• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Komisja ...

Nawigacja

Komisja Papierw Wartościowych.Komisja Papierw Wartościowych.
Do powstania rynku kapitałowego papierw wartościowych w Polsce konieczne było stworzenie podstawy prawnej oraz powołanie do życia instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie rynku, jego rozwj i charakter.Taką instytucją stała się Komisja Papierw Wartościowych (KPW). Komisja została utworzona na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1991r.- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, zwana dalej ustawa z dnia 22 marca 1991r., będącej fundamentem publicznego rynku papierw wartościowych w Polsce. KPW to centralny organ administracji rządowej w sprawach publicznego obrotu papierami wartościowymi.Komisja została powołana do spełnienia zadań nałożonych ustawą z dnia 22 marca 1991r.:

1. sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierw wartościowych;

2. nspirowania, organizowania i podejmowania działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku papierw wartościowych oraz ochronę inwestorw;

3. wspłdziałania z organami administracji rządowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz instytucjami i uczestnikami publicznego obrotu papierami wartościowymi w zakresie kształtowania polityki gospodarczej państwa zapewniającej rozwj rynku papierw wartościowych;

4. upowszechniania wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierw wartościowych;

5. podejmowania innych działań przewidzianych przepisami ustawy oraz ustawy o giełdach towarowychZakres obowiązkw KPW rozszerzył się po 1996 roku. Wtedy w Sejmie znajdował się projekt nowej ustawy- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Projekt ten rozszerzył zakres obowiązkw KPW. Nowa ustawa zaczęła regulować nie tylko obrt papierami na giełdach, ale też na giełdach towarowych. Według projektu KPW zajmuje się więc nie tylko papierami wartościowymi, ale też giełdami towarowymi.Zadaniem KPW jest dopuszczenie papierw wartościowych do publicznego obrotu. W ramach wykonania tego zadania KPW analizuje dokumenty składane przez podmioty występujące z wnioskiem dopuszczenie papierw wartościowych do publicznego obrotu. Dokumenty te- m.in. prospekty emisyjne i memoranda informacyjne składane przez podmioty ubiegające się o dopuszczenie do publicznego obrotu- są podstawą do oceny emitanta i wydania zgody do dopuszczenia papierw.Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne są podstawowymi dokumentami informującymi o emitanicie i papierach wartościowych dopuszczanych do publicznego obrotu. Papier wartościowy ustawa definiuje jako szczeglnego rodzaju dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego. Utrwalony w takim brzmieniu i w taki sposb, że może być samodzielnym przedmiotem obrotu. Podmiotem chcącym uzyskać zgodę KPW na wprowadzenie papierw wartościowych do publicznego obrotu może być emitent, czyli wystawiający papier wartościowy we własnym imieniu lub wprowadzający. Ustawa z dnia 22 marca 1991r. określa go jako osobę, będącą właścicielem papierw wartościowych, występującą z wnioskiem ich dopuszczenie do publicznego obrotu.Papiery wartościowe decyzją KPW zostają dopuszczone do obrotu publicznego. Publiczny obrt papierami wartościowymi to proponowanie nabycia, nabywanie lub przenoszenie praw z emitowanych w serii papierw wartościowych przy wykorzystaniu środkw masowego przekazu albo w inny sposb, jeżeli proponowanie jest skierowane do więcej niż 300 osb albo do nieoznaczonego adresata, z wyjątkiem:

udostępniania w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji pracownikom danej spłki oraz producentom rolnym na trwałe związanym z przedsiębiorstwem;

proponowania przez Skarb Państwa nabycia akcji w procesie w procesie prywatyzacji ilości nie mniejszej niż 10% kapitału akcyjnego dla jednego nabywcy;

udostępniania akcji pracownikom na podstawie art.46 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych ich prywatyzacji;

proponowania nabycia, nabywania lub przenoszenia praw z akcji spłki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spłkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jeżeli stronami umowy są wyłącznie spłki lub osoby, o ktrych mowa w art..46 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, albo narodowy fundusz inwestycyjny;

proponowania nabycia akcji dotychczasowym akcjonariuszom, chyba że ustawa stanowi inaczej;

obrotu wekslowego i czekowego;

obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi, bonami oszczędnościowymi lub innymi papierami wartościowymi, stanowiącymi dokument wkładu oszczędnościowego i lokat terminowych.Publiczny obrt papierami wartościowymi można podzielić na dwa obszary. Pierwszy to obrt pierwotny, drugi- obrt wtrny. Obrotem pierwotnym jest zarwno proponowanie przez emitenta nabycia praw z emitowanych w serii papierw wartościowych, jak i nabywanie takich praw. Obrt wtrny to proponowanie nabycia praw z emitowanych w serii papierw wartościowych przez osoby inne niż remitent lub nabywanie takich praw, jeżeli papiery zostały dopuszczone do obrotu publicznego. Wtrny publiczny obrt papierami wartościowymi może się odbywać na giełdach papierw wartościowych, będących spłkami akcyjnymi.Warunkiem dopuszczenia papierw wartościowych do obrotu giełdowego jest ich uprzednie dopuszczenie do obrotu publicznego, publicznego następnie zdematerializowanie przez złożenie ich w Krajowym Depozycie Papierw Wartościowych. Papiery wartościowe mogą być dopuszczone do publicznego obrotu w celu ich wprowadzenia do tego obrotu bądź oferowania do nabycia w publicznym obrocie. Szczeglnym przypadkiem jest pierwsza oferta publiczna. Pierwsza oferta publiczna to oferowanie przez wprowadzającego nabycia praw z emitowanych w serii papierw wartościowych, jeżeli oferta ma charakter publiczny.Podmiot, ktry stara się o zgodę KPW na wprowadzenie papierw wartościowych do publicznego obrotu, powinien złożyć do Komisji, poza formalnym wnioskiem, prospekt emisyjny (bądź memorandum informacyjne), czyli podstawowy dokument zawierający wszelkie dane na temat emitenta i papierw wartościowych. Szczegłowe informacje jakie powinny być zamieszczone w prospekcie emisyjnym, określa rozporządzenie Rady Ministrw w sprawie szczegłowych warunkw, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne. Jeżeli podmiot zamierza wprowadzić swoje papiery wartościowe wyłącznie do regulowanego pozagiełdowego obrotu,przedkłada nieco inną formę prospektu, czyli memorandum informacyjne, ktrego zawartość reguluje rwnież wspomniane rozporządzenie Rady Ministrw.Komisja prowadzi ewidencje papierw wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie- zarwno tych dopuszczonych przez siebie, jak i tych będących w obrocie publicznym z mocy prawa. O wyemitowaniu papierw wartościowych będących w publicznym obrocie z mocy prawa emitent tych papierw powinien jedynie poinformować KPW.Na spłki dopuszczone do publicznego obrotu nałożone są przez KPW obowiązki publikacyjne i informacyjne. KPW nadzoruje podmioty, ktrych papiery wartościowe zostały dopuszczone do publicznego obrotu, w zakresie wykonania przez nie obowiązkw informacyjnych i publikacyjnych. Obowiązki te są określone w ustawie z dnia 22 marca 1991r. oraz w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierw Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994r., w sprawie rodzaju, formy i terminw przekazywania informacji bieżących i określonych przez emitantw papierw wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Przesyłanie przez spłkę informacji zgodnie z tymi przepisami zapewnia inwestorom rwny i powszechny dostęp do informacji o każdej spłce publicznej. Przesyłanie tych informacji do komisji ułatwia działanie i korzystanie z elektronicznego systemu przesyłania danych Emitent, dzięki ktremu informacje ze spłek publicznych mogą szybko i pewnie docierać do KPW i Polskiej Agencji Prasowej, sąd trafia dalej na rynek.KPW nadzoruje Giełdę Papierw Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowy Depozyt Papierw Wartościowych S.A. pod wzgledmem przestrzegania przez te podmioty przepisw prawa. Komisja m.in. analizuje szczegłowo sesje giełdowe pod katem przypadkw budzących podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, polegającego np. na wykorzystaniu informacji poufnej czy też ujawnianiu tajemnicy zawodowej, sztucznym podwyższeniu lub obniżeniu ceny papierw wartościowych.Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1991r. publiczny obrt papierami wartościowymi może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem podmiotw prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie. Zadaniem KPW jest koncesjonowanie podmiotw ubiegających się o prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego lub doradczego oraz o prowadzenie działalności w zakresie zarządzania funduszami powierniczymi oraz nadzr nad tymi podmiotami. Przedsiębiorstwo takie może być prowadzone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjna, nieposiadającą osobowości prawnej, rwnież przez podmiot zagraniczny. Działalność maklerską może prowadzić także bank pod warunkiem organizacyjnego i finansowego wydzielenia działalności w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi z pozostałej działalności.Wśrd podmiotw prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, w zależności od zakresu udzielonego przez KPW zezwolenia, można wyrżnić podmioty uprawnione do:

1. nabywania lub sprzedaży papierw wartościowych w imieniu własnym i na rachunek dającego zlecenie oraz do przechowywania papierw wartościowych na zlecenie uprawnionego,

2. oferowania papierw wartościowych w obrocie publicznym,

3. nabywanie lub sprzedaży papierw wartościowych w imieniu własnym i na własny rachunek

4. organizowania wtrnego publicznego obrotu określonymi papierami wartościowymi,

5. przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zarządzania cudzym pakietem papierw wartościowych na zlecenie,

6. zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

7. zarządzania cudzym pakietem papierw wartościowych na zlecenie,

8. wykonania innych czynności w zakresie ustalonym przez KPW.Zakres czynności przedsiębiorstw maklerskich może zatem obejmować rżne czynności. Prawie wszystkie podmioty mają zezwolenie na nabywanie lub sprzedaż papierw wartościowych w imieniu własnym i na rachunek dającego zlecenie oraz nabywania oraz sprzedaz papierw wartościowych w imieniu właśnym i na własny rachunek, rachunek tekże przechowywanie papierw wartościowych na zlecenie uprawnionego.Domy maklerskie nie są pośrednikami na rynku wtrnym, ale pełnią też ważne funkcje na rynku pierwotnym, oferując papiery wartościowe. Kolejna sferą działalności domw maklerskich jest zatem oferowanie papierw wartościowych w publicznym obrocie. W celu prowadzenia obsługi funduszy powierniczych podmiot musi dysponować zezwoleniem na przyjmowanie zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych.Popularnymi usługami świadczonymi przez domy maklerskie są: zarządzanie cudzym pakietem papierw wartościowych oraz zawodowe doradztwo w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.Komisja Papierw Wartościowych może tez udzielić zezwolenia dla biura maklerskiego na inne czynności, jak np.. okresowego zezwolenia na wtrny publiczny obrt obligacjami Skarbu Państwa. Podobnie jak na spłki publiczne, tak i na domy maklerskie nałożone są- zarządzeniem Przewodniczącego KPW- pewne wymagania i obowiązki informacyjne. KPW nadzoruje sprawozdawczość finansową przedsiębiorstw maklerskich, kontrolując m.in. wskaźniki finansowe osiągane przez przedsiębiorstwa maklerskie.Ustawa z dnia 22 marca 1991r. nakłada na podmioty prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie obowiązek zatrudniania maklerw papierw wartościowych i doradcw, ktrych zatrudnienie jest konieczne do uzyskania zezwolenia na prowadzenie danej działalności. Wykonywanie zarwno zawodu maklera jak i doradcy jest licencjonowane i nadzorowane przez KPW. Komisja prowadzi listę maklerw i doradcw, jak rwnież przeprowadza egzaminy kwalifikujące do wykonania tych zawodw.Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1991r. wpis na listę maklerw papierw wartościowych lub doradcw zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi może uzyskać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania wpisu na listę maklerw papierw wartościowych lub doradcw w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi jest ponadto zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Maklerw Papierw Wartościowych lub Komisją Egzaminacyjną w zakresie Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi; obie Komisje są powołane przez przewodniczącego KPW.Zakres tematw jakie obowiązują na poszczeglnych egzaminach, określa przewodniczący KPW. Ich publikacja następuje w stosownych zrządzeniach przewodniczącego KPW. Egzaminy dla kandydatw na maklerw papierw wartościowych i doradcw w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi organizuje urząd KPW.Wpis na listę mogą uzyskać rwnież osoby posiadające uprawnienia i wykonujące zwd doradcy w innych państwach, jeśli ich kwalifikacje stwierdzone przez polska komisję egzaminacyjną dają rękojmie należytego wykonywania zawodu.KPW kontroluje działalność maklerw i doradcw pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Organem samorządowym maklerw i doradcw jest Związek Maklerw Papierw Wartościowych i Doradcw w zakresie Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi (ZMiD), ktrego działalność rwnież podlega nadzorowi KPW. To właśnie ten związek określa zasady etyki wykonywania zawodu.Nadrzędnym zadaniem KPW, często przez nią podkreślanym, jest ochrona interesw inwestora. Wszystkie wymienione wyżej wymogi nałożone na poszczeglne podmioty jak rwnież nadzorowanie ich przez KPW, mają na celu stworzenie bezpiecznego rynku, a zatem ochrony interesw inwestora. Aby wykonać to zadanie, KPW jest uprawniona do podejmowania wielu działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku. Odbywa się to m.in. przez wydanie zarządzeń i wspłpracę z innymi instytucjami tworzącymi prawo w zakresie regulacji publicznego rynku papierw wartościowych.Przewodniczący KPW ma prawo wydawania zarządzeń regulujących zasady dopuszczenia papierw wartościowych do publicznego obrotu, działalność domw maklerskich, funduszy powierniczych, maklerw i doradcw. Mając delegacje ustawowe, wynikające z ustawy o rachunkowości, przewodniczący KPW może wydawać zarządzenia, w ktrych określa obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej.Jako organ administracji centralnej w sprawach publicznego obrotu papierami wartościowymi KPW ma rwnież obowiązek upowszechniać wiedzę o zasadach funkcjonowania rynku papierw wartościowych. KPW podejmuje wiele krokw w tym kierunku, m.in. organizuje konferencje, ma publiczną bibliotekę i czytelnię prowadzi działalność wydawniczą, wydaje Dziennik Urzędowy KPW.Rynek papierw wartościowych jest ściśle powiązany z innymi strefami gospodarki i nie sposb nie brać tego pod uwagę. Twrcy ustawy uwzględnili to, określając skład KPW. Do KPW wchodzą: przewodniczący, dwch zastępcw oraz czterech członkw- przedstawicieli innych instytucji. Przewodniczący komisji jest powoływany i odwoływany przez prezesa Rady Ministrw na wsplny wniosek ministra finansw i prezesa NBP. Członkami komisji, oprcz przewodniczącego i jego zastępcw, są przedstawiciele ministra finansw, ministra Skarbu Państwa i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw.Sprawy rozpatrywane przez KPW dotyczą czasem innych podmiotw działających na rynku, nadzorowanych przez urząd KPW. W posiedzeniu KPW mogą zatem uczestniczyć na zaproszenie Komisji, z głosem doradczym, przedstawiciele spłek prowadzących giełdy, samorządu maklerw i doradcw oraz organizacji zrzeszających podmioty prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie i doradcze.


Przykadowe prace

Człowiek średniowiecza.

Człowiek średniowiecza. Średniowiecze jest okresem w kulturze i sztuce przypadający na czasy od IV/V do XV wieku. Niektrzy traktują je jako lata zacofania w sposobie myślenia i w tworzeniu, a inni z kolei doceniają je powołując się na takich twrcw jak Francis Villon czy Gall ...

Mowa obrońcy Antygony.

Mowa obrońcy Antygony. Drogi Wysoki Sądzie i szanowni zgromadzeni! W swym dzisiejszym wystąpieniu chciałam zająć stanowisko obrońcy Antygony. Moja klientka została niesłusznie skazana. W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie i ludzkie. Antygona był...

List Oniegina do Tatiany

List Oniegina do Tatiany Droga Tatiano! Me serce na zdań pierwszych widok Uśmiechnęło się serdecznie I smutkiem zimnym przeszło. Miło mi, że Ty mą osobę skromną takim uczuciem obdarzyłaś, Ale… no właśnie… Jam za...

Aparat państwowy

Aparat państwowy APARAT PANSTWOWY, powiązany organizacyjnie system organw państwa i obsługujących je urzędw i instytucji, ktre służą centralnemu ośrodkowi, podejmującemu decyzje (np. rządowi), do prowadzenia bieżącej polityki państwa. W skł...

Daty z historii od 476r. do 1997r.

Daty z historii od 476r. do 1997r. 476r. upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego 800r. koronacja Karola Wielkiego na cesarza 843r. traktat w Verdun, na ktrym doszło do podziału monarchii pomiędzy Karola Łysego, Ludwika Niemieckiego, Lotara 882r. początek państwa staroruskiego, zwanego Rusi...

Czy w szkole spotykasz się z przejawami zachowań niemoralnych?

Czy w szkole spotykasz się z przejawami zachowań niemoralnych? W każdej szkole można soptkać przejawy zachowań niemoralnch. Każdy z nas w swoim szkolny życiu spotkał się z takimi zachowaniami. Najczęściej niemoralne zachowania przejawiają uczniowie, ale zdaż...

Historia Polski w latach 1939 - 1945

Historia Polski w latach 1939 - 1945 I. Sytuacja polityczna przed wybuchem II wolny światowej. Początek 1939r. przynisł dramatyczny kryzys w Polsce, z ktrego mało kto zdawał sobie sprawę. Strona niemiecka niedwuznacznie żądała przyłączenia Gdańska i korytarza p...

Czy Telimena jest intrygującą, czy irytującą osobą?

Czy Telimena jest intrygującą, czy irytującą osobą? Telimena jest zarwno intrygującą, jaki i irytującą osobą. Na potwierdzenie mojej tezy przedstawię szereg argumentw. Jest jedną z głwnych bohaterek utworu Adama Mickiewicza pt. Pan Tadeusz. Daleka krewna...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry