• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Makroekon...

Nawigacja

MakroekonomiaMakroekonomia
1. Jaki jest pogląd prof. Pietrzaka na wejście Polski do strefy euro?Poglądy prof. Pietrzaka włączenie Polski do strefy euro mwią , że będzie to znacznie trudniejszy sposb niż wejście do Unii Europejskiej. Profesor Pietrzak nie popiera tzw. zaklinania euro i twierdzi, że przyjęcie wsplnej waluty nie nastąpi w 2009 czy w 2010r. tak jakby większość sobie tego życzyła, a nastąpi wtedy, gdy będzie to dla Polski najbardziej korzystne okres. Profesor w swoim wywiadzie twierdzi że, przyjęcie wsplnej waluty euro może nastąpić nie wcześniej niż dopiero w 2013 roku.2. Co przemawia według niego za pźniejszym wejściem do euro?Za pźniejszym wejściem Polski do strefy euro mogą przemawiać takie argumenty jak: stosowania przez Eurostat metodologii obliczania deficytu sektora finansw publicznych , według ktrej nie zalicza się do niego aktyww OFE, co może oznaczać powiększenie deficytu o 1,5-1,7 punktu procentowego rocznie w porwnaniu z obliczeniami Ministerstwa Finansw. Krajom takim jak Czechy i Węgry nie spieszy się rwnież do wejścia do strefy euro. Ma to ogromne znaczenie dla Polski, gdyż rynek walutowy będzie testował realność kursw centralnych po ktrych waluty tych 3 państw zostaną włączone do systemu ERM2. Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie korony, złotego i forinta do ERM2. Profesor twierdzi, że prawdopodobnie deficyt finansw publicznych nie zostanie obniżony do poziomu wymaganego przez traktat z Maastricht podczas kadencji obecnego rządu a nawet występują rwnież obawy, co do uporania się z finansami publicznymi. Kolejnym elementem przemawiającym za pźniejszym wejściem Polski do euro jest relacja deficytu finansw publicznych do PKB ktra wynosi poniżej 3 proc.3. Czy zgadzasz się z jego argumentami? Odpowiedź uzasadnij.Przyjęcie wsplnej waluty przez Polskę jest bardzo ważnym wydarzeniem zagranicznej polityki naszego kraju. Uważam jednak że taka ważna decyzja musi być rozsądnie przeprowadzona i przeanalizowana przez analitykw zajmujących się tym wydarzeniem. Przystąpienie do strefy euro uważam , że powinno nastąpić dopiero wtedy, gdy nasz kraj będzie na to dobrze przygotowany. Nie można bowiem przyspieszać tego wejścia za wszelką cenę wiedząc o istniejących problemach gospodarczych i politycznych w naszym kraju. Powinniby najpierw je rozwiązać oraz przygotować się w jak najlepszy sposb do przyjęcia wsplnej waluty euro.

Jestem zwolennikiem aby nasz kraj przyjął euro wtedy kiedy będzie to dla niego najbardziej korzystny i odpowiedni moment, wtedy będziemy mogli stwierdzić czy wprowadzenie tej waluty miało znaczenie dla Polski.

4. Jak na naszą politykę fiskalną zapatruje się komisarz ds. walutowych Unii? Czy plany owej minister finansw są zgodne z jego oczekiwaniami?Nowa Minister finansw Teresa Lubińska ma plan aby zwiększenia deficytu budżetowy o 1-2 mld zł w stosunku do tego, co wcześniej proponował Pis oraz premier Kazimierz Marcinkiewicz. Takie posunięcie pani minister wzbudziło duże zdziwienie i zaskoczenie były nie tylko dla komisarza ds. walutowych ale i dla większości ekonomistw w naszym kraju. Wyższy deficyt może być niezgodny z przepisami o finansach publicznych zakładających, że w 2006 roku relacja deficytu do dochodw nie może być gorsza niż w 2005roku. Tak więc z tego założenia można wywnioskować, że deficyt nie powinien przekraczać 29,7 mld zł.

5. Jakie skutki dla kursu złotego miały wypowiedzi nowej minister?

Kto na tym mgł zyskać a kto stracić?Wypowiedź nowej minister finansw Teresy Lubińskiej miała duże negatywne skutki na relację kurs złotego powodując jego znaczne osłabienie. Doprowadziło to w konsekwencji do zwiększenia kosztw obsługi długu publicznego, a co za tym idzie zmniejszenie opłacalności importu. Osłabienie złotego miało także swoje dobre strony a mianowicie pozytywnie wpłynęło na zwiększenie się opłacalności eksportu.

6. Jakie kraje wśrd nowych członkw UE mają najlepsze wskaźniki dotyczące deficytu i długu publicznego? Jak Polska wypada na ich tle?Porwnując Polskę na tle innych nowych członkw Unii Europejskiej wypada ona bardzo źle. Nasz kraj posiada duży deficyt budżetowym oraz dość znaczny dług publiczny, co nie jest dobrą sytuacja. Wobec wszystkich państw członkowskich, Łotwa, Słowenia, Litwa nie mają dużych sald budżetowych wynoszących odpowiednio: -1,6, -2,2, -2,4.. Jedynym krajem ktry posiada nadwyżkę budżetowa jest Estonia. Porwnując natomiast wielkość długu publicznego, można zauważyć że gorszą sytuacji od naszego kraju mają Cypr, Węgry i Malta.7. Czy tzw. kotwica Marcinkiewicza (idea zamrożenia poziomu deficytu na pewnym poziomie) to dobry pomysł z punktu widzenia spełnienia przez Polskę kryteriw z Maastricht? Czy są jakieś wady takiego ewentualnego rozwiązania?Idea Kotwica Marcinkiewicza uważam, że nie jest dobrym pomysłem z punktu widzenia spełnienia przez Polskę kryteriw z Maastricht, ponieważ może się ona spotkać z niezbyt przychylną reakcją samej Komisji Europejskiej. Według tych kryteriw deficyt powinien być obniżany a nie zamrażany na określonym poziomie. W przypadku łamania zasad polityk fiskalnej Komisja Europejska może podjąć decyzję o zablokowaniu Polsce dostępu do części jej funduszy. Nawet gdy nie pojawi się bezpośrednia kara finansowa wobec naszego kraju, to negatywne skutki tej sytuacji dozna budżet nawet w postaci wzrostu kosztw obsługi długu w wyniku pogorszenia nastrojw panujących na rynku finansowym. To może być duża wadą rozwiązania tzw. kotwicy Marcinkiewicza

1. W jaki sposb można dokonać pomiaru wynikw gospodarczych określonej gospodarki?

Jednym ze sposobw dokonywania pomiaru wynikw gospodarczych jest obliczanie go za pomocą produktu krajowego brutto:- produkt krajowy brutto (PKB) – to jeden z podstawowych miernikw dochodu narodowego stosowanych w rachunkowości narodowej. PKB opisuje zagregowaną wartość dbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku).

- PKB poprzez produkcję – wartość dodana –to sumowanie wartości dodanej brutto (rżnica pomiędzy przychodem pochodzącym ze sprzedaży, a sumą jaką musi zapłacić innym firmom za zużyte przez siebie dobra pośrednie) we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od tego co one wytwarzają

- PKB poprzez sumowanie dochodw – to sumowanie wszystkich dochodw w kraju tzn. dochodw z tytułu pracy, dochodw z kapitału (np. dywidendy, odsetek od kapitału).

- PKB poprzez sumowanie wydatkw – polega na tym, iż sumuje się wszystkie wydatki w kraju zarwno konsumpcyjne, inwestycyjne, zakupy rządowe i wielkość eksportu netto (eksport – import),2. Czy według teorii ekonomii istnieje zależność pomiędzy stopą inflacji i stopą bezrobocia:Pomiędzy inflacją a bezrobociem istnieją bardzo wyraźne zależności. Przy wysokiej stopie inflacji występuje niska stopa bezrobocia i odwrotnie przy niskiej inflacji jest wysoka stopa bezrobocia. Krzywej Philipsa może spowodować pewien spadek bezrobocia, ale tylko za cenę silniejszego wzrostu inflacji. Za pomocą tej krzywej można wywnioskować, że w polityce makroekonomicznej można wybierać między wyższą stopą inflacji a niższym bezrobociem lub w sposb odwrotny.Długookresowa krzywa Philipsa musi być określona w postaci linii pionowej wznoszącej się w grę w punkcie odpowiadającym naturalnej stopie bezrobocia to powoduje, że w długim okresie jedynym poziomem bezrobocia mogącym wspłdziałać ze stabilną stopą inflacji jest jego stopa naturalna.3. Co to jest cykl koniunkturalny? Jakie mogą być przyczyny fluktuacji wzrostu gospodarczego?Cykl koniunkturalny - w gospodarce to, występujące nieregularnie i powtarzające się wahania poziomu oglnej działalności gospodarczej w ramach długookresowego trendu wzrostu gospodarczego. Za początek i koniec cyklu koniunkturalnego uważa się najczęściej okres załamania koniunktury i początek kryzysu.

Rozrżniamy 4 klasyczne fazy cyklu koniunkturalnego:

Faza kryzysu:

Złamanie gospodarcze związane z kryzysem nadprodukcji, spadek dochodu narodowego i spadek zatrudnienia.

- spadek kursu papierw wartościowych

- zmniejszenie się inwestycji

- banki w obawie przed rosnącym ryzykiem upadłości wielu firm ograniczają kredyt inwestycyjny i żądają od nich spłaty dotychczasowych zobowiązań

Faza depresji:Dalsze zmniejszenie kredytw inwestycyjnych.

- rosnące trudności sprzedaży powodują, że zyski spadają

- wiele małych i słabych firm bankrutuje i rośnie bezrobocie

- banki komercyjne (prywatne) maksymalne ograniczają kredytGospodarka funkcjonuje na zwolnionych obrotach, a inwestycje i konsumpcja nie wykazują

już tendencji malejącej. Pomału wyczerpują się zapasy. Jest to tzw. dno kryzysw!

Jest to niekorzystna sytuacja w gospodarce.

Faza ożywienia

Wzrost wydatkw inwestycyjnych, wzrost DN, wzrost zatrudnienia.

- przedsiębiorcy, ktrzy przetrwali kryzys wycofują przestarzałe maszyny i urządzenia i zgłaszają popyt na maszyny nowocześniejsze, umożliwiające:

- wzrost wydajności

- tańsze kredyty zwiększają wydatki inwestycyjne

- poprawę wydajności

- obniżkę kosztw wytworzenia

- ten popyt ożywia produkcję w sektorze dbr inwestycyjnych

- ten optymizm rozwoju gospodarczego przenosi się na rynek papierw wartościowych. Rosną kursy akcji i obligacji.

Faza rozkwitu:

Inwestycje osiągają swj najwyższy poziom i przestają już rosnąć.

- wysoki poziom wydatkw inwestycyjnych doprowadza do wzrostu zdolności produkcyjnych całej gospodarki

- wzrostowi dochodw towarzyszy wzrost skłonności do oszczędzania

- maleje tym samym skłonność do konsumpcji

- banki komercyjne wykazują coraz większą ostrożność w udzielaniu kredytw inwestycyjnychZe względu na złożoność mechanizmw społeczno gospodarczych, sprzężenie zwrotne, opźnienia i wyprzedzenia zachodzące między procesami, określenie źrdeł cyklicznego rozwoju jest bardzo trudne. Teoria wahań cyklicznych musi więc wskazać, ktry składnik globalnego popytu jest wskaźnikiem cykliczności i określić przyczyny fluktuacji. Dużo teorii kieruje się na wahania popytu inwestycyjnego jako przyczynę generalizującą cykliczny charakter wzrostu gospodarczego.

4. Co to jest mechanizm transmisyjny? Podaj jakiś przykład tego mechanizmu.

Mechanizm transmisyjny to zwiększenie podaży pieniądza co powoduje obniżkę stopy procentowej a co za tym idzie wzrost popytu na pieniądz i popytu konsumpcyjnego (efekt majątkowy i tańsze kredyty). Te ustalenia wyznaczają sformułowanie zasady działania mechanizmu transmisyjnego, dzięki ktremu zwiększenie podaży pieniądza wywołuje przesuniecie w grę popytu globalnego oraz wzrost dochodu i produkcji w punkcie rwnowagi.5. Od czego zależy poziom naturalnej stopy bezrobocia (jakie warunki instytucjonalne należy uwzględnić)?Naturalna stopa bezrobocia to stopa bezrobocia, przy ktrej rynki pracy i rynki produktw znajdują się w rwnowadze. Mwiąc bardziej dokładnie::

Naturalną stopą bezrobocia jest ta jego stopa, przy ktrej siły oddziaływujące na wzrost bądź spadek cen i płac rwnoważą się. Przy stopie naturalnej inflacja płac i cen jest stabilna; nie występują tendencje wskazujące bądź to na przyspieszenie, bądź to na spadek inflacji. We wspłczesnej gospodarce, nastawionej na zapobieganie wysokiej stopie inflacji, naturalna stopa bezrobocia oznacza ten jej najniższy poziom, ktry można utrzymać; tym samym wyraża najwyższy dający się utrzymać poziom zatrudnienia i odpowiada potencjalnemu poziomowi produktu w danym kraju.Czynniki wpływające na poziom naturalnej stopy bezrobocia:- sztywne płace realne – wyższy poziom bezrobocia w poszczeglnych krajach wiąże się z większą sztywnością reakcji płac realnych w odniesieniu do zmian w poziomie

- wartość oczekiwana strumienia zasiłkw, opodatkowanie płac i państwo opiekuńcze – osoba bezrobotna porwnuje oczekiwaną wartość strumienia dochodw z pracy z oczekiwaną wartością strumienia dochodw z ubezpieczenia społecznego, gdy ma ona perspektywę długookresowego zasiłku jej motywacja w celu poszukiwania pracy maleje,

- regulacje dotyczące płacy minimalnej,

- efekt histerezy i bezrobocie długookresowe – utrzymujące bezrobocie wiąże się z niskimi odpływami z jego poziomu, co oznacza, że długość pozostawania bezrobotnym zmniejsza szanse danej osoby na znalezienie pracy, co więcej długookresowi bezrobotni nie stają się źrdłem presji na obniżenie płac, gdyż nie stanowią znaczącej konkurencji na rynku płac,

- koszty zmian w zatrudnieniu

- stały napływ ludzi na rynek pracy i sezonowość pracy.6. Proszę wyjaśnić specyfikę bankw jako pośrednikw finansowych. Co odrżnia banki komercyjne od np. instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych?Bank - określony jest jako przedsiębiorstwo usługowe, ktrego działalność polega na udzielaniu kredytu, świadczeniu usług w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym itp. - oprcz tego, że banki spełniają rolę płatnika, agenta, gwaranta, pełni także rolę pośrednika. Banki pośredniczą także w dokonywaniu transformacji otrzymanych depozytw w kredyty dla przedsiębiorstw i osb fizycznych oraz odgrywa role instrumentu w realizacji polityki gospodarczej kraju, przy regulowaniu podaży pieniądza poprzez działanie banku centralnego. Przepływy środkw pieniężnych pomiędzy tymi podmiotami mogą następować w sposb bezpośredni.

Pojawienie się banku jako pośrednika reguluje ten prg. Osoba posiadająca nadwyżkę środkw pieniężnych jak i odczuwający niedobr mogą zgłosić się ze swoimi potrzebami do banku, ktry w warunkach wysokiego bezpieczeństwa wyświadczy im odpowiednie usługi.

Banki komercyjne poszukują dla siebie możliwości inwestycji, zdobycia środkw na działalność kredytową i same oferując swoje usługi kredytowe bądź też inwestycyjne. Zajmują się one działalnością depozytowo-kredytową, prowadzą rozliczenia pieniężne. Świadczą określone usługi (obsługa obrotu gotwkowego i bezgotwkowego) i jednocześnie są przedsiębiorstwami, ktrych głwnym celem powinno być osiąganie zysku. Realizacja tego celu wymaga: zachowania płynności przestrzegania przepisw finansowych i rozliczeniowych.Banki komercyjne odgrywają także ważną rolę w przepływie kapitału między rżnymi podmiotami gospodarczymi. Poprzez świadczenie usług na rzecz swoich klientw banki uruchamiają obieg pieniężny w gospodarce.

Do innych instytucji finansowych zaliczamy rwnież : firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze venture capital, ktre pełnią rolę pośrednikw, gdyż przyjmują pieniądze i wykorzystują je do udzielania pożyczek. Cechą wyrżniającą bankw jest to, że część ich pasyww jest wykorzystywana jako środek płatniczy, w związku z tym stanowi część składową zasobu pieniądza.7. Czym jest mnożnik kreacji pieniądza i od czego zależy jego wielkość?Wskaźnik kreacji pieniądza, inaczej mnożnik pieniądza, mwi nam o ile zmieni się podaż pieniądza przy określonej zmianie bazy monetarnej. Mnożnik ten wyraża wpływ, innych niż baza monetarna, czynnikw kształtujących podaż pieniądza.

Wysokość mnożnika kreacji pieniądza zależy od dwch kluczowych wspłczynnikw: planowanej przez banki stopy rezerw gotwkowych (tj. stosunku rezerw do całkowitej wartości wkładw) oraz do planowanego stosunku gotwki w obiegu pozabankowym do całkowitej wartości wkładw w bankach.

Mnożnik kreacji będzie tym większy, im:

- niższa jest zamierzona przez banki stopa rezerwy gotwkowe – wkłady (czyli poziom rezerw obowiązkowych do wkładw), to umożliwia kreację większej ilości pieniądza depozytowego.

- niższa jest planowana przez sektor pozabankowy stopa gotwka – wkłady (banki mają więcej pieniędzy, co ułatwia kreację kredytu),8. Proszę wymienić narzędzia oddziaływania banku centralnego na wielkość podaży pieniądza i krtko scharakteryzować wybrane z nich.Bank centralny stosuje trzy głwne narzędzia za pomocą ktrych może wpływać na wielkość podaż pieniądza, są to;- rezerwy obowiązkowe

- operacje otwartego rynku

- stopa dyskontowarezerwy obowiązkowe – stopa rezerw obowiązkowych jest to minimalna relacja rezerw gotwkowych do wkładw , jaką muszą utrzymywać banki komercyjne na mocy banku centralnego, inaczej mwiąc stopa rezerw obowiązkowych określa jaką część każdego depozytu banki komercyjne muszą przeznaczyć na rezerwę obowiązkową.operacje otwartego rynku – występują gdy Bank Centralny zmienia wielkość bazy monetarnej kupując lub sprzedając papiery wartościowe na otwartym rynku. Operacje te pozwalają na bezpośrednie oddziaływanie na wielkość bazy monetarnej. Ponieważ podaż pieniądza jest to iloczyn bazy monetarnej i mnożnika kreacji pieniądza, więc rwnocześnie wpływają na rozmiary podaży pieniądza. Skup papierw wartościowych przez BC zwiększa podaż pieniądza, natomiast sprzedaż ich zmniejsza podaż pieniądza.stopa dyskontowa – jest to stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym, czyli jest to cena jaką musiałby zapłacić bank komercyjny gdyby wystąpił o kredyt do banku centralnego. Stopa procentowa banku centralnego jest na ogł wyższa od stopy procentowej bankw komercyjny. Gdy bank centralny podnosi stopę procentową to banki komercyjne podnoszą cenę kredytu. W skutek tego zmniejsza się popyt na dobra konsumpcyjne i inwestycyjne. Jednocześnie banki komercyjne podnoszą oprocentowanie depozytw, aby zwiększyć podaż pieniądza ze strony ludności oraz aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zwrcenia się o kredyt do Banku Centralnego.9. Proszę wymienić motywy utrzymywania pieniądza. Jak na wielkość popytu na pieniądz wpływają zmiany cen, realnego dochodu oraz stopy procentowej?Motywy utrzymania pieniądza:

- motyw transakcyjny czyli konieczność posiadania pełnej gotwki na bieżące zakupy i płatności jeżeli nie można lub się nie chce tego załatwić przy pomocy obrotu bezgotwkowego - pieniądz jest potrzebny po to, aby mc zapłacić za potrzebne i pożądane przez nas towary i usługi;- motyw ostrożności (przezorności) czyli konieczność utrzymywania pewnych rezerw gotwki na nieprzewidziane, a konieczne wydatki lub bardzo atrakcyjne zakupy, a także ze względu na brak pewności uzyskania w pewnym czasie odpowiednie!! dochodw - ludzie chcą mieć nie tylko tyle pieniędzy ile im potrzeba na konkretny jeden towar lub usługę; zawsze chce się mieć jeszcze więcej, aby mieć jakieś zabezpieczenie;-motyw spekulacyjny (portfelowy) czyli konieczność posiadania pewne) sumy pieniądza gotwkowego np. na spekulacyjny zakup papierw wartościowych (z uwzględnieniem stopnia ryzyka lokaty w mniej lub bardziej bezpieczne walory) - ludzie są czasami niewolnikami określonych sytuacji - bo gdyby mieli w określonym czasie tyle a tyle pieniędzy to mogliby kupić coś o okazyjnej cenie.Popyt na pieniądz zależy od ceny.

W makroekonomii ważne są trzy podstawowe twierdzenia dotyczące popytu na pieniądz:

- ludzie chcą posiadać mniej pieniędzy, kiedy stopa procentowa jest wysoka, i na odwrt, chcą posiadać więcej pieniędzy, kiedy stopa procentowa jest niska – stopa procentowa mwi o tym, jak dużo konsument lub firma mogliby zarobić posiadając więcej swojego majątku w postaci lokat, ktre dają pełne oprocentowanie, zamiast w postaci gotwki, ktra nie przynosi odsetek, lub w postaci niskooprocentowanych rachunkw czekowych. Oczywiście, im więcej można zarobić posiadając pozycje majątkowe o pełnym oprocentowaniu (gdyż stopa procentowa jest wysoka), tym mniej pieniędzy ludzie będą chcieli posiadać.,

- ludzie chcą posiadać więcej pieniędzy, gdy mają wyższe dochody, i na odwrt, mniej pieniędzy, gdy mają niższe dochody – im większe dochody rodziny, tym więcej chce ona wydawać i tym więcej potrzebuje pieniędzy do dokonywania transakcji, więcej pieniędzy będzie potrzebnych, aby także sprzedawać dobra, (istnieje wprost proporcjonalna zależność),

- ludzie chcą posiadać więcej pieniędzy, gdy poziom cen jest wyższy, i na odwrt, mniej pieniędzy, gdy poziom cen jest niższy – gdy poziom cen będzie wyższy, dobra i usługi staną się droższe; potrzeba będzie więcej gotwki, aby za nie płacić.

10. Proszę wymienić kryteria monetarne i fiskalne z Maastricht i określić ich spełnienie przez Polskę.

W Maastricht 7 lutego 1992 r. kraje członkowskie Wsplnot Europejskich podpisały Traktat Unii Europejskiej.W sferze gospodarczej wyznaczył on etapy tworzenia oraz podstawowe instytucje Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Wprowadził obowiązek stabilizacji cen i unikania nadmiernych deficytw budżetowych, umocnienia niezależności narodowych bankw centralnych. Utworzył Europejski Instytut Walutowy (potem przekształcony w Europejski Bank Centralny) i sformułował kryteria zbieżności, ktre muszą spełniać kraje aspirujące do członkostwa w UGW. Postanowił o wprowadzeniu od 1.01.1999 r. jednolitej waluty europejskiej Euro.

Traktat z Maastricht określił w sposb oglny kryteria zbieżności umożliwiające członkostwo w Unii Gospodarczo-Walutowej, ktre zostały wyszczeglnione w protokołach do Traktatu. Do głwnych kryteriw zaliczono:

Kryteria monetarne:

- inflacja (maksymalnie 1,5 punktu procentowego powyżej średniej dla trzech państw UE o najniższej inflacji),

- kurs walutowy (wahania kursu muszą utrzymać się w przedziale wahań przewidzianych przez tzw. System Mechanizmw Kursowych, a waluta nie może być dewaluowana w ciągu ostatnich dwch lat przed dokonaniem oceny),

- długookresowe stopy procentowe (maksymalnie dwa punkty procentowe powyżej średniej dla trzech państw UE o najniższej inflacji),

Kryteria fiskalne:

- dług publiczny (maksymalnie 60% PKB).

- deficyt budżetowy (maksymalnie 3% PKB),

Za uzupełniające do przedstawionych kryteriw można uznać : stabilność cen, niezależność banku centralnego.

W listopadzie 2003 r. Polska spełniała kryterium inflacyjne, kryterium długoterminowych stp procentowych oraz kryterium długu publicznego. Spełnienie kryterium deficytu sektora finansw publicznych wymaga przeprowadzenia głębokich reform ograniczających wydatki publiczne oraz usprawnienia kierowania finansami publicznymi.11. Dlaczego w czasie recesji rośnie deficyt budżetowy?Deficyt budżetowy oznacza to, że wpływy budżetowe osiągane w pierwszej kolejności z podatkw są mniejsze niż planowane wydatki obejmujące zarwno zakupy dbr i usług, jak i transfery. W czasie recesji realne dochody z podatkw maleją o większy procent niż realny PKB.

Państwo finansuje zwykle swj deficyt poprzez sprzedaż obligacji, zapożyczając się

u społeczeństwa. Obligacje są papierami prawie pozbawionymi ryzyka a dochd z ich kupna i odsprzedaży wydaje się pewny. Na rzecz posiadania obligacji państwowych przemawia to, że dochd z obligacji państwowych nie podlega opodatkowaniu. Państwo zobowiązuje się do ich odkupienia w przyszłości oraz zapłacenia określonej kwoty odsetek. Rezultatem pożyczek jest wzrost zadłużenia państwa wobec społeczeństwa. Mechanizm zaistniałej sytuacji jest następujący: wzrost wydatkw państwa prowadzi do zwiększenia produkcji zapewniającej rwnowagę. Przy danej stopie podatkowej wpływy podatkowe wzrastają. Mimo to ciągle powiększa się deficyt budżetowy.12. Wyjaśnij rżnicę między deficytem strukturalnym a deficytem cyklicznym.Deficyt strukturalny – jest to taki deficyt, ktry powstał w celu realizacji wysokiej stopy zatrudnienia.

Deficyt cykliczny – to deficyt stworzony przez recesje gospodarczą, powodująca obniżenie dochodw państwa, wywołaną zmniejszenie wpływw podatkowych ze względu na kurczący się produkt krajowy brutto, a jednocześnie zwiększenie się wydatkw na zasiłki dla bezrobotnych.13. Dlaczego płatności transferowe są automatycznymi stabilizatorami?Państwo ponosi wydatki związane z finansowaniem płatności transferowych.

W grupie tej znajdują się m.in. emerytury, zasiłki dla bezrobotnych i subwencje dla firm prywatnych oraz przedsiębiorstw państwowych (pokrywanie ich strat).

Automatyczne stabilizatory gospodarki, są to narzędzia polityki fiskalnej ktre reagują na zmiany aktywności gospodarczej bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących ich użycia. Gdy rośnie bezrobocie, a dochody spadają, pewne programy rządowe automatycznie zwiększają transfery dochodw do gospodarstw domowych. Najważniejsze automatyczne stabilizatory to podatki po stronie wpływw budżetowych oraz zapomogi dla bezrobotnych, po stronie wydatkw budżetowych. Zaletą automatycznych stabilizatorw gospodarki jest to, że działają one natychmiast, ale nie wysyłają bodźcw dla zmiany istniejącej sytuacji ekonomicznej i są nieskuteczne wobec problemw natury strukturalnej. Automatyczny stabilizator gospodarki - podatki - jego działanie wyraża się w tym, że w czasie recesji maleją wpływy do budżetu powodując powstanie większego lub mniejszego deficytu budżetowego, a w czasie ożywienia gospodarki rosną wpływy do budżetu, ograniczając możliwości dochodowe producentw i konsumentw.14. Dlaczego redukcja podatkw może w ogle nie mieć wpływu na konsumpcję, jeśli rodziny są ukierunkowane na przyszłość?Spadek oszczędności państwa (większy dzisiejszy deficyt) zostanie zrekompensowany przez dokładnie taki sami przyrost oszczędności sektora prywatnego. Wydatki sektora prywatnego nie zmieniają się, zaś przyrost dochodw rozporządzalnych (będący wynikiem obniżki podatkw) zostaje w całości przeznaczony na dodatkowe oszczędności. Ta decyzja jest antycypacją podwyżki podatkw w przyszłości.15. Dlaczego powinno się traktować zakupy państwowe jako zakłcenia łącznego popytu?Zakupy państwowe traktowane są jako zakłcenie łącznego popytu, gdyż obcięcie tych zakupw może zmniejszyć deficyt budżetowy. Niemniej jednak obcięcie zakupw państwowych prowadzi do redukcji także deficyt bilansu handlowego, gdzie eksport netto wtedy wzrasta.16. Na czym polega idea przewagi komparatywnej?Przewaga komparatywna to rżnica między alternatywnym kosztem wytwarzania dobra, z ktrego trzeba zrezygnować, aby wytworzyć inne dobro.

Otrzymujemy koszty rżnych dbr. Idea przewagi komparatywnej polega na tym, że kraje wytwarzają dobra, ktrych względne koszty produkcji są niższe niż w innych krajach. Zgodnie z tą zasadą przewagi komparatywnej kraje wytwarzają i eksportują dobra, ktrych względne koszty wytwarzania są niższe niż w innych krajach.17. Jakie są przyczyny międzynarodowych przepływw czynnikw produkcji?Obrt towarowy był głwnym podmiotem zainteresowań Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, a potem międzynarodowy przepływ towarw. Liczy się przepływ kapitału

i pracy, co nasiliło się w XX w. (po IIwś). Dynamika przepływu kapitału i pracy przewyższyła tempo eksportu towarw. Cechą charakterystyczną tych przepływw było to, że te przepływy ogarnęły cały świat (globalizacja). Nowe formy międzynarodowych przepływw (korporacje międzynarodowe)

Przyczyny międzynarodowych przepływw pracy i kapitału:

- chęć uzyskania większego dochodu – imigracje siły roboczej, istnieje gdy występuje rżnica płacy między krajem macierzystym a za granica

- trudności lub niemożność zastosowania czynnikw produkcji na rynku wewnętrznym (krajowym) – dane kraje mają przewagę podaży czynnika produkcji to ta nadwyżka jest przemieszczana za granicę np.:

bezrobocie – nadwyżka wolnej siły roboczej, jest dużo chętnych dlatego wyjeżdżają. Kryzys – wolny kapitał nie ma lokaty w kraju to się go przemieszcza za granicę

- integracja gospodarcza, globalizacja.18. Jakie podstawowe korzyści wiążą się z wejściem Polski do strefy euro?Najoglniej można powiedzieć, że skutki jakich należy się spodziewać w wyniku utworzenia jednego wsplnego pieniądza będą konsekwencją przejścia do jednowalutowości w stosunkach między krajami Unii, a z drugiej strony – w stosunkach Polski z nowym organizmem gospodarczym.

Głwne korzyści z wprowadzenia wsplnego pieniądza:

- przyspieszenie uzyskania oczekiwanych rezultatw wynikających z funkcjonowania jednolitego rynku

Integracja tego rynku powinna stworzyć korzystniejsze warunki do rozwoju konkurencji i obniżki cen, a w konsekwencji do zwiększenia produkcji

i efektywności gospodarowania,

- wyeliminowanie kosztw związanych z wymianą, w ramach unii, jednej waluty na inną

(ko

3bb6

szty te wynoszą dziś od 0,1% do 0,2% PKB w dużych krajach oraz do 1% w małych krajach, otwartych na zagranicę, co odpowiada łącznej kwocie 20-25 mld ECU). Konsekwencją tych oszczędności byłby spadek dochodw bankw

w wysokości blisko 5%,

- stworzenie pieniądza międzynarodowego, ktry sprzyjać będzie powstaniu wielobiegunowego systemu walutowego

- wyeliminowanie niepewności wynikającej ze zmian kursw i walut

Konsekwencją wprowadzenia wsplnego pieniądza byłaby bowiem likwidacja kursw walut narodowych wobec siebie, co czyni zbędną konieczność stosowania przez banki rżnorodnych instrumentw zabezpieczających przed ryzykiem walutowym. Wsplny pieniądz sprzyjałby rwnież procesowi wyrwnywania się stp procentowych od podobnych aktyww na obszarze jednolitego rynku,

Ze względu na siłę ekonomiczną EWG wsplna waluta europejska powinna stać się konkurencyjna wobec dolara w zakresie : finansowania transakcji zagranicznych, fakturowania operacji handlowych oraz przechowywania rezerw walutowych. Dzięki wsplnej waluty banki centralne krajw EWG będą mogły obniżać swoje rezerwy dewizowe, gdyż nie będą już musiały interweniować na rynkach walutowych w obronie własnej, narodowej waluty,

- eliminacja kosztw transakcyjnych

(dzięki możliwości korzystania ze wsplnego pieniądza we wszystkich krajach UGW wyeliminowane zostały koszty kupna/sprzedaży walut, co przyczyni się do obniżenia kosztw działalności przedsiębiorstw i w rezultacie podwyższy ich efektywność),

- przejrzystość i stabilność cen

- strategia rynku finansowego

(dzięki wsplnej walucie nastąpi rozwj europejskiego rynku kapitałowego oraz nasili się konkurencja między bankami europejskimi, co przyczyni się do obniżenia kosztu pozyskania środkw finansowych, szczeglnie przez małe i średnie firmy),

- wpływ na inwestycje.

(dzięki prezentowaniu cen wszystkich dbr i usług w tej samej walucie widoczne staną się rżnice cen jednakowych produktw w poszczeglnych krajach UGW,

co powinno zwiększyć konkurencję i w konsekwencji doprowadzić do spadku cen

i poprawy jakości oferowanych produktw i usług),19. Wymień kilka czynnikw wpływających na kurs walutowy i omw krtko jeden

z nich.Kurs walutowy to cena obcej waluty wyrażona w pieniądzu krajowym.

Czynniki wpływające na kurs walutowy :

Deprecjacja – obniżka kursu walutowego, ktra powoduje spadek cen eksportowych

i wzrost cen importowych, występuje w warunkach wysokiej inflacji

Term sof Trade – są to wskaźniki mierzone stosunkiem względnych zmian cen towarw eksportowanych do względnych zmian cen towarw importowanych.

Aprecjacja – wzrost kursu walutowego, co powoduje eksporcie i spadek cen w imporcie, bilans płatniczy pogarsza się natomiast Term sof Trade poprawia swoją pozycje20. Podaj kontrargumenty wobec postulatu: Musimy wszelkimi metodami poprawić nasz bilans handlowy i walczyć z bezrobociem. Najlepiej według sekwencji: Ograniczenie importu ? wzrost popytu na produkcję krajową ? wzrost dochodw i konsumpcji (i wzrost zatrudnienia).Kontrargumenty:

- Spadek importu osłabia zdolności importowe naszych partnerw handlowych, , rośnie bezrobocie.

- Produkcja nie wzrasta o wielkość, o jaką ograniczono import, spada konsumpcja, rosną ceny.

- Groźba wprowadzenia ceł odwetowych. W najlepszym przypadku produkcja przesunęłaby się z sektora eksportowego na konkurujący z importem, ktry nie ma przewagi konkurencyjnej.

- Nie zawsze producenci krajowi mają niewykorzystane wszystkie swoje moce wytwrcze.

- Ograniczenia importu,

- Wzrost szarej strefy.


Przykadowe prace

Emocje

Emocje Emocje 1. Fizjologiczne wskaźniki emocji 2. Kontrola emocjonalna 3. Inteligencja emocjonalna Źrdłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając otaczającą go rzeczywistość ustos...

"On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twrczości.

"On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twrczości. "Mistrz i Małgorzata" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelnikw sytuację w Rosji porewolucyjnej. Twrczość...

Kordian i Werter jako bohaterowie romantyczni

Kordian i Werter jako bohaterowie romantyczni Romantyzm to epoka w historii sztuki i literatury, trwająca od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Kierunek ten powstał jako reakcja na zmiany społeczne i polityczne spowodowane rewolucją francuską i przemysłową. Był on też formą...

Akcent w języku polskim

Akcent w języku polskim Akcent jest to wyrżnienie niektrych sylab wyrazu poprzez ich dodatkowe wzmocnienie za pomocą środkw fonetycznych. Wyrżnienie to dokonuje się w następujący sposb: 1. Przez wzmocnienie wydechu i w rezultacie siły artykulacyjnej danej sylaby. Jest to...

Kiedy producentowi opłaca się produkować?

Kiedy producentowi opłaca się produkować? Producent jest podmiotem gospodarczym, ktry decyduje co i ile produkować. Stosując wybraną technologię oraz organizację produkcji producent dostarcza na rynek dobra kupowane następnie przez konsumentw tych dbr. W gospodarce rynkowej producent...

Reformacja i kontrreformacja

Reformacja i kontrreformacja Reformacja – ruch religijny i społeczny w XV i XVI w., mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był on reakcją na zjawiska, ktre miały miejsce w Kościele katolickim. Reformację zapoczątkował Jan Hus, ktry został spalony na stosie ...

Księgowe ujęcie wyniku finansowego

Księgowe ujęcie wyniku finansowego Księgowe ujęcie wyniku finansowego Rachunek zyskw i strat jest drugim, obok bilansu, elementem sprawozdania finansowego jednostki. Ustawa o rachunkowości w art. 47 ust. 1 nakazuje wykazać w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski, straty nadzwyczajne oraz obowi...

Higiena układu wzrokowego

Higiena układu wzrokowego Oko jest narządem wzroku. Gałka oczna umieszczona jest w oczodole (z wyjątkiem przedniej części). Oczodł jest wysłany grubą podściłką zabezpieczającą gałkę oczną przed wstrząsami. Z przodu gałka chroniona je...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry