• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Jaką...

Nawigacja

Jaką rolę odegrał Piłsudski w odzyskaniu przez Polskę niepodległości?Jaką rolę odegrał Piłsudski w odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
Jaką rolę odegrał Piłsudski w odzyskaniu przez Polskę niepodległości?Jzef Piłsudski jest jedną z najznamienitszych postaci na kartach naszej historii. Mimo wielu kontrowersji, jakie towarzyszą ocenie jego działań, nie można mu odmwić ogromnej roli, jaką spełnił w służbie Polski. Wielu historykw twierdzi, że odzyskanie niepodległości było wynikiem splotu sprzyjających wydarzeń, klęsk naszych zaborcw oraz okolicznościom panującym po I wojnie światowej. Uważam jednak, że w dużej mierze powrt Polski na mapę Europy zawdzięczamy Jzefowi Piłsudskiemu.

Wychowany został w polskiej tradycji, w niezamożnej, ziemiańskiej rodzinie i od pierwszych lat nosił w sobie nienawiść do zaborcw, głwnie Rosji. Uczęszczał do rosyjskiej szkoły i został skazany na pięcioletnie zesłanie. Czynnie angażował się w działalność konspiracyjną i wyraźnie wysuwał się na stanowiska przywdcze. Jego brat, Bronisław, pisał o nim: Ten Ziuk ma szalone szczęście, wszystko jemu na dobre wychodzi, a wszystko dlatego, że siebie zawsze stawi na pierwszym planie i że wiele gada (a mało robi), a durni wierzą mu i zachwycają się nim. W opisach rodziny i przyjacił przyszły naczelnik jawi się jako zarozumiały egoista o niespotykanej mocy jednania sobie ludzi. Dar pozyskiwanie sobie ślepego zaufania, miłości i szacunku był niezaprzeczalną cechą charakteru Piłsudskiego. Dzięki swoim przymiotom został właściwie przeznaczony do bycia przywdcą – otoczenie samo kreowało go na swego lidera, a on umiejętnie te okoliczności wykorzystywał. Jednak nie zależało mu na osiągnięciu jak najwyższej pozycji w państwie, dorobienia się majątku czy zaszczytw. Mimo swej stanowczości i pewności siebie, zachował skromność, dystans, nie dbał o dobra materialne, ale o wsplne dobro, jakim była dla niego Polska.

A w jego rozumieniu Polski przejawia się jeszcze jedna, ważna cecha jego charakteru – bezkompromisowość. Zawsze mwił o niepodległości, nie godząc się na żadne układy. Każda jego działalność, w ktrej sprzymierzał się z innymi państwami, była tylko drogą do osiągnięcia wyznaczonego celu. Nie spoczywał na laurach, nie zadowalały go połowiczne sukcesy, a tym bardziej ugody z państwami zaborczymi.

Jzef Piłsudski włączył się w życie polityczne już w okresie studiw. Szerzył swe poglądy na uczelni w Charkowie wśrd braci studenckiej. Został aresztowany i zesłany na Sybir, gdzie przebywał w latach 1887-92. Jednak zaraz po powrocie odnalazł się w sytuacji i zaangażował się w organizację PPS-u. Przystąpił do Centralnego Komitetu Robotniczego i stał się redaktorem naczelnym Robotnika. Bierność polityczna jest więc ostatnią rzeczą, jaką można Piłsudskiemu zarzucić. Interesujące wydają się spory czy był on socjalistą. Patrząc na środowisko jego wczesnej działalności można śmiało stwierdzić, że owszem – był socjalistą. Jednak należy przyjrzeć się programom politycznym, ktre reprezentował. Socjalizm PPS-u nie stawiał sobie za cel wielkiej proletariackiej rewolucji. Działacze mwili: Hasłem naszej polityki robotniczej w walce o wolność i prawa polityczne jest Niepodległa Demokracja Rzeczypospolitej Polski. Rwnież w publikacji Jak stałem się socjalistą Piłsudski pisał: Socjalista w Polsce dążyć musi do niepodległości, a niepodległość jest znamiennym warunkiem zwycięstwa socjalizmu w Polsce. Socjaliści pokroju Piłsudskiego nie wiązali niepodległości Polski z rewolucją i władzą socjalistw. Jednak socjalizm pozwalał na rozumienie problemw społecznych, spojrzenie na nie w odrębny sposb, wysunięcie ich na pierwszy plan. Nastąpiło więc połączenie interesw społeczeństwa z interesem całego narodu i wyjście walki niepodległościowej poza ramy partii. Zainteresowanie sytuacją społeczności robotniczej na pewno przysporzyło Piłsudskiemu zwolennikw i udowodniło jego umiejętność jednoczenia się z ludźmi.

Za wydawanie Robotnika został ponownie aresztowany, co nie przerwało jego działań politycznych. Niedługo potem wybuchła wojna rosyjsko-japońska, podczas ktrej po raz pierwszy prbował interweniować w sprawie utworzenia legionw polskich przy zagranicznej armii. Piłsudski uważał, że szansą dla Polski jest wyłącznie długotrwała praca nad wytworzeniem własnych sił zbrojnych. Jednak inicjatywa w Japonii nie przyniosła wymiernych skutkw, powrt do kraju wymusił zajęcie pozycji wobec rewolucji rosyjskiej. Znw Piłsudski daje początek siłom zbrojnym. Jego Organizacja Spiskowo-Bojowa przeprowadza wiele spektakularnych akcji przeciwko zaborcy, natomiast w PPS-ie następuje rozłam. Piłsudski zostaje przywdcą PPS Frakcji Rewolucyjnej, czym udowadnia swe niezmienne stanowisko wobec niepodległości. Nie sprzymierzał się z rewolucjonistami zapewne z powodu wrodzonej nieufności do Rosji oraz trudnościach w porozumieniu.

Po burzliwym okresie w Krlestwie przenisł się do zaboru austriackiego, gdzie panowała dużo większa swoboda i rysowały się większe możliwości działania. Tam rozpoczął organizowanie związkw paramilitarnych takich jak Związek Walki Czynnej czy Związek Strzelecki. Dzięki tym organizacjom szansę do działania otrzymała młodzież, na ktrą Piłsudski mocno liczył. Nie bezpodstawnie – młodzi zawsze są bardziej skłonni do czynw, a młodzi Polacy więzieni pod zaborami aż się gotowali do podjęcia walki. Jednak sama chęć i zapał nie wystarczyłyby do osiągnięcia czegoś konkretnego. Musiał pojawić się przywdca, ktoś wskazujący drogę, ustalający plany, kierujący działaniami. Tym kimś został właśnie Piłsudski. Mimo że nie skończył żadnej szkoły wojskowej, nie miał militarnego przygotowania, wykazywał niespotykany talent dowdczy. Poza tym interesował się sprawą Polski w bardzo szerokim ujęciu. Szukał sprzymierzeńcw, tworzył oddziały Strzelca we Francji, Belgii, Szwajcarii, starając się zainteresować zachodnie mocarstwa sprawą Polakw. Stawał się dla swoich podkomendnych autorytetem politycznym i moralnym. Jeden ze Strzelcw, Śmigalski, napisał po szczycie w Genewie, gdzie Piłsudski wygłosił przemwienie na temat powstania styczniowego: Teraz wiedziałem, że pjdę za tym człowiekiem zawsze i wszędzie, gdzie tego będzie ode mnie wymagał. Taka postawa nieograniczonego zaufania i całkowitego poddania się swemu dowdcy nie była wyjątkiem. Z upływem czasu utworzył się swoisty kult wodza, za ktrym żołnierze poszliby w ogień.

W przeddzień wybuchu I wojny światowej Piłsudski miał przy sobie wierne oddziały wojskowe, z ktrymi gotw był podejmować działania wojenne. Chciał dla nich wielkich zadań, nadać im rolę polityczną, usamodzielnić. Widział w nich kadry przyszłej armii polskiej. Jednak wwczas społeczeństwo ogarnięte było atmosferą ugodowości i lojalizmu wobec zaborcw, wobec czego niepodległościowe tendencje Piłsudskiego nie trafiały na dobry grunt. Należało obudzić ludność Polski z wieloletniego letargu, otrząsnąć z lojalizmu i służalczości. Państwa zachodnie rwnież nie wykazywały większego zainteresowania sprawą odnowienia Polski. Pierwsze działania zbrojne na terenie Krlestwa Polskiego zostały przyjęte bez entuzjazmu, wręcz wrogo i wymusiły na Piłsudskim powrt do Galicji. Tam utworzono Legiony Polskie przy boku armii austriackiej – początki odradzającego się wojska polskiego. Stoczyły one wiele ciężkich, chwalebnych walk, jednak nie były oddziałami całkowicie apolitycznymi ani proaustriackimi. Piłsudski specjalnie kreował ich odrębność, aby utrzymać dystans wobec Austrii, zintegrować żołnierzy i dać początek militarnej tradycji. Dowodem na to, że nie były one siłą wspierającą zaborcw był zwrot polityki. Gdy spełniły już swą rolę – obudziły nastroje niepodległościowe w kraju, zaimponowały społeczeństwu polskiemu, a przede wszystkim otworzył nową szansę na odzyskanie wolności, Piłsudski zaczął odchodzić od przegrywających państw centralnych. Rozbudowywał POW i swymi działaniami sprowokował niejako wydanie Aktu 5 Listopada. Do rządu powołanego w wyniku aktu podchodził z rezerwą, ale zgadzał się na wspłpracę. Cały czas pamiętał, że jego celem jest całkowita niepodległość Polski. Uparcie i konsekwentnie dążył do tego, by Niemcom nie udał się zorganizować armii polskiej walczącej po ich stronie. Nie ulegał też zachętom z ich strony ani prbom ugody. W końcu wywołał kryzys przysięgowy, nie wahając się bojkotu wobec wojsk austriackich i niemieckich. Jakże pewien musiał być swej pozycji wśrd żołnierzy, aby kazać im dobrowolnie skazać się na nieuniknione represje ze strony zaborcw. Z drugiej strony jakże silną musiała być ta pozycja, skoro bojkot doszedł do skutku. On sam wykazał się wielką odwagą. Został aresztowany do magdeburskiego więzienia. Fakt ten uczynił z niego bohatera całego narodu polskiego, walczącego przeciw i więzionego przez wszystkich zaborcw. Stał się wwczas symbolem walki o niepodległość, jego autorytet ursł do maksimum. Gdy uwolniony wracał do kraju witano go jako wielkiego wodza, przywdcę odrodzonej Polski.

Rola Piłsudskiego w procesie odzyskiwania niepodległości obejmuje dwie sfery – polityczną i moralną. W zakresie politycznym zawiera w sobie jego działania w partii, wydawanie pisma, konspirację. Był on propagatorem ścisłego przestrzegania tajemnicy i umiał sprawnie zapanować nad nielegalną działalnością. Wszelka wspłpraca z zaborcami dyktowana była koniecznością wsparcia ze strony tych mocarstw. Wykorzystywał ją do osiągnięcia określonych celw. A cel Piłsudski widział jeden: niepodległość. Myślał dalekosiężnie, niektrzy twierdzą, że przewidział rozwj wydarzeń podczas wojny i wedle tych założeń ustawiał swe działania. Jego dokonania wojskowe to szereg sukcesw i porażek, w ktrych posiadał niezachwianą pozycję dowdcy. Komendant wie, co robi to słowa jego żołnierzy. Pomimo ich niespotykanego oddania, gotowości na każdy rozkaz, Piłsudski bardzo szanował swych podkomendnych. Nie szafował ich życiem, starał się unikać ofiar. W jego oddziałach panował rygor i rezerwa, lecz wytwarzały się więzi między żołnierzem a dowdcą. Stał się on uosobieniem snu o szpadzie – stworzył rzeczywistą szansę na poprowadzenie Polakw do zwycięstwa. Jego upr i wytrwałość przyciągały do niego rzesze zwolennikw. Obudził w narodzie nowe siły, ukazał możliwości, zamienił marzenia na fakty. Sądzę, że nie tyle jego dokonania na arenie wojskowej, umiejętne sojusze czy działalność polityczna przyniosły Polsce sukces, co jego postawa jako człowieka, patrioty, Polaka. Legenda wokł jego osoby tworzyła się już za jego życia i myślę, że należy mu oddać sprawiedliwość i przyznać zasługi w powrocie Polski na arenę międzynarodową. To on, nie kto inny, przywrcił polskiemu społeczeństwu nadzieję i chęć do działania. Zdawał się mieć charakter ze stali, wzorowy dla niejednego Polaka. Poświęcał życie dla sprawy ojczyzny i osiągnął swj cel. Brak wśrd naszych ważnych postaci ludzi obdarzonych tak wielką charyzmą, stanowczością, odwagą i konsekwencją. Głoszenie haseł niepodległościowych pod zaborami na pewno tych cech wymagało. Choć wiele jest opinii, że odrodzenie państwa polskiego nastąpiło przy okazji, w splocie sprzyjających okoliczności, uważam, że bez Piłsudskiego mogłoby nie nastąpić. Przynajmniej nie w 1918 roku.

Znaczenie Rewolucji Francuskiej i epoki napoleońskiej dla Europy i sprawy polskiejRewolucja Francuska stała się w historii pewnym symbolem. Myśląc o Francji przełomu XVIII i XIX wieku przywołuje się obrazy heroicznych walk z obowiązującym systemem, zryww narodowych w imię hasła: Wolność, rwność, braterstwo. Rzeczywiście wydarzenia zapoczątkowane w 1789 r. są doniosłym okresem w dziejach Francuzw, ktre wywarły niemały wpływ na losy ich kraju, a także całej Europy.Wolność

Rewolucja Francuska przynosi kres systemowi feudalnemu i wprowadza do Europy erę kapitalizmu. Chłopi otrzymali ziemię na własność i zniesiono resztki ich poddaństwa. Władzę w państwie przejęła burżuazja, dotychczas zdominowana przez szlachtę. Wpłynęło to na kształt ustroju, w ktrym władza miała pochodzić od ludu.

Wolność objęła wszystkich obywateli dając im prawo do własności oraz swobodę wyznania. Skończyły się sankcje prawne ze względu na wiarę, obowiązywała tolerancja religijna. Każdy obywatel mgł posiadać majątek, ktry natomiast nie mgł być bezprawnie skonfiskowany. Uznano też wolność słowa, co w praktyce oznaczało możliwość głoszenia swoich poglądw, wyrażania opinii bez obawy przed władzą.Rwność

Wszyscy obywatele, bez względu na pochodzenie czy majątek, stali się rwni wobec prawa. Przyczyniło się to do stopniowego zacierania się rżnic klasowych, ale też powstania sprawiedliwości społecznej. Zapewniono każdemu możliwość bezpośredniego lub pośredniego udziału w rządzeniu państwem. Rewolucja zrealizowała więc postulaty myślicieli oświeceniowych o władzy pochodzącej od ludu, formowanej przez obywateli.Braterstwo

Nagły zryw narodowy, wydobycie się stanu III z kajdanw nałożonych przez klasy rządzące obudziło we Francuzach poczucie świadomości obywatelskiej. Wzrsł patriotyzm i morale społeczeństwa. Wojsko rwnież nabrało charakteru narodowego poprzez zapoczątkowaną powszechną służbę wojskową. Do dziś symboliczny początek rewolucji czyli data zburzenia Bastylii to największe święto państwowe we Francji. Świadczy to o wielkim znaczeniu moralnym tych wydarzeń.Śledząc po kolei przebieg Rewolucji Francuskiej odnosi się wrażenie chaosu. Francja z tego okresu przypomina wrzący kocioł – sama ilość organw rządzących przyprawia o zawrt głowy, zważywszy, że rozpatrujemy okres zaledwie dziesięcioletni. Jednakże rewolucja nie jest gwałtownym buntem nieprzemyślanych idei, polem walki niespokojnych środowisk. To wielki przewrt zakończony zwycięstwem burżuazji. Doniosłość tych wydarzeń oddziaływała na inne społeczeństwa europejskie, utorowała drogę klasie średniej w wielu innych państwach, dowiodła możliwości przezwyciężenia feudalizmu i zapoczątkowała nową erę.

Rewolucjoniści pozostawili po sobie rozpoczęte wojny. Sukcesy militarne przypadły w udziale Napoleonowi – najpierw I-szemu konsulowi, a potem cesarzowi Francuzw. Wydawałoby się, że jego pojawienie się jakby przeczy ideom rewolucji. Nagle władza, ktra miała być sprawowana przez wszystkich, przechodzi w ręce jednego, autorytarnego człowieka. Jednak Napoleon umocnił dokonania rewolucji. Nazwał siebie cesarzem Francuzw, a nie cesarzem Francji, co podkreślało, iż władza ma pochodzić od ludu. Uczynił z Francji potęgę, rozszerzając jej terytorium. Do wszystkich podbitych krajw i nowoutworzonych państw wprowadził zasady realizowane przez rewolucjonistw: rwność wobec prawa, wolność osobista, majątkową i wyznaniową. Na jego rozwiązaniach prawnych wzorowało się ustawodawstwo europejskie. Epoka napoleońska przyniosła zmianę stosunkw społecznych – zniesiono poddaństwo chłopw, przywileje stanowe duchowieństwa i szlachty. To wszystko, a zarwno polityka sprzyjająca przedsiębiorcom, rozwiązywanie problemw bezrobocia, promowanie eksportu zbudowało solidne fundamenty kapitalizmu. Okres rządw napoleońskich i szerzone przez niego idee rewolucyjne wzbudzały w podbitych krajach poczucie świadomości narodowej, patriotyzmu, chęć dążenia do niepodległości. Miał też ogromne znaczenie dla pozycji międzynarodowej Francji, nie tyle politycznej, co obyczajowej. Nastała moda na kulturę i język francuski, a sam kraj stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym, a także politycznym i gospodarczym Europy aż do wieku XX.Sprawa polska

Podczas, gdy Europę wzburzały hasła wolnościowe Polacy czuli na sobie kajdany niewoli narzucanej przez zaborw. Utracona niepodległość zmusiła ich do poszukiwania szans i środkw na jej odzyskanie. Słusznie wypatrywali ich we Francuzach, ponieważ sytuacja wydawała się sprzyjającą. Jednak rewolucjoniści nie zajęli się sprawą polską – borykali się z problemami wewnętrznymi, a poza tym pomoc Polsce oznaczała wszczęcie konfliktu z jej zaborcami, skądinąd wczesnymi mocarstwami – Rosją, Austrią i Prusami. I wtedy pojawił się Bonaparte oraz utworzone przy jego armii Legiony Polskie. Walczące heroicznie i wierne swemu dowdcy, miały być tymi, ktre oswobodzą ojczyznę. Nagła euforia, wzrost morale, Mazurek Dąbrowskiego... Ale nadzieje na jakąkolwiek rolę tych oddziałw w walce o niepodległość zostały pogrzebane najpierw przerwaniem walk, a potem pokojem w Lunevile. Polacy, zwłaszcza legioniści, przeżyli zawd, jednak ich pragnienia odzyskania wolności odnowiły się w roku 1807. Powstało Księstwo Warszawskie – namiastka państwowości. Nard widział już przyszłość, chciano przekształcić je z pomocą Napoleona w samodzielne i suwerenne Krlestwo Polskie. Nie rozumiano jednej ważnej kwestii – że ten wspaniały i opiewany cesarz Francuzw ma na celu dobro przede wszystkim swojej ojczyzny i wykorzystuje oddanie i naiwność Polakw. Mimo klęski Bonapartego polscy żołnierze pozostali mu wierni do końca i nawet gdy schodzi on ze sceny politycznej wierzą w sławny rd Napoleonw. Wytworzyła się wiara w pomoc Francji, mityczne uwielbienie dla Napoleona. Jednak pewne środowiska zauważyły, że jedyną szansą na wolny kraj jest wsplna walka z zaborcami i jedynym organem, na ktrego pomoc mogły liczyć, są sami Polacy.


Przykadowe prace

Interpretacja porwnawcza wiersza Broniewskiego "***"(Anka, to juz trzy i pł roku...) z Trenami Kochanowskiego

Interpretacja porwnawcza wiersza Broniewskiego "***"(Anka, to juz trzy i pł roku...) z Trenami Kochanowskiego Na pytanie: Jakie miejsce zajmuje Władysław Broniewski w literaturze polskiej? , większość zapewne odpowiedziałaby : poeta - rewolucjonista, poeta – żołnierz, piewc...

Co to jest rynek ?

Co to jest rynek ? Rynek jest to ogł podmiotw reprezentujących podaż i popyt, ktre dokonując transakcji zakupu i sprzedaży, decydują o poziomie cen. Rynek dbr i usług funkcjonuje dzięki procesom produkcji, wymiany i konsumpcji. Transakcje zakupu i sprzedaży na rynku zależą...

Dydaktyczny charakter literatury polskiego Oświecenia.

Dydaktyczny charakter literatury polskiego Oświecenia. Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w ktrą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletność rozumiał jako "niezdo...

Kultura XIX wieku w Europie

Kultura XIX wieku w Europie KULTURA XIX WIEKU W EUROPIE Belle Epoque* Wiek XIX był wiekiem zwiększonego przyrostu naturalnego, wiekiem kapitalizmu, industrializacji, urbanizacji oraz postępu. Zachd Europy podążając drogą gospodarki kapitalistycznej prężnie się rozwija&...

Porwnanie Grobu Jana i Cecylii z 40 Powstańcw

Porwnanie Grobu Jana i Cecylii z 40 Powstańcw Jan i Cecylia byli młodymi ludźmi, ktrzy bezwzględnie na wszystko chcieli być razem. Przeszkd było wiele jednak największą z nich była rżnica klasowa. Cecylia pochodziła z zamożnej rodziny, bogatego rodu, gdzie w ogle ...

Rekcja czasownika-ściąga

Rekcja czasownika-ściąga Schreiben uber+A-pisać o Sich interessieren fur+A-interesować się Helfe bei+D-pomagać przy Warten auf+A-czekać na Beginnen mit+D-zaczynać od Sorgen fur+A-troszczyć się o Verzchiten auf+A-zrezygnować z Erzahlen uber+A-opowiada...

La cuisine francaise

La cuisine francaise Jeden z francuzw powiedział kiedyś, że "Le munu est l'expression de l'idee francaise de civilisation a table. Il trahit un besoin d'ordre et de duree.", czyli menu wyraża francuską myśl cywilizacji przy stole i zdradza potrzebę porządku i trwałośc...

Organy promulgacyjne

Organy promulgacyjne Dziennik ustaw RP ? ogłasza się w nim: konstytucję, ustawy, rozporządzenia, rozporządenia z mocy ustawy. Monitor Polski ? ogłoszone są w nim zarządzenia prezydenta, prezesa Rady Ministrw, uchwały Rady Ministrw i orzeczenia Trybunału konstytucyjneg...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry