• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Katalog ...

Nawigacja

Katalog praw i wolności.Katalog praw i wolności.
1. Wolności i prawa osobiste

Wyrżniamy tutaj dwie kategorie:

przysługujące każdemu człowiekowi znajdującemu się na terytorium RP - by wymienić tylko niektre z nich: prawo do życia, zasada sądowej kontroli pozbawienia wolności, prawo oskarżonego do obrony, prawo do prywatności, wolność sumienia i religii itd.; co do cudzoziemcw, zaliczamy tutaj - wolność cudzoziemca od ekstradycji z terytorium RP pod zarzutem popełnienia przestępstwa bez użycia przemocy z przyczyn politycznych oraz prawo cudzoziemca do azylu w RP.

przysługujące tylko obywatelom RP - wolność od wydalenia z kraju i prawo powrotu do kraju, wolność od zbierania, gromadzenia i udostępniania przez władze publiczne informacji o obywatelach innych niż niezbędne w demokratycznym państwie prawa i wolność od ekstradycji.2. Wolności i prawa polityczne

Rwnież istnieją dwie kategorie:

przysługujące każdemu człowiekowi znajdującymi się na terytorium RP - przykładowo: wolność pokojowych zgromadzeń, swoboda zrzeszania się, czy prawo petycji.

ekskluzywne tylko dla obywateli RP - np. prawo dostępu do służby publicznej, czynne i bierne prawo wyborcze, prawo do uzyskiwania informacji o działalności organw władzy publicznej oraz osb pełniących funkcje publiczne.3. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne kategoryzacja jak powyżej

prawo do własności, innych praw majątkowych i prawo do dziedziczenia, prawo do ochrony zdrowia, prawo do nauki, wolność twrczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wynikw, prawo do środowiska i podejmowania działań w tym kierunku oraz prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska, prawa konsumenckie i inne.

prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy i w razie pozostawania bez pracy, rwny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środkw publicznych, prawo zakładania szkł wszystkich szczebli oraz rwny dostęp do wykształcenia.

Reasumując, stwierdzić wypada, że Konstytucja RP w oglnym zarysie uwzględnia obowiązujące Polskę odnośnie ochrony praw człowieka, zobowiązania prawnomiędzynarodowe. Zresztą, wedle samej Konstytucji, umowa międzynarodowa jest samodzielnym źrdłem prawa (art.87 ust.1). Gorzej rzecz się ma co do porządku wyodrębnionych w Konstytucji praw i wolności. Otż, pomimo wyodrębnienia specjalnego w tym celu Rozdziału II ustawy zasadniczej, spotkać można w jej obszernym tekście sporo niepotrzebnych powtrzeń. W szczeglności dotyczy ten problem praw wyborczych, ale także wolności prasy, zrzeszania się, sumienia i religii oraz działalności gospodarczej. Inną jeszcze słabością Konstytucji w interesującym nas zakresie jest delegowanie uprawnień do regulacji szczegłowych na ustawodawcę zwykłego.


Przykadowe prace

Wykonaj opis sytuacji bedac Jagienką - polowanie na niedzwiedzia.

Wykonaj opis sytuacji bedac Jagienką - polowanie na niedzwiedzia. Jest pźne popołudnie. Wchodzę do lasu, gdyż wiem, że gdzieś tutaj jest sam Zbyszko. Mam zamiar pomc w polowaniu na niedźwiedzia. W lesie panuje dziwna atmosfera, trudno ją określić. Moja stopa, ktrą st...

Szatan i demon w literaturze i sztuce.

Szatan i demon w literaturze i sztuce. Szatan przez wieki uznawany był za tego, ktry kusi człowieka, czyni zło i jest ojcem grzesznikw. Według Biblii zbuntowany przeciw Bogu anioł, nakłaniający człowieka do grzechu. W literaturze pojawia się jako zło wcielone. W odrżnien...

Konfrontacja mniemania o sobie z zachowaniem w trudnych sytuacjach.

Konfrontacja mniemania o sobie z zachowaniem w trudnych sytuacjach. Jak zachowa się człowiek w sytuacji zagrożenia? Czy poczuje w sobie siłę motywującą? Nagły przypływ energii, ktry pozwoli mu na dokonywanie tego, co powszechnie uważa się za bohaterskie i szlachetne? A mo&#...

Opieka nad chorym

Opieka nad chorym Zarwno nagłe zachorowania, jak i przebyte operacje lub doznane w wyniku wypadkw urazy, a także choroby przewlekłe mogą spowodować konieczność dłuższego leżenia w łżku (kilka czy kilkanaście tygodni, a nawet dłużej) i roztoczenia nad c...

Teatr antyczny

Teatr antyczny Teatr antyczny Teatr grecki wyrsł z kultu i był z nim silnie związany. Wywodzi się go z religijnych obrzędw ku czci Dionizosa. Dionizos był bogiem narodzin i śmierci, ale też życia i użycia, był patronem wina i płodności. Wierzono, że D...

Dlaczego bohaterami epoki romantyzmu byli ludzie młodzi.

Dlaczego bohaterami epoki romantyzmu byli ludzie młodzi. "Młodości orla twych lotw potęga i jako piorun twoje ramię. Rozważ na podstawie wybranych utworw romantycznych, dlaczego bohaterami tej epoki byli tak często ludzie młodzi. Poznając epokę romantyzmu, je...

Postawy człowieka wobec starości w oparciu o "Granicę" Nałkowskiej.

Postawy człowieka wobec starości w oparciu o "Granicę" Nałkowskiej. Na podstawie analizy fragmentu Granicy Zofii Nałkowskiej i znajomości całego utworu omw zagadnienie postawy człowieka wobec starości temat pracy z podręcznika Język polski cz. 5 do liceum, ...

Źrdła energii w środowisku naturalnym

Źrdła energii w środowisku naturalnym Energia słoneczna W Kalifornii na pustyni Mojave, 200 km na NE od Los Angeles, w latach 1984-1992 powstał kompleks 13 elektrowni heliotermicznych o rżnej mocy. Rwnież w Kalifornii w 1984 r. uruchomiono elektrownię Carissa Plain wytwarzając&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry