• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kultura ...

Nawigacja

Kultura polityczna - pełny referat.Kultura polityczna - pełny referat.


Kultura politycznaSłowo cultura znane było już w starożytności. U Rzymian oznaczało ono specyficzny stosunek człowieka do natury, przede wszystkim do ziemi (cultura agrii). O sferę intelektu, duchowych zainteresowań i działań człowieka poszerzył znaczenie pojęcia cultura Marek Tulliusz Cycero. Pojęcie to w swoim poszerzonym znaczeniu oznaczało odtąd bezinteresowne poznawanie, podziw, ochronę tego, co dziś nazwalibyśmy historycznym dziedzictwem i wspłczesnymi wartościami kultury. Tak więc już w starożytności kultura oznaczała zarwno określoną aktywność, rodzaj dążenia, jak i określoną postawę, właściwość umysłu.

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego pojęcia kultura doprowadziło z czasem do określania tym mianem nie tylko przymiotw przyrody, ale także określonych cech i wytworw człowieka. Jednakże dopiero w XIX wieku pojęcie to zaczęło oznaczać wartości kulturowe. Kultura stała się zespołem idei organizujących i konstytuujących sens życia jednostki i społeczeństwa, określających cele człowieka. Pojęcie kultury politycznej powstało dopiero w XIX wieku, jednakże jak na to zwracali uwagę niektrzy politolodzy, coś na jej kształt towarzyszy człowiekowi od chwili, gdy po raz pierwszy wypowiedział się na temat polityki. Prorocy w swoich wyroczniach, napomnieniach i klątwach przypisywali Filistynom, Egipcjanom, Asyryjczykom czy Babilończykom rżne cechy i właściwości. Rwnież greccy czy rzymscy historycy, poeci i dramaturdzy wypowiadali się na temat kultury narodowej Jonw i Dorw, Spartan i Ateńczykw, a także wielu innych ludw. Na temat obserwowalnych rżnic pomiędzy krajami lub grupami wypowiadali się także tacy myśliciele, jak: Herodot, Platon, Machiavelli, Montesquieu i Tocqueville. Prbowali oni tłumaczyć rżnice między sposobami sprawowania rządw poprzez wskazanie na odmienności w zwyczajach i temperamencie danego ludu.

Na gruncie polskiej nauki termin kultura polityczna nie jest nowy. Pojawił się on w publicystyce w czasie rewolucji 1905 roku. Wwczas pojęcie kultury politycznej używane było w rozumieniu potocznym. Oznaczało ono powściągliwość polityczną, grę fair, powstrzymywanie się od czynw ekstremalnych. Termin ten pojawił się także w okresie międzywojennym, co związane było z rozwojem nauki zwanej antropologią kultury i etnografii. Obecnie, w polskiej literaturze politologicznej funkcjonuje wiele definicji pojęcia kultura polityczna. W naszym rozumieniu: kultura polityczna to całokształt wartości, norm i reguł zachowania utrwalonych w świadomości podmiotw biorących udział w działaniach politycznych.

Tak rozumiana kultura polityczna spełnia trzy głwne funkcje:

a) regulacyjną

b) socjalizacji politycznej

c) integracyjną

Funkcja regulacyjna odnosi się do podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Dokonuje się to głwnie poprzez normy polityczne oraz instytucjonalizację życia politycznego. Bez odpowiedniej unifikacji tych działań system polityczny nie mgłby istnieć i rozwijać się.

Funkcja socjalizacji politycznej oznacza proces wchodzenia członkw danej społeczności w kulturę polityczną, a więc nabywanie wiedzy o systemie politycznym, tworzenie poglądw i postaw politycznych, kształtowanie hierarchii wartości politycznych. Należy podkreślić, iż odpowiedni stopień socjalizacji jest niezbędny przy dążeniu do efektywnego uczestnictwa w życiu politycznym.

Zadaniem funkcji integracyjnej jest tworzenie podstaw do skoordynowania działań politycznych oraz do wspłdziałania lub wspłpracy jednostek i grup w dążeniu do osiągnięć określonych wartości i dbr. Funkcja ta zatem polega głwnie na motywowaniu i uzasadnianiu słuszności istniejących instytucji i norm politycznych oraz zasad organizacji i funkcjonowania systemu politycznego.

Kultura polityczna danego społeczeństwa jest więc jednym z tych czynnikw, ktre w znaczący sposb wpływają na formowanie poglądw i postaw politycznych całego społeczeństwa oraz poszczeglnych jego grup i jednostek, zwłaszcza w ich stosunku do władzy politycznej. Stan kultury politycznej, jej treść i formy, określa także w istotny sposb aktywność społeczno-polityczną danego społeczeństwa oraz stopień zaangażowania w realizację celw i zadań stawianych przez władzę polityczną.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w określonej powyżej kulturze politycznej można wskazać poszczeglne elementy składowe, należy podkreślić, że kultura polityczna jako zjawisko społeczne jest całością, ktrej strukturę tworzą właściwości relacyjne czterech następujących składnikw:

a) wiedza o polityce, znajomość faktw, zainteresowanie nimi,

b) ocena zjawisk politycznych, sądy wartościujące, dotyczące tego, jak powinna być sprawowana władza,

c) emocjonalna strona postaw politycznych, jak np. miłość do ojczyzny, nienawiść do wrogw,

d) uznane w danym społeczeństwie wzory zachowań politycznych, ktre określają, jak można i jak należy postępować w życiu politycznym.

W literaturze przedmiotu funkcjonują bardzo rżne określenia typw kultury politycznej. Do najbardziej rozpowszechnionych należy koncepcja, ktrą przedstawili autorzy metodologicznej koncepcji badań nad kulturą polityczną - Almond i Verba. Wyodrębnili oni trzy typy k.p:

a) parafialną

b) poddańczą

c) uczestniczącą.

Najbliższymi, rzeczywistymi odpowiednikami parafialnej kultury politycznej byłyby kultury polityczne prymitywnych plemion afrykańskich. Jednostki reprezentujące typ parafialny charakteryzują się całkowitym brakiem zainteresowania systemem politycznym, nie mają przy tym żadnej świadomości swojej roli w politycznych procesach, nie przypisują roli polityce w ich indywidualnym działaniu.

Orientacja parafiańska pociąga za sobą brak oczekiwanej zmiany zainicjowanej przez system polityczny, przy czym parafianizm nie oczekuje niczego od systemu politycznego. Społeczeństwa, ktrym właściwa jest parafiańska k.p., charakteryzują się brakiem wyspecjalizowanych rl politycznych. Przywdztwo, wodzostwo, władza szamańska są niewyraźnie określonymi, wzajemnie przeplatającymi się rolami polityczno-ekonom. i religijnymi. Dla członkw tych społeczeństw polityczne orientacje wobec tych rl nie są oddzielone od społecznych i religijnych orientacji.

Jednostki, grupy, czy też szersze zbiorowości reprezentujące poddańczą kulturę polityczną świadome są złożoności systemu politycznego. Zainteresowane są one nie tylko tym, co system polityczny im daje, lecz także tym, jak sami mogą w systemie uczestniczyć. Posiadają przy tym pewien zasb wiedzy na temat mechanizmw sprawowania władzy politycznej. Mogą rwnież występować u nich elementy ocen. Jednostki mogą bowiem być z owej władzy dumne, mogą jej nie lubić, mogą też uznawać daną władzę jako sprawiedliwą bądź niesprawiedliwą. Generalnie przeważa u nich jednak postawa podporządkowywania się decyzjom politycznym. Dla tego typu k.p. cechą znaczącą jest także brak większych ambicji bycia aktorem polit. Parafiański typ k.p. zdaje się być charakterystyczny dla społeczeństwa o kształtującym się dopiero systemie polit., bądź też dla systemw autokratycznych, gdzie procesy oddolne, jak rwnież możliwości działania politycznego są w znacznym stopniu ograniczone.

Uczestnicząca k.p. jest charakterystyczna dla społeczeństw o ukształtowanych i demokratycznych systemach politycznych. Obywatele są w niej czynnie zainteresowani nie tylko tym, co system polityczny im daje, lecz także tym, jak sami mogą w systemie uczestniczyć. Jednostki, ktrym właściwa jest uczestnicząca k.p., będą więc posiadały dość szerokie rozeznanie w zakresie dostępnych środkw i sposobw wpływania na politykę. Aktywny stosunek może się w szczeglności przejawiać w działaniach na rzecz utrwalenia lub zmiany poszczeglnych elementw systemu polit. - w zależności od ocen reprezentowanych przez daną jednostkę.

Na podkreślenie zasługuje związek k.p. społeczeństwa z jego instytucjonalną formą organizacji. Związek ten wyraża się w tym, że instytucje te tworzą zarwno system społeczny, jak i polityczny.

Dotychczasowe dyskusje nad problemem k.p. nie doprowadziły do usunięcia wszystkich zasadniczych kontrowersji, co do tego czym jest k.p. i jakie spełnia funkcje. Większość autorw skłania się jednak ku poglądowi, że:

a) k.p tworzy subiektywny wymiar polityki, na ktry składają się znaczące politycznie przekonania, postawy oraz wartości,

b) k.p jest elementem otoczenia systemu politycznego, połączonym z nim relacją sprzężenia zwrotnego oraz

c) stanowi czynnik integrujący wsplnotę polityczną.

W społeczeństwie rozwiniętym większość procesw kulturowo - politycznych odbywa się w ramach zinstytucjonalizowanych. Rodzina, szkoła, organizacje społeczno-polityczne, system przedstawicielstwa społecznego - oto formy organizowania społeczeństwa.

W zorganizowanym, rozwiniętym społeczeństwie, jakim jest Polska, niemożliwe jest oderwanie od uwarunkowań systemowych procesw kreujących kulturę polityczną i decydujących o jej poziomie.

Jak więc można ocenić polską kulturę polityczną?

Happeningi i zadymy chyba już na stałe wpisały się w naszą rzeczywistość. Wnoszą element żartu, zabawy i rozluźnienia do polityki, ale zarazem wzbudzają kontrowersje i niezmiennie wywołują dyskusje o granicy między ostrą dobrą zabawą a brakiem kultury, i to nie tylko politycznej... Minister obrzucony jajami, poseł spryskany śmierdzącym dezodorantem - oto sposoby manifestowania sprzeciwu przez młodzieżowe organizacje z prawej i lewej strony sceny politycznej.

Scena polityczna to miejsce, w ktrym niestety bardzo trudno utrzymać nerwy na wodzy. Dlatego politykom, nawet tym najbardziej ułożonym, zdarza się powiedzieć coś zupełnie niestosownego, obrazić swojego przeciwnika czy nawet przyszłego wyborcę.

W świecie wielkiej polityki trzeba nauczyć się trzymać swoje emocje na wodzy. Nie wszystkim to się jednak udaje.Przykadowe prace

Dobre obyczaje obowiązujące podczs posiłkw

Dobre obyczaje obowiązujące podczs posiłkw Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy DOBRE OBYCZAJE OBOWIĄZUJĄCE POD CZAS POSIŁKW. Anita Hankiewicz Pedagogika Opiekuńcza z Promocją Zdrowia Rok I 2006-2007 -1- Obyczajw ...

"Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, bo z tych kruszcw dla siebie serce wykuć muszę [...]" (L. Staff). Czy człowiek może być kowalem swojego

"Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, bo z tych kruszcw dla siebie serce wykuć muszę [...]" (L. Staff). Czy człowiek może być kowalem swojego WSTĘP. A. Znane przysłowie mwi, że każdy jest kowalem swojego losu. Mądrość ludowa każe wierzyć...

"Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi sie tylko sercem" czy zgadzasz sie z tym stwierdzeniem?

"Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi sie tylko sercem" czy zgadzasz sie z tym stwierdzeniem? Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko sercem tą ważną dla wszystkich ludzi, szczeglnie żyjących w naszych czasach myśl, przytoczył n...

Islam - geneza

Islam - geneza Jest sposb oczyszczenia wszystkich rzecz,ktry pozwala usunąć rdzę. Tym, co oszczędza serce, jezt wzywanie imienia Allaha." PLAN PRACY: 1) Historyczne korzenie. 2) Pieczęć prorokw. 3) Wędrwka, ktra doprowadza do zwycięstwa. ...

Rodzaje i gatunki literackie

Rodzaje i gatunki literackie Rodzaje literackie: Liryka, Epika, Dramat. Liryka: - osoba mwiąca to podmiot liryczny, - treść: osobiste uczucia, nastroje i refleksje autora, - forma wypowiedzi- monolog liryczny, - podział na zwrotki, - występowanie rymw i rżnorodnych środkw stylis...

Skład chemiczny komrki

Skład chemiczny komrki Skład chemiczny komrki 1.Pierwiastki chemiczne wchodzące w skład budowy komrki: - makroelementy - mikroelementy - ultraelementy Makroelementy: - stanowią 99% masy całego organizmu - są to pierwiastki, ktrych udział w suchej...

Rada Komisarzy Ludowych - program i realizacja

Rada Komisarzy Ludowych - program i realizacja Zwołany 7.11.1917r. II Oglnorosyjski Zjazd Rad Delegatw , całkowicie kontrolowany przez bolszewikw przedstawił do rozpatrzenia następującą sprawę: "W celu krajem aż do czasu zwołania Zgromadzenia Ustawodawczego, należy powoła...

Bezrobocie

Bezrobocie I. Definicja "bezrobocia". Na rynku pracy, czyli tam gdzie spotyka się popyt i podaż na pracę lub też potencjalni pracobiorcy z pracodawcami, można wyrżnić kilka grup osb. Przede wszystkim s to: aktywni i bierni zawodowo. Aktywni to ci, ktrzy pracuj lub pozostaj bezrobotni, za b...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry