• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Istota i...

Nawigacja

Istota i funkcje instytucji społ. W zbiorowościachIstota i funkcje instytucji społ. W zbiorowościach


Instytucje społ. są konsekwencją dłużej trwających stos. społ. i stanowią kolejny etap rozwoju więzi. Instytucje umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, regulują jego działanie, zapewniają ciągłość życia zbiorowego i integrują ludzi podtrzymując między nimi więź społ. Instytucje społ.- to zespoły urządzeń materialnych, ogł środkw działania i wybrane, powołane do spełnienia określonych funkcji osoby działające w imieniu grupy . Elementy instytucji społ.: personalne - osoby lub grupy osb powołane dla załatwienia spraw ważnych dla całej zbiorowości, czynnościowe - ogł form organizacyjnych i sposobw wykonywania czynności przez jednostki w imieniu zbiorowości, bazy materialne - zespoły urządzeń materialnych a więc budynki, urządzenia, budżet; społeczne - role społ. ważne dla życia grupy .Warunki skutecznego działania instytucji: - wyraźne określenie celu i zakresu wykonywania czynności, - racjonalny podział pracy i racjonalna organizacja wewn. instytucji, - uniezależnienie wykonywanych czynności od interesw, - uznanie i zaufanie dla pracownikw .Warunki wspłistnienia instytucji: - wewn. integracja w państwie. Instytucje można podzielić na : formalne - ktre prawnie utworzono i przepisami uregulowano ich działalność oraz oglne zasady organizacyjne, nieformalne - nie mają prawnych podstaw a ich funkcjonowanie regulują normy przyjęte zwyczajowo przez zbiorowości. Ze wzgl. na funkcje i rodzaj zaspokajanych potrzeb instytucje można podzielić na: ekonomiczne - zajmujące się produkcją i podziałem dbr, usługami, obiegiem pieniądza i organizacją pracy, polityczne - wiążące się ze zdobywaniem, wykonywaniem i utrzymywaniem władzy, wychowawcze i kulturalne - ktrych celem jest podtrzymywanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego, socjalizacja i wychowanie, socjalne - opiekuńczo wspomagające ludzi o ograniczonej sprawności i instytucje powoływane do rozwiązywania ważnych problemw społ., religijne - organizują stosunek człowieka do wiary, totalne – stanowią większe ograniczenia niż inne, ich ograniczający (totalny) charakter symbolizuje fizyczne bariery uniemożliwiające kontakt ze światem zewnętrznym, 1) inst. powołane do opieki nad osobami niedołężnymi i nieszkodliwymi (domy starcw), 2) dla osb niezdolnych do samego zatroszczenia się o siebie (sanatoria), 3) inst. dla ochrony społ. przed szkodzeniem mu w sposb świadomy (więzienie), 4) inst. powołane do zadań czysto technicznych (koszary), 5) dla osb ktre świadomie wycofały się z czynnego życia (klasztory).Przykadowe prace

DEKLINACJA schemat

DEKLINACJA schemat Singular N. Der alte Mann Die schone Frau Das kleine Kind G. Des alten Mann Der schonen Frau Des kleinen Kindes D. Dem alten Mann Der schonen Frau Dem kelinen Kind A. Den alten Mann Die schone Frau Des kleine Kind Plural N. Die alten Manner Die schonen Frauen Die kleinen Kinder G. D...

Nieśmiałość

Nieśmiałość ?Nieśmiałość jest pojęciem nieostrym-im bliżej się mu przyglądamy, tym więcej odkrywamy odmian nieśmiałości?- jest to zdanie Philip'a G. Zimbardo, autora książki pt. ?Nieśmiałość? Co to jest? Jak sobi...

Planowanie strategiczne w oparciu o zarządzanie jakością.

Planowanie strategiczne w oparciu o zarządzanie jakością. WSTĘP: Zarządzanie jakością jest to ogł cech produktu i usług decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub potencjalnych potrzeb. Jakość stała się centralnym problemem wsp...

Przyroda w oczach sentymentalistw, romantykw i dzisiaj.

Przyroda w oczach sentymentalistw, romantykw i dzisiaj. Natura jak podaje Słowik wyrazw obcych to: 1. istniejący od początku stan rzeczy; pierwotny układ wszechświata, świat niezmieniony przez człowieka. 2. charakterystyczne cechy zjawiska, przedmiotu, procesu ich istota. Relacj...

Sekty – owocem kryzysu kościoła ?

Sekty – owocem kryzysu kościoła ? Moją pracę rozpocznę od definicji, czym tak naprawdę jest sekta : Sekta (od łac. secta - kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi - iść za kimś, postępować, towarzyszyć lub łac. secare...

Telewizja jako jeden z wychowawcw naszych czasw.Negatywny wpływ nadmiernego oglądania telewizji.

Telewizja jako jeden z wychowawcw naszych czasw.Negatywny wpływ nadmiernego oglądania telewizji. Jedną z wielu słabości człowieka, jakiej doświadcza w ciągu życia jest uleganie pragnieniom. Dążenie do zaspokajania pragnień może człowiekowi łatwo...

Przykładowe zagadnienia z literatury do matury ustnej

Przykładowe zagadnienia z literatury do matury ustnej ZAGADNIENIA Z HISTORII LITERATURY BIBLIA I ANTYK 1. Wykaż, że Biblia jest źrdłem norm moralnych i wzorcw postaw etycznych. 2. Odwołując się do wybranych historii biblijnych, rozważ problem winy i kary 3. Udow...

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Ustawa o ochronie informacji niejawnych Dz.U.2010.182.1228 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH 1) Rozdział 1 Przepisy oglne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, ktrych nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mog ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry