• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Krtkote...

Nawigacja

Krtkoterminowe papiery dłużneKrtkoterminowe papiery dłużne
SPIS TREŚCI:1. Istota i rodzaje krtkoterminowych papierw dłużnych (KPD)

2. Warunki jakie muszą być spełnione dla dokonania emisji KPD

3. Strona techniczna procesu przygotowania i realizacji emisji

4. Korzyści i wady wynikające z emisji krtkoterminowych papierw dłużnych1. Istota i rodzaje krtkoterminowych papierw dłużnych (KPD)

Krtkoterminowe papiery dłużne są to papiery komercyjne emitowane głwnie przez przed-siębiorstwa, ale także banki i samorządy w ramach umowy programowej, zawieranej z agen-tem emisji, ktrym z reguły jest bank. Celem emisji jest dostarczenie ich emitentom taniego finansowania krtkoterminowego. Emisje KPD są organizowane i przeprowadzane w imieniu i na rzecz emitenta przez agenta emisji. SA one kierowane do nabywcw instytucjonalnych, stąd wysokie nominały tych papierw, wynoszące z reguły 100 tys. zł lub więcej. Krąg na-bywcw papierw komercyjnych stanowią głwnie banki, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, firmy ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze, Narodowe fundusze inwestycyjne i firmy zagraniczne.Papiery komercyjne stanowią pisemne zobowiązanie remitentw do zwrotu do zwrotu ich na-bywcom nominalnych kwot pieniężnych, zapisanych na bonach, w ustalonym terminie wyku-pu. Sprzedaż bonw następuje z dyskontem, ktrego wysokość zależy od terminu wykupu, oglnej sytuacji na rynku pieniądza i wiarygodności kredytowej (ratingu) emitenta. Wysokość dyskonta zapewnia nabywcom bonw stopę zwrotu wyższą od oprocentowania kredytw bankowych. Bardziej korzystne warunki lokowania nadwyżek bonach niż na rachunkach de-pozytowych bankach, jak też finansowania się przez emisję bonw komercyjnych niż przez zaciąganie kredytw bankowych powodują, że w dziedzinie krtkoterminowego pośrednictwa finansowego operacje bonami komercyjnymi zyskują przewagę nad operacjami depozytowo-kredytowymi bankw. Trzeba dodać, że zastępowanie kredytw bankowych emisją bonw komercyjnych, jako źrdła finansowania działalności gospodarczej, jest możliwe tylko w przypadku wielkich przedsiębiorstw, o ugruntowanej renomie znaczącej pozycji na rynku Powodzenie emisji bonw komercyjnych zależy od zaufania, jakim potencjalni inwestorzy darzą ich emitenta; na takie zaufanie nie mogą liczyć firmy niewielkie, nieznane opinii pu-blicznej, a zwłaszcza środowisku inwestorw finansowych .Oprocentowanie papierw komercyjnych, wynikające z dyskonta, jest powiązane ze stopą WIBOR lub ze stopą procentową obowiązującą na rynku międzybankowym. Papiery te są sprzedawane w transzach, ktrych terminy zapadalności wahają się od 7 do 364 dni. Terminy zapadalności poszczeglnych transz są ściśle dostosowywane do potrzeb emitenta. Co więcej, możliwe jest odnawianie zapadających transz, tzw. "rolowanie", co w praktyce umożliwia wykorzystanie tych papierw jako średnio lub długoterminowego źrdła finansowania. Z tej możliwości korzysta większość emitentw.Rynek papierw komercyjnych powstał oddolnie, w wyniku zapotrzebowania ze strony ryn-ku, dlatego nie ma aktu prawnego, ktry w sposb całościowy i jednolity regulowałby emisję i obrt papierami komercyjnymi przedsiębiorstw. Emitenci papierw komercyjnych opierają swoje emisje na czterech rżnych podstawach prawnych: Kodeksie Cywilnym, prawie we-kslowym, ustawie o obligacjach oraz prawie bankowym.

Istnieją dwa rodzaje papierw komercyjnych: typu dyskontowego i kuponowego. Dyskonto-we papiery komercyjne są sprzedawane poniżej wartości nominalnej. Na koniec okresu inwe-stycji emitent wykupuje je, płacąc kwotę rwną wartości nominalnej, ktra zawiera zwrot ka-pitału i odsetek. W przypadku papierw komercyjnych typu kuponowego, w dniu wykupu inwestor otrzymuje nie tylko wartość nominalną, ale rwnież kupon odsetkowy. Czasem do-datkowe kupony są wypłacane rwnież w trakcie okresu inwestycyjnego. Papiery komercyjne mają postać materialną i zdematerializowaną, są emitowane jako imienne lub na okaziciela. Papiery komercyjne zmaterializowane są deponowane na rachunku depozytowym, a dane do-tyczące ich nabywcw są odnotowywane w rejestrze posiadaczy. Z reguły na potrzeby obrotu agent emisji wydaje dokument poświadczający zdeponowanie papieru komercyjnego, posia-dającego postać materialną. Dokument taki jest określany rożnie jako świadectwo depozyto-we, kwit depozytowy, odpis lub bon komercyjny. Papiery komercyjne mogą być rwnież za-pisane na rachunku papierw wartościowych w banku. Papiery komercyjne zdematerializo-wane są przechowywane przez agenta emisji jako zapis komputerowo-księgowy.

2. Warunki jakie muszą być spełnione dla dokonania emisji KPDEmitenci papierw komercyjnych powinni być podmiotami o określonej wiarygodności kredytowej oraz powinni zapewnić odpowiednią wielkość emisji. Powinna ona wynosić co najmniej 5-10 mln zł, ale lepiej, żeby była jeszcze wyższa, np. 20 do 50 mln zł. Im większa wartość programu emisji tym niższe koszty pozyskania środkw.

3. Strona techniczna procesu przygotowania i realizacji emisjiPo znalezieniu potencjalnego emitenta dochodzi do zawarcia wstępnego porozumienia. Na podstawie kryteriw sformułowanych przez agenta emisji, potencjalny emitent dostarcza in-formacje, w oparciu o ktre agent sporządza memorandum informacyjne i dokonuje oceny wiarygodności kredytowej emitenta. Zawarte w memorandum informacje umożliwiają rw-nież dokonanie takiej oceny potencjalnym inwestorom. Memorandum informacyjne zawiera:

• warunki programu emisji (emitent, agent emisji, cel emisji, kwota programu emisji, okres zapadalności, forma prawna papieru komercyjnego, ewentualne poręczenia itd.)

• informacje o emitencie (forma prawna i struktura kapitałowa, zakres działalności emitenta, analiza sprzedaży, analiza szans i zagrożeń w działalności emitenta, strategia i polityka in-westycyjna, perspektywy rozwoju itd.)

• dane finansowe (bilans, rachunek zyskw i strat, rachunek przepływw pieniężnych).

Następnie agent emisji opracowuje warunki programu, po czym następuje zawarcie umowy programowej, regulującej wszystkie istotne zagadnienia związane z procesem emisji. Umowa programowa jest zawierana z reguły na okres 2-3 lat, w ktrym maksymalny poziom zadłuże-nia przedsiębiorstwa z tytułu wyemitowanych papierw nie może przekroczyć określonego limitu. Emitent może uzyskać poręczenie dla swojej emisji ze strony trzeciego podmiotu. Z kolei agent emisji, za dodatkową opłatą, może przyjąć rolę subemitenta emisji, tzn. zobowią-zać się do uplasowania na rynku wyemitowanych przez emitenta transz. Nie oznacza to jed-nak, że agent przyjmuje odpowiedzialność finansową za zobowiązania emitenta. Następnie agent oferuje papiery grupie wyselekcjonowanych przez siebie inwestorw. Oferta ma cha-rakter niepubliczny. Kolejnym etapem jest uplasowanie emisji na rynku. Cały ten proces trwa około dwch tygodni. Kolejne transze są uruchamiane po powiadomieniu agenta o zamiarze wyemitowania następnej transzy, ustaleniu warunkw emisji i uplasowaniu jej na rynku przez bank. Pozyskanie środkw w ramach już uruchomionego programu, w postaci kolejnej tran-szy, jest możliwe w ciągu około 2 dni.

Emitent ponosi koszty przygotowania programu emisji oraz koszty proporcjonalne do wyso-kości zaciągniętych zobowiązań. Oprcz dyskonta jest to prowizja banku za przygotowanie programu emisji (płatna jednorazowo za cały okres trwania programu) oraz prowizja banku za plasowanie emisji.

4. Korzyści i wady wynikające z emisji krtkoterminowych papierw dłużnych

Korzyści wynikające z emisji instrumentw dłużnych:

a) atrakcyjny koszt finansowania, będący wypadkową:

• "jakości emitenta",

• sytuacji finansowej,

• branży,

• pozycji rynkowej Emitenta,

• struktury udziałowcw, akcjonariuszy,

• okresu zapadalności emitowanych instrumentw.

b) prosta procedura związana z przygotowaniem, funkcjonowaniem i obsługą programu emisji,

c) dodatkowe źrdło finansowania, umożliwiające optymalizację kosztw finansowania działalności (arbitraż pomiędzy kosztami bankowych linii kredytowych a kosztami fi-nansowania z "rynku"),

d) efekt marketingowy - wejście nowego emitenta na rynek poprzedzone jest odpowied-nią kampanią promocyjną.

Dodatkowo, sam efekt pojawienia się firmy jako emitenta instrumentw dłużnych świadczy o dobrej kondycji finansowej i korzystnych perspektywach rozwoju Spłki.

Zalety KPD dla inwestorw:

a) zrżnicowanie terminw zapadalności,

b) większy zysk niż w przypadku depozytu bankowego,

c) płynność,

d) możliwość arbitrażu

Wady papierw komercyjnych dla wystawcw:

a) potrzeba wystawienia papierw na duże sumy dla utrzymania kosztw emisji na ni-skim poziomie,

b) krtkoterminowość,

c) uzyskanie klasyfikacji.

Wady KPD dla inwestorw:

a) duże nominały, ktre mogą być nieatrakcyjne dla drobnych inwestorw,

b) ewentualne trudności w sprzedaży przed terminem zapadalności, jeżeli papiery posia-dają niską klasyfikację.

Bibliografia:

1. Włodzimierz Wąsowski Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie – Biblioteka Menedżera i Bankowca warszawa 2002

2. Internet: www.deutsche-bank.pl/bk_papiery_dluzne.php

3. Internet: www.gielda.traugutt.net

4. Internet: www.finanse.info.pl
Przykadowe prace

W czym wyrażała się troska o losy RP w literaturze XVI wieku?

W czym wyrażała się troska o losy RP w literaturze XVI wieku? Wiek XVI był dla Polski złotym wiekiem. Wielkie dochody z handlu zbożem powodowały, że feudałowie bardzo szybko się bogacili. Bogacąc się, zdobywali coraz większe wpływy i władzę. Elekcja ...

Obraz wsi w literaturze renesansu.

Obraz wsi w literaturze renesansu. Okresowi renesansu charakteryzującemu się poczuciem piękna i harmonii towarzyszyło nieodmienne i powszechne przekonanie, że stan ziemiański jest stanem szczęśliwym, zapewniającym człowiekowi prawdziwe powodzenie i radość. Radości ...

Zapomniany Świat Sumerw - recenzja

Zapomniany Świat Sumerw - recenzja XXI wiek jest to czas , w ktrym ludzie latają już na Księżyc, korzystają z elektryczności, eksploatują dobra naturalne, leczą choroby, jeżdżą samochodami, rozbijają nasz świat na atomy i wykorzystują ich energ...

Abstrakcjonizm

Abstrakcjonizm Abstrakcjonizm jest to termin w najszerszym zakresie znaczenia określa każdy rodzaj sztuki nie naśladującej form obserwowanych w naturze. Najczęściej używany w węższym zakresie jako jeden z kierunkw w sztuce XX w., ktry odrzuca tradycyjną koncepcje sztuki mimety...

Przemiany w psychice Lady Makbet.

Przemiany w psychice Lady Makbet. Odwołując się do całości dramatu, opisz przemiany, ktre dokonują się w psychice Lady Makbet oraz przyczyny i objawy jej szaleństwa. Lady Makbet to jedna z głwnych bohaterek tragedii Szekspira pod tytułem "Makbet". W jej psychic...

Analiza i interpretacja utworu Jana Kasprowicza pt. Krzak dzikiej rży.

Analiza i interpretacja utworu Jana Kasprowicza pt. Krzak dzikiej rży. Podobnie jak pozostałe wielkie utwory okresu Młodej Polski, rwnież cykl czterech sonetw autorstwa Jana Kasprowicza pt. Krzak dzikiej rży posiada bardzo wiele możliwości interpretacji. Cykl ten to typowy przykład poe...

Algorytmy- wprowadzenie

Algorytmy- wprowadzenie PROGRAMOWANIE TEORIA ALGORYTMICZNA PROGRAM, WYBR, ALGORYTM, ZAPIS, PROGRAM KOMPUTEROWY KOMPUTER WYKONUJE PROGRAM, KRRY REALIZUJE ALGORYTM ALGORYTM- UKIERUNKOWANY NA PROBLEM WYRŻNIAMY DWA RODZAJE ALGORYTMU: - LINIOWE - WARUNKOWE (IF) ...

Reformy obyczajowe w literaturze oświecenia & Ziemie polskie na przełomie XVII i XVIII wieku

Reformy obyczajowe w literaturze oświecenia & Ziemie polskie na przełomie XVII i XVIII wieku Reformy obyczajowe w literaturze oświecenia Oświecenie to okres w historii kultury europejskiej przypadający na XVIII wiek. Można powiedzieć, że epoka ta rozpoczęła i zakończy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry