• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Izaak New...

Nawigacja

Izaak NewtonIzaak Newton
Nie ma nic dziwnego w tym , że Izaak Newton zajmuje pierwsze miejsce wśród najważniejszej postaci nauki zachodniej. Już za życia uznano go za geniusza, a cześć oddawana mu przez społeczność naukową przez trzysta minionych lat właściwie nie zmalała. Przyczyna jest prosta: gdy Newton rozpoczynał pracę naukową, wiedza o świecie fizycznym była bardzo uboga, gdy umierał, dzięki jego osiągnięciom już wiedziano , że światem tym rządzą ścisłe matematyczne praw. Newton nie zapoczątkował rewolucji naukowej; w momencie jego narodzin rewolucja ta była już znacznie zaawansowana, ale to on stworzył podstawy intelektualne nowoczesnej fizyki. Newtonowi zawdzięczamy trzy podstawowe zasady dynamiki i prawo ciążenia, dzięki którym wszystkie zjawiska fizyczne na Ziemi i niebie dawały się przewidzieć, uporządkować i uzasadnić zasadą przyczynowości.

Izaak Newton urodził się 25 grudnia 1642 r. W małej wiosce w Lincolnshire, w Angli. Ojciec, drobny właściciel ziemski, zmarł przed urodzeniem syna. Matka oddała dwuletnie dziecko na wychowanie babce. Wyszła powtórnie za mąż. Dziecko zabrała kilka lat później. Jej drugi mąż, kaznodzieja Barnabsa Smith, był skąpcem. Izaak nie cierpiał ojczyma. Warunki, jakich wychowywał się w pierwszych latach dzieciństwa, sprawiły, że w wieku dojrzałym osobowość Newtona miała pewien rys paranoidalny, miewał napady gwałtownej złości, także przejawiał skłonność do mistycznego sposobu myślenia. Interesujące, że Newton zapisał: ,,Groziłem ojczymowi i matce, że spalę ich wraz z domem. Warto odnotować, że pierwsze ważne obliczenia – prowadzące do rachunku różniczkowego i całkowego – Newton przeprowadził na pustych stronach zbioru aforyzmów zmarłego ojczyma. W dzieciństwie Newton odznaczał się ogromną ciekawością ora przejawiał spore zdolności manualne. Prowadzenia gospodarstwa nie było jego przeznaczeniem . W 1661 r. Został wpisany w poczet studentów Trinity College w Cambidge. Program ówczesnych studiów uniwersyteckich obejmował głównie filozofię arystotelesowską. Po dwóch latach jednak Newton stracił ochotę na studiowanie Etyki nikomachejskiej. Z własnej inicjatywy zaczął studiować dzieła Francisa Bacona, Kartezjusza i innych uczonych oraz robić z nich notatki. Jego pasją stała się matematyka i zjawiska niebieskie. Amicus Plato amicus Arystoteles magis amica veritas – zapisał w notatniku (Platon i Arystoteles to moi przyjaciel, ale najbliższym przyjacielem jest prawda.)

W 1664 r. Newton został stypendysta Tinity, co, po uzyskaniu w następnym roku tytułu bakalaureata, pozwoliłoby mu na swobodne prowadzenie własnych prac. Niestety, na przeszkodzie stanęła Wielka Zaraza. Uniwersytet zamknął podwoje w 1665 r., a Newton wrócił do matki, podówczas już owdowiałej. W domu przebywał dwa lata, co tak później opisał: ,,Byłem w wieku najbardziej niż kiedykolwiek spzyjającym twórczości, interesowałem się Matematyką i Filozofią bardziej niż kiedykolwiek później. I rzeczywiście, opierając się na geometrii Kartezjusza, Newton stworzył rachunek różniczkowy – dział matematyki pozwalający na obliczenie szybkości zachodzących zmian dowolnych wielkości. Newtonowska metoda fluksji okazała się niezbędna w rozwiązywaniu problemów, w które po raz pierwszy od setek lat znowu się pojawiły wskutek stopniowej erozji zasad fizyki Arystotelesa. W tym wczesnym okresie swej kariery Newton odkrył również , przynajmniej częściowe, powszechne prawo ciążenia , sformułował podstawowe prawa mechaniki i badał naturę światła. Jednakże, mimo iż spisywał własne prace niezwykle starannie - niemal maniakalnie je szlifując – opublikował je dopiero po kilku latach. Z pewnością z powodów emocjonalnych – choć nie jest to do końca jasne – twórca nowoczesnej nauki nieustannie opracowywał od nowa swoje dzieła i przez długi czas milczał.

Po powrocie do Trinity w 1667 r. Newton został członkiem kolegium uniwersytetu w Cambridge. Izaak Barrow, nauczyciel Newtona, pierwszy docenił jego geniusz. W 1669 r. Newton objął po nim katedrę matematyki Lucasa. Zbudował pierwszy teleskop zwierciadlany (reflektor), który wzbudził duże zainteresowanie, dzięki czemu został w 1672 r. członkiem Royal Society. Jednak praca Nowa teoria światła i barw, którą Newton przedstawił w Towarzystwie została skrytykowana przez Roberta Hooke’a, wówczas ważną osobistość Royal Society. Dotknięty tym atakiem, Newton wycofał się i dalsze badania prowadził w naukowym osamotnieniu.

W 1684 r. do Newtona przybył z wizytą Edmund Halley, wielki astronom i matematyk. Wizyta miała poważny charakter: uczeni omawiali problemy związane z ruchem planet . Hooke sugerował na przykład, że ruch planet można wyjaśnić, korzystając z prawa odwrotnej proporcjonalności siły do kwadratu odległości, nie umiał jednak tego wykazać. Tezę – że w takim przypadku planety poruszają się po orbitach eliptycznych – Newton postawił już wiele lat wcześniej, poruszając swoje równania różniczkowe. Wrócił do tego zagadnienia i opublikował w 1684 r. De Motus Corporum, a po kilku latach pracy przygotował obszerny traktat Philosophiae naturalis principia mathematica (Zasady matematyczne filozofii naturalnej). W tym dziale sformułował trzy zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia oraz przedstawił liczne obserwacje, potwierdzające ich słuszność. Prawa dynamiki Newtona głoszą:

1. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej.

2. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły i odwrotnie proporcjonalne do jego masy. Prawo to można wyrazić równaniem: siła jest równa masie pomnożonej przez przyspieszenie (F = ma)

3.Każda akcja wywołuje równą jej i przeciwnie skierowaną reakcję.

Prawo powszechnego ciążenia Newtona stwierdza, że między dwoma ciałami działa siła przyciągająca, proporcjonalna do ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadrat odległości między nimi.

Wydane w 1687 r. przez Edmunda Halleya dzieło Principia okazało się ogromnym sukcesem. Był to punkt szczytowy w karierze naukowej Newtona, a także kulminacja rewolucji naukowej.

Jakkolwiek dzięki dziełu Principia Newton zyskał ogromne uznanie i stał się żywym symbolem nowoczesnej nauki, jego dalsza kariera obfitowała w sprzeczności. Po rewolucji angielskiej, od 1689 r., przez krótki okres był członkiem parlamentu, niczym się jednak w tej roli nie wyróżnił. W 1696 r. został kuratorem mannicy królewskiej, trzy lata później jej dyrektorem. Do obowiązków Newtona należała walka z fałszerzami, prowadzona przez niego z dużą wytrwałością i energiąW 1703 r. został wybrany na prezesa Royal Society i sprawował ten urząd aż do śmierci. W 1704r., po śmierci swego przeciwnika, Roberta Hoke’a, Newton opublikował Optics. Autorytet Newtona był wówczas już tak duży, że jego teoria światła obowiązywała przez następne stulecia mimo ujawnienia pewnych braków, Był pierwszym uczonym, który został uhonorowany szlachectwem. Nadała mu je królowa Anna w 1705 r.

Newton, umierając, pozostawił ogromny zbiór nie opublikowanych prac, zawierających przeszło milion słów na temat ezoterycznych i mistycznych badań alchemicznych. Przez wiele lat prowadził bardzo intensywne badania, przeprowadził doświadczenia, które, jak się spodziewał, mogłyby na przykład doprowadzić do zmienienia zwykłego metalu w ,,kamień filozoficzny. Jego badania alchemiczne prowadzone równie wytrwale jak fizyczne, lecz pozbawione racjonalności, przez długi czas intrygowały uczonych. John Maynard Keyens kupił prace alchemiczne Newtona, a po ich przestudiowaniu orzekł, że Newton był raczej magikiem, a nie uczonym. Jak na ekonomistę wyrok jest zaskakujący. Prawdopodobnie Newtona ekscytował element religijny, cechujący alchemię, a także to, że mieściła w sobie wiele dziedzin. Zmarł 31 marca 1727 r.


Przykładowe prace

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych BHP

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych BHP Część czynna -jest to przewód lub cześć przewodząca instalacji, znajdująca Się pod napięciem w czasie normalnej pracy Cześć przewodząca dostępna -jest to dostępna dla dotyku przewodząca c...

Biznes Plan Salonu Prasowego

Biznes Plan Salonu Prasowego Biznes Plan Salonu Prasowego I Misja i cele przedsiębiorstwa Przedmiotem działania firmy jest dostarczenie usług w zakresie sprzedaży prasy, artykułów tytoniowych, słodyczy, chemii gospodarczej, artykułów powszechnego użytku itp. Celem działania jest...

Teorie rozwoju osobowości

Teorie rozwoju osobowości TEORIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI Wykład I 07/10/2006 PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚĆ to złożony zbiór własności psychologicznych, które wpływają na charakterystyczne wzorce zachowania jednostki, niezmienne czasowo i sytuacyjnie....

"Konrad Wallenrod" - powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich.

"Konrad Wallenrod" - powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich. Konrad Wallenrod jest poematem, który zapoczątkował w historii literatury okres, w którym: ˇ problematyka narodowa i sprawy związane z walką o niepodległość wysunęły się na plan pierwszy...

Grzyby

Grzyby Grzyby- cudzożywne organizmy lądowe Grzyby występują na lądzie, w wilgotnych miejscach, do rozwoju potrzebują wody i substancji odżywczych. Niektóre grzyby to pasożyty żyjące na zewnątrz lub we wnątrz innych organizmów. Budowa komórki grzyba: -ch...

Obowiązki i prawa ucznia

Obowiązki i prawa ucznia Każdy człowiek uczący się w szkole, czy to w gimnazjum, czy nawet i na studiach ma swoje prawa i obowiązki ucznia. Przepisy te powinna mieć każda szkoła. Prawa i obowiązki obowiązują każdego. Każdy uczeń uczący się w...

Linux RedHat

Linux RedHat LINUX RED HAT Ogólne informacje; Linux-to system oparty na nieśmiertelnym Unixie i z niego czerpie zalety. Jest wielozadaniowy może uruchamiać wiele procesów naraz wielodostępny umożliwia pracę wielu użytkowników jednocześnie jest systemem zorientowanym ...

Analiza i interpretacja wiersza "List do ludożerców" Tadeusza Różewicza.

Analiza i interpretacja wiersza "List do ludożerców" Tadeusza Różewicza. Wiersz Tadeusza Różewicza pt. "List do ludożerców" ma nieregularną budowę, nie występują w nim rymy ani znaki interpunkcyjne, co pozwala nam na różną jego intonację. Jest on ubogi w środki sty...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry