• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Komuniko...

Nawigacja

Komunikowanie masowe – odbiorcaKomunikowanie masowe – odbiorca
Jednym z najważniejszych zagadnień we wspłczesnym świecie jest zagadnienie komunikowania się. Wielu teoretykw literatury oraz określona część społeczeństwa uważa, że komunikowanie masowe jest podstawą relacji międzyludzkich. W każdej bowiem grupie społecznej, gdzie ludzie podejmują zorganizowaną działalność lub pracę dla osiągnięcia wsplnego celu – komunikowanie masowe odgrywa kluczową rolę. Niewiele dokonuje się, np. w dobrej firmie bez prawidłowego procesu przepływu informacji.Zagadnienie komunikowania się odnosi się we wspłczesnych czasach przede wszystkim do komunikacji masowej , ktra z kolei: odnosi się do gazet, kina, telewizji, radia i reklamy; czasami do definicji włącza się wydawanie książek .

Z wymienionymi w definicji nośnikami informacji spotykamy się w niemalże każdej grupie społecznej, firmie czy organizacji. Ważnym elementem komunikacji jest więc także nadawanie publiczne czyli: zaopatrywanie odbiorcw w kanały radiowe i telewizyjne postrzegane bardziej jako zaopatrywanie w dobra publiczne, niż towar prywatny. Takie postrzeganie doprowadziło do zorganizowanie ich jako narodowych instytucji kulturowych, poświęconych rozszerzaniu publicznych źrdeł informacji, reprezentacji i rozrywki".5 Nadawanie powinno być więc oglnie dostępne wszystkim obywatelom i organizacjom oraz podjąć prbę zaspokojenia potrzeb zarwno rżnorodności, jak i jedności kultury narodowej i jej wsplnot.

Proces komunikowania jest bardzo złożony i wymaga zarwno od nadawcy, jak i odbiorcy opanowania wielu umiejętności. Podstawową cechą każdego schematu jest zwrcenie uwagi na pewien aspekt. Nadawca mający określone przekonanie o danej sytuacji - koduje to przekonanie w postaci jakiegoś komunikatu, np. informacji o sporcie, następnie przekazuje to przekonanie poprzez kanał informacyjny - w postaci słowa mwionego lub pisanego. Odbiorca musi rozkodować czyli zrozumieć przekazywaną informację i na jej podstawie ukształtować sobie własne przekonanie dotyczące danej oferty, bądź sytuacji.

Informacja przechodzi przez elementy, takie jak: zmysły, percepcja, pamięć, myślenie i język wewnątrz modelu komunikowania się.

Aby proces komunikowania był skuteczny, nadawca i odbiorca muszą się posługiwać uzgodnionym (wsplnym) kodem, na przykład językiem potocznym lub specjalistycznym, np. werbalny, zapis matematyczny czy muzyczny - nie są zbyt skomplikowane, a przez to łatwe do zrozumienia, dlatego posługuje się nimi nauka. Zwane są rwnież kodami logicznymi.

Kody estetyczne nie posiadają dokładnie określonych znaczeń, wydają się bardziej subiektywne i dlatego można je zdekodować tylko przez uważne przyjrzenie się tekstowi. Rozrżnia się rwnież kody rozwinięte i ograniczone. Ograniczone przypisuje się komunikacji werbalnej. Kodem rozwiniętym posługuje się mwca posiadający indywidualne cechy wypowiedzi, operujący bogatym słownictwem, składnią i stylem, gdyż: "W sferze zjawisk Kod tworzy system znakw, rządzących się zasadami, ktre zostały uzgodnione (jawnie lub niejawnie) przez uczestnikw danej kultury. Nazywane są kodami oznaczającymi, ktre posiadają ściśle określone cechy:

*złożone są z pewnej liczby części, ułożonych w paradygmaty, z ktrych jeden zostaje wybrany,

* części wybrane są ułożone syntagmatycznie w wiadomości lub tekst,

* kody oznaczające przenoszą znaczenie, pochodzące z ugody zawartej pomiędzy ich użytkownikami i ich wsplnego doświadczenia kulturowego,

* przenoszone są przez odpowiednie media komunikacyjne,

* mogą stać się zarwno sposobem klasyfikowania, organizowania i rozumienia pewnego materiału, jak i przekazywanie go oraz komunikowanie.Wszelkie zatem społeczne i kulturowe zachowania czy wytwory podlegają kodowaniu. Kody cyfrowe są złożone z elementw, ktre można od siebie łatwo odrżnić, za przykłady mogą posłużyć: język stylistycznych kultura języka nie może pozostać dyscypliną opisującą. Stoją przed nią wyjątkowo ważne zadania praktyczne". Dlatego kod rozwinięty jest dyskursem formalnych szkoleń i edukacji. Nadaje mu się wyższy status społeczny i jest charakterystyczny dla ściśle określonych grup.

Człowiek uczy się rozkodowywania informacji o innych ludziach, miejscach, zdarzeniach. Jedną z najistotniejszych właściwości procesw komunikacji, jest fakt, że w grupie społecznej następują procesy kształtowania, doskonalenia i uzgadniania kodw czyli sensw zachowania danych jednostek oraz języka informacji. Tylko osoby posługujące się tym samym kodem mogą mieć pewność, że ich wzajemne porozumienie jest pełne.

Można zatem powiedzieć, że ludzie komunikują się i wchodzą w interakcje poprzez odczytywanie i "interpretację czyli wsplne definiowanie sytuacji, w ktrej się znajdują, i wsplne uzgadnianie działań niezbędnych do osiągania złożonych celw. Innymi słowy - dzięki procesom komunikacji możliwe jest przewidywanie wzajemnych reakcji (zachowań), konieczne do wzajemnego przystosowania członkw społeczeństwa. To wzajemne przystosowanie umożliwia pełnienie rl w danej grupie i jest warunkiem funkcjonowania społeczeństwa jako całości.W komunikowaniu masowym nadawcą jest zazwyczaj pewna zbiorowość, działająca w sposb zorganizowany i mająca status instytucji - są to, tak zwane instytucje nadawcze, o ktrych już wspomniano powyżej w tejże pracy, do ktre obejmują nadawcw radiowych i telewizyjnych, wydawcw prasowych czy wideotonicznych. Instytucje medialne to rwnież drukarnie, firmy kolportażowe, agencje prasowe czy szkoły dziennikarskie. Najważniejszym rodzajem instytucji nadawczych jest wprowadzenie przekazw do publicznego obiegu - ta czynność ukierunkowuje cały proces masowego komunikowania.

Instytucje te tworzą określone formy w społeczeństwie, by wyznaczały określone cele i kreowały określone role. Media masowe wbudowane są więc w pewien porządek społeczny i dlatego opierają się na pewnym kryterium. Jest nim niewątpliwie forma własności instytucji nadawczych - można wyrżnić trzy podstawowe formy:

1) własność prywatną - właścicielem jest osoba fizyczna, grupa osb fizycznych lub firma,

np. koncern,

2) własność państwową lub publiczną - właścicielem jest państwo lub instytucje publiczne,

3) własność organizacji społecznych - organizacja, stowarzyszenie, fundacja religijna czy polityczna.

Odbiorcami przekazw masowych są oczywiście ludzie, jednakże nie jako jednostki, ale jak tak zwana masa społeczna, od ktrej pochodzą określenia typu mediw: media masowe, typy komunikowania, kultura masowa. Według jednej z definicji według Herberta Blumera: "masa to zrżnicowana po względem społecznym, ekonomicznym i kulturalnym zbiorowość anonimowych jednostek, między ktrymi występują małe interakcje i niewielka wymiana doświadczeń, przez co są one słabo zorganizowane i niezdolne do wsplnego działania[...] Czynnikiem spajającym zbiorowość i manipulującym jej postawami, są media masowe i tworzona kultura masowa.

Dziś funkcjonują bardziej humanitarne określenia - mwimy o audytorium (słuchaczu, uczniu) i publiczności (jawny, powszechnej i społecznej). Audytorium to odbiorcy traktowani jako konsumenci: przekazw masowych i reklamowych. Publiczność to odbiorcy traktowani jako obywatele świadomi swoich praw i obowiązkw. Wśrd odbiorcw wyrżniamy więc:

- publiczność przeciętną - wykazują średnią częstotliwość kontaktw z przekazem

medialnym, są to np. czytelnicy, ktrzy nabywają codzienną gazetę trzy razy

w tygodniu,

- publiczność okazjonalną - raz w tygodniu kupią gazetę,

- publiczność klubową - mający stały nawyk czytania.Przełożenie wiadomości na sygnały, czyli kodowanie, polega na wyborze właściwego kodu, w jakim ma zostać wyrażona treść komunikatu. W każdym społeczeństwie rozrżniamy kody werbalne czyli wypowiedzi mwione lub pisane lub niewerbalne czyli gest, mimika twarzy, spojrzenie, słuchanie odbiorcy.

Schemat 3 Jeden z podstawowych aktw komunikacji

Źrdło: www.koweziu.edu.plMowa ludzka, w odrżnieniu od innych dźwiękw jest wyuczona - powstaje w wyniku łączenia słw w wypowiedzi zgodnie z regułami gramatycznymi. Mowa służy przede wszystkim do prowadzenia rozmowy z inną osobą. Celem rozmowy może być:

* wyrażanie własnych myśli, uczuć, wiedzy i dzielenie się nimi z innymi osobami,

* wymiana informacji, uzgadnianie poglądw i stanowisk wobec określonych spraw,

* wydawanie poleceń,

* określenie własnej pozycji w stosunku do innych osb, np. do podwładnego, przełożonego

czy kolegi,

* nawiązywanie nowych kontaktw i związkw między osobami,

* kształtowanie własnej osobowości w oczach innych wspłpracownikw.Mwienie, obok znajomości słownika - rozmawiający muszą rozumieć znaczenie słw, ktrymi się posługują - i gramatyki, wymaga stosowania przyjaznych wypowiedzi, taktownych, grzecznych i przekonujących. Opanowanie takich umiejętności świadczy o wykształceniu i o tak zwanej kulturze masowej .

Komunikacja werbalna oraz niewerbalna powinna być wiarygodna, to znaczy opierać się na kompletnych wypowiedziach oraz unikać tendencyjności. Powinna opierać się także na tak zwanej etyce słowa , ponieważ według znanego językoznawcy - profesora Jana Miodka: Normalnym, naturalnym oczekiwaniem odbiorcy każdego tekstu jest oczekiwanie prawdomwności nadawcy - tak jak oczekiwanie gramatyczności wypowiedzi .

Wyjątek stanowią celowo zniekształcane niekiedy informacje przedstawiane w masowej propagandzie i reklamie, najczęściej w formie pisanej. Przypomnijmy, że tekst pisany w odrżnieniu od mwionego - składa się ze znakw i kodw. Zazwyczaj odnosi się do komunikatu mającego własną formę fizyczną, niezależną od jego nadawcy czy odbiorcy - zazwyczaj prezentuje kody zwane reprezentacyjnymi. Zaliczamy do nich: książki, listy, zarejestrowane programy telewizyjne czy tez zapisy ludzkiej mowy.

Należy pamiętać, że język jest najbardziej naturalnym narzędziem perswazji, przede wszystkim publicznej, a reklama jest jej rodzajem najczęściej spotykanym. Według popularnego naukowca - Jerzego Bralczyka: To, co w komunikacie reklamowym najciekawsze, a także to, co najskuteczniejsze, zależy w dużej mierze od indywidualnej inwencji, talentu, natchnienia oraz od przypadku, ktry często pozwala tworzyć teksty znakomicie skuteczne .

W świeci wspłczesnym komunikacja masowa nie obeszłaby się bez technologii. Jeśli sięgniemy pamięcią, mniej więcej jedno pokolenie wcześniej - porozumiewanie się wydawało się zasadniczą kwestią dla rozwiązania i podtrzymania większości, jeśli nie wszystkich, osobistych i służbowych kontaktw (modne były, np. częste wyjazdy w delegacje). Istniały także inne kanały komunikacyjne: telefon, ktry sprawdzał się podczas oddalenia (ale nie na dłuższą metę z powodu wysokich opłat) czy korespondencja pocztowa, ktra podtrzymywała kontakt między ludźmi, kiedy nie mogli się spotkać osobiście. Mimo tego, relacje międzyosobowe wymagały bezpośredniego kontaktu.

Technologia dostarczyła mediom nowych możliwości porozumiewania się z odbiorcą. Zarwno przystępne taryfy telefoniczne, jak porozumiewanie się za pośrednictwem komputera umożliwiają w czasach wspłczesnych nowy rodzaj kontaktw. Poczta elektroniczna stała się najpopularniejszą formą wymiany wszelkich informacji między instytucjami masowego przekazu, a klientem.

Porozumiewanie się za pomocą Internetu wykluczyło, niestety, całą gamę sygnałw niewerbalnych, dostępnych w zetknięciu z drugą osobą. Nie daje możliwości uchwycenia gestw czy mimiki, ktra wykorzystywana jest z wielkim powodzeniem w reklamie telewizyjnej.

Istnieje rwnież grupa badaczy, do ktrych należą: Horrigan, Katz oraz Lenhart, ktrzy są zdania, że Internet przyczynia się do poprawy porozumiewania się między ludźmi i, że massmedia mają łatwiejszy kontakt z odbiorcami. Naukowcy uważają, że użytkownicy sieci częściej piszą e-maile i dzwonią do rżnych stowarzyszeń, organizacji i firm, niż osoby nie korzystające z tej formy technologii. Poza tym wykazują większe zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne oraz bardziej doceniają reklamę.

Schemat 4 Przykład przekazu Internetowego – mapa funkcjonalności

Źrdło: www.bs4.plPorozumiewanie się więc za pośrednictwem komputera przyczynia się do zwiększenia liczby i jakości kontaktw społecznych z kilku powodw:

* ułatwia porozumiewanie się wszelkich instytucji, stowarzyszeń, firm z odbiorcami, gdyż napięty plan zajęć i odległości dzielące ludzi utrudniają lub wręcz uniemożliwiają bezpośrednie spotkanie; trudności ze znalezieniem czasu, są szczeglnie dotkliwe dla osb mieszkających w odległych miejscach i w rżnych strefach czasowych,

* daje możliwość przesłania szybkiej wiadomości drogą elektroniczną, nieosiągalną w inny sposb,

* Internet skłania ludzi do wyrażania opinii o danych organizacjach, społeczeństwie, firmie ukrywanych w innych okolicznościach, zachęca do ujawnienia tego, czego na ogł nie wypowiada się przy bezpośrednim kontakcie, np. z powodu nieśmiałości.

Podsumowując niniejsze rozważania, zauważmy, że wszelkie media porozumiewają się z odbiorcą za pośrednictwem mediw elektronicznych. Telewizor, telefon i e-mail są najpowszechniejszymi kanałami porozumiewania się, choć nie jedynymi. Faksy, telekonferencje i wiadomości natychmiastowe - szczeglnie w formie reklam rwnież dają możliwości kontaktowania się.

Porozumiewanie się pośrednie zyskuje coraz większą popularność. Wiele firm kontaktuje się z klientami prawie wyłącznie przez telefon i pocztą elektroniczną, a pracownicy w licznych organizacjach nawiązują efektywne zawodowe i osobiste kontakty, nie poświęcając czasu na osobiste spotkania. Powstają więc, tak zwane zespoły wirtualne, ktrych członkowie przekraczają ograniczenie miejsca i czasu, mogą stanowić wydajny i zadowalający sposb prowadzenia interesw. Organizacje wykorzystujące Internet realizują zadania zawodowe szybciej, niż odbywa się to w grupach spotykających się bezpośrednio, gdyż mają inne harmonogramy pracy.


Przykadowe prace

Rachunek kosztw dla inżynierw

Rachunek kosztw dla inżynierw Rachunek kosztw dla inżynierw I. RACHUNEK KOSZTW PEŁNYCH i ZMIENNYCH SYSTEMY RACHUNKU KOSZTW Wyrżniamy trzy podstawowe systemy rachunku kosztw: - rachunek kosztw pełnych, - rachunek kosztw zmiennych, - rachunek kosztw normatywnych. ...

Wyprawy Aleksandra Wielkiego

Wyprawy Aleksandra Wielkiego Wyprawy Aleksandra Wielkiego ? 338 r. p.n.e.- Cheronea; tam Macedończycy pokonali Grekw, w wyniku czego Grecja przeszła pod władzę Macedonii; ? Lew Cheronejski jest pamiątką śmierci 1200 Tebańczykw w walce z Filipem II; ? Demostestenes- Ateńczy...

Jak sie ubieram?

Jak sie ubieram? Ich heie .... . Ich mag die Kleidungen tragen in denen ich jeden gut Tag und schn acussieht. Ich trage oft sportliche Kleidungen: die Sportschuhe , das Sportshemd , oder die Bluse und ziemlich breite Hosen. Whrend der besonderen Gelegenheiten , zum Beispiel: Disko oder andere Vergngen, trage ich elegante Kleidu...

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem że motywy Biblijne i mitologiczne wzbogacają kulturę europejską?

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem że motywy Biblijne i mitologiczne wzbogacają kulturę europejską? Twierdzenie zawrte w temacie ze mitologia i Biblia to wzbogacenie kultury europejskiej w moim odczuciu jest niezaprzeczalną prawdą. Biblia, obok wiedzy o świecie antycznym, jest podsta...

Bohater romantyczny człowiekiem słabym.

Bohater romantyczny człowiekiem słabym. ??Mogłem być czymś? będę niczym?? ? mwił o sobie z nutką krytycyzmu i oglnego zwątpienia Kordian. On naprawdę tak myślał. Zdumiewające jest, że mwił on o sobie jak o przedmiocie, rzeczy, a nie jak o rozumuj&...

Mikroekonomia- zagadnienia

Mikroekonomia- zagadnienia MIKROEKONOMIA I. Czym zajmuje się ekonomia? Ekonomia - jest nauką badającą, w jaki sposb ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia rżnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistoś...

Vivaldi Antonio

Vivaldi Antonio Vivaldi Vivaldi urodził się 4 marca 1678 w Wenecji. Był synem cyrulika grającego na skrzypcach w orkiestrze bazyliki św. Marka. Antonio pobierał u ojca lekcje gry na tym instrumencie. Ale kształcił się na księdza, choć jego entuzjazm w tym kierunku by ...

Rżne oblicza romantycznej młodości

Rżne oblicza romantycznej młodości Człowiek młody to człowiek nieukształtowany, niedoświadczony, a co za tym idzie, zwykle uważany za mniej mądrego niż człowiek starszy. W epoce romantyzmu młodość odgrywa bardzo doniosłą rolę, stanowi prze...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry