• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Liberalizm

Nawigacja

LiberalizmLiberalizm
LIBERALIZM – początek to XVII w., jest wciąż obecny, liczy sobie ponad 350 lat, narodził się w Anglii i Irlandii; Liberalizm (z łaciny liberalis – dotyczący wolności, od liber – wolny),-powstała na przełomie XVII i XVIII w. ideologia społeczno-polityczna, u podstaw ktrej leżą: indywidualizm, nadrzędność jednostki nad społeczeństwem, wolność człowieka, prawo do zdobywania własności, swoboda działalności gospodarczej, ograniczenie roli państwa, prawa natury jako normy regulujące życie wszystkich ludzi, podział władz ze ścisłym wyodrębnieniem jej kompetencji, tj. stosowanie praw, rządzenie i wykonywanie sprawiedliwości.Termin liberalizm prawdopodobnie użył po raz pierwszy Napoleon Bonaparte w swojej odezwie wydanej po zamachu 18 Brumaire’a w 1799. Narodziny liberalizmu związane są z walką mieszczaństwa z absolutyzmem, kształtowaniem się kapitalizmu, umacnianiem idei suwerenności państwa, rozwojem oświeceniowego racjonalizmu. Za prekursorski, w dziedzinie formowania koncepcji liberalizm, uważa się dorobek intelektualny H. Grotiusa, T. Hobbesa oraz B. Spinozy.Szczeglne znaczenie dla rozwoju społeczno-polityczno myśli liberalnej przypisuje się angielskiemu filozofowi J. Locke`owi , a także dwm Francuzom Monteskiuszowi i J.J. Rousseau . Za twrcę teorii ekonom. liberalizmu uznawany jest A. Smith Okres rozkwitu liberalizmu przypadł na XIX w. (tzw. liberalizm triumfujący). Jego zasady wprowadzone zostały w USA i w większości państw europejskich. Najwybitniejszymi przedstawicielami liberalizmu byli m.in.: w Anglii J.S. Mill, we Francji A. de Tocqueville – zasłużeni zwłaszcza dla rozwoju idei liberalizmu demokrat. Na przełomie XIX i XX w. narodził się tzw. liberalizm socjalny, jako rezultat krytyki założeń klasycz. Lib. politycznego i ekonomi.Głwnym przedmiotem krytyki był leseferyzm, niedocenianie przez państwo problemw socjalnych i politycznych oraz przywiązywanie zbyt dużej wagi do wolności ekonomicznej jednostki. Idee leseferyzmu socjalnego stały się podstawą polityki interwencjonizmu państwowego i teorii państwa opiekuńczego. Na ich podstawie przeprowadzono w krajach Europy Zachodniej i w USA reformy społeczno-ekonomiczne obejmujące głwnie ustawodawstwo ubezpieczeniowe (wypadki przy pracy, chorobę, inwalidztwo itp.). Rwnież polityka Nowego Ładu realizowana od 1933 w USA przez prezydenta F.D. Roosevelta była praktycznym wyrazem tych reform, określanych jako koncepcja państwa dobrobytu.Po II wojnie światowej liberalizm podzielił się na dwa nurty: liberalno-demokratyczny, głoszący m.in. idee wolności i rwnouprawnienia wszystkich jednostek, demokratyzacji systemu politycznego, konkurencyjności partii politycznych, upowszechnienia bezpłatnej, laickiej oświaty, rozdziału Kościoła od państwa (rzecznikami byli K. Popper i H. Kelsen) oraz liberalizm konserwatywny lub neoliberalizm.


Przykadowe prace

Nataneal West "The Day of the Locust". Tod and Faye- comparison.

Nataneal West "The Day of the Locust". Tod and Faye- comparison. Nathaneal West is an important American novelist. He has specific point of view on American society and its behaviors. In the novel The Day of the Locust he describes the Hollywood dream world, and people who are trapped in that world trying to reach the goals th...

Charakterystyka porwnawcza Makbeta i Krla Edypa.

Charakterystyka porwnawcza Makbeta i Krla Edypa. ?Makbet? Makbet jest tytułowym bohaterem dzieła Szekspira. Był on wodzem wojsk oraz krewnym Dunkana. Jest postacią niezwykle dramatyczną. Na początku wykazywał się odwagą, honorem, walecznością, a także męsko"...

Charakterystyka głwnych etapw II Wojny Światowej.

Charakterystyka głwnych etapw II Wojny Światowej. II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europ...

Aleksander III Wielki - Opis osoby , podboje

Aleksander III Wielki - Opis osoby , podboje Aleksander III Wielki (356-323 r. p.n.e.) Był najstarszym synem Filipa II oraz Olimpias .Pochodził z Krlewskiego rodu gdyż jego rodzice władali Macedonią. Początkowo był wychowywany przez Leonidasa krewnego jego matki. Kładł on nacisk Na ...

Imiesłowy - ściąga

Imiesłowy - ściąga Imiesłw to nieosobowa forma czasownika. Wyrżniamy dwa rodzaje imiesłoww: przymiotnikowe i przysłwkowe. Imiesłowy przytmiotnikowe Odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje. -czynne-> zakończone na: -ący, -ąca, -...

Rewolucja na Kubie i kryzys karaibski

Rewolucja na Kubie i kryzys karaibski Już od wyzwolenia Kuby spod zależności hiszpańskiej pod koniec XIX wieku, Kuba stanowiła istotny element polityki amerykańskiej w rejonie Karaibw. W 1952 roku, po przewrocie wojskowym władze na wyspie przejął kolejny dyktator gen. Fulgencio Bat...

Poezja polska wobec września i okupacji.

Poezja polska wobec września i okupacji. 1. Krzysztof Kamil Baczyński. - "Wybr" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. Deklaracja postawy czynnej, poczucie patriotycznego obowiązku. Sam Baczyński nie był człowiek...

Historia teatru antycznego

Historia teatru antycznego Teatr grecki jest praojcem wszystkich teatrw nowożytnych. Grecja była pierwszym krajem europejskim, w ktrym przedstawienia dramatyczne wzniosły się do poziomu sztuki. Greccy dramatopisarze należą do najznakomitszych mistrzw, jakich zna teatr całego świata. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry