• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Interakc...

Nawigacja

Interakcje ludzkieInterakcje ludzkie


Najnowsze środki komunikowania się(media) w dużym stopniu modyfikują funkcjonowanie tradycyjnych wzorcw komunikacji społecznej. Ludzie coraz częściej mają coraz mniej czasu na prowadzenie zwykłych rozmw twarzą w twarz, na przyjemną konwersację w bezpośredniej bliskości fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Niewielu ludzi wymienia między sobą tradycyjne listy czy karty pocztowe, bowiem wypierają je rozmaite formy komunikacji elektronicznej. Formy komunikowania się polegają po prostu na prowadzeniu żywej, prawdziwej, zaangażowanej, ciekawej rozmowy, dyskusji w ktrej istnieje możliwość spoglądania na siebie, dotykania się itp.

Istota pojęcia "komunikowanie społeczne" bywa rżnie definiowana, w tym interpretuje się je w następujący sposoby:

-komunikowanie jako transmisja informacji. idei, emocji itp.

- komunikowanie jako rozumienie innych osb i bycie rozumianym

-komunikowanie jako oddziaływanie ludzi na siebie

-komunikowanie jako kształtowanie wsplnoty

- komunikowanie jako interakcja społeczna - komunikowanie jako wymiana znaczeń między ludźmi - komunikowanie jako składnik innych procesw społecznychDo podstawowych wymiarw komunikacji społecznej należą:

-komunikacja z samym sobą, ze swoimi uczuciami, myślami, doświadczeniami, czyli komunikacja intrapersonalna

-komunikacja między co najmniej dwoma, ale nie więcej niż kilkoma osobami, czyli komunikacja interpersonalna

-komunikacja między członkami małych grup społecznych czyli komunikacja wewnątrzgrupowa (intragrupowa)

-komunikacja między małymi grupami społecznymi czyli komunikacja międzygrupowa

-komunikacja między dużymi strukturami społecznymi czyli komunikacja instytucjonalna

-komunikacja potencjalnie i realnie łącząca wszystkie możliwe podmioty społeczne dzięki możliwościom technik medialnych czyli komunikacja powszechna(masowa)

Trudno sobie wyobrazić powstanie i rozwj człowieka jako gatunku, jednostki, społeczności, kształtowanie się kultury i cywilizacji ludzkiej bez komunikacji interpersonalnej. Jest ona swoistym fenomenem aktywnego życia oraz prozaicznym przejawem działania powszechnie obecnym w życiu społecznym. Każdy z nas nieustannie występuje w licznych bezpośrednich i pośrednich sytuacjach społecznych, w ktrych ludzie oddziałują na siebie komunikacyjnie. Nie tylko wtedy, kiedy mwimy do siebie miłe bądź przykre słowa, korespondujemy za pośrednictwem telefonu, faxu czy komputera, czytamy lekturę szkolną czy ulubiony "dreszczowiec". Także wtedy, gdy zbywamy wysiłki komunikacyjne jakiejś osoby milczeniem, unikamy obecności innego człowieka.Na czym polega komunikacja międzyludzka?

Komunikacja interpersonalna jest to wielowymiarowy proces nadawania, przesyłania i odbierania zrżnicowanych formalnie i treściowo sygnałw, ktrego celem jest doskonalenie porozumienia, wspłpracy i wspłdziałania między kilkoma osobami. Wymiana sygnałw(informacji, emocji, doświadczeń, opinii, postaw) na ogł przebiega dwoma sposobami: niewerbalnie i werbalnie. Komunikujące się osoby przeważnie dążą do koordynowania i usprawniania wzajemnych zachowań. Jednakże bywa nierzadko i tak, że ludzi łączą relacje przeciwne niż wspłpraca, tzn. więzi rywalizacji, konkurencji a nawet zdecydowanej walki. Tego typu kooperacja interpersonalna implikuje swoistą formą zachowań komunikacyjnych. Trzecią odmianą relacji komunikacyjnych jest neutralność, obojętność, obcość.

Komunikujące się podmioty pełnią rwnolegle dwie funkcje: nadają i odbierają komunikaty. Poszczeglne sygnały i komunikaty mają określone znaczenia. Ich treść i forma powinny być czytelne, zrozumiałe dla obu partnerw interakcji. Ważne jest, by nadawca i odbiorca przypisywali podobne znaczenie przekazywanym sygnałom

Funkcje komunikacji interpersonalnej

Komunikujące się między sobą podmioty społeczne wsplnie mogą osiągać rżnorodne pożądane wartości oraz cele. Obie podstawowe formy porozumiewania się, tzn. komunikacja werbalna i niewerbalna spełniają określone funkcje.

Do ważniejszych funkcji języka mwionego i pisanego, czyli komunikacji werbalnej można zaliczyć:

-funkcje deskryptywną (umożliwia nazywanie i opisywanie postrzeganego środowiska materialnego i społecznego oraz abstrakcyjne wyobrażenie spostrzeżeń, wyobrażeń, myśli, poglądw)

-funkcje ekspresyjną (zapewnia możliwość spontanicznego wyrażania nastrojw, przeżyć, uczuć oraz ekspresji osobowości)

-funkcje impresyjną (umożliwia świadome, uporządkowane przekazywanie i odbieranie rżnych informacji)

-funkcje socjotechniczną (powoduje optymalizację porozumienia i wspłdziałania dzięki stosowaniu swoistych technik wywierania wpływu na inne osoby)

-funkcje socjalizacyjną (zapewnia uczenie się rżnych rl społecznych, wdrażania w świat wartości, norm akceptowanych społecznie)

Ludzie posługują się dwoma "odmiennymi" językami. Są nimi język sformalizowany oraz język potoczny. Każdy z nich ma inne przeznaczenie. Język formalny cechuje precyzyjnie określona i schematyczna forma oraz dobrze zorganizowany przekaz treści. Język potoczny kreuje bardziej ludzką atmosferę relacji interpersonalnych, pozwala pokonywać nadmierny dystans między komunikującymi się osobami. Charakteryzuje go niekategoryczność, swoboda, giętkość, symboliczność, obrazowość, zaangażowanie emocjonalne, znaczna częstotliwość sygnałw niewerbalnych. Służy do wzmacniania więzi koleżeńskich, przyjacielskich, towarzyskich.

Komunikacja interpersonalna za pośrednictwem słw i zdań mwionych i pisanych jest najbardziej złożoną, swoistą tylko dla człowieka formą porozumiewania sięKomunikacja niewerbalna "język ciała" spełnia odmienne funkcje. Są to m.in.:

-powtarzanie tej samej informacji drogą słowną i pozawerbalną np. słowne i gestykulacyjne wyrazy uznania, nagany

-zastępowanie wypowiedzi słownej komunikatem pozajęzykowym np. zamiast słowa "podejdź do mnie" energiczne przywołanie ruchem ręki

-regulowanie konwersacji, czasu wypowiedzi, przerw, kolejności itp.

-wzmacnianie sygnałw mwionych przez ekspresję mimiki, gestw, dotyku, wzroku itp.

-ukrywanie rzeczywistych myśli, odczuć, postaw np. statyczny wyraz twarzy, nieadekwatne relacje dotykowe, unikanie wzroku

Można wymienić także inne funkcje tego sposobu porozumiewania się w tym:

-funkcje semantryczną (zaprzeczenie, akcentowanie, rozszerzenie znaczenia, specyfikacja odniesienia)

-funkcje syntaktyczną (niewerbalna organizacja zachowań rozmwcw)

-funkcje pragmatyczną (oddziaływanie na zachowania partnera, wyrażania tożsamości indywidualnej i grupowej, wyrażanie stosunku do rozmwcy)

-funkcje regulacji rozmowy (np. zachęcanie lub zniechęcanie rozmwcy, przerywanie, uważanie)

Do podstawowych form komunikacji pozawerbalnej należą: gestykulacja, mimika, postawy ciała, kontakt wzrokowy, relacje fizyczne, przestrzeń interpersonalna, ubir i wygląd fizyczny, dźwięki paralingwistyczne, wokalizacja wypowiedzi, organizacja środkw komunikacji.

Najbardziej popularną formą porozumiewania się jest rozmowa dwch osb(dialog) lub polilog, czyli wymiana informacji między kilkoma osobami. Należy mwić i pisać szczerze, jasno, na temat, logicznie , ciekawie i życzliwie.Zasady dojrzałej komunikacji interpersonalnej:

-reguła zrozumiałości i poprawności gramatycznej

-reguła spjności

-reguła ekspresyjności (pozytywne emocjonalne nastawienie do rozmwcy)

-reguła ekonomiczności

-zasada grzeczności

-zasada aprobaty

-zasada skromności

-zasada spjności interpersonalnej, ktra zakłada, że bardzo ważne jest dążenie do niwelowania rżnic zdań

-zasada kooperacji

-zasada ironii

-zasada cierpliwości, ktra artykułuje potrzebę potwierdzania zainteresowania tym co komunikuje rozmwca, jego osobą

-zasada Pollyanny, opierająca się na przekonaniu, że bardzo ważnym czynnikiem usprawniającym komunikację międzyludzką jest preferowanie klimat optymizmu, nadziei, podejmowania problemw przyjemnych, radosnych oraz unikanie kwestii trudnych

W procesie komunikowania się występują liczne czynniki, ktre mogą zakłcać, obniżać efektywność relacji społecznych. Owe warunki destrujące porozumiewanie się ludzi towarzyszą nie tylko interakcjom rywalizacji, walki, konkurencji.

T. Gordon wymienia dwanaście następujących barier komunikacji interpersonalnej:

-rozkazywanie, kierowanie, komenderowanie

-moralizowanie, kaznodziejstwo, nadmierne proszenie

-nadmierne doradzania, sugerowanie, proponowanie "oczywistych" rozwiązań

-ostrzeganie, namawianie, proszenie

-przekonywania za pomocą logicznej argumentacji

-osądzanie, krytykowanie, potępianie, pochlebstwo

-wyzywanie, wyśmiewanie, zawstydzanie

-interpretowanie, analizowanie, ocenianie

-nieadekwatne upewnianie, uspokajanie, pocieszanie, wspłczucie

-nadmierne badanie, wypytywanie, przesłuchiwanie

-odwracanie uwagi, zmiana przedmiotu rozmowy, zabawianie

Właściwości dojrzałego porozumiewania się

Najbardziej popularnym sposobem wymiany informacji, uczuć, opinii, doświadczeń między dwoma, kilkoma osobami jest rozmowa. Powinna ona zawierać trzy zintegrowane etapy:

-nawiązywanie, rozpoczęcie rozmowy

-prowadzenie rozmowy właściwej

-zakończenie rozmowy

Teoria i praktyka konwersacji podpowiada dziesięć następujących formalnych przykazań prowadzenie rozmowy:

-czas trwania rozmowy, kolejność wypowiadania się oraz poruszane problemy powinny mieć swobodny, spontaniczny charakter

-w rozmowach sformalizowanych, oficjalnych można odpowiednio zaplanować i zorganizować czas i kolejność wypowiedzi

-w zależności od potrzeb i sytuacji liczebność dyskutantw może ulegać zmianie

-w rozmowie kilkunastoosobowej (nieformalnej) kolejność wypowiadania się jest przeważnie na żywo, tu i teraz odpowiednio ustalona przez uczestnikw polilogu

-wypowiedzi mogą być na bieżąco przekazywane lub kontynuowane, w zależności od zamiarw rozmwcy

-podstawową zasadą jest założenie, że jeżeli jednego osoba właśnie mwi pozostali partnerzy powinni uważnie i cierpliwie milczeć i słuchać

-w momencie przejmowania głosu zdarza się, że kilka osb jednocześnie podejmuje prbę mwienia; po przejęciu dominacji konwersacyjnej wielogłos zanika

-przerwa w wypowiedzi dłuższa niż jedna-dwie sekundy lub dłuższe milczenie znaczy, że osoba słuchająca z rżnych względw nie zamierza przejąć roli mwcy; czas przejmowania głosu trwa około jednej sekundy

-osoba kończąca wypowiedź może wskazać następnego rozmwce

-kolejne wypowiedzi mogą być ograniczone do jednego, kilku zdań, do jednej, kilku minut; mogą też mieć formę dłuższych monologw, kontrolowanych na gorąco w sposb niewerbalny.

Pierwszym krokiem na drodze do skutecznej komunikacji jest umiejętność słuchania. Słuchanie to zaangażowanie i komplement. Słuchanie to przecież prba zrekonstruowania świata widzianego z Twojej perspektywy. Na czym więc polega słuchanie? Czy wystarczy jedynie zachować milczenie, podczas gdy druga osoba mwi? Zdecydowanie nie. Warto odrżniać prawdziwe słuchanie od pseudosłuchania. Co je rżni? Przede wszystkim cele. Prawdziwe słuchanie oparte jest na intencji zaangażowania się w jeden z następujących celw:

-zrozumieć rozmwcę

-cieszyć się jego obecnością

-udzielić mu pomocy, wsparcia

Intencją pseudosłuchania nie jest wysłuchanie drugiej osoby, ale osiągnięcie jakiegoś własnego celu. Może to być, np.

-chęć pozyskania sympatii

-chęć upewnienia się czy nic nie zagraża ze strony innych

-chęć wyłuskania potrzebnych informacji

-gra na zwłokę

-zbieranie amunicji

-niemożność uwolnienia się od czyjegoś towarzystwa

Teraz przejdę do omwienia barier, ktre utrudniają uważne słuchanie:

-pierwszą z nich jest porwnywanie

-drugą barierą utrudniającą uważne słuchanie jest domyślanie się

-trzecią barierą jest przygotowywanie odpowiedzi

-czwartą barierą jest filtrowanie

-piątą barierą utrudniającą uważne słuchanie jest osądzanie

-szsta bariera to skojarzenia

-sidma bariera to utożsamianie się

-sma bariera to przygotowywanie rad

-dziewiąta bariera to sprzeciwianie się

-dziesiąta bariera to przekonanie o swojej racji

-jedenasta barierą jest zmiana toru

-dwunasta bariera to zjednywanie

Słuchać to nie znaczy siedzieć nieruchomo i milczeć. Słuchanie jest prbą zrekonstruowania świata widzianego z perspektywy rozmwcy. Czy są jakieś narzędzia, ktre ułatwiają aktywne słuchanie? Owszem, przede wszystkim jest to parafraza. Parafraza, to powtrzenie własnymi słowami tego co zostało powiedziane. Dzięki tej metodzie łatwiej jest zapamiętać treść rozmowy, łatwiej uniknąć nieporozumień. Parafraza ma określoną konstrukcję, zaczynamy np. w ten sposb: czy chcesz przez to powiedzieć...; innymi słowy...; jeśli Cię dobrze zrozumiałam.... I tera

75b1

z możliwie wiernie, ale własnymi słowami powtarzamy to, o czym opowiedział nam rozmwca. Jeśli okaże się, że coś zrozumieliśmy niewłaściwie, rozmwca skoryguje to.

Kolejnym narzędziem, ktre pomaga nam aktywnie słuchać jest precyzowanie. Odnosi się to do tej wypowiedzi, ktra nie jest wystarczająco jasna. Aby doprecyzować daną wypowiedź mogę zapytać: co masz na myśli? jak to rozumiesz? co to dla Ciebie znaczy? Dla rozmwcy będzie to oznaczać, że jestem zainteresowana jego opowieścią. Podsumowując, nie wystarczy słyszeć, by słuchać. Jeśli słuchaniu towarzyszy chęć zrozumienia rozmwcy, udzielenia mu wsparcia, czy po prostu czerpania przyjemności z jego towarzystwa, to można mieć pewność, że istotnie słuchasz.Bibliografia:

1."Podstawy psychologii społecznej"- Jan Borkowski

2.Artykuł: "Rola słuchania w komunikacji interpersonalnej" – psycholog Moniki Rzeczkowskiej

Przykadowe prace

Jak żyć aby być szczęśliwym?

Jak żyć aby być szczęśliwym? Jak żyć aby być szczęśliwym? Co jest najważniejsze w życiu? Czym powinniśmy się kierować i do czego dążyć aby w pełni osiągnąć szczęście? Na pewno każdy z nas kiedy...

W oparciu o mit o Prometeuszu oraz na podstawie fragmentw III części Dziadw Adama Mickiewicza wykaż, że Konrad jest bohaterem romantycznym i nowym Prometeuszem"

W oparciu o mit o Prometeuszu oraz na podstawie fragmentw III części Dziadw Adama Mickiewicza wykaż, że Konrad jest bohaterem romantycznym i nowym Prometeuszem" W oparciu o mit o Prometeuszu oraz na podstawie fragmentw III części Dziadw Adama Mickiewicza wykaż, że Konrad jest bohaterem...

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Obowiązek podatkowy powstaje: • przy nab...

Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego

Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego: -zabronione jest stosowanie broni ktre powodują zbędne cierpienia lub nadmierne straty w środowisku. -ludność cywilna nie powinna być przedmiotem atakw wojskowych...

Sonety Krymskie - streszczenie

Sonety Krymskie - streszczenie ?Sonety Krymskie? To cykl utworw, na ktrych genezę składa się wycieczka Mickiewicza z Odessy na Krym latem 1825 r. Został opublikowany rok pźniej razem z ?Sonetami Odeskimi?. ?Sonety Krymskie? stały się swoistą rewelacją. U jednych wywołał...

Rusyfikacja i germanizacja

Rusyfikacja i germanizacja Germanizacja - proces wynarodowienia , poprzez nakłanianie lub przymuszanie ludności rdzennej określonego terenu do przyswojenia języka niemieckiego oraz kultury niemieckiej. Po upadku powstania styczniowego nastąpiły masowe aresztowania Polakw. Germanizacja osiągn&...

Człowiek a litosfera

Człowiek a litosfera CZŁOWIEK A LITOSFERA – KONIECZNOŚĆ OCHRONY SKORUPY ZIEMSKIEJ. Litosfera jest to zewnętrzna skalna powłoka Ziecmi obejmująca skorupę ziemską i grną część płaszcza. Formowała się do początku powstania...

Z czym przede wszystkim będą ci się kojarzyć bohaterowie "Kamieni na szaniec"? Uzasadnij swj wybr.

Z czym przede wszystkim będą ci się kojarzyć bohaterowie "Kamieni na szaniec"? Uzasadnij swj wybr. "Kamienie na szaniec" to piękna, wzruszająca opowieść o II Wojnie Światowej. Lecz nie tylko. Książka opisuje rwnież autentycznych polskich bohaterw narodowych ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry