• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Leasing.

Nawigacja

Leasing.Leasing.
I. LEASINGDzisiaj chyba każdy zetknął się z pojęciem leasingu, do niedawna obco brzmiącym angielskim słowem zrozumiałym tylko przez nielicznych, dziś używanym powszechnie w szeroko pojętej działalności gospodarczej. Wiele osb nie do końca pojmuje na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej, krążą mity na temat leasingu i jego opłacalności , zagrożeń z nim związanych1. Dotychczasowa definicja leasingu określała go jako: leasing – to forma najmu lub dzierżawy ruchomych środkw trwałych lub nieruchomości, stwarzająca przedsiębiorstwu, ktre ją wykorzystuje, możliwość użytkowania określonych dbr bez konieczności ich nabycia. Natomiast w nowych przepisach kodeksu cywilnego, obowiązujących od 9 grudnia 2000 roku przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytkw przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, rwne co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.Leasing stanowi w państwach wysoko rozwiniętych powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego oraz metodę lansowania i kredytowania inwestycji. Wykorzystanie leasingu w Polsce wiąże się także z zachodzącymi procesami prywatyzacyjnymi, w szczeglności prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych.2. Rodzaje transakcji leasingowychIstnieje wiele odmian, ktre są powszechnie przyjmowane i stosowane, ale są też i takie, ktre powstały na bazie określonych systemw prawnych i tylko tam mają swoją rację bytu.a) ze względu na ilość podmiotw biorących udział w transakcji, przyjmuje się podział na leasing

- pośredni

- bezpośrednib) ze względu na charakter zobowiązań pomiędzy stronami umowy i finansową stroną umw przyjęto podział na leasing

- finansowy

- operacyjnyc) ze względu na rodzaj przedmiotu leasingu przyjęto podział na leasing

- dbr inwestycyjnych

- dbr konsumpcyjnych

- leasing ruchomości i nieruchomości.Leasing pośredni sprowadza się do włączenia pomiędzy leasingobiorcę a dostawcę podmiotu finansującego całość transakcji, tj. leasingodawcy, ktry nabywa na własny rachunek i następnie wynajmuje leasingobiorcy przedmiot leasingu. Istotą leasingu bezpośredniego jest zawarcie umowy bezpośrednio pomiędzy producentem a użytkownikiem bez udziału podmiotu finansującego. Tak więc oprcz ilości podmiotw rżnicujących leasing pośredni i bezpośredni, istotną przy takim podziale jest rwnież ilość stosunkw zobowiązaniowych powstałych na skutek podpisania umowy. W umowie leasingu pośredniego leasingodawca zobowiązuje się nabyć określone dobro (umowa kupna-sprzedaży lub dostawy ) i następnie wynająć je leasingobiorcy.W leasingu finansowym użytkownik korzysta z podmiotu leasingu w czasie zbliżonym do jego gospodarczej używalności. Opłaty czynszu pokrywają całość nakładw oraz zysk finansującego (leasingodawcy). Strony nie mogą wypowiedzieć umowy przed upływem czasu na jaki została zawarta. Ze względu na przyjętą zasadę całkowitej amortyzacji są to zwykle umowy średnio- lub długoterminowe (zwykle zawierane na okres 3-10 lat, w Polsce na ogł krtsze).Leasing finansowy w czystej postaci występuje w sytuacji, gdy leasingobiorca nie wlicza do opłat leasingowych opłat związanych z przedmiotem leasingu (podatki, ubezpieczenia, koszty utrzymania). Przy takim założeniu jest to zwykle umowa przewidująca całkowity zwrot kosztw i zysku finansującego w czasie trwania umowy.W przypadku, gdy wysokość opłat wnoszonych przez leasingobiorcę nie zwraca w pełni nakładw finansującego (leasing z częściowym zwrotem kosztw), w celu uzyskania zwrotu wyłożonego kapitału i osiągnięcia zysku konieczna jest sprzedaż rzeczy lub ponowne oddanie jej w leasing.

Leasing finansowy jest z reguły leasingiem pośrednim. Zwykle umowa taka zawiera klauzulę upoważniająca leasingobiorcę do zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Oczywiście jest to jedynie upoważnienie (możliwość), ktre nie obliguje leasingobiorcy do zakupu.Leasing operacyjny ( bieżący ) zakłada, że przedmiot leasingu może być i będzie używany przez wielu kolejnych leasingobiorcw. Z założenia są to umowy krtkoterminowe ( z reguły do 3 lat ). Wysokość opłat leasingowych nie amortyzuje w pełni nakładw finansowych poniesionych przez podmiot finansujący w czasie trwania jednej tylko umowy. Całkowita amortyzacja kosztw i uzyskanie planowanego zysku następuje dopiero w cyklu kolejnych umw, ktrych przedmiotem jest ta sama rzecz. Ponieważ koniecznym jest zachowanie właściwej wartości użytkowej przedmiotu, leasingodawca gwarantuje sobie w umowie możliwość szeroko pojętego nadzoru nad przedmiotem.Ważną cechą leasingu operacyjnego jest to, że właściciel (lessor) , ktry zna się dobrze na swoich urządzeniach komputery, samochody itp., zapewnia ich konserwację i naprawę oraz części zamienne, co bardzo ułatwia lesingobiorcy (lessees) ich eksploatację. Oczywiście ponoszone w związku z tym przez niego koszty stanowią część opłaty leasingowej.

Źrdło: Jzef Penc, Leksykon biznesu (AWP Placet)

Szczeglną postacią leasingu operacyjnego jest tzw. leasing mokry, w ktrym udostępniający zobowiązuje się do świadczenia usług dodatkowych. (Np. w przypadku leasingu samolotu zobowiązuje się do zapewnienia zaopatrzenia np. w paliwo). Leasing operacyjny występuje w formie leasingu suchego, jeśli udostępniający nie obciąża się żadnymi dodatkowymi świadczeniami.Ponieważ umowy leasingu operacyjnego zawierane są na krtkie okresy czasu oraz nie zakłada się w nich zwrotu całości kapitału w czasie trwania umowy, nie ma przeszkd, aby w umowie założyć możliwość odstąpienia od umowy przed upływem czasu jej trwania.Wymienić należy rwnież leasing podatkowy, występujący rwnież w prawie angielskim i amerykańskim, wiążący się z określonymi korzyściami podatkowymi dla stron umowy leasingu. Z punktu widzenia gospodarczego wykorzystania oraz charakterystyki prawnej, znaczenie ma podział leasingu na leasing ruchomości i nieruchomości. Ten ostatni, ze względu na wartość jego przedmiotu, rodzi potrzebę wielu specyficznych rozwiązań.Z uwagi na możliwość zawarcia przez strony w umowie rżnorodnych klauzul, wyrżniono leasing z opcją zakupu, przedłużenia kontraktu, zwrotu przedmiotu umowy.3) Warunki zawierania umw leasingowych:- okres leasingu auta: od 24 do 60 miesięcy

- wpłata początkowa: od 10% do 40% dla klientw EFL SA, od 20% do 45% dla pozostałych firm

- waluta umowy: PLN lub EUR

- nieograniczona wartość auta

- auta nowe i używane

- firma przedstawia jedynie dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON i NIP

- firma potwierdza podpisy pod umową leasingową na podstawie bankowej karty wzorw podpisw4) Rozwj leasingu w Polsce.System nakazowo-rozdzielczy nie sprzyjał rozwojowi gospodarki rynkowej, stąd też zarwno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym leasing aż do końca lat osiemdziesiątych nie odgrywał większej roli. Jeśli chodzi o obrt polski, to w omawianym okresie leasing stosowano głwnie ( oczywiście w skromnych rozmiarach) w budownictwie, w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego-montażowych i budowlanych, w odniesieniu do maszyn, urządzeń i aparatw używanych w tych przedsiębiorstwach. W stosunkach handlu zagranicznego przedmiotem leasingu były wtedy głwnie wyposażenia dla przemysłu tekstylnego, metalowego oraz przetwrstwa owocw, warzyw i drewna. Obecnie znaczenie leasingu znacznie wzrosło i ciągle się zwiększa.

5) Leasing międzynarodowyTransakcje leasingowe występują nie tylko w obrocie krajowym, ale i międzynarodowym, stąd też od wielu lat prowadzono prace nad ujednoliceniem regulacji leasingu międzynarodowego. Efektem tych prac prowadzonych przez Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego ( UNIDROIT ) w Rzymie był projekt konwencji o międzynarodowym leasingu finansowanym. Projekt ten (po pewnych zmianach i uzupełnieniach) został przyjęty na konferencji dyplomatycznej w Ottawie dnia 28 maja 1988 roku.

Polska nie jest stroną tej Konwencji, niemniej jednak zawarte w niej postanowienia oraz zasady, na ktrych się opiera i ktrymi hołduje, są niezwykle ważne dla międzynarodowych transakcji leasingowych.5) Zalety i wady leasingua) ZALETYwpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu

podatek VAT naliczany jest od poszczeglnych opłat leasingowych z osobna , przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy , jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej

leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskania środkw na inwestycje , np: kredytu bankowego

zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środkw kapitałowych przy użyciu nowego sprzętu

stwarza możliwość rozszerzania planowania wydatkw leasingobiorcy w przyszłych okresach , gdyż opłaty leasingowe są niezmienne przez cały okres trwania umowy .

leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego

leasing to możliwość pokrywania kosztw użytkowania urządzeń z bieżących przychodw firmy

możliwość skorzystania z rżnego rodzaju preferencji podatkowych , z zwłaszcza z ulg podatkowych związanych z posiadaniem środkw trwałych . Często leasingobiorca jest firmą , ktrej sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych związanych z nabyciem środkw trwałych i tylko poprzez leasing oraz uwzględnienie tych ulg w cenie leasingu ma możliwość ich skonsumowania . Taka możliwość powoduje , że efektywna cena leasingu może być niższa niż kredyt bankowy

pełna elastyczność umw leasingowych w zakresie sprzętu , czasu trwania , warunkw płatności i wynikających z tego możliwości dostosowania się do bardzo indywidualnych potrzeb leasingobiorcy

umożliwienie łatwiejsze niż w przypadku zakupu , wymiany środkw zużytych fizycznie lub przestarzałych z powodu postępu technicznego na nowe

możliwość uzyskania środkw produkcji o rżnym stopniu zużycia , w zależności od potrzeb i możliwości płatniczych leasingobiorcyb) WADYpozbawienie leasingobiorcy prawa własności przedmiotu leasingu , co zmniejsza jego prestiż i pozbawia go satysfakcji

stosunkowo wysoki koszt leasingu wynikający z konieczności pokrycia wszelkich kosztw leasingodawcy związanych z daną umową oraz zapewnienie odpowiedniej stopy zysku

formalne pozbawienie leasingobiorcy roszczenia do zysku z wartości przedmiotu leasingu , jaką reprezentuje on po zakończeniu umowy, mimo pokrycia pełnej wartości tego przedmiotu

ścisłe związanie się leasingobiorcy z leasingodawcą w czasie trwania umowy

pełne ponoszenie wszelkiego ryzyka przez leasingobiorcęoceniajcie czy się wam podoba !!!


Przykadowe prace

Der Herbst

Der Herbst Tage werden immer krzer und die Sonne scheint von Tag zu Tag schwcher. Starke Winde und Niederschlge bestimmen oft den Tag. Es ist kalt und die Dmmerung breitet sich fher aus. Morgens kommt es zur Nebelbildungen. Die Tagestemperaturen fallen biz zum null Grad. Herbst ist eine Jahreszeit fr Spaziergnge. In kalten Tage...

"Pianista" Szpilmana.

"Pianista" Szpilmana. Pianista to historia Władysława Szpilmana, znakomitego pianisty i kompozytora. Rozpoczyna się we wrześniu 1939 roku, gdy w Polskim Radiu 28-letni Szpilman gra pod bombami nokturn cis-moll Chopina. Po wkroczeniu do Warszawy Niemcy wprowadzają restrykcje wobec ludności żydow...

Inspiracje filozoficzne w poezji Młodej Polski

Inspiracje filozoficzne w poezji Młodej Polski Filozofię zdominowały trzy koncepcje filozoficzne, ktre, jak się pźniej okazało, miały ogromny wpływ na sposb myślenia ludzi, literaturę i sztukę, a nawet historię. Pierwsza koncepcja to schopenhaueryzm. Jej twr...

Koloniści Amerykańscy w walce o niepodległość

Koloniści Amerykańscy w walce o niepodległość 1. kolonie angielskie w Ameryce Płnocnej: - 1607 – Jamestown w Wirginii ; - Nowa Anglia ; płnoc – zaczęli osiedlać się Anglicy, głwnie prześladowani z Wielkiej Brytanii purytanie. - Pensylwania, Mar...

Leasing

Leasing Leasing stanowi formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu środkw inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności ich bezpośredniego zakupu. definicja umowy Umowa leasingu do niedawna była regulowana tylko częściowo przepisami ustaw...

Unia Europejska - pomysł na wsplną Europę. Jakie jest twoje stanowisko wobec integracji europejskiej.

Unia Europejska - pomysł na wsplną Europę. Jakie jest twoje stanowisko wobec integracji europejskiej. Integracja w/g definicji słownikowej to wytwarzanie całości z drobnych części. Proces integracji polega na kształtowaniu się wzajemnych powiązań jednostki, ktre prow...

Internet - Dobrodziejstwo, czy zagrożenie?

Internet - Dobrodziejstwo, czy zagrożenie? Internet odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, ktry porusza się, w tak bardzo skomputeryzowanym dzisiaj świecie. Trzeba jednak pamiętać, że może mieć też ujemny wpływ na ludzi. Powinniśmy umie...

Linux RedHat

Linux RedHat LINUX RED HAT Oglne informacje; Linux-to system oparty na nieśmiertelnym Unixie i z niego czerpie zalety. Jest wielozadaniowy może uruchamiać wiele procesw naraz wielodostępny umożliwia pracę wielu użytkownikw jednocześnie jest systemem zorientowanym ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry