• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kontrola...

Nawigacja

Kontrola przyrostu naturalnegoKontrola przyrostu naturalnego


Gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie w

W ostatnim czasie wywołuje niepokj związany z możliwymi konsekwencjami przeludnienia .Wielu specjalistw uważa ,że kontrola przyrostu naturalnego jest konieczna , aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu życia na Ziemi.

Przeludnienie ma miejsce ,gdy na świecie lub jego części mieszka zbyt wielu ludzi ,aby zasoby naturalne danego regionu mogły zaspokoić ich potrzeby.Przez całe tysiąclecia problem ten był nieobecny.Wskaźniki urodzeń były wysokie ,lecz wysokie były też wskaźniki umieralności- z powodu chorb ,katastrof żywiołowych , wojen i niewolniczej pracy. Liczba ludności świata podnosiła się więc bardzo wolno.Jednakże od VXII wieku poprawa warunkw życia, rozwj medycyny i techniki –tak rolniczej jak przemysłowej –doprowadziły do spadku wskaźnika liczby zgonw i szybkiego wzrostu demograficznego.

Eksplozja demograficzna ,ktra miała miejsce między drugim dziesięcioleciem XX w. , gdy liczba ludności świata przekroczyła 2 mld.,a ostatnim dziesięcioleciem naszego stulecia ,kiedy liczba ta osiągnęła ok.5,4 mld. , wywołuje głęboki niepokj.

Obecnie liczba ludności świata wzrasta o 80 mln.rocznie , a z niektrych najnowszych prognoz wynika ,że to gwałtowne tempo wzrostu utrzyma się.Uważa się ,że liczba ludności może ostatecznie ustabilizować się około 2120r. ,kiedy osiągnie ona poziom mniej więcej 11,6mld..Niektre prognozy mwią o 14mld lub większej liczbie.

Ta eksplozja demograficzna jest w dużym stopniu wynikiem zjawiska , ktre można by nazwać kontrolowaniem wskaźnika śmiertelności .Obniżenie tego wskaźnikajest możliwe dzięki postępom medycyny.W krajach rozwiniętych kontrolowanie wskaźnika śmiertelności powiązane było ze spadkiem liczby urodzin , szczeglnie w miastach przemysłowych ,gdzie trudno było utzrzymać dużą rodzinę.Jednakże kontrolowanie wskaźnika śmiertelnosci nie było możliwe w krajach Afryki , Azji i Ameryki Łacińskej aż do polowy naszego stulecia, a gdy możliwość ta się pojawiła i prognozowana długość życia wzrosła , nie towarzyszył temu spadek wskaźnika naturalnego –częściowo ze względu na na miejscowe wierzenia.

W rezultacie eksplozja demograficzna dotknęła najmocniej kraje najbiedniejsze – te ,ktrym najtrudniej było zapewnić byt wzrastającej liczby ludności.Niektrzy eksperci oceniają ,że ponad 90% przyrostu naturalnego w ciągu następnych 50 lat przypadnie na kraje rozwijające się.Z tego powodu wzrośnie presja wywierana przez człowieka na środowisko naturalne , przyśpieszając takie procesy , jak niszczenie lasw tropikalnych czy rozszerzanie pustyń.

Szybki przyrost naturalny działa hamująco na rozwj gospodarczy ,ze względu na duże koszty opieki państwa nad dziećmi, ktre nie biorą udziału w wypracowywaniu dochodu narodowego.Dlatego podnoszenie się stopy życiowej w większości krajw rozwijających się następuje bardzo wolno.

Problem wzrostu wskaźnika przyrostu naturalnego spowodował wprowadzenie w ponad 80 krajach , wspomaganych przez instytucje prywatne i mięzdynarodowe,polityki mającej na celu wprowadzenie ścisłej kontroli urodzeń.Na przykład Japonia uruchomiła program kontroli urodzeń w roku 1948 ,kiedy zalegalizowano tam aborcję i antykoncepcję.W ciągu 10 lat wskaźnik przyrostu naturalnego obniżył się o połowę.Chiny w ktrych mieszka jedna piąta ludności świata , ale gdzie znajduje się tylko 2% światowego areału ziemi zdatnej pod uprawę ,wprowadziły politykę kontroli urodzeń w latach 50.Obecnie zachęca się ludzi ,aby pobierali się w pźniejszym wieku i mieli tylko jedno dziecko.Polityka ta odniosła spory sukces ,szczeglnie w miastach i tempo przyrostu naturalnego w Chinach spadło z 2,2% ,rocznie w latach 1965 –80 do 1,4% w latach1980-90.Mniejsze sukcesy zanotowano w rejonach wiejskich.

Indie , gdzie w 1991 r. Liczba ludności osiągnęła 844 mln. , także usiłowały kontolować przyrost naturalny ,ponieważ roczny wskaźnik przyrostu naturalnego ,rwny w latach 1980-90 2,1% był tam wyższy nawet niż w Chinach.W latach 60 rząd Indii zachęcał do dobrowolnej sterylizacji ojcw, ktrzy spłodzili już więcej niż czwrkę dzieci, a w latach 70.wprowadzono sterylizację przymusową.Jednak ta polityka miała nieznaczny tylko wpływ na wielkość przyrostu naturalnego,ponieważ objęci zostali nią ludzie w średnim wieku ,ktrzy mieli już rodziny.Była także niepopularana ,co doprowadziło do zamieszek .Obecnie większość krajw koncentruje się na zachęcaniu do stosowania środkw i metod antykoncepcyjnych.

W niektrych krajach rozwijających się istnieje silny opr przeciwko programom kontroli urodzeń.Niektrzy podejrzliwie spoglądają na idee przychodzące z Zachodu ,jako na formę neokolonializmu.Inni sprzeciwiają się kontroli urodzeń ze względu na przekonania religijne.Dzieje się tak w Ameryce Łacińskiej ,gdzie katolicy tradycyjnie sprzeciwiają się kontroli urodzen i aborcji.Niektrzy wyznawcy islamu rwnież są zwolennikami dużych rodzin , a niektre społeczności afrykańskie uważają wysoki przyrost naturalny za czynnik zapewniający przetrwanie dusz ich przodkw.

Dobrowolne planowanie rodziny nie musi oznaczać w każdym przypadku mniejszych rodzin.Jednak z doświadczeń krajw rozwijających się wynika ,że gdy rodzice zorientują się ,że ich dzieci mają o wiele większe szanse przeżycia okresu niemowlęctwa ,decydują się oni mniej liczne potomstwo .Przykadowe prace

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze Prawo gospodarcze LITERATURA 1.Kodeks cywilny-ustawa z dn.23.4.1964 r. 2.Kodeks spłek handlowych – ustawa z 15 września 2000 r.(Dz. U. Nr 94, poz.1037 z pź. zm.) 3.Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 4.Ustawa z 2 lipca 2004 ...

Cierpienie jako nierozłączny składnik ludzkiego życia

Cierpienie jako nierozłączny składnik ludzkiego życia Cierpienie jest częścią ludzkiego życia. Każdy bez względu na to, jakie prowadzi życie wie, co to cierpienie. Bl i smutek towarzyszy wszystkim przez cały niemal czas, na przemian ze szczęściem. Niepowodzen...

Mieć czy być? -Wybierz wartość, ktra jest dla Ciebie ważniejsza.

Mieć czy być? -Wybierz wartość, ktra jest dla Ciebie ważniejsza. Tematem mojej rozprawki będzie od wiekw nurtujące wszystkich pytanie: Mieć czy być? . Pytanie, ktre właśnie pod koniec dwudziestego wieku tak silnie zaakcentowało się w naszej spo ...

Tragedia antyczna na podstawie Antygony dramat antyczny, a dramat szekspirowski

Tragedia antyczna na podstawie Antygony dramat antyczny, a dramat szekspirowski Początek tragedii greckiej sięga misteriw dionizyjskich (Wielkie Dionizje), podczas ktrych ich uczestnicy, ubrani w koźle skry, śpiewali pieśni obrzędowe ku czci Dionizosa (boga wina i plonw). Nazwa tragedia pochodzi...

Charakterystyka porwnawcza Cześnika i Rejenta

Charakterystyka porwnawcza Cześnika i Rejenta W komedii Aleksandra Fredry pt. Zemsta wyrżniają się dwie głwne postacie, między ktrymi toczy się spr. Są nimi szlachcice - Cześnik Maciej Raptusiewicz i Rejent Milczek, właściciele sąsiednich części za...

Elektryczność statyczna prąd elektryczny

Elektryczność statyczna prąd elektryczny Elektryczność-to dziedzina fizyki i techniki obejmująca zagadnienia związane z oddziaływaniem ładunkw elektrycznych: będących w spoczynku (elektrostatyka) będących w ruchu (elektromagnetyzm) Ciała...

Wpływ zanieczyszczen powietrza na srodowisko.

Wpływ zanieczyszczen powietrza na srodowisko. Wstęp. W miarę rozwoju ludzkości wpływ człowieka na przyrodę jest coraz większy. Wzrastające uprzemysłowienie spowodowało wiele nieodwracalnych zniszczeń. Dziś wiadomo już, że nasza planeta przetrwa...

Bunt jako cecha bohatera romatycznego.

Bunt jako cecha bohatera romatycznego. W XIX w. Polsce było wiele czynnikw, ktre wpłynęły na kształtowanie się bohatera romantycznego. Duże znaczenie miały wpływy zachodnioeuropejskie. W polskiej literaturze romantycznej jedną z ważniejszych cech charakterystycznych by ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry