• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kapital,...

Nawigacja

Kapital, leasing, samofinansowanie, kredytowanie, samosplata itp.Kapital, leasing, samofinansowanie, kredytowanie, samosplata itp.
Kapitał potrzebny do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przesiebiorstwa może pochodzić z rożnych źrdeł. Źrdła te rżnicuje się za pomaca odpowiednich kryteriw. Jeżeli za kryterium przyjmiemy źrdło pochodzenia kapitału to wyrżnimy źrdła zewnętrzne i wewnętrzne (finansowanie zew. i wew.)Finansowanie zew. obejmuje kapitał pieniężny i rzeczowy, jaki dopływa do przedsiębiorstwa od podmiotw w zroznocowanej formie. Finansowanie zew można podzieli na: zew własne i zew obce.Finansowanie zew wlasne-uzyskany kapitał pieniężny lub rzeczowy pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa na czas nieokreślony. Konsekwencja bezterminowego angażowania kapitału jest powstanie stosunkw własnościowych, z ktrych wynika prawo do udziału w podziale zysku lub obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu strat przedsiębiorstwa. Ponadto uzyskany kapitał ze źrdeł zew własnych stanowi z reguły bazę gwarancyjna wierzycieli.Finansowanie zew obce- kapitał jest odstępowany przedsiębiorstwom na czas określony i w uzgodnionym terminie podlega zwrotowi. W tym przypadku powstają stosunki dłużnicze. Od pożyczonego kapitału należy z reguły płaci odsetki.Finansowanie wewnętrzne polega na uzyskiwaniu środkw finansowych przez przekształcenia majątkowe i przez gromadzenie (kształtowanie) kapitału.

Struktura kapitału jest kształtowana pod wpływem wielu czynnikw- najważniejsze z nich to forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa przedsieb, stan gosp, rynku finansowego i jego segmentw.Dźwignia finansowa to korzystanie z zadłużenia jako składnika struktury kapitału w celu sfinansowania aktyww przedsiębiorstwa. Efekt dźwigni finansowej wiąże się z uzyskiwaniem wysokiej rentowności majątku własnego przedsiębiorstwa. Korzyści wystąpią, gdy rentowność majątku jest wyższa od wysokości przeciętnego oprocentowania kredytw na rynku. Uzyskanie dodatniego efektu dźwigni finansowej jest obciążone ryzykiem zbyt dużego zadłużenia przedsiębiorstwa, co może doprowadzić nawet do jego upadłości. Korzystanie z dźwigni finansowej wymaga ustalenia takiego poziomu zadłużenia, przy ktrym relacja zysku i ryzyka będzie optymalna.Kapitał własny-

*stabilne źrdło finansowania działalności przedsieb,

*baza gwarancyjna dla wierzycieli, wpływa na zwiększenie płynności finansowej przedsieb,

*angażowany na czas nieokreślony stanowi podstawę do powstania stosunkw własnościowych,

*ze stosunkw własnościowych wynika prawo do udziału w podziale zysku,

*wada kapitału własnego jest to ze nie zawsze przynosi on oczekiwane korzyści zwłaszcza w sytuacji występowania w przedsiębiorstwie strat.Kapitał obcy stanowi elastyczne źrdło finansowania,

*umożliwia podjecie i realizacje przedsięwzięć przekraczających własne możliwości finansowe przedsieb,

*umożliwia kształtowanie optymalnej struktury kapitału,

*wierzyciel z reguły nie ma prawa głosu przy podejmowaniu decyzji w przedsieb,

Wady:

* wierzyciele maja prawo do odsetek,

* oddawany do dyspozycji danego przedsieb na czas określony, po ktrym podlega zwrotowi,

*uzyskanie często wymaga gwarancji lub zabezpieczenia

Kapitałowi własnemu przypisuje się pełnienie funkcji gwarancyjnej i roboczej a obcemu tylko funkcje robocza.Sposoby finansowania:

*samofinansowanie,

*samo splata,

*kredytowanie bankowe,

*dotowanie,

* czerpanie środkw z rynku finansowego

Samofinansowanie działalności jest źrdłem wewnętrznym własnym. Występują 2 pojęcia samofinansowania: szerokie i wąskie. Szerokie oznacza pokrywanie wydatkw z wszelkiego rodzaju własnych przychodw. Wąskie oznacza przeznaczenie własnych nadwyżek finansowych na finansowanie procesw wzrostu(dochd netto, amortyzacja).

Cecha charakterystyczna samofinansowania jest konieczność uprzedniego, całkowitego lub częściowego zgromadzenia funduszu samofinansowania. Fundusz ten stanowi zgromadzony i nierozdysponowany zysk netto.

Wady: jest usztywnione koniecznością posiadania funduszy własnych.Samosplata jest odwrotnością procesu samofinansowania. Przy samofinansowaniu najpierw wygospodarowywuje się fundusze a następnie podejmuje działalność. Przy samosplacie najpierw uzyskuje się określony przedmiot i dzięki jego eksploatacji odtwarza się środki na spłatę zobowiązania. Źrdłem samosplaty przy inwestycjach rzeczowych jest najczęściej amortyzacja i cześć wyniku finansowego

Amortyzacja jest jedynym źrdłem samosplaty, jeśli okres samosplaty jest rwny okresowi amortyzacji, jeżeli okres ten jest krtszy od okresu amortyzacji to źrdłem uzupełniającym jest zyskW gospodarce rynkowej typowym przykładem samosplaty jest leasing.

Leasing polega na przekazaniu przez leasingidawce (udostępniającego) leasingobiorcy (korzystającemu) do odpłatnego użytkowania na określony czas określonych dbr. Leasingobiorca najpierw uzyskuje określony przedmiot i dzięki jego eksploatacji odtwarza środki na spłatę zobowiązania.Leasing pośredni polega na tym ze miedzy producentem określonych dbr a ich użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowi, ktre nabywa od producenta na swj rachunek przedmiot leasingu i wynajmuje go użytkownikowi.Leasing bezpośredni- występują 2 podmioty: producent dobra i użytkownikLeasing finansowy(kapitałowy, właściwy) polega na tym ze leasigobiorca korzysta z oddanego mu w leasing przedmiotu przez okres zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności (3-10 lat i dłużej).Szczeglna forma jest tzw.

Sprzedaż i leasing zwrotny- polega na tym ze właściciel środka trwałego sprzedaje go przedsiębiorstwu leasingowemu, od ktrego bierze potem w leasing ten sam środek trwały.Leasing operacyjny zakłada ze przedmiot leasingu może być używany przez wielu kolejnych leasingobiorcow. Są to umowy stosukowo krtkie (do 3 lat). Leasingodawca ponosi koszty utrzymania, napraw i zabezpieczenia przedmiotu leasingu.

Odmiana leasingu operacyjnego jest leasing mokry, w ramach tej umowy leasingodawca świadczy dodatkowo poza leasingiem statku morskiego inne określone usługi, np. zapewnia personel, paliwo dla przedmiotu leasingu.Modyfikacja leasingu operacyjnego jest leasing IBM, w ktrym przewiduje się możliwość odstąpienia od umowy leasingu przed terminem, na jakie została ona zawarta, jeżeli przedmiot leasingu utraci swoja wartość z powodu postępu technicznego.

Kredytowanie jest zbliżone do samosplaty. Zaleta kredytowania jest optymalne odzialywanie na efektywność, zmusza ono, bowiem do kalkulowania opłacalności. Atrakcyjność kredytu zależy od ceny, ktra określa oprocentowanie kredytu. Stopa procentowa jest cena, jaka kredytobiorca jest skłonny zapłacić kredytodawcy za dysponowanie przez pewien czas pożyczonymi środkami pieniężnymi. Wielkość stopy procentowej kształtuje się pod wpływem podaży funduszy pożyczkowych oraz popytu na nie.Analiza SWOT to zestawienie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa z jego szansami i zagrożeniami wynikającymi ze strony otoczenia, czyli zewnętrznymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstwa.Biznes plan to zbir dokumentw planistycznych, ktre powinny określać przedsiębiorstwo (przedsięwzięcie inwestycyjne), miejsce przedsieb (przedsięwzięcia) w otoczeniu gosp, cele przedsiębiorstwa, sposoby i środki zmierzające do osiągnięcia tych celw w określonym horyzoncie czasowym.Studium wykonywalności to dokument, ktrego forma jest określona wg standardw UNIDO (organizacji narodw zjednoczonych do spraw rozwoju przemysłowego). Dokument powinien zawierać następujące ino: opis projektowanego zamierzenia, chrakterystyke kierownictwa realizującego przedsięwzięcie inwestycyjne...Dotowanie- forma bezzwrotnego, darmowego finansowania z budżetuBon komercyjny ma charakter dyskontowy, co oznacza ze jego nabywca otrzymuje w terminie wykupu wartość nominalna, jego sprzedaż przez eminentna odbywa się po cenie niższej od wartości nominalnej.Weksel - rodzaj papieru wartościowego. Weksel inkorporuje (zawiera w sobie) prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej kwoty pieniężnej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na wekslu jako remitent. Wyrżnia się dwie zasadnicze postacie weksla: *weksel własny - (solaweksel) przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej złożone przez wystawcę jego odbiorcy, czyli remitentowi,

*weksel ciągniony (trasowany, trata) - udzielone przez wystawcę (trasanta), skierowane do innego podmiotu (trasata), polecenie zapłacenia remitentowi sumy wekslowej.Obligacja - papier wartościowy, w ktrym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery wartościowe masowego obrotu, występują, więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu wspłwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Obligacje mogą być emitowane przez skarb państwa bądź korporacje (są wtedy dopuszczane do obrotu giełdowego) bądź np. gminy lub miasta (obligacje komunalne).Akcje podobnie jak obligacje mogą być zmaterializowane lub zdematerializowane. Wyrżniamy akcje zwyczajne i uprzywilejowane. Akcja uprzywilejowana jest akcja na okaziciela i daje z reguły 1 glos na walnym zgromadzeniu i uprawnia do otrzymania dywidendy o zmiennej wysokości. Akcje złote- szczeglny rodzaj przywileju- ich posiadacze maja zastrzeżony wpływ na decyzje spłki o charakterze strategicznym.

Prawo poboru akcji nowej emisji-, jeżeli posiadacz akcji starej emisji nie zakupi akcja nowej emisji to jego udział we własności spłki w prawie głosu na walnym zgromadzaniu akcjonariuszy maleje.

Cena nominalna akcji stanowi jednostkę podstawowa kapitału akcyjnego. Jest ona wynikiem podzielenia kapitału akcyjnego przez liczbę wyemitowanych akcji.Cena emisyjna jest cena sprzedaży nowych akcji wprowadzonych na rynek. Jest ona z reguły wyższa od nominalnej.

Rżnica miedzy cena emisyjna a cena nominalna stanowi zysk na emisji, pokrywający koszty emisji i przy akcjach ewentualne powiększający kapitał zapasowy spłki.Subemisja inwestycyjna polega na zobowiązaniu subemitenta inwestycyjnego do nabycia na własny rachunek całości lub części papierw wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w 1 ofercie publicznej, na ktre nie złożono zapisw w terminie ich przyjmowania.

Subemisja usługowa polega na nabyciu przez subeminenta lub wprowadzającego na własny rachunek całości lub części papierw wartościowych danej emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub w 1 ofercie publicznej.


Przykadowe prace

Biografia - Aleksander Wielki

Biografia - Aleksander Wielki W mojej biografii Aleksandra Wielkiego zamierzam przedstawić go jako wielkiego przywdcę i odkrywcę nowych horyzontw, ktremu od narodzin było dane zostać wielkim człowiekiem. Jako osobę ktrej czyny były uważane za możliwe do wykonania tylko ...

Jod jako jeden z mikroskładnikw

Jod jako jeden z mikroskładnikw JOD W odrżnieniu od większości mikroelementw jod nie jest metalem, a czarnoszarym połyskliwym kryształem. W przyrodzie spotkać go można wszędzie, aczkolwiek w minimalnych stężeniach. Nasz organizm zawiera ok. 0,025 g jodu w postaci soli ...

Jaka będzie wyglądała Unia Europejska w 2020?

Jaka będzie wyglądała Unia Europejska w 2020? Przyszłość Unii Europejskiej stoi przed znakiem zapytania, a światowi politycy czy politologowie zastanawiają się na tym pytaniem... Warto się zastanowić jakie państwa wzmocnią swoją pozycje w Unii Europejskiej, a ...

Wybrany produkt turystyczny dla dzieci i młodzieży

Wybrany produkt turystyczny dla dzieci i młodzieży Spośrd szerokiej gamy produktw turystycznych oferowanych na Oglnopolskich Targach Turystycznych, wybrałam jedną ofertę , ktra wydała mi się najkorzystniejszą oraz najbardziej atrakcyjną dla osb w wieku od 13 do 18 lat. Jak w...

Receptory-podział

Receptory-podział Dzielimy na dwie grupy:eksteroreceptory i interoreceptory. EKSTERORECEPTORY odbieraja bodźce ze środowiska zewnętrznego,sygnały spoza organizmu,usytuowane są w zewnętrznych powłokach ciała (tzw. powłoce wsplnej). Dzieli się je na: *telereceptory-o...

Makroekonomia

Makroekonomia MIKROEKONOMIA 1. Geneza: Ekonomia jest nauką o tym, w jaki sposb społeczeństwo używa zawsze ograniczonych czynnikw i zasobw produkcji tj. kapitału, siły roboczej oraz ziemi z całością jej bogactw. Odpowiada ona na pytanie: co?, jak? i dla kogo? - jest wytwarzane, ryn...

Interpretacja wiersza Rozłączenie Juliusza Słowackiego

Interpretacja wiersza Rozłączenie Juliusza Słowackiego Wiersz Rozłączenie Słowackiego ma charakter intymnego wyznania i przybiera formę listu, ktry podmiot liryczny pisze do ukochanej kobiety. Rolę listonosza spełnia biały gołąb smutku , ciągle przenoszą...

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie towarw i usług między kontrahentami mającymi stałą siedzibę w rżnych krajach. Sens ekonomiczny handlu zagranicznego polega na uzupełnieniu brakujących dbr oraz wykorzystaniu rżnic kosztw produkcji okre&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry