• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Luterani...

Nawigacja

Luteranizm, kalwinizm, anglikanizmLuteranizm, kalwinizm, anglikanizm
Marcin Luter

ur. 10 listopada 1483 w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 w Eisleben

niemiecki reformator religijny, teoretyk i twrca reformacji, mnich augustiański, doktor teologii. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustw, w ktrych odrzucał możliwość kupienia łaski bożej. Pomimo, że nie brał czynnego udziału w wystąpieniach religijnych i społeczno-politycznych, a jedynie pisał polemiki i katechezy, skupił wokł swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego. Przełożył Biblię na język niemiecki

Podstawę jego nauki stanowią cztery hasła: jedynie pismo, jedynie Chrystus, jedynie łaska i jedynie słowo.

Luteranizm doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku (za datę jego rozpoczęcia uważa się rok 1517). Stanowi jeden z nurtw protestantyzmu i ewangelicyzmu.

Głwne zasady Luteranizmu:

Odrzucenie dogmatw ustanowionych przez sobory i papieży z wyjątkiem wnioskw czterech pierwszych soborw powszechnych; tylko Pismo Święte jest źrdłem objawienia (zasada sola scriptura).

Głową Kościoła nie jest papież, ale Jezus Chrystus, będący jedynym pośrednikiem w zbawieniu (sola Christus).

Dla zbawienia najważniejszy jest wewnętrzny akt wiary (sola fide). Wiara jest ufnością wobec Boga i posłuszeństwem jego woli, a dopiero owocem wiary są dobre uczynki.

Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski usprawiedliwiającej (sola gratia).

Sakramenty są "znakami i świadectwami woli Bożej". Uznawane są jedynie dwa: Chrzest i Komunia św., podawana pod dwiema postaciami. Obecność Chrystusa w eucharystii jest rozumiana jako konsubstancjacja (wspłistnienie).

Matkę Jezusa jako "błogosławioną między niewiastami" otaczają szacunkiem, lecz od tego szacunku daleko jest do czci, jaka należy się jedynie Bogu. Luteranie odrzucają kult świętych - modlić wolno się tylko do trjjedynego Boga. Pobożność ewangelicka opiera się głwnie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, na szczerej modlitwie, przykładnym życiu rodzinnym i sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązkw.

Luteranie praktykują spowiedź oglną, ale uznają rwnież spowiedź indywidualną.

Duchowni - księża przewodniczą obrzędom i organizują je. Nie obowiązuje ich celibat. Ksiądz nie jest kapłanem, gdyż luteranie uznają kapłaństwo powszechne ochrzczonych.

Jan Kalwin

ur. 10 lipca 1509 w Noyon, zm. 27 maja 1564 w Genewie) – jeden z najważniejszych reformatorw chrześcijaństwa, nazywany czasem "drugim patriarchą reformacji", obok Marcina Lutra. Młodszy od Lutra o 25 lat, był znacznie bardziej radykalny w swoich poglądach.

Twrca doktryny religijnej kalwinizmu, przyjętej przez kościoły ewangelicko-reformowane, opierającej się na predestynacji, symbolicznej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii i surowych regułach życia.

Kalwin był rwnież uzdolnionym organizatorem - twrcą "prezbiterialnego" systemu rządw, ktry wywarł duży wpływ na teorię państwa demokratycznego. Dzieło Kalwina Institutio Religionis Christianae zaliczane jest do najważniejszych w historii.

Kalwinizm

to jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Kalwinizm zaliczany jest do ewangelicyzmu historycznego tj. wyznań wywodzących się wprost z reformacji.

Kalwinizm wywodzi się z reformacji szwajcarskiej, ktrego działaczem był m.in. Huldrych Zwingli. Ostateczną postać nadał jej Jan Kalwin. Kalwinizm odegrał znaczną rolę w formowaniu się wielu ruchw protestanckich: purytanw, hugenotw, anabaptystw, szkockich prezbiterian. Obecnie stanowi dominujące wyznanie w Holandii, Szkocji, oraz wielu kantonach Szwajcarii. Ponadto najwięcej osb wyznaje kalwinizm w Republice Południowej Afryki, Niemczech i w USA. W Polsce liczy około 3000 wyznawcw.

Głwne zasady kalwinizmu

surowe wskazania etyczne

symboliczne sakramenty chrztu i komuni św. (w eucharystii nie ma transsubstancjacji (tylko duchowa obecność Chrystusa))

luźno powiązane wsplnoty wiernych

zakaz umieszczania w kościele obrazw i rzeźb (bezwzględny ikonoklazm)

kult Biblii

powszechne kapłaństwo wszystkich wiernych (brak wydzielonego, hierarchicznego duchowieństwa).

zbawienie jest ograniczone, tzn. Jezus umarł nie dla zbawienia wszystkich ludzi, lecz tylko tych wybranych przez Boga

bezwarunkowa predestynacja

niezależność od państwa (rżnica np. z luteranizmem)

odrzucenie wolnej woli człowieka (łaski Boga raz danej nie można stracić, ani z własnej woli odrzucić)

akcentowanie wszechmocy Boga i nicości człowieka, "skażonego" przez grzech pierworodny

podkreślanie roli wiary ("religia wiary") w opozycji do innych tzw. "religii uczynkw" (np. katolicyzmu)

Henryk VIII Tudor (urodzony 28 czerwca 1491 w Greenwich – zmarł 28 stycznia 1547 w Londynie), – krl Anglii od 22 kwietnia 1509 do końca życia, lord Irlandii w latach 1494-1542, następnie krl Irlandii 1542-1547. Drugi monarcha z dynastii Tudorw (po swoim ojcu, Henryku VII). Słynny z powodu swoich sześciu żon oraz jako monarcha o najbardziej, spośrd angielskich władcw, nieskrępowanej władzy. Brak męskiego potomka w małżeństwie z Katarzyną Aragońską spowodował wystąpienie o rozwd, ktre spotkało się z odmową, co skłoniło krla do zerwania z papiestwem. W 1534 r. za zgodą parlamentu i prymasa Anglii Tomasza Cranmera ogłoszono niezależność Kościoła Anglii od Rzymu. Akt supremacyjny ogłosił krla Anglii "jedyną i najważniejszą głową na Ziemi Kościoła anglikańskiego". Papież Klemens VII ekskomunikował krla, ale większa część społeczeństwa angielskiego, w tym episkopat i kler, poparła reformy i uznała krla za zwierzchnika Kościoła. Nieliczni przeciwnicy, w tym kanclerz Anglii i wybitny filozof Tomasz Morus (pźniej kanonizowany) zostali ścięci

Anglikanizm - odłam chrześcijaństwa, ktry powstał w Anglii w XVI wieku. Anglikanizm w części wywodzi się z tradycji protestanckiej, jednak w dużym stopniu zachował teologiczną więź z katolicyzmem

Głwne zasady anglikanizmu:

Źrdłem objawienia jest Biblia, interpretowana w oparciu o Tradycję, przy prymacie Biblii. Uznano dogmaty trzech pierwszych soborw ekumenicznych.

Uznano, że Jezus Chrystus jest obecny w eucharystii w sposb symboliczny.

Uznano zasadę usprawiedliwienia przez wiarę oraz przeznaczenia (predestynacji) do zbawienia, kładąc nacisk na: pracę człowieka, wolną wolę i łaskę Bożą.

Odrzucono wiarę w czyściec, kult świętych i relikwi.

Odrzucono zwierzchnictwo papieża.

Zachowano hierarchiczny (episkopalny) ustrj Kościoła z nienaruszoną sukcesją apostolską. Wyznaczanie biskupw jest przywilejem krla.

Udzielanie sakramentw, kaznodziejstwo i odprawianie nabożeństw zastrzeżono dla duchownych wyświęcanych przez biskupw.

Odrzucono celibat.Za panowania Gustawa I Wazy szerzące sie od lat 20. XVI w. wśrd szwedzkich mieszczan i szlachty idee reformacji spowodowaly stopniowe przyjecie przez Sz. luteranizmu. Nowe prady religijne wplyney na znaczne ozywienie intelektualne m.in. sa z nim zwiazane poczatki piśmiennictwa w jezyku szwedzkim. Uchwalona 1527 sekularyzacja wiekszosci dobr kościelnych zasilila skarb krla, ulatwiajac monarchii finansowe uniezależnienie sie od hanzeatyckiej Lubeki i uzyskanie przewagi nad możnymi.


Przykadowe prace

Samotność

Samotność Samotność ... cż po ludziach . Refleksje na temat samotności. Samotność zawsze towarzyszy ludziom wielkim. Buntownicy, nieprzeciętni, samotni. Tragizm i samotność – wpisane są w ludzkie życie. Samotność – indy...

Biografia - Stefan Żeromski.

Biografia - Stefan Żeromski. ŻYCIE I TWRCZOŚĆSTEFANA ŻEROMSKIEGO Urodzony 1 listopada 1864 roku w Strawczynie jako syn podupadłego szlachcica, dzieciństwo spędził na wsi kieleckiej, z ktrą połączyły go na całe życie najserdeczniejsze więzy. Ro...

La cuisine francaise

La cuisine francaise Jeden z francuzw powiedział kiedyś, że "Le munu est l'expression de l'idee francaise de civilisation a table. Il trahit un besoin d'ordre et de duree.", czyli menu wyraża francuską myśl cywilizacji przy stole i zdradza potrzebę porządku i trwałośc...

II wojna światowa i jej skutki

II wojna światowa i jej skutki SPIS TREŚCI 1. Ekonomiczne przesłanki wybuchu wojny i jej charakter............str. 3 2. Gospodarka wojenna...................................................................str. 7 3. Straty i zniszczenia wojenne.......................................................

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa Pożary wybuchają najczęściej tam, gdzie dochodzi do posługiwania się otwartym ogniem w miejscach, w ktrych znajdują się przedmioty łatwo palne (czyli praktycznie we wnętrzu każdego budynku oraz w pobliżu zabudowań drewnianych lub obok...

Słońce nasza najbliższa gwiazda

Słońce nasza najbliższa gwiazda Podstawowe Informacje Klasyfikacja:Gwiazda(typG2V) Średnicarwnikowa: 1.392.000km Średnicapołudnikowa: 1.392.000km Temperaturamax: 6.000C Temperaturamin.: 3.870C Temperaturajądra: 15mlnC Masa(Ziemia=1): 332.950 Gęstość(...

Opieka nad chorymi i poszkodowanymi

Opieka nad chorymi i poszkodowanymi Wiele jest sytuacji w, przez ktre jesteśmy zmuszeni do pozostania w łżku przez dłuższy okres czasu. Może być to spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, przewlekłą chorobą itp. W czasie opieki nad chorymi zachowujemy pewne standardy z...

Analiza Transakcyjna

Analiza Transakcyjna Omawianie Analizy Transakcyjnej zacznę od wyjaśnienia pojęcia interakcji społecznej, jest to wzajemne oddziaływanie na siebie dwch lub więcej jednostek, oddziaływanie grup albo jednostki i grupy, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Je...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry