• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Komunika...

Nawigacja

Komunikacja między kobietami a mężczyznami - komunikacją międzykulturową?Komunikacja między kobietami a mężczyznami - komunikacją międzykulturową?


Populacja ludzi jest podzielona na dwie płci: męską i żeńską. Podział ten jest najbardziej oglny a tym samym dzieli ludzkość na największe dwie grupy osobnikw, jest wsplny dla wszelkich ras i narodw. Poza oczywistymi rżnicami biologicznymi populacje kobiet i mężczyzn dzielą istotne rżnice natury społecznej i psychologicznej. Obrazem tych pierwszych są odmiennie wyznaczone role, ktre jednostka ma pełnić w społeczeństwie, przejawiające się choćby w strukturze zawodowej. Natomiast odmienne w większości sposoby pojmowania rzeczywistości i ludzi, a także stosunkw pomiędzy nimi dają wyraz rżnicom natury psychologicznej. Brak akceptacji tak skonstruowanej rzeczywistości społecznej a także brak pełnego zrozumienia nie tylko treści ale też intencji powoduje, że rżnica w znaczeniach przypisywanych poszczeglnym słowom, frazom a także całym sytuacjom społecznym wywołuje poczucie, że komunikacja między kobietami i mężczyznami przypomina komunikację międzykulturową. Przyjęcie takiego założenia pozwala wyjaśnić przyczyny wielu nieporozumień, bez oskarżania kogokolwiek o to, że nie ma racji bądź popada w stan zbliżony do choroby psychicznej. Umiejętność zrozumienia, skąd biorą się owe rżnice, stanowi niezwykle ważny krok w kierunku zyskania poczucia, że inne nie znaczy złe, nieprawdziwe. Deborah Tannen uważa, że choć dziewczynki i chłopcy wychowują się w tym samym środowisku, to rosną w odmiennych światach słw. Ludzie mwią do nich w rżny sposb, spodziewając się i akceptując odmienne sposoby mwienia dzieci. Co więcej, zabawy dziecięce zdecydowanie się rżnią. Chłopcy mają skłonność do zabaw grupowych o hierarchicznej strukturze. Oznacza to, że wartość osoby mierzona jest pozycją zajmowaną w strukturze grupy – im wyższa, tym wyższy status i kompetencje przywdcze ma dany chłopiec. Chłopcy, a potem mężczyźni, szczeglnie wyczuleni są na zmiany statusu w strukturze hierarchicznej. Dziewczynki natomiast bawią się w małych grupach lub w parach. Kluczem takiej grupy jest zażyłość. Oznacza to, że dziewczynki, a pźniej kobiety, szczeglnie uwrażliwione są na rżne przejawy więzi. Odmienna struktura zabaw przekłada się na rżnice w komunikacji. Kobiety posługują się językiem powiązań i zażyłości, a mężczyźni językiem statusu i niezależności.

Dziewczęta i kobiety uważają, że sprawą zasadniczą jest bycie lubianą przez rwieśniczki, co jest formą związku nakierowaną na symetryczne powiązanie. Chłopcy i mężczyźni sądzą, że najważniejszy jest szacunek rwieśnikw, ktra to forma związku opiera się na asymetrycznym statusie.

Dla kobiet język rozmowy jest głwnie językiem porozumiewania się, sposobem nawiązywania kontaktw i tworzenia więzi. Natomiast dla mężczyzn rozmowa jest przede wszystkim sposobem na zachowanie niezależności oraz zdobycie i utrzymanie pozycji w hierarchicznym porządku. Mowa służy im jako środek do ściągania na siebie uwagi i utrzymania jej. Stąd mężczyźni mwią dużo w sytuacjach publicznych, wśrd ludzi mniej sobie znanych. Istotą przekazu w takich sytuacjach jest jednak udzielanie informacji, a nie nawiązywanie porozumienia. Odwrotnie dzieje się w sytuacjach prywatnych, domowych. Tutaj istotą jest porozumiewanie się, a nie informowanie. I w takim mwieniu prywatnym dominować będą kobiety, gdyż one od dzieciństwa opanowują sztukę szukania i budowania więzi. W tym wypadku słuchanie i słyszenie jest wyrazem zaangażowania, okazywania zainteresowania i troski. Dziewczynki (a potem kobiety) ćwiczone są w werbalizacji swoich myśli i uczuć w prywatnych rozmowach z bliskimi, zaś chłopcy (a pźniej mężczyźni) w pomijaniu uczuć i myśli oraz w zatrzymywaniu ich dla siebie.Podobnie uważają amerykańskie badaczki: Sandra Harding i Julia T. Wood. Biorą pod uwagę fakt, że rodzaj a więc odrębny system komunikacji nie musi być warunkowany biologicznie bo: nie tyle rodzaj jest zmienny, ile system znaczeń, ktry rzeźbi punkty widzenia jednostek poprzez sytuowanie większości mężczyzn i kobiet w odmiennych okolicznościach materialnych, społecznych i ekonomicznych. Uważają, że płeć biologiczna jest dana a rodzaj i jego implikacje są wytworem kultury, jest to tzw. płeć kulturowa i to ona determinuje fakt, że zgodnie z teorią D. Tannen większość mężczyzn wybierze autonomię, status, władzę i zgodny z tymi celami styl komunikacji, kobiety czy raczej większość kobiet- poczucie łączności, intymność, porozumienie i style komunikacyjne dla osiągnięcia tych przesłanek. Wszystkie badaczki zgodnie twierdzą, że kobiety i mężczyźni mają inne doświadczenia i inaczej o nich mwią. Takie rżne spostrzeganie świata i wielokrotny brak porozumienia może prowadzić do wniosku, że kobiety i mężczyźni żyją w dwu odrębnych kulturach a stosunki pomiędzy nimi powinny być traktowane jako komunikacja międzykulturowa. Czy jednak przyjęcie takiej perspektywy będzie słuszne?Autorki powyższych koncepcji zwracają uwagę na fakt, że przynależność jednostki do danej rodzaju czy kultury płci nie jest determinowana biologicznie a jedynie społecznie poprzez nadawanie osobnikom rl w społeczeństwie i psychologicznie poprzez dane kompetencje komunikacyjne, jednak oba te czynniki są pochodnymi warunkw biologicznych i rl prokreacyjnych. Kobiety rodzą potomstwo i z przyczyn oczywistych zostają przy nich i zajmują się nimi i miejscem zamieszkania, dawniej zostawały w grupach kobiet i dzieci, co rozwijało w nich troskę, poczucie przynależności i potrzebę porozumienia. Mężczyźni oddalali się w poszukiwaniu jedzenia i w celach ochrony potomstwa i ich matek, co rozwijało w nich dominację, wspłzawodnictwo i potrzebę władzy. Przez tysiące lat utrwalania tych wzorcw powstały archetypy prawdziwego mężczyzny i prawdziwej kobiety wraz z cechami, ktre dana grupa posiada, a ktrych posiadać nie może i nie jest w stanie posiadać. Przypasowywanie danego człowieka do jakiegoś oglnego wzorca może być krzywdzące, szczeglnie w czasach, kiedy role społeczne kobiet ulegają zmianom i nie przypominają one już rl społeczeństw pierwotnych. Dlatego wyodrębnianie kultur na podstawie płci jest nierozsądne. Nie zmienia to faktu, że istotne rżnice pomiędzy kobietami a mężczyznami są w rzeczywistości, co jest oczywiste biorąc pod uwagę przez tysiące lat kształtowane role odpowiadające danej płci, warunkowane rwnież biologicznie. Ważne jest to, że nie należy dzielić świata na dwa uniwersalne rodzaje ludzkie, charakteryzujące się danymi cechami dlatego, że w każdej kulturze chociażby narodowej panują rżne wzorce odpowiadające płci i rżne z nimi związane role i cechy:Podział na zachowania męskie i kobiece jest zrżnicowany zarwno w społeczeństwach tradycyjnych, jak i wspłczesnych. Widać to na przykładzie rozkładu aktywności zawodowej mężczyzn i kobiet w określonych profesjach. Kobiety stanowią zdecydowaną większość wśrd lekarzy w Rosji, wśrd dentystw w Belgii i wśrd sprzedawcw w Afryce Zachodniej. Mężczyźni natomiast dominują w zawodzie maszynistek w Pakistanie i stanowią pokaźną grupę pielęgniarską w Holandii. W Japonii nie ma praktycznie kobiet na stanowiskach menedżerw, za to na Filipinach i w Tajlandii kobiety piastują wiele kierowniczych stanowisk .

... pojęcie mężczyźni kobiety albo męski kobiecy zazwyczaj służą opisowi wyuczonej idei dodatkowo wzmocnionej przez wpływ innych osb. Kiedy zapominamy, że nasze pojęcie rodzaju jest ludzkim konstruktem, wpadamy w pułapkę, jaką jest przekonanie, że istnieje naturalna kategoria zwana mężczyzną ... Płeć jest wartością daną, ale przez całe życie wypracowujemy lub negocjujemy z innymi pojecie rodzaju .

Geert Hofstede traktuje kulturę jako pewnego rodzaju zaprogramowanie umysłu. Oznacza to, że kultura wpaja ludziom pewne wartości i normy od urodzenia. Wzrastając w danej kulturze internalizujemy te wartości. Internalizacja czyli wpajanie odbywa się poprzez procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie, społeczeństwie. Takie przyjęte od dzieciństwa wartości i normy osadzone są gdzieś w głębokich partiach naszego umysłu, stąd jest wysoce nieprawdopodobnym lub nawet niemożliwym by je zmienić. Mogą być one poddane modyfikacji ale sam rdzeń naszych postaw pozostaje niezmienny. Spośrd czterech wymiarw kultury Hofstede wymienia męskość- kobiecość. Autor uważa, że zaprogramowanie kulturowe pozwala nam intuicyjnie opowiadać się albo za bardziej twardym, konkurencyjnym podejściem do świata, albo wręcz odwrotnie, za bardziej humanitarnym, opiekuńczym, wyrozumiałym. To pierwsze podejście odpowiada męskości, drugie kobiecości. Hofstede rwnież przyznaje, że istnieją cechy, ktre są bardziej charakterystyczne dla kobiet i takie, ktrymi charakteryzuje się większość mężczyzn. Zaznacza przy tym, że są to rżnice statystyczne:Niektre kobiety mogą sobie przyswoić cechy typowo męskie, a pojedynczy mężczyźni mogą się zachowywać w sposb typowo kobiecy. W środowisku mężczyzn będzie jednak dominować zazwyczaj kultura męska, tak jak w środowisku kobiecym będą przeważały zachowania typowe dla kultury kobiecej .Nie generalizuje jednak tych rżnic na cały gatunek ludzki. Nie twierdzi, że wszystkim kobietom na całym świecie odpowiada takie a nie inne zachowanie i styl komunikacji. Jest świadomy faktu, że w zależności od wszelkich innych kultur rasowych, narodowych role przypisywane kobietom lub mężczyznom na całym świecie rżnią się od siebie. Pisze, że męskość to cecha społeczeństw, w ktrych role społeczne związane z płcią są klarownie określone, to znaczy od mężczyzn oczekuje się asertywności, twardości i nakierowania na sukces materialny, natomiast od kobiet czułości, skromności i troskliwości o jakość życia. Społeczeństwa kobiece, to te, w ktrych role społeczne obu płci wzajemnie się przenikają.Geert Hofstede dywersyfikuje jednak te odmienne sposoby postrzegania rzeczywistości. Uważa, że poprzez zaprogramowanie umysłu postawy te są tak mocno zakorzenione w ludzkim umyśle, mają tak silne podstawy, że z pełną świadomością mogą być nazwane wymiarami kultury:

Nazwanie tych rżnic kulturami podkreśla ich głęboko zakorzeniony i emocjonalny charakterDla Andrzeja Tyszki takie twierdzenie jest niesłuszne i wynika z błędnego przekonania amerykańskich badaczy, że nawet najmniejsze rozrżnienia w społeczeństwie mogą być traktowane jako przejawy odrębnych kultur tylko dlatego, że cechują je odmienne style komunikacyjne. Takie twierdzenia wynikają z niesłusznego definiowania pojęcia kultury:

Pogląd ten wydaje się błędem poznawczym wynikłym z przyjęcia dyskusyjnego założenie- z niefrasobliwego definiowania kultury i z faktu sprowadzenia kultury wyłącznie do procesw komunikacji .Takie traktowanie kultury prowadziłoby nas do zbyt dużej specyfikacji rżnorodnych kultur w naszym, nawet najbliższym otoczeniu. Będąc konsekwentnymi w pojmowaniu rżnic pomiędzy mężczyznami a kobietami jako rżnic kulturowych, musielibyśmy nazywać odrębnymi kulturami inne grupy spełniające jedynie warunek znaczącego rozrzutu wartości i stylw komunikacyjnych. Mogłoby to być pułapką prowadzącą nie tyle do postrzegania konkretnych regionw krajw jako kultur ale rwnież każdej z grup mniejszościowych danego regionu, charakteryzujących się sprzecznością interesw w porwnaniu z większością. Taka praktyka mogłaby prowadzić do degradacji znaczenia terminu kultura, ktry jest nam znany przynajmniej na poziomie intuicyjnym, dzięki czemu możemy czuć się nosicielami kultury polskiej, czy słowiańskiej.Przykadowe prace

Elementy komizmu i satyry w sposobie ukazywania rzeczywistości przez pisarzy polskiego Oświecenia.

Elementy komizmu i satyry w sposobie ukazywania rzeczywistości przez pisarzy polskiego Oświecenia. Sytuacja w państwie, w wieku XVII i XIX była przyczyną powstania literatury parenetycznej. Polska była krajem, w ktrym szlachta miała ogromny wpływ na losy państwa. Krl był od nie...

Syzyf

Syzyf Moją ulubioną mitologią jest mitologia opowiadająca o Syzyfie. Był on założycielem i władcą potężnego, a zarazem bogatego miasta portowego, Koryntu. Bogowie Olimpu darzyli go wielką sympatią i często zapraszali na olimpijskie uczty, gdzie wł...

Rozwiń zdanie A. Camus "Aby wypełnić ludzkie serca wystarczy walka prowadząca ku szczytą" w kontekście filozofi egzystencjalnej. W pracy odwołaj się do wybranyc

Rozwiń zdanie A. Camus "Aby wypełnić ludzkie serca wystarczy walka prowadząca ku szczytą" w kontekście filozofi egzystencjalnej. W pracy odwołaj się do wybranych przykładw literackich. Tak często zastanawiamy się, do czego człowiek powinien w życiu dąży&...

Jak rozumiesz słowa św. Piotra: "Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was"?

Jak rozumiesz słowa św. Piotra: "Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was"? Chciałabym przedstawić moją interpretację słw św. Piotra: "Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was". Wszystkie nasze trosk...

Podziękowania dla dziadkw na ich 50-leciu

Podziękowania dla dziadkw na ich 50-leciu Kochani rodzice, dziadkowie, pradziadkowie! Nauczyliście nas cierpieć i walczyć , otwarcie i wprost... I kochać , kochać tak mocno jak tylko potrafi człowiek... Dlatego w dzień tak szczeglny pragniemy Wam z głębi serca podz...

Stosunki polsko- krzyżackie w XIII- XVI wieku

Stosunki polsko- krzyżackie w XIII- XVI wieku Stosunki polsko- krzyżackie na przestrzeni lat często się zmieniały, raz były doskonałe, zarwno Polacy jak i Krzyżacy sobie pomagali, by za chwilę przejść do działań zbrojnych przeciwko sobie. W tej pracy postaram si&#...

Formy ochrony przyrody w powiecie Nowomiejskim

Formy ochrony przyrody w powiecie Nowomiejskim OGLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU Powiat nowomiejski położony jest w południowo-zachodniej części wojewdztwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje swoim zasięgiem 1 gminę miejską: miasto Nowe Miasto Lubawskie oraz 4 gminy wiejskie: Bisku...

Giełda

Giełda Giełda - zespł osb, urządzeń, środkw technicznych zorganizowany w taki sposb, aby przy kojarzeniu ofert dotyczących kupna i sprzedaż papierw wartościowych wszyscy uczestnicy rynku mięli taki sam dostęp do informacji rynkowej – w tym samym czasie i przy zachowa...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry