• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Makroeko...

Nawigacja

Makroekonomia (ściąga)Makroekonomia (ściąga)
MAKROEKONOMIA – bada duże agregaty takie jak popyt globalny gospodarstw domowych na dobra lub globalne wydatki przedsiębiorstw na maszyny i budowle (dochd narodowy, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, zasb kapitału, budżet państwa, kapitałochłonność) Zajmuje się ona głownie powiązaniami miedzy rżnymi częściami gospodarki. Opiera się na uproszczeniach mających na celu zwiększenie operacyjności analizy. Zajmuje się badaniem sposobu działania gospodarki jako całości. Natomiast

MIKROEKONOMIA znakomicie przybliża szczegły. Najważniejsze jest w niej szczegłowe zrozumienie zasad działania konkretnych rynkw. Funkcja POZNAWCZA – dostarczanie wiedzy o zjawiskach i procesach gospodarczych o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich przyczynach i skutkach. Funkcja APLIKACYJNA – formułuje wskazwki pod adresem polityki gospodarczej, starając się określic skuteczne sposoby oddziaływania rządu na procesy gospodarcze.

CELE gospodarki rynkowej: - stosowny wzrost gospodarczy - pełne zatrudnienie - stabilizacja cen - rwnowaga handlu zagranicznego - wyrwnany podział dochodw AGREGACJA – łączenie danych dotyczacych szczebla mikro. co pozwala uzyskac informacje o kształtowaniu się zjawiska na szczeblu makroekonomicznym. - jednostki naturalne - wartościowo ( ceny bieżące, ceny stałe) ZASOBY – przedstawiają pewne wielkości ekonomiczne na określony dzien np. na koniec roku, kwartału, miesiąca. (zapasy przedstawiane na koniec roku wynoszą tyle i tyle) STRUMIENIE- przedstawiają pewne wielkości ekonomiczne w danym okresie czasu np. w ciagu roku, kwartału, miesiąca. (produkcja, amortyzacja, sprzedaż) . Strumienie korygują wartość zasobw.

RUCH OKRĘŻNY PŁATNOŚCI – jest to proces w ktrym gospodarstwa domowe dostarczaja usługi posiadanych czynnikw produkcji przedsiębiorstwom ktre wykorzystują je do wytwarzania dbr i usług. Przedsiębiorstwa wypłacają dochody za wykorzystanie czynnikw prod. gospodarstwom domowym, ktre z kolei wydają zarobione pieniądze na zakup dbr i usług wytworzonych przez przedsiębiorstwa. Istnieja 3 sposoby mierzenia skali działalności gospodarczej: 1. Wartość wytworzonych dbr 2. poziom dochodw czynnikw produkcji ktry reprezentuje wartość dostarczonych przez nie usług. 3. Wartośc wydatkw na dobra i usługi.

ODPŁYWY z ruchu okrężnego - są to te części wypłat przedsiębiorstw na rzecz gosp. domowych ktre nie powracają automatycznie do przeds. jako wydatki gosp. domowych na produkty przedsiębiorstw. Odpływami są oszczędności i podatki pomniejszone o subsydia. DOPŁYW do ruchu okrężnego – są to te źrdła przychodw przeds ktre nie pochodzą z wydatkw gospodarstw domowych. Źrdłami dopływw są wydatki przedsiębiorstw na inwestycje , wydatki państwa na dobra i usługi oraz eksport netto. Suma odpływw musi być rwna sumie przypływw.

MODEL - jest to świadome uproszczenie rzeczywistości, dzieki ktremu możemy wyodrębnić kluczowe elementy problemu i myśleć o nich w uporządkowany sposb.

INFLACJA – to brak rwnowagi na rynku pieniężnym. Masa pieniędzy jest wieksza od popytu na pieniądz. Pieniądz traci siłe nabywczą. To proces ciągłego wzrostu oglnego poziomu cen rynkowych w danym okresie czasu (dekady kwartalne,typowym okresem jest rok), najczęściej spowodowany tym, że globalny popyt w gospodarce przewyższa podaż. Inflację należy mierzyć przeciętną stopą wzrostu cen. Przyczyny inflacji: - stosunki pieniężno-kredytowe (niedostosowanie emisji pieniądza i kreacji kredytu do realnych procesw gospodarczych, nieprzestrzeganie dyscypliny finansowej przez przedsiębiorstwa, miękkie kredytowanie) - niedostatki polityki lokacyjnej ( nieodpowiadajaca realiom rynkowym polityka cen, nadmiernie styczna polityka państwa, uleganie nadmiernym roszczeniom związkw zawodowych w zakresie rewindykacji płac) - polityka zewnetrzna - niedostatki działań makro. na rzecz redukcji kosztw wytwarzania Inflacja CIĄGNIONA PRZEZ POPYT – zderzaja się zbyt duze wydatki i zbyt mała ilość dbr. Płace i ceny rosną. Inflacja PCHANA PRZEZ KOSZTY – wystepuje gdy koszty produkcji rosna a nie wystepuje nadwyżkowy popyt.

ROCZNA STOPA INFLACJI - jest to procentowy przyrost przeciętnego poziomu cen dbr i usług w ciagu roku. Kryteria wyrżniania typw inflacji : 1. Ruch cen - inflacja otwarta (cenowa lub zasobowa) - inflacja tłumiona 2. Tempo : - inflacja pełzająca – nie rodzącą zbyt negatywnych skutkw - inflacja krocząca – wzrost cen sięga kilkunastu % w skali rocznej (taki ruch cen daje się przewidzieć i - - uwzględnić w podejmowanych decyzjach) - inflacja galopująca – wzrost cen od kilkudziesięciu do 100% w skali rocznej - hiperinflacja – wzrost cen o więcej niż 50% w skali miesiąca działa ona już destrukcyjnie na gospodarkę i destabilizuje stosunki społeczno-polityczne, osłabi wiarygodność finansową u wierzycieli 3. Miejsce występowania - wewnetrzna - importowana 4. Wpływ na stosunki społ-polit. - cywilizowana - barbarzyńska (degeneruje mechanizm gospodarczy) 5. Przyczyny - popytowa - kosztowa 6. Wg. towarzyszących jej tendencji i reprodukcji dochodu narod. - stagflacja ( w warunkach prostej reprodukcji) - stumpflacja (w warunkach zwężonej reprodukcji) 7. Czas - sekularna (chroniczna), trwała - okresowa 8. Oddziaływanie na jej przebieg - kontrolowana - żywiołowa SKUTKI INFLACJI : - powoduje redystrybucję dochodu narodowego na rzecz grup bogatszych kosztem ludzi biedniejszych: rencistw, emerytw - powoduje spadek wartości pieniądza, czyli jego deprecjację, - zniechęca do oszczędzania, - obniża ciężar spłaconych kredytw, - niszczy rachunek ekonomiczny - powoduje wzrost stopy oprocentowania kredytw na działalność inwestycyjną - osłabia eksport - pogłębia niepewność jutra, prowadzi do obniżenia realnych dochodw ludności. MIERNIKI INFLACJI: 1) Indeks cen dbr produkcyjnych (ICP) - oferowane przez producentw: • ceny surowcw • ceny materiałw. Mierzy ceny, ktre płacą producenci, gdyż obejmuje czynniki produkcyjne, z wyjątkiem pracy. Stanowi on pojemny miernik wpływu inflacji na przemysłowy sektor gospodarki. 2) Indeks cen dbr konsumpcyjnych (ICK) - ceny detaliczne Służy do badania wpływu inflacji na gospodarstwa domowe, czyli konsumentw, gdyż mierzy przeciętny poziom cen typowego koszyka dbr i usług konsumowanego przez typową rodzinę. 3) Deflator Produktu Narodowego Brutto (deflator PNB) Jest to najobszerniejszy miernik inflacji, ktry nie mierzy wpływu inflacji tylko na jakąś grupę, np. konsumentw lub producentw, ale obejmuje największą ilość cen. Wzrost gospodarczy jest to stałe zwiększanie zdolności danego kraju do produkcji towarw i usług pożądanych przez ludzi. Ilościowe zmiany w siłach wytwrczych, produkcji, konsumpcji. (ilościowy) Rozwj gospodarczy jest pojęciem szerszym, obejmuje ono bowiem nie tylko wszystkie składniki wpływające na wzrost dochodu narodowego, ale także jakościowe przemiany zachodzące w dłuższym okresie w rzeczowej, własnościowej i instytucyjnej strukturze gospodarki narodowej. (ilościowo- jakościowy) (postęp, regres)

CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO : - bezpośrednie (Zatrudnienie i wydajność pracy, pracochłonność, intensywność pracy) - pośrednie (Wielkość majątku produkcyjnego, produktywność majątku produkcyjnego) - osobowe i rzeczowe - ekstensywne i intensywne - bezpośrednie i bierne MIERNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO:

• produkt krajowy brutto(PKB): całkowita wartość dbr i usług wytworzonych przez społeczeństwo w ciągu danego roku na terenie danego kraju (kiedy rośnie PKB społeczeństwo staje się bogatsze),

• produkt narodowy brutto(PNB): całkowita wartość wyrobw i usług wytworzonych przez obywateli danego kraju w ciągu jednego roku, PNB uwzględnia rwnież dochody krajowych firm uzyskane za granicą, nie uwzględnia dochodw obcych firm działających w kraju,

• dochd narodowy(DN): stanowi nowo wytworzoną wartość produktu krajowego w ciągu roku przez wszystkie podmioty gospodarki narodowej, skorygowaną o saldo rozliczeń z zagranicą,

• wielkość produktu PKB przypadająca na jednego mieszkańca. BARIERY WZROSTUGOSPODARCZEGO : - niemożność akumulacji środkw pieniężnych - bariera zatrudnienia (zasoby ludzkie) - bariera instytucjonalna ( nierwny podział ziemi, podział kastowy itp.) Wskaźnik rozwoju społecznego HDI – jest miarą syntetyczna opartą na średniej wskaźnikw obejmujących 3 sfery zycia: -sfere zdrowia ( długośc życia) - sferę edukacji ( wskaźnik analfabetyzmu) - sferę dochodu przypadającego na 1 mieszkańca (PKB per capita) Wśrd modeli wzrostu gospodarczego model Kaleckiego wyrżnia się dużym stopniem precyzji założeń i analizy oraz szczeglnym podejściem do czynnikw wzrostu dochodu. Kalecki rozpatruje proces wzrostu z dwch stron: z jednej strony bada wpływ wielkości zatrudnienia i jego jakości na wzrost dochodu, a z drugiej - wpływ rzeczowych czynnikw wzrostu, takich jak inwestycje oraz ich techniczny poziom. Model ten ma zatem charakter dwuczynnikowy, ponieważ obejmuje prace i kapitał. Wprowadza jednocześnie czynnik zmian technicznych i postępu technicznego determinujący efektywność poniesionych nakładw inwestycyjnych.

PKB – PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Produkt krajowy brutto, PKB, miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju. Jest sumą wydatkw gospodarstw domowych na zakup dbr i usług konsumpcyjnych, wydatkw sektora prywatnego na zakup dbr i usług inwestycyjnych, wydatkw państwa na zakup dbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego. PKB może być wyrażony w cenach rynkowych, zawierających podatki pośrednie lub - po ich potrąceniu - w cenach czynnikw wytwrczych (c.netto) PKB = Konsumpcja + Inwestycje + Wydatki Rządowe + Eksport – Import PKB w cenach rynkowych – jest miara produkcji krajowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i usługi PKB w cenach czynnikw produkcji - jest miara produkcji krajowej z pominięciem podatkw pośrednich. PKB w cenach rynkowych jest więc wyższy od PKB w cenach czynnikw produkcji o wielkość podatkw pośrednich.

PNB - PRODUKT NARODOWY BRUTTO Jest to miernik efektw rocznej działalności gospodarki, obliczany przez powiększenie produktu krajowego brutto o wartość dochodw netto z tytułu własności za granicą. PNB jest miarą całkowitych dochodw osiąganych w ciągu roku przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez należące do nich czynniki wytwrcze. Metody obliczania PNB: a) wydatkowa - sumowanie wydatkw ponoszonych przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa prywatne, przedsiębiorstwa publiczne, agendy rządu i agendy władzy regionalnej oraz sektor międzynarodowy (eksport netto; b) dochodowo-zasobowa - sumowanie płatności dochodowych wypłacanych właścicielom wykorzystywanych czynnikw produkcji (wynagrodzenia pracownikw, dochody właścicieli przedsiębiorstw, dochody z rent, zyski przedsiębiorstw) wraz z pośrednimi podatkami od przedsiębiorstw i amortyzacją. Rodzaje PNB: a) nominalny - liczony w cenach bieżących; b) realny - liczony w cenach stałych (miara całkowitego dochodu gosp. nar.) PNB nominalny rośnie szybciej niż PNB realny ze względu na inflację cenową.

DELATOR PNB – jest to stosunek nominalnego PNB do PNB w ujęciu realnym. DEFLATOR – Jest to stosunek PKB nominalnego (w cenach bieżących) do PKB w ujęciu realnym (w cenach stałych), w postaci wskaźnika (X 100). Stanowi on stosunek kosztu nabycia dbr i usług finalnych uwzględnionych w PKB w danym roku do kosztw ich nabycia.

DN - DOCHD NARODOWY Jest to PNN wytworzony w gospodarce. Dochd narodowy to suma dochodw wszystkich podmiotw, uzyskanych z wykorzystania czynnikw produkcji (ziemia, praca, kapitał) rwna całkowitej wartości wytworzonych dbr i usług. Oblicza się go przez odjęcie amortyzacji (zużycia) od produktu narodowego brutto (PNB) w cenach czynnikw produkcji; d.n. jest to więc ilość pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na wydatki na dobra i usługi, po odliczeniu pieniędzy niezbędnych do sfinansowania amortyzacji i utrzymania istniejących zasobw kapitału na dotychczasowym poziomie.

ROZPORZĄDZALNE DOCHODY OSOBISTE – są to dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu podatkw bezpośrednich i płatności transferowych. Wielkośc ta informuje ile gospodarstwa domowe mogą przeznaczyc na dobra i usługi. PŁATNOŚCI TRANSFEROWE – są to świadczenia społeczne. Są to np. emerytury, zasiłki , subwencje dla firm. Nie maja one wpływu na PKB ani DN. BEZROBOCIE- jest to liczba osb zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie nie mających zatrudnienia. STOPA BEZROBOCIA- jest to odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy. SIŁA ROBOCZA – liczba ludzi pracujących lub poszukujących pracy.

WARTOŚĆ DODANA – jest to przyrost wartości dbr w wyniku danego procesu produkcji. DOBRA FINALNE – to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to dobra konsumpcyjne lub inwestycyjne.

INWESTYCJE – są to zakupy nowych dbr kapitałowych przez przeds. OSZCZĘDNOŚCI- to ta część dochodu ktra nie została wydana na zakup dbr i usług. ZAPASY – to dobra zatrzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedazy. AMORTYZACJA- jest miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie , będącego wynikiem fizycznego lub ekonomicznego zużycia.

TREND inaczej tendencja rozwojowa produkcji to wygładzona ścieżka obrazująca rozwj produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krtkookresowych wahań. CYKLEM KONIUNKTURALNYM nazywamy krtkookresowe odchylenia produkcji, aktywności gospodarczej od jej trendu. Polega na wahaniach produkcji, zatrudnienia, aktywności gospodarczej wokł długookr. trendw.

FAZY CYKLU KONIUNKTURALNEGO 1. kryzys (lub recesja w zależności od skali spadku produkcji) 2. depresja (lub dno kryzysu) 3. ożywienie gospodarcze 4. rozkwit(wysoka koniunktura) I. KRYZYS ( zalamanie gospodarcze) - Spadek kursw papierw wartościowych - Zahamowanie wzrostu cen (a nawet spadek) - Ograniczenie kredytw inwestycyjnych - Zmuszanie do spłaty istniejących zobowiązań - Spadek ilości zamwień na urządzenia wytwrcze i rezygnowanie z kontraktw budowlanych I. DEPRESJA - Marża z zyskw gwałtownie spada (trudności sprzedaży) - Małe i słabsze przedsiębiorstwa bankrutują - Maksymalne ograniczenie przez banki komercyjne kredytw - Inwestycje i konsumpcja osiągają swoje minimum (nigdy 0) - Pojawia się dno kryzysu II. OŻYWIENIE - Przedsiębiorcy, ktrzy przetrwali, dokonują renowacji kapitału - Wycofanie starych maszyn i urządzeń zakupując nowocześniejsze, bardziej ekonomiczne - Rośnie zatrudnienie - Zwiększanie zyskw - Banki komercyjne nagromadziły środki pieniężne, a szukając klientw obniżają stopę procentową - Tanie kredyty zachęcają przedsiębiorcw do inwestowania - Rosną kursy akcji i obligacji - Ożywienie obejmuje coraz to nowe dziedziny życia gospod. - W ciągu 2-3 lat osiąga nową fazę szczytowego rozwoju III. ROZKWIT - (stan szczytowy koniunktury) - Wysoki poziom wydatkw inwestycyjnych doprowadza po pewnym czasie do wzrostu zdolności produkcyjnych gospodarki nar. - Inwestycje osiągają swj najwyższy poziom (przestają rosnąć) - Koszty produkcji rosną (w wyniku wykorzystania gorszych urządzeń wytwrczych, zatrudnienia pracownikw o niższych kwalifikacjach, zwiększenia pracy w godzinach nadliczbowych) - Wzrost dochodw powoduje wzrost skłonności do oszczędzania (maleje skłonność do konsumpcji) - Stopniowy wzrost kosztw produkcji w stosunku do wzrostu cen - Banki coraz bardziej ograniczają udzielanie kredytw inwestycyjnych - Wygasanie optymistycznych nastrojw wśrd przedsiębiorcw Wahania koniunkturalne - są powtarzającymi się ze względną regularnością krtko i średniookresowymi zmianami aktywności gospodarczej. Wyrażają się w ekspansji lub kurczeniu tej aktywności wokł linii trendu. Wahania koniunkturalne obejmują swoim zasięgiem całą gospodarkę, maja charakter krtko, a przede wszystkim średniookresowy, powtarzają się ze względną regularnością, wahania te są wynikiem samo wzmacniających się mechanizmw wewnętrznych, występujących w gospodarce. Cechy te odrżniają wahania koniunkturalne od wahań sezonowych i przypadkowych. Wahania sezonowe - obejmują zmiany w działalności gospodarczej dokonujące się na przestrzeni roku kalendarzowego. Są one wynikiem działania np. czynni- k w przyrodniczych, zwyczajw itd. Wahania przypadkowe są zmianami w działalności gospodarczej powodowa- nymi bliżej nieokreślonymi przyczynami, mającymi charakter losowy. Wahania cykliczne – powtarzające się ze względna regularnością zmiany aktywności gospodarczej

CYKL KLASYCZNY (deformacja) uległ w przeciągu XX wieku istotnym zmianom. Duży wpływ na przebieg cyklu miała początkowo (do II wojny światowej) monopolizacja gospodarki przy słabym oddziaływaniu państwa na gospodarkę. Następnie po II wojnie światowej największy wpływ na dalsze zmiany cyklu miały następujące czynniki: O Polityka interwencjonizmu gospodarczego, czyli czynnego oddziaływania państwa na gospodarkę, O Integracja gospodarcza (zwłaszcza w Europie), O Rewolucja naukowo-techniczna, O Instytucjonalizacja postępu technicznego. Instytucjonalizacja oznacza wzrost udziału państwa w ponoszeniu wydatkw na postęp techniczny, zwłaszcza przejęcie przez państwo finansowania tzw. badań podstawowych tzn. badań w dziedzinie nauk, kt re łączą się z najwięk- szym ryzykiem.

Cykl WSPŁCZESNY w krajach wysoko rozwiniętych można określić jako cykl zdeformowany i spłaszczony (w porwnaniu z cyklem klasycznym). Fazy cyklu wspłczesnego Cechą charakterystyczną wspłczesnego cyklu jest skrcenie i spłycenie recesji tzn. fazy spadku produkcji oraz relatywne wydłużenie okresu ekspansji. Faza depresji, to znaczy stagnacji produkcji na niskim poziomie w okresie kry- zysu występuje rzadko. Z kolei między poprawą koniunktury: ożywieniem i rozkwitem trudno przeprowadzić linie graniczne. Dlatego często w cyklu wspłczesnym wyrżnia się tylko dwie fazy cyklu: - ekspansję - zwyżkową fazę, - recesję - zniżkową fazę. Długość cyklu Cykl wspłczesny uległ znacznemu skrceniu. Trwa przeciętnie 3-4 lata w czasie, ktrych, gospodarka przechodzi kolejno przez fazy ekspansji i recesji. Amplituda wahań Występuje zmniejszona amplituda wahań wokł linii trendu. Cykl o zmniejszonej amplitudzie wahań określa się jako cykl spłaszczony. Rząd prowadząc politykę gospodarczą dąż y do tego, aby przedłużyć fazę ekspansji oraz skracać i spłycać fazę recesji. Wspłcześnie w krajach wysoko rozwiniętych recesja często nie oznacza tradycyjnie (tak jak w cyklu klasycznym) ujemnego tempa wzrostu PKB, (czyli spadku PKB) a przejawia się jedynie zmniejszeniem tempa wzrostu. Dlatego też wahania produkcji w cyklu wspłczesnym są znacznie płytsze niż w cyklu klasycznym a cechą charakterystyczną cyklu wspłczesne- go jest zmniejszona amplituda wahań.


Przykadowe prace

Sposoby techniczne i organizacyjne ograniczające narażenie na substancje toksyczne

Sposoby techniczne i organizacyjne ograniczające narażenie na substancje toksyczne W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy rżnych związkw chemicznych, przy czym każdego roku przybywa średnio około 600 nowych. Wiele z nich wykazuje wysoką toksycznoś...

Przemiany społeczno-gospodarcze w XVIII i XIX wieku. Skutki rewolucji przemysłowej.

Przemiany społeczno-gospodarcze w XVIII i XIX wieku. Skutki rewolucji przemysłowej. Wieki XVIII i XIX niewątpliwie odcisnęły znaczące piętno na dalszej historii Świata, a w głwnej mierze na Europy. Jak żadne inne w przeszłości, zmieniły zależności gospod...

Człowiek wspłczesny i jego renesansowi poprzednicy

Człowiek wspłczesny i jego renesansowi poprzednicy We wspłczesności cały świat ogarnięty jest terroryzmem a oglniej mwiąc ?złem? . Według wiedzy encyklopedycznej zło to - jedna z podstawowych kategorii etyczno-filozoficznych i religijnych, używana także w r...

Zastosowanie i właściwości NaOH wodorotlenek sodu

Zastosowanie i właściwości NaOH wodorotlenek sodu Wzr sumaryczny: NAOH Wzr strukturalny: Na-O-H Wodorotlenki otrzymuje się głwnie dwiema metodami: 1. W reakcji metalu z wodą (głwnie wodorotlenek sodu i potasu) np.: 2Na + H2O › 2NaOH + H2 2. W reakcji tlenku...

System polityczny PRL

System polityczny PRL Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej wola Jzefa Stalina przesadziła o kształcie ustrojowym przyszłej Polski jako państwa komunistycznego. Koncepcję tę realizowano stopniowo. Świadomie nawiązywano do demokratycznych instytucji prawnoustrojowy...

Sposoby postrzegania wsi i chłopw przez inteligencję w Weselu

Sposoby postrzegania wsi i chłopw przez inteligencję w Weselu Wesele Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykwną było, dla S. Wyspiańskiego, inspiracją do napisania dramatu pt. Wesele. Autor ukazuje w utworze zjawisko zwane chłopomanią, ktre polegało na interesowaniu się ...

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego Zakres materiału 1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką i ruchem turystycznym . 2. Systemy organizacji obsługi ruchu turystycznego na świecie . 1. Świato...

Podstawy socjologii

Podstawy socjologii Co to jest socjologia? AUGUSTE COMTE. wymyślił pojęcie socjologia – na początku używał fizyka społeczna twierdził, że społeczeństwo podlega niezmiennym prawom tak samo jak świat fizyczny uważał socjologię ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry