• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Mał&...

Nawigacja

Małżeństwo Emilii i Benedykta Korczyńskich – poddaj szczegółowej analizie przyczyny nieporozumień w dojrzałym okresie istnienia tego związku.Małżeństwo Emilii i Benedykta Korczyńskich – poddaj szczegółowej analizie przyczyny nieporozumień w dojrzałym okresie istnienia tego związku.
Powieść Elizy Orzeszkowej pt. Nad Niemnem, to niezwykłe dzieło literatury pozytywistycznej, w którym autorka położyła ogromny nacisk na wzajemne relacje uczuciowe pomiędzy bohaterami utworu. Wystarczy tu jedynie przytoczyć fakt, iż książka miała początkowo nosić tytuł Mezalians, jednoznacznie w ten sposób sugerując, przeplatający się przez cały utwór wątek główny. Istotnym, miłosnym elementem Nad Niemnem jest również historia małżeństwa dwojga ważnych bohaterów powieści – Emilii i Benedykta Korczyńskich.Obie te postacie poznajemy już na początku utworu, i już wtedy uważny czytelnik zauważyć może pewne niezgodności występujące pomiędzy małżonkami. Benedykt to człowiek zapracowany, który posiada stosowne wykształcenie i dba o odziedziczony majątek jak nikt w okolicy. Wartością szczególnie dla niego ważną jest ziemia, którą szanuje ponad wszystkie ziemskie dobra. Czuje na sobie obowiązek bronienia ojczystej ziemi przed zakusami obcych, co doprowadza do wszczynania procesów sądowych nawet za błahe sprawy. Pracę przy utrzymaniu majątku, uważa za równą z walką zbrojną, jako skuteczny element przeciwstawiania się zaborcy.

Jego całkowitą przeciwnością jest żona Emilia. Zafascynowana modą zagraniczną, próbuje w różny sposób odciąć się od niemal chłopskiego stylu życia męża, uważa się bowiem za damę o wysokiej pozycji społecznej. W ten sposób kreuje swój własny świat, z którego nie chce się wydostać, tworząc nieprzebytą barierę w postaci wymyślonych przez siebie, bądź autentycznie urojonych chorób – głównie o podłoży nerwicowym. Odkąd wyszła za Benedykta, jej szacunek do współmałżonka staje się coraz mniejszy, głównie za sprawą jego sposobu bycia, które w porównaniu z życiem opisanym w ulubionej lekturze Emilii – francuskich romansach – wydaje się być po prostu prostactwem.Różnice pomiędzy obiema połówkami zdają się pogłębiać w miarę postępowania akcji utworu. Dobitnie o tym może świadczyć ich rozmowa, ulokowana przez Orzeszkową w trzecim rozdziale pierwszego tomu powieści. Dochodzi tam do nieprzyjemnej kłótni, kulminacji wszystkich pretensji i żalów, narosłych przez lata koegzystencji. Emilia zdaje się wówczas zrozumieć swój życiowy błąd, jakim było wyjście za Benedykta. Przyznaje, że tak ważną decyzję oparła głównie na chwilowym zauroczeniu wysokim i przystojnym mężczyzną, który z biegiem lat nabrał cech bliższych zwykłemu człowiekowi, niż li amantowi wprost z francuskich romansów. Także Benedykt nie pozostaje w owej grze słów dłużny przyznając, iż jeszcze przed ślubem zdawał sobie sprawę, z niemal całkowitego niedopasowania narzeczonych, co jednak w młodzieńczym życiu było dla niego wartością drugorzędną, przegrywającą rywalizację ze świadomością swej ogromnej atrakcyjności dla ładnej panienki z dobrego domu. Od samego początku istnienia tego związku nie był on bowiem w stanie zaspokoić duchowych potrzeb Emilii, której światowość pozostawała w nieustannym konflikcie z zaściankowym życiem Benedykta - zwolennika kultu pracy. Jednakże mimo nieustannych komentarzy, odnośnie swojego zachowania, to właśnie mężczyzna starał się w większym stopniu dążyć do pojednania z niegdyś ukochaną kobietą. Niestety wszystkie próby, podejmowane czy z jednej, czy z drugiej strony, są przez autorkę z góry skazane na niepowodzenia, będące wynikiem ogromnego kontrastu wewnątrz małżeńskiego.Uważam, iż Eliza Orzeszkowa wprowadziła w swym dziele wątek dwojga skłóconych małżonków nie tylko po to by ukazać realia XIX-wiecznego świata dworskiego oraz urzeczywistnić powieść, ale również żeby pokazać kontrast pomiędzy osobami próbującymi w jakikolwiek sposób działać na rzecz polepszenia bytu w zaborczej rzeczywistości, a tymi – jak Emilia – które zafascynowane Zachodem, żyły we własnym półświatku, nie będąc jednocześnie zbytnio zainteresowanym sytuacją własnej Ojczyzny. W świadomości ludzkiej istnieją bowiem wartości, przekonania i przyzwyczajenia wyniesione z domu rodzinnego i środowiska, które dla każdego z nas są tymi podstawowymi – jedynymi, na których opiera własny świat i kształtuje swoją osobowość i ideologie. Kiedy jednak spotkają się dwie osoby o przekonaniach skrajnie różnych, to choćby pracowali nad tym latami, tworząc ze sobą związek najbliższy z możliwych, ich starania nie zawsze mogą przynieść oczekiwane rezultaty, tak jak to było w przypadku Emilii i Benedykta.


Przykładowe prace

Lubenia.

Lubenia. Moja wieś wczoraj i dziś . Lubenia , wieś powiat rzeszowski, nad potokiem Lubenia, wpadającym z prawego brzegu do Wisłoka, 230 m n.p.m.. Od zachodu otaczają wieś lasy, u których granic znajduje się po kilka chat mających nazwy (idąc od północy ku połudn...

Porównanie postaci Matki Boskiej przedstawionej w Bogurodzicy z jej postacią obecną w Lamencie Świętokrzyskim

Porównanie postaci Matki Boskiej przedstawionej w Bogurodzicy z jej postacią obecną w Lamencie Świętokrzyskim Średniowieczny teocentryzm sprawiał, że sztuka(w tym literatura) zazwyczaj podejmowała tematy religijne.Poeci owej epoki czynili bohaterami swoich utworów świętych oraz r...

Polskie państwo podziemne w okresie wojny i okupacji - edukacja i kultura.

Polskie państwo podziemne w okresie wojny i okupacji - edukacja i kultura. Pod datą 1 września 1939 roku Maria Dąbrowska zamieściła w swoim dzienniku zapis: O piątej rano zaczęła się wojna. Przy najcudniejszym poranku spadły na Warszawę pierwsze bomby. Druga wojna &#...

Problem zła, śmierci i grzechu w hymnie "Dies irae" Kasprowicza

Problem zła, śmierci i grzechu w hymnie "Dies irae" Kasprowicza Wszystkie religie świata zakładają istnienie zła oraz grzechu popełnianego przez człowieka. We wszystkich, jak pisze ks. Marian Rusecki1, zasady moralne pochodzić miałyby od Istoty Najwyższej i miały...

Test z rachunkowości

Test z rachunkowości ? Usystematyzowane dwustronne, wartościowe zestawienie składników majątku i źródeł jego pochodzenia ustalone dla podmiotu gospodarczego na określony dzień, to: a) bilans, ? Przy ustalaniu wyniku finansowego jednostki uwzględniamy zapisy na kontach: a) wynikowyc...

Making finance work - question

Making finance work - question 1. Explain the nature of budgets and their use in the long-term planning and strategy of an organisation. Draw an overview diagram of the budgeting process and of budgets drawn-up by an organisation and explain how individual budgets interact with one another. Explain the different approa...

Metody i techniki badań socjologicznych

Metody i techniki badań socjologicznych Charakterystyczne dla badań socjologicznych jest poszukiwanie, formułowanie i uogólnianie praw zjawisk zachodzących pomiędzy ludźmi, badanie struktur, czyli praw wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach, praw przyporząd...

Polityka zagraniczna RP w I połowie XVII w – wojny z sąsiadami

Polityka zagraniczna RP w I połowie XVII w – wojny z sąsiadami WOJNY ZE SZWECJĄ 1600 ogłoszenie inkorporacji szwedzkich Inflant do RP Zygmunt III został zdetronizowany przez szwedzki parlament. Wówczas ogłosił inkorporację Inflant. 1601 zajęcie polskich Inflant przez Szwecj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry