• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kurs fil...

Nawigacja

Kurs filozoficzny na podstawie książki - Etyka (praca zaliczeniowa)Kurs filozoficzny na podstawie książki - Etyka (praca zaliczeniowa)
Książka pt. Etyka autorstwa P. Vardy i P. Grosh , jest jedną z najbardziej przystępnych książek dotyczących problemw filozoficznych. Jest ona napisana prostym, łatwym językiem. Przeznaczona jest dla ludzi, ktrzy nie zajmują się dyscypliną filozofii zawodowo, jest dla ludzi, ktrych ciekawią problemy filozoficzne i dla ktrych krtki kurs filozoficzny jest wystarczający.

Książka Etyka podzielona jest na dwie części; w pierwszej znajdują się zagadnienia dotyczące etyki teoretycznej, natomiast w drugiej zawarte są problemy etyki stosowanej.

Chciałbym pokrtce omwić każdą z tych części, bowiem pojawiają się w nich problemy godne uwagi i omwienia.

Etyka teoretyczna odnosi się do historii filozofii. Omwione są stanowiska wielkich teoretykw, ludzi, ktrzy SA znakomitymi myślicielami. Znajduje się wśrd nich Platon, Arystoteles, Kant i wielu innych. Nie będę omawiał każdego problemu z osobna, gdyż w ten sposb streściłbym całą książkę. W tejże pracy zajmę się problemami, ktre mnie najbardziej zainteresowały.

Jednym z nich jest prawda. Każdy zastanawiał się chociaż przez chwilę na czym polega fenomen prawdy. Dlaczego nie wolno kłamać i czemu prawda zawsze wyjdzie

na jaw. Z Etyki dowiedziałem się ważnej rzeczy; a mianowicie, że istnieją dwa podejścia do zagadnień prawdy:

- realizm zakłada, że prawda jest to zgodność zdania i stanu rzeczy. Polega to na tym, że realiści zakładają, że zdanie wszystkie łabędzie są białe jest albo prawdziwe albo fałszywe. Zdanie to było prawdziwe dopki nie odkryto, że istnieją czarne łabędzie. Realiści zatem zdają sobie sprawę, że mogą się mylić. Istotne jest to, iż o prawdziwości rozstrzyga ostatecznie nie to, co ludzie uważają za prawdziwe lub fałszywe, lecz niezależna od ludzkich czynw i opinii rzeczywista prawdziwość i fałszywość.

- konstruktywizm zakłada, że prawda rodzi się w granicach ludzkiej społeczności i jest konstruowana przez ludzi. To co jest prawdziwe lub fałszywe zależy także od kontekstu,

od konkretnych wzmianek historycznych. Istnieją dwa typy konstruktywizmu:

• konstruktywistyczni kreatywiści uważają, iż prawda jest względna

i kreatywna, tzn. nie ma absolutnych prawd moralnych, gdyż zależą

one od społeczności albo sposobu życia,

• konstruktywiści nie kreatywiści istnieje (powinien istnieć) zbir sądw moralnych, ktre uznane są za prawdziwe i obejmują swym zasięgiem wszystkie ludzkie wsplnoty.

Stanowiska te ukazują wachlarz odmiennych podejść w stosunku do problemu prawdy.

W codziennym życiu człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, że przyjmuje jedno z wyżej wymienionych podejść w odniesieniu do prawdy.

Innym problemem podjętym w książce Etyka jest utylitaryzm.

Utylitaryzm to teoria etyczna, ktra głosi - jak najwięcej szczęścia dla jak największej liczby osb. Teoria ta została sformułowana przez J. Benthama.

Wokł teorii utylitaryzmu toczył się wiele sporw, jednakże jest to koncepcja ciekawa,

choć rodząca wiele kontrowersji. J. Bentham zakładał, że dobre jest to, co przynosi

jak najwięcej przyjemności i najmniej blu. Ważny jest rachunek użyteczności, według ktrego ustalać należy wielkość efektu. Rachunek tenże ustala się według kryteriw; intensywność, długotrwałość, pewność, głębokość, odroczenie, bogactwo, czystość.

Koncepcja wydaje się być prosta i optymistyczna, lecz wprowadzając ją w życie

(np. na przykładzie podanym w książce) rodzi ona wiele rozterek moralnych.

Oprcz J. Benthama dla teorii utylitaryzmu wielką rolę odegrał także inny teoretyk

J. S. Miu.

J. S. Miu podejmował prby ścisłego zdefiniowania przyjemności. Rozrżnił jej dwa rodzaje: przyjemności niższe – związane z ciałem oraz przyjemności wyższe – związane z intelektem.

Te dwa rodzaje przyjemności są ze sobą ściśle związane, najpierw jednak należy zaspokoić przyjemności niższe a potem wyższe. Wyższe przyjemności mają wyższą rangę i prestiż

nad przyjemnościami niższymi.

J. S. Miu sformułował ten słynny cytat lepiej być niezadowolonym człowiekiem

niż zadowoloną świnią; lepiej być niezadowolonym Sokratesem niż zadowolonym głupkiem.

Istnieją dwa typy utylitaryzmu;

• utylitaryzm czynw,

• utylitaryzm zasad.

Pierwszy z nich zakłada, że metoda utylitarystyczna powinna wychodzić od konkretnych zachowań uważanych za moralne lub niemoralne i z nim dopiero wydobywać oglne zasady.

Zatem wywnioskować możemy, iż zwolennicy tej koncepcji najpierw działają a dopiero potem formułują reguły. Jeżeli jakieś działanie powoduje oglne szczęście, wwczas dana zasada zostaje tak sformułowana, aby zawrzeć w sobie dane zachowanie. Istotne jest to,

że ten rodzaj utylitaryzmu nigdy nie może zależeć od czegoś, co sami uważalibyśmy

za niedopuszczalne.

Utylitaryzm zasad natomiast najpierw chce nakreślić ramy oglnych norm i na ich podstawie dopiero orzekać, jakie konkretne postępki SA niedopuszczalne. Jest to więc przeciwieństwo utylitaryzmu czynw, gdyż od konkretnych zasad przechodzimy do czynw. Istotna

jest zatem reguła, ktra nie dopuszcza wyjątkw. Zwolennicy tego typu utylitaryzmu uważają, że dobrem moralnym jest trzymanie się reguł. Tak więc każdy czyn, ktry jest zgodny z regułą jest moralnie dobry, natomiast ten, ktry ją złamie jest moralnie zły. Utylitaryzm ten podkreśla powszechną rwność i przeciwstawia się sytuacjom, w ktrych interesy pewnych grup zyskuj ą pierwszeństwo nad interesami innych.

J. Bentham i J. S. Miu zaliczani są utylitaryzmu czynw. Zwolennikw tejże koncepcji nazywa się dentologistami, gdyż dobro lub zło czynu oceniają ze względu na cel, ktremu

jest podporządkowany.

Jak już wcześniej wspomniałem wokł utylitaryzmu toczy się wiele dyskusji. Jedni

są zwolennikami drudzy przeciwnikami tej koncepcji. Ja uważam, że szczęście jest ważne

w życiu człowieka i że należy o tym pamiętać, a utylitaryzm przypomina tym, ktrzy dawno

o szczęściu już zapomnieli.

Innym ciekawym problemem w pierwszej części książki jest etyka Buddyzmu .

Buddyzm jest to niesłychanie interesująca religia, ktrej założycielem jest Budda – syn władcy wielkiego państwa.

Opuścił on pałac i postanowił zostać ascetą. Stworzył system religijny, ktry zdobył sobie miliony wyznawcw. Buddyzm przeciwstawia jakimkolwiek rozważaniom metafizycznym. Nie interesowała go skończoność, czy wielkość świata, skupiał się raczej na problemach związanych z życiem człowieka. Akcentował osobistą odwagę i wytrwałość człowieka.

Był zwolennikiem filozofii środka; w życiu należy unikać rozwiązłości i samounicestwienia jako rozwiązań skrajnych. Podstawą nauki Buddy są Cztery Szlachetne Prawdy

i Ośmiostopniowa Ścieżka.

Cztery Szlachetne Prawdy są to zasady:

• Życie pełne jest cierpień,

• Egoistyczne żądze są źrdłem cierpień,

• Możliwe jest położenie kresu cierpieniom,

• Droga do wyzwolenia.

Ośmiostopniowa Ścieżka składa się z następujących zasad: właściwy pogląd, mowa, czyn, sposb istnienia, wysiłek, uwaga, koncentracja.

Analiza powyższych czynnikw dałaby nam cały wgląd na wartości religii buddyzmu. Jednak jest to materiał na osobny referat, dlatego nie będę się w nie zagłębiał.

Podsumowując warto wskazać na to, iż etyka buddyzmu przywiązuje ogromną wagę

do wytrwałości, cnoty, jest pragmatyczna, humanistyczna, autonomiczna – przyjmować

i stosować każdy musi ją indywidualnie. Ciekawa moim zdaniem w tej religii jest koncepcja humanitaryzmu, ktra w tym przypadku polega na wyeksponowaniu dobra naszych bliskich oraz odrzuceniu kultu bogw i uległego wobec nich posłuszeństwa. Aspekt ten stanowi całkowite przeciwieństwo np. chrześcijańskiej religii.

Druga część książki jest to etyka stosowana . Zawarte są w niej problemy, ktre dotyczą wspłczesnych ludzi. Dla mnie istotne było to, iż są to problemy, ktre nie tylko zrozumieć potrafią wielcy filozofowie, wykształceni ludzie, ale są to problemy dotykające codziennej, szarej rzeczywistości zwykłego człowieka.

Jednym z tych zagadnień omawianych w książce jest aborcja.

Aborcja jest wielkim problemem końca XX wieku i początku XXI wieku. Toczą się spory pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami, jest to problem, w ktrym trudno będzie dojść

do jakiegokolwiek porozumienia, kompromisu, czy ugody. Większość uczestnikw sporu

nie zdaje sobie sprawy, że u podłoża problemu tkwią filozoficzne przesłanki. Brzmią

one w sposb następujący:

1. Czy płd jest osobą, bądź potencjalną osobą?

2. Czy płodowi przysługują jakieś prawa, a jeśli tak, to jak się one mają do praw matki?

Spr toczy się o to, w jakim momencie za osobę należy uznać rozwijające się w łonie matki dziecko. Nie ma wyodrębnionego momentu granicznego w rozwoju płodu, co do ktrego uznaje się, że wcześniej jest on tylko związkiem tkanek.

W toku rozważań o moment kiedy rozwijający się płd staje się istotą ludzką włączają

się także dualiści. Dualizm zakłada, że człowiek składa się z dwch pierwiastkw, duszy

i ciała. A więc pojawia się pytanie kiedy ciało ludzkie zostaje obdarzone duszą? Na ten temat wypowiadali się wielcy filozofowie, np. św. Augustyn uważał, że płd zostaje uduchowiony w 46 dniu swego istnienia; według św. Tomasza dziewczynki dostają duszę w 90 dniu,

a chłopcy w 40 dniu swego istnienia. W XVII wieku Kościł Katolicki stwierdził, że dusza wstępuje w zarodek w chwili poczęcia. W związku z tym Kościł Katolicki opowiada

się przeciw aborcji. Zezwala na to w wypadkach wyjątkowych np. gdy zagrożone jest życie kobiety.

Ciekawa kwestią w całym tym sporze o aborcję jest konflikt praw. Sam po przeczytaniu

tej książki zastanawiałem się nad problemem czy trzeba respektować prawa nienarodzonego dziecka, a co z prawami świadomej kobiety?

Feministki uważają, że należy pozwolić decydować kobiecie, czy chce usunąć ciąże czy też nie. Dopuszczenie aborcji stałoby się więc aktem oswobodzenia kobiet ze zniewolenia ciała. Ważne jest żeby na sprawę aborcji patrzeć z punktu widzenia kobiety, bowiem to w jej ciele rozwija się dziecko i ma to związek z jej planami życiowymi. Nie należy jednak pomijać faktu tego, że nienarodzone dziecko ma ojca i on też powinien wyrazić swoje zdanie.

No i wreszcie nie narodzone dziecko – ono też ma prawo do życia.

Aborcja jest problemem niezwykle trudnym, bowiem dotyczy ona naszej moralności, a przede wszystkim sytuacji życiowej, w ktrej się znaleźliśmy.

Innym problemem poruszonym w książce są prawa zwierząt.

Jest to także temat bardzo drażliwy i budzący wiele kontrowersji. Jeżeli chodzi o prawa zwierząt to etyczna dyskusja rozwija się wokł:

1. hodowli i uboju zwierząt – dużo kontrowersji wzbudzają nie humanitarne warunki, w ktrych zwierzęta są przetrzymywane.

2. używanie zwierz At do eksperymentw medycznych – zwolennicy zwracają uwagę na to, iż eksperymenty są bolesne i przerażające dla zwierząt.

3. używanie zwierząt do używania kosmetykw, detergentw i innych

nie medycznych środkw.

4. hodowla i ubj zwierząt dla uzyskania futer – pod wpływem opinii publicznej ograniczane jest używanie na zamwienie futer pochodzenia zwierzęcego

do szycia ubrań.

5. sportowe polowanie na zwierzynę oraz hodowla i tresura zwierząt dla celw rozrywkowych.


Przykadowe prace

Obraz Soplicowa

Obraz Soplicowa Soplicowo to tradycyjny polski, szlachecki, dziewiętnastowieczny dworek, ktry stał się centrum wydarzeń dziejących się w Panu Tadeuszu. Jednocześnie Soplicowo stało się obrazem dzieciństwa Mickiewicza. Jest to oaza spokoju i polskości. W epopei cały ...

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj głwne kierunki literatury i kultury polskiego oświecenia. Określ ich europejskie źrdła.

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj głwne kierunki literatury i kultury polskiego oświecenia. Określ ich europejskie źrdła. a) Klasycyzm – za budowę logiczną konwencji artystyczne klasycyzmu uważany jest Kartezjusz – Rene Descortes (Dekar) – Rozpraw...

Etyczne działania i postawy ludzi prawych i dobrych na podstawie książki Tadeusza Kotarbińskiego Żyć zacnie

Etyczne działania i postawy ludzi prawych i dobrych na podstawie książki Tadeusza Kotarbińskiego Żyć zacnie …Co właściwie podoba nam się etycznie w postawie i działaniach ludzi odważnych , dobrych, prawych i sublimowanych? Czy nie za to szanujemy takich, że m...

Bogowie Grecji

Bogowie Grecji Apollo (gr. ??????? Apollon, zwany też ????? Phoibos "Jaśniejący") w mitologii greckiej syn Zeusa i Latony (Leto). Urodził się na wyspie Delos. Był bliźniaczym bratem Artemidy. Uważany za boga piękna, światła, słońca, życia, śmierci, muzyk...

Cechy państwa autorytarnego na przykładzie Polski po przewrocie majowym.

Cechy państwa autorytarnego na przykładzie Polski po przewrocie majowym. Autorytaryzm – antydemokratyczny system rządw. Władza w państwie autorytarnym jest skupiona w ręku jednego człowieka lub nielicznej grupy, odrzuca rwność między ludźmi, wolność oraz to...

Windows 98

Windows 98 Marcin Dybowski klasa II Pi Budowa i charakterystyka systemu Windows 98 1. System operacyjny – Windows Windows to oglna nazwa jednego z najbardziej znanych systemw operacyjnych przeznaczonych na komputery klasy IBM PC. To system operacyjny pełniący nadzr nad pracą wszystkich urucho...

Rżne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposb ich kreowania i funkcje

Rżne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposb ich kreowania i funkcje U schyłku 19. wieku w konwencji charakterystycznej dla Młodej Polski , pisze Jan Kasprowicz cykl czterech sonetw Krzak dzikiej rży w ciemnych smreczynach . Opisy liryczne poszczeglnych sonetw posiadają charakter i...

Streszczenie - chopw

Streszczenie - chopw Roz. 1 Pewnego jesiennego dnia stara Agata wyruszya na coroczn tuaczk. Przy polnej drodze spotkaa ks. dobrodzieja, ktry nadzorowa prac swego parobka. Wiosn i latem staruszka mieszkaa u swych krewnych Kbw, pomagajc im w gospodarce, ale kiedy zbliay si chody opuszczaa chat, by zwolni m...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry