• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kwasy, z...

Nawigacja

Kwasy, zasady, sole - wiadomości dla gimnzjum i nie tylkoKwasy, zasady, sole - wiadomości dla gimnzjum i nie tylko
Elektrolity – substancje, ktrych roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. kwasy, zasady, sole.

Nieelektrolity – substancje, ktrych roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego np. cukier, alkohol.

Dysocjacja elektrolityczna – rozpad elektrolitw na jony w wyniku oddziaływań między substancją rozpuszczoną, a rozpuszczalnikiem. Najczęściej ulegają związki o wiązaniu jonowym lub kowalencyjnym silnie polarnym. Działanie wody podczas tego procesu polega na uwalnianiu już istniejących jonw z sieci krystalicznej substancji o wiązaniu jonowym lub tworzeniu jonw z cząsteczek o wiązaniu silnie polarnym.Kwasy

Kwasy to związki chemiczne składające się z atomw wodoru i reszt kwasowych

Wzr oglny kwasw HnRn [ H – wodr, n – liczba atomw wodoru, R – reszta kwasowa, n – wartościowość R]

Ze względu na zawartość tlenu kwasy dzielimy na:- beztlenowe, otrzymuje się m.in. w procesie rozpuszczania w wodzie związku chemicznego, ktry otrzymuje się w wyniku syntezy wodoru z odpowiednim niemetalem np.:HCl – kwas solny (chlorowodorowy)

Właściwości : bezbarwna ciecz o max. stężeniu 36%. w stanie stężonym dymi na biało. ma właściwości żrące. zabarwia papierek wskaźnikowy na rżowo

Zastosowanie : farmaceutyczny, barwniki, cukierniczy, lutownictwo, chemiczne, tworzywa sztuczne, garbarstwo, włkienniczy.

Otrzymywanie:

1) H2 + Cl2 = 2HCl^ 2) HCl^ + H2O = HClcH2S – kwas siarkowodorowy

Właściwości: bezbarwna ciecz, o ostrym zapachu zgniłych jaj, trująca, łatwo rozpuszcza się w wodzie.

Zastosowanie: jako odczynnik chemiczny w laboratoriach.

Otrzymywanie:

1) H2 + S = HhS^ 2) H2S^ + H2O = H2Sc- tlenowe, można otrzymać w wyniku reakcji chemicznej odpowiedniego tlenku niemetalu z wodą np.:

H2SO4 – kwas siarkowy (VI)

Właściwości : ma 2x większą gęstość niż woda i zabarwia papierek wskaźnikowy na

czerwono.

Zastosowanie: materiały wybuchowe, akumulator, środki piorące, sztuczne włkna, petrochemiczny, nawozy sztuczne, kosmetyki, barwniki.

Otrzymywanie:

SO3 + H2O = H2SO4H2SO3 – kwas siarkowy (IV)

Właściwości: ciecz, bakteriobjcza, grzybobjcza, owadobjcza, niszczy rośliny, bieląca, trująca i silnie drażniącą błony śluzowe.

Zastosowanie: włkienniczy do bielenia, papierniczy.

Otrzymywanie:

SO2 + H2O = H2SO3HNO3 – kwas azotowy (V)

Właściwości : Bezbarwna ciecz dymiąca na brązowo, reagująca z białkiem, zabarwiając je na żłto. zabarwia papierek wskaźnikowy na rżowo.

Zastosowanie : lakiery, barwniki, materiały wybuchowe, leki, nawozy i tworzywa sztuczne.

Otrzymywanie:

1) 2N2 + 5O2 = 2N2O5 2) N2O5 + H2O = 2HNO3H2CO3 – kwas węglowy

Właściwości : słaby i nietrwały, łatwo się rozkłada na H2O i CO2.

Zastosowanie: produkcja napojw gazowanych.

Otrzymywanie:

1) C + O2 = CO2 2) CO2 + H2O = H2CO3H3PO4 – kwas fosforowy (V)

Właściwości: substancja stała o max. stężeniu 85%, bezbarwna, krystaliczna dobrze rozpuszczalna w wodzie, działa drażniąco na skrę i błony śluzowe, ale nie jest silnie żrąca.

Zastosowanie: nawozy sztuczne, preparaty farmaceutyczne, odrdzewiane metali.

Otrzymywanie:

1) P4 + 5O2 = P4O10 2) P4O10 + 6H2O = 4H3PO4H2SiO3 – kwas krzemowy, CH3CO2H – kwas octowy, H3BO3 – kwas borowy itp.Dysocjacja kwasw

Kwasy w roztworach wodnych dysocjują na kationy (+) wodorowe i aniony (-) reszt kwasowych.

Oglne rwnanie dysocjacji: HnRn + H2O = nH+ + Rn – np.:

HCl = H+ + Cl- , kwas solny pod wpływem H2O dysocjuje na kation wodorowy i anion chlorkowy.

H2S = 2H+ + S2 - , kwas siarkowodorowy pod wpływem H2O dysocjuje na 2 kationy wodorowe i anion siarczkowy.

H2SO4 = 2H+ + SO42 – , kwas siarkowy (VI) pod wpływem H2O dysocjuje na 2 kationy wodorowe i anion siarczanowy (VI).

HNO3 = H+ + NO3- , kwas azotowy (V) pod wpływem H2O dysocjuje na kation wodorowy i anion azotanowy (V)

H3PO4 = 3H+ + PO43 - , kwas fosforowy (V) pod wpływem H2O dysocjuje na 3 kationy wodorowe i anion fosforowy (V)

H2SO3 i H2CO3 nie ulegają dysocjacji ponieważ są nietrwałe.UWAGA!! Pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody!!Wodorotlenki ( zasady)

Wodorotlenki są związkami pierwiastkw (zwykle metali) i grupy wodorotlenowej.

Wzr oglny zasad: Men(OH)n [ Me – metal, OH – grupa wodorotlenowa lub hydroksylowa, n – ilość grup i wart. metalu]

Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie tworzą zasady, np.:

NaOH – zasada sodowa (wodorotlenek sodu)

Właściwości: substancja stała, biała, higroskopijna, rozpuszczalna w wodzie, żrąca, stężona to soda żrąca.

Zastosowanie: mydło i środki piorące, papieru, szkła, barwnikw, gumy, sztucznego jedwabiu.

Otrzymywanie:

metal + woda = wodorotlenek + wodr gaz 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2^

LUB

tlenek metalu + woda = zasada Na2O + H2O = 2NaOHKOH – zasada potasowa (wodorotlenek potasu)

Właściwości: substancja stała, biała, rozpuszcza się w wodzie przy czym daje dużo ciepła, silnie żrąca, higroskopijna.

Zastosowanie: mydło, suszenia i bielenie, odczynnik laboratoryjny, w litografii w procesie grawerowanie, do pochłaniania gazw np.: CO2 z powietrza.

Otrzymywanie:

2K + 2H2O = 2KOH + H2^

LUB

K2O + H2O = 2KOHCa(OH)2 – zasada wapniowa (wodorotlenek wapnia), Ba(OH)2 – zasada barowa (wodorotlenek baru),

Al(OH)3 – zasada glinowa (wodorotlenek glinu) ,Dysocjacja zasadZasady w roztworach wodnych dysocjują na kationy (+) metali i aniony (-) wodorotlenowe OH

Oglne rwnanie dysocjacji: Men(OH)n + H2O = Men+ + nOH-

NaOH = Na+ + OH- , zasada sodowa pod wpływem H2O dysocjuje na kation sodu i anion wodorotlenowy.

KOH = K+ + OH- , zasada potasowa pod wpływem H2O dysocjuje na kation potasu i anion wodorotlenowy.

Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH- , zasada wapniowa pod wpływem H2O dysocjuje na kation wapnia i 2 aniony wodorotlenowe.

Mg(OH)2 = Mg2+ + 2OH- , zasada magnezowa pod wpływem H2O dysocjuje na kation magnezu i 2 aniony wodorotlenowe

Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH- , zasada barowa pod wpływem H2O dysocjuje na kation baru i 2 aniony wodorotlenowe.

Sole

Są to związki chemiczne, ktrych cząsteczki zawierają atom (grupę atomw) metalu lub grupę amonową NH4 oraz resztę kwasową. Wzr oglny soli: MaRb [ M – metal, R – reszta kwasowa, a – liczba atomw metalu w cząsteczce soli (wartościowość reszty kwasowej), b – liczba reszty kwasowej w cząsteczce soli ( wartościowość metalu)]

SOLE KWASU

solnego siarkowego (VI) azotowego (V) fosforowego (V) węglowego

to

CHLORKI to

SIARCZANY (VI) to

AZOTANY (V) to

FOSFORANY (V) to

WĘGLANY

MoClo

Mo(SO4)o

Mo(NO3)o Mo(PO4)o Mo(CO3)oNajprostszy sposb ustalenia wzoru sumarycznego soli wynika ze wzoru oglnego soli i wymaga bezwzględnego stosowania reguły: liczba atomw M x wartościowość M = liczba R x wartościowość R.

Gdy wartościowość metalu i reszty kwasowej są identyczne to nic się na dole nie pisze, np.:

NaCl CaSO4 KNO3 AlPO4 AgCO3

CaCl2 Na2SO4 Mg(NO3)2 K3PO4 Pb(CO3)2REAKCJE OTRZYMYWANIA SOLI [ jest 16]:

1. METAL + KWAS ? SL + WODR^ , reakcja wypierania wodoru, nie ulęgają jej metale szlachetne i płmetale oraz kwas azotowy, np.:

zapis słowny: magnez + kwas siarkowy (VI) = siarczan (VI) magnezu + wodr^

zapis cząsteczkowy: Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2^

zapis jonowy: Mg + 2H+ + SO42- = Mg+ + SO42- + H2^

skrcony zapis jonowy: Mg + H2 = Mg+ + H2^2. ZASADA + KWAS ? SL + WODA , reakcja zobojętniania, np.:

zapis słowny: wodorotlenek magnezu + kwas fosforowy (V) = fosforan (V) magnezu + woda

zapis cząsteczkowy: 3Mg(OH)2 +2H3PO4 = Mg3 (PO4)2 + 6H2O

zapis jonowy: 3Mg2+ + 6OH- + 6H+ + 2PO43- = 3Mg2+ + PO43- + 6H2O

skrcony zapis jonowy: 6OH- + 6H+ = 6H2O3. TLENEK METALU + KWAS ? SL + WODA np.:

zapis słowny: tlenek glinu + kwas węglowy = węglan glinu + woda

zapis cząsteczkowy: Al2O3 + 3H2CO3 = Al2(CO3)3 + 3H2O4. SL + KWAS ? INNA SL + INNY KWAS , reakcja zachodzi tylko wtedy gdy powstaje sl trudno rozpuszczalna wodzie, np.:

zapis słowny: chlorek baru + kwas siarkowy (VI) = siarczan (VI) baru + kwas solny

zapis cząsteczkowy: BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

zapis jonowy: Ba2+ + 2Cl- + 2H+ + SO42- = BaSo4 + 2H+ + 2Cl-

skrcony zapis jonowy: Ba2+ + SO42- = BaSo45. SL 1 + ZASADA 1 ? SL 2 + ZASADA 2 , reakcja zachodzi tylko wtedy gdy powstaje sl trudno rozpuszczalna wodzie, np.:

zapis słowny: siarczan (VI) miedzi (II) + wodorotlenek sodu = siarczan (VI) sodu + wodorotlenek miedzi (II)

zapis cząsteczkowy: 2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2

zapis jonowy: 2Na+ + 2OH- + Cu2+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + Cu(OH)2

skrcony zapis jonowy: 2OH- + Cu2+ = Cu(OH)26. SL 1 + SL 2 ? SL 3 + SL 4 , reakcja zachodzi tylko wtedy gdy powstaje sl trudno rozpuszczalna wodzie, np.:

zapis słowny: węglan sodu + chlorek wapnia = chlorek sodu + węglan wapnia

zapis cząsteczkowy: Na2Co3 + CaCl = NaCl + CaCO37. WODOROTLENEK + TLENEK KWASOWY ? SL + WODA , np.:

zapis słowny: wodorotlenek wapnia + tlenek siarki (VI) = siarczan (VI) wapnia + woda

zapis cząsteczkowy: Ca(OH)2 + SO3 = CaSO4 + H2ODysocjacja soliSą sole nierozpuszczalne i rozpuszczalne, Sole rozpuszczalne w wodzie ulęgają dysocjacji jonowej pod wpływem cząsteczek wody na kationy (+) i aniony (-). Kationami są dodatnie jony metalu, wartość ich ładunku zależy od wartościowości metalu. Anionami są ujemne jony reszty kwasowej, wartość ich ładunku zależy od wartościowości reszty kwasowej.

Oglne rwnanie dysocjacji soli: MaRb ? aMb+ + bRa- , np.:

Al2(SO4)3 = 2Al3+ + 3SO42- , 1 cząsteczka siarczanu (VI) glinu pod wpływem H2O dysocjuje na 2 kationy glinu i 3 aniony siarczanowe (VI)


Przykadowe prace

Wikingowie starożytności

Wikingowie starożytności WIKINGOWIE STAROŻYTNOŚCI Za czasw cesarza Probusa (III w.n.e) frankijscy piraci wyruszyli z Azji Mniejszej, aby dotrzeć do swoich siedzib nad Morzem Płnocnym. Wyprawa ta odbiła się imperium głośnym echem, gdyż wiele lat pźniej ws...

Podatek od towarw i usług - VAT

Podatek od towarw i usług - VAT Wprowadzenie podatku od towarw i usług do polskiego systemu podatkowego stanowiło istotny etap reformy podatkw pośrednich. Do dnia 05.07.1993 r. obowiązywały w Polsce dwa odrębne podatki obrotowe, ktre odzwierciedlały zasadę nierwności podatko...

Zasady dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona I zasada dynamiki Newtona (bezwładności). spoczynek ciała lub ruch jednostajny prostoliniowy Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły wzajemnie się rwnoważą (wypadkowa tych sił = 0), to ciało al...

Jan Bytnar - charakterystyka.

Jan Bytnar - charakterystyka. Jednym z głwnych bohaterw opowieści A.K. K na Sz. Jest Jan Bytnar. Ur. się 6 maja 1921r. w Warszawie. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Ojciec chłopca był człowiekiem wykształconym i czynnie zaangażowanym w życie społeczne. Podobnie jak ...

Streszczenie - Sposnb na Alcybiadesa

Streszczenie - Sposnb na Alcybiadesa „Sposb na Alcybiadesa” Autor: Edmund Niziurski Wydanie XVI 1990rok Poznań Wydawnictwo: Poznańskie Postacie Głwni bohaterowie: Ciamciara, Pędzel, Zasępa, Słaby, profesor Misiak Role drugoplanowe: Szekspir, Dyr., &...

Recenzja I księgi Cerama "Bogowie, groby i uczeni"

Recenzja I księgi Cerama "Bogowie, groby i uczeni" Rozdział pierwszy: Prolog na ziemi klasycznej. W XVIII wieku z inicjatywy Marii Amali Krystynie, crce Augusta III saskiego, narzeczonej Karola Burbona (krla obojga Sycylii) rozpoczęto prace wykopaliskowe na terenie miasta Herculaneum, oraz Pompei. Kobiet&...

Podejście diagnostyczne i prognostyczne w rozwiązywaniu problemw z dziedziny organizacji i zarządzania

Podejście diagnostyczne i prognostyczne w rozwiązywaniu problemw z dziedziny organizacji i zarządzania Podejście diagnostyczne i prognostyczne w rozwiązywaniu problemw z dziedziny organizacji i zarządzania . Każde z tych podejść może mieć mieć charakter bardzi...

Agresja ZSRR na Finlandię. Zimna wojna.

Agresja ZSRR na Finlandię. Zimna wojna. "Wojna zimowa" Dnia 26 listopada 1939r. w rejonie karelskiej miejscowości granicznej Mainila dochodzi do poważnego i brzemiennego w skutkach incydentu granicznego. Według oficjalnej wersji rządu Z.S.R.R. żołnierze Armii Czerwonej zostali ostrze...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry