uprawnionych do głosowania (wojewdztwo)Uchwała musi zawierać:

pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane mieszkańcom do wyboru

termin

wzr karty do głosowania

kalendarz czynności związanych z jego przeprowadzeniem

dzień wolny od pracy

musi się odbyć między 30 a 40 dniem od opublikowania uchwały w wojewdzkim dzienniku urzędowym

podmioty, ktre mogą wystąpić z inicjatywą:

grupa co najmniej 15 obywateli, w przypadku gminy 5 obywateli

statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce samorządu terytorialnego

organizacja społeczna, posiadająca osobowość prawną, ktrej statutowym obszarem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego

przy czym może dotyczyć:

F działania organu stanowiącego (nie można go odwołać przed upływem 12 miesięcy od wyborw albo od ostatniego referendum w tej sprawi; lub 6 miesięcy przed końcem kadencji)

F innych spraw

przeprowadza wojewdzki komisarz wyborczy (postanowienie o referendum zawiera 3 elementy: termin, wzr i treść karty, kalendarz czynności)

wniosek nie spełniający wymagań ma 14 dni na usuniecie uchybień

podjecie uchwały o referendum następuje do 30 dni od jego przekazania

jeśli wniosek zostanie odrzucony przysługuje skarga do NSA w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały lub upływu terminu jej podjęcia

jest ważne jeśli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania

wynik jest rozstrzygający (wtedy natychmiastowo podejmuje się działania w celu jego realizacji) gdy:

za jednym z rozwiązań jest więcej niż 50% ważnych głosw

w sprawie samoopodatkowania gdy jest co najmniej 2/3 ważnych głosw

Głos jest nieważny gdy:

- na karcie w odniesieniu do poszczeglnego pytania lub wariantu odpowiedzi nie dokonano żadnego wyboru lub nie zaznaczono żadnej odpowiedzi

- w odniesieniu do poszczeglnego pytania lub wariantu odpowiedzi na karcie zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź lub wariant

wyniki ogłoszone prze wojewodę w wojewdzkim dzienniku urzędowym

w ciągu 7 dni od ogłoszenia wynikw mieszkaniec może wnieść protest jeśli naruszono ustawę; sąd okręgowy rozpoznaje protest w 14 dni od jego wniesieniaPrzykadowe prace

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne Temat: Pojecie administracji i prawa administracyjnego. 15.09.2007 Prawo administracyjne jest to gałąź prawa ktra odnosi się do administracji publicznej. Administracja-z jęz. Łac. Ministrale, ktre oznacza pomagać, wykonywać ,posługiwać, kierowa...

Samazapłon

Samazapłon Samozapłon - samorzutne zapoczątkowanie spalania (np. wybuchu), nie wymagające inicjującego działania iskry elektrycznej lub płomienia. Może nastąpić w mieszaninach gazw, cieczy palnych oraz niektrych ciał stałych (np. substancje piroforyczne) z tlenem lub...

PO Omdlenia, padaczka, utrata przytomności

PO Omdlenia, padaczka, utrata przytomności Omdlenie to krtkotrwała utrata przytomności zazwyczaj poprzedzona wrażeniem zawrotu głowy lub oszołomienia. Może mu towarzyszyć bladość skry, nagłe odczucie zimna lub wystąpienie zimnego potu na całym ciele. Omdlenie je...

Rżne obrazy miast przedstawione w literaturze XX wieku. Odwołaj się do wybranych utworw

Rżne obrazy miast przedstawione w literaturze XX wieku. Odwołaj się do wybranych utworw Plan prezentacji Temat: Rżne obrazy miast przedstawione w literaturze XX wieku. Odwołaj się do wybranych utworw I. Literatura podmiotu: 1. B. Schultz, Sklepy cynamomowe, wyd.Greg, Krakw 200...

Opis Księżnej Diany

Opis Księżnej Diany Diana Spencer was the beautiful English princess who changed the picture of the Royal Family. She did not become the Queen of Britain, but to the people of the country she did become a ‘Queen of Hearts’. She grew up almost next door to the Royal Family. But she didn’t guess th...

Das war der Tag

Das war der Tag Das war am 25. Mrz. Schon am frhen Morgen, als ich erwachte, wusste ich, dass es ein schwieriger und sehr nervser Tag fr mich wird.. Ich habe auf den Wecker geguckt, es war 6 Uhr. "Es ist sehr frh- habe ich gedacht - Ich muss schlafen. Heute habe ich eine Fahrprfung." ich habe versucht, weiter zu schlafen. Aber ...

Romantyczność A. Mickiewicza – manifest programowy romantykw.

Romantyczność A. Mickiewicza – manifest programowy romantykw. Romantyczność pochodzi z tomu Ballady i romanse powstałego w okresie przełomowym – na początku nowej epoki, zawiera więc wszystkie elementy, ktre były najważniejsze we wkraczającej epoce. 1) CZAS...

Recenzja książki przeczytanej przeze mnie ostatnimi czasy.

Recenzja książki przeczytanej przeze mnie ostatnimi czasy. PROLOG Książka... kilkadziesiąt stron pokrytych drukiem, obwoluta, mnstwo liter. Ot co, zwykła rzecz. Niewielu jednak wie, iż pod szarą okładką, grubego, na pozr nudnego tomu, może ukrywać się ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry