• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Makroeko...

Nawigacja

MakroekonomiaMakroekonomia
1 Wolność gospodarcza.

Jest to część wolności człowieka czy społeczeństwa i jako taka niesie wartość samą w sobie.

Wpływa na możliwość działalności gospodarczej oraz na jej rezultaty; wpływa pozytywnie na wyniki gospodarowania. Można to zmierzyć i udowodnić.2 Przedmiot zainteresowania makroekonomii.

Makroekonomia:

Bada gospodarkę jako całość, koncentrując się szczeglnie na problemie pomiaru i określania czynnikw mających wpływ na wzrost gospodarczy.

Bada rwnież problem zmiany aktywności gospodarczej w czasie, czyli określa przyczyny i skutek cyklu koniunkturalnego.

Analizuje i postuluje zakres aktywności państwa jako uczestnika i regulatora procesw gospodarczych. Analizuje, buduje modele określające problem pieniądza w gospodarce w tym formułuje narzędzia polityki fiskalnej i pieniężnej.

Analizuje zjawisko inflacji od strony przyczyn i skutkw.

Bada rynek pracy, określa przyczyny bezrobocia.

Traktuje gospodarkę jako system otwarty oceniając i postulując zakres handlu zagranicznego i wspłpracy międzynarodowej.

Problemy makroskali pojawiają się w teoriach SMITHA i RICARDO., w pewnym zakresie są przedstawione przez KEYNESA.

Olbrzymi wkład w rozwj makroekonomii wnisł polski ekonomista MICHAŁ KALECKI. Jest on twrcom teorii wzrostu gospodarczego i cyklu koniunkturalnego.3 Założenia metody Systemu Rachunkw Narodowych:

Założenia:

Każda praca płatna, społecznie użyteczna powinna być traktowana jako zwiększająca produkt krajowy

Żrdłem PKB jest powierzenie własności procesom gospodarczym np. oddanie gruntw w dzierżawę lub wynajem pomieszczeń

Żrdłem PKB jest korzyść osiągana z tytułu posiadanego kapitału (odsetki bankowe)

Dochodotwrcze jest zachowanie przedsiębiorcy czyli osoby, ktra tworzy i prowadzi przedsiębiorstwo; wynikają z tego korzyści dla właściciela i dla samej firmy4 Proces tworzenia wartości i produkcji finalnej i dodanej:

Produkt finalny- to taki składnik, o ktrym można powiedzieć, że w stosunku do niego nie będą już w danym czasie (rok) podejmowane czynności produkcyjne.

Pojęcie produktu fiskalnego można określić z punktu widzenia przedsiębiorstwa, branży, działu, lub całej gospodarki narodowej. W tym ostatnim ujęciu produkty finalne będą obrazowały nowo wytworzoną wartość w gospodarce czyli...............

wartość dodana - przyrost wartości dbr w wyniku określonego procesu produkcji6 Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego.

Dochd narodowy-produkt krajowy:

Można rozpatrzyć w 3 płaszczyznach:

I Pierwotny podział-dokonuje się w miejscu tworzenia nowej wartości. Jest to podział między pracownikiem, a pracodawcą.

II Wtrny podział - przebiega na rynku i poprzez budżet.

III Ostateczny podział - to nadanie nowej wartości określonej strukturze rzeczowej (konsumpcja i inwestycja)

Rżnicuje się pojęcie dochd narodowy wytworzony, a dochd narodowy podzielony. Rżnica wynika między innymi z salda w handlu zagranicznym, marnotrawstwa i klęsk żywiołowych.

Znając poziom dochodu narodowego osiąganego w danym roku i odnosząc ten poziom do roku poprzedniego można zbudować kategorię tempo wzrostu gospodarczego.

.................................

.................................

.................................

tempo wzrostu gospodarczego-........................................III Rwnowaga gospodarcza:

8 Popyt zagregowany i zagregowana podaż.

Produkt krajowy netto wyznacza wielkość zagregowanego popytu.

Zagregowana krzywa popytu: krzywa o nachyleniu ujemnym, ktra przedstawia poziom realnej produkcji globalnej, na ktrą wystąpi popyt przy rżnych poziomach cen obowiązujących w danej gospodarce.

Zagregowana podaż (AS) pokazuje zależność całkowitą między ilością produktw, czyli wielkością realnego produktu narodowego brutto, jaką wszyscy producenci chcą zaoferować na sprzedaż, a poziomem cen mierzonym deflatorem produktu narodowego brutto w danym okresie.9 Nierwnowaga podażowa i popytowa.

Stała nierwnowaga podażowa na rynku pracy skłania pracownikw do poszanowania miejsc pracy, wzrostu wydajności, elastycznego podejścia w przypadku negocjowania płac itp. Tendencja do ograniczania presji płacowej z jednej strony zmniejsza potencjalną konsumpcję, a tym samym realny popyt globalny, ale z drugiej strony zapobiega zastępowaniu pracy ludzkiej pracą uprzedmiotowioną (substytucyjność pracy i kapitału). W efekcie nie prowadzi to do wzrostu bezrobocia.10 Spr między Keynesistami i neoklasykami o teorię rwnowagi oglnej.

Głwnie dotyczy kształtu krzywej podaży, odpowiedzi na pytanie, czy o poziomie dochodu narodowego decydują czynniki podażowe, czy też popytowe i czy rwnowaga oglna jest możliwa tylko w punkcie pełnego wykorzystania wszystkich czynnikw produkcji, czy też przy rżnym poziomie dochodu narodowego i rżnym stopniu wykorzystania czynnikw produkcyjnych gospodarki narodowej.12 Rozwj Ekonomiczno-społeczny.

Jeżeli obserwuje się długotrwały wzrost gospodarczy można określić, że w danym społeczeństwie i gospodarstwie wywołano rozwj społeczno-ekonomiczny.

Rozwj ekonomiczny odnosi się do produkcji i podziału dbr i usług. Składowe elementy warunkujące proces gospodarczy doskonalą się:

majątek

struktura gospodarki narodowej

jej funkcjonowanie

dystrybucja dbr i usług

środowisko naturalne

Rozwj społeczny to zmiana stosunkw społecznych; kształcenia w strukturze społecznej; zmiana preferencji społecznej, wzorcw, zachowań, postaw i świadomości. Dla rozwoju konieczny jest wzrost, stąd prbuje się rozpoznać i opisać czynniki uruchamiające lub nasilające wzrost.13 Istota wzrostu gospodarczego.

Wzrost gospodarczy-są to ilościowe zmiany zachodzące w poziomie gospodarczym

Mierniki syntetyczne:

- miernik dynamiki

- struktura tworzenia i podziału

Mierniki szczegłowe:

- dynamika nakładw inwestycyjnych

-struktura inwestycji

-poziom konstrukcji społeczno-finansowych z budżetu

-wskażniki demograficzne

Mierniki syndromatyczne:

-udział wymiany na świecie

-liczba laureatw14 Inwestycje, konsumpcja i oszczędności.

-Inwestycje: są to nakłady przeznaczone na powiększenie, stworzenie od podstaw lub odtworzenie zużytych elementw majątku trwałego, składniki finansowe. To niematerialne i prawne (budowa nowego budynku, kupno maszyn i urządzeń, ich montaż, zakup akcji itp.)

Inwestycje netto- to te ktre powoli powiększają rozmiary majątku trwałego

Inwestycje odtworzone- polegają na odtworzeniu tych elementw majątku trwałego, ktre uległy zużyciu w wyniku eksploatacji.

Inwestycje brutto- to inwestycje netto + inwestycje odtworzone. Wielkość tych inwestycji wpływa na przyrost dochodu narodowego.-Przez pojęcie konsumpcji rozumiemy wydatki gospodarstw domowych.

Obejmują one zakupy:

trwałego użytku,

nietrwałego użytku,

usług

Wyjątek stanowią wydatki na zakup nieruchomości, ktre są traktowane jako inwestycje w kapitał trwały.

W rachunkach GUS konsumpcja kryje się pod nazwą spożycie prywatne, do ktrej zaliczono:

spożycie gospodarstw domowych – indywidualne,

spożycie w sektorze instytucji niekomercyjnych

-Oszczędności można określić jako część dochodw nie przeznaczoną na zakup dbr i usług.

W gospodarce otwartej możemy wyrżnić:

oszczędności prywatne, składające się z oszczędności gospodarstw domowych i prywatnych przedsiębiorstw;

oszczędności państwa , czyli deficyt

oszczędności reszty świata

Rżnica pomiędzy przychodami a wydatkami stanowi oszczędności danego działu gospodarki.

Możemy je wyrazić następująco:

Sp = (Y + V + F + N – T) – C;

Sg = (T – F – N) – G;

Sr = – ( E – M ) – V = – X – V;

Oszczędności stanowią część dochodw brutto przeznaczonych na akumulację tj.

nakłady brutto na środki trwałe,

przyrost rzeczowych środkw obrotowych,

transfery kapitałowe,

lub zadłużenie netto15 Determinanty wzrostu gospodarczego w krtkim i długim okresie.

Wzrost gospodarczy to inaczej wzrost produkcji w gospodarce narodowej. Można go określać w ujęciu krtko i długookresowym.

Wzrost krtkookresowy- występuje jeśli ma miejsce w gospodarce pełne zaangażowanie wolnych kapitałw przy zachowaniu niezmienności pozostałych czynnikw.

W ujęciu długookresowym- obserwuje się wzrost efektywności wykorzystania angażowanych czynnikw wytwrczych.

Wzrost gospodarczy skutkuje rozwojem społeczno-gospodarczym. Można go określić od strony rzeczowej czyli przez strukturę wywołanych nowych produktw, oraz w ujęciu wartościowym. Stosuje się więc ceny bieżące lub stałe. Wzrost gospodarczy w statystyce wyznacza się dla rżnych okresw, najczęściej do roku.16 Bezpośrednie, pośrednie, ekstensywne i intensywne czynniki wzrostu gospodarczego.

Czynniki bezpośrednie:

zatrudnienie .......................................... -dochd narodowy

wydajność ............................................................................................................................. -tempo wzrostu

Czynniki pośrednie:

wielkość majątku produkcyjnego

efektywność majątku produkcyjnego ..................................................................................................................................................................................................................Czynniki ekstensywne-wzrostu ilościowego:

zatrudnienie

poziom majątku produkcyjnego

Czynniki intensywne:

wydajność

efektywność17 Model wzrostu Michała Kaleckiego.

W modelu Michała KALECKIEGO uwzględnia się fakt, że niewszystkie oddane do eksploatacji obiekty osiągają faktycznie zaplanowane zdolności wytwrcze.

Uwzględnia się rwnież starzenie się aparatu wytwrczego, czyli jego zużywanie się. W trakcie wykorzystywania obiektw dokonują się działania wprowadzające proces racjonalizacji, oszczędności.

Strata:

.............................................

.............................................

amortyzacja:

.............................................

usprawnienie:

.............................................

...........................................................................

iż-stopa przeszłych inwestycji

............................................................18 Postęp techniczny. Postęp techniczny, proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposb doskonalszy istniejących zasobw. Mieści się w nim rwnież podejmowanie produkcji nowych wyrobw oraz doskonalenie wyrobw dotychczas wytwarzanych. Postęp techniczny może występować w dziedzinie środkw pracy (tzw. technika ścisła) lub może dotyczyć metod produkcji (postęp technologiczny), przy zachowaniu wzajemnie ścisłych uwarunkowań. Środki pracy, część kapitału rzeczowego (realnego) uczestnicząca w procesie produkcji, obejmująca dobra materialne, przy pomocy ktrych człowiek oddziałuje na przedmioty pracy w celu wytworzenia produktw zaspokajających jego potrzeby.20 Pojęcie państwa.

Państwo jest to zbir instytucji wśrd ktrych najistotniejsze to:

-administracja

-system ubezpieczeń społecznych

Prawnym odpowiednikiem państwa dla potrzeb obrotu publiczno-prawnego jest osoba prawna-skarb państwa.

Przyjmuje się, że skarb państwa odnosi się do fiskusa gromadzącego dochody i realizującego wydatki

Państwo gromadzi tzw. finanse publiczne co pozwala realizować takie funkcje jak:

-alokacyjna

-redystrybucyjna

Stosując rżnego rodzaju instrumenty państwo doprowadza do określonej alokacji zasobw oraz wpływa na rozpiętość w poziomie życia ludności. Działa rwnież stabilizująco na koniunkturę gospodarczą.21 Nurt etatystyczny i neoliberalny.

Etatyzm – to pogląd w myśl, ktrego, gdy więcej czynności gospodarczych jest wyłącznie zastrzeżonych dla instytucji lub przedsiębiorstw państwowych, jest więcej czynności nakazanych to ustrj jest bardziej etatystyczny, a gospodarka bardziej zetatyzowana. Ustrj im bardziej liberalny, tym jest w niższym stopniu etatystyczny. Ustrj im bardziej etatystyczny, tym jest mniej liberalny.23 Ekonomiczne funkcje państwa.

Funkcja alokacyjna: polega na podejmowaniu działań sprzyjających optymalnej alokacji zasobw gospodarczych. Oglnie rzecz biorąc w gospodarce rynkowej chodzi przede wszystkim o ochronę własności prywatnej oraz wspomaganie i uzupełnianie, a w pewnych sytuacjach także o korygowanie lub zastępowanie mechanizmu rynkowego.

Alokacja –jest to podział i przeniesienie ograniczonych zasobw między rżne dziedziny zastosowania. Odbywa się przy pomocy mechanizmu rynkowego.

Funkcja redystrybucyjna :polega przede wszystkim na działaniach zmierzających do niwelowania zbyt dużych, nieakceptowanych społecznie rżnic dochodowych i majątkowych oraz pomocy ludziom starym, upośledzonym i chorym, ktrzy nie są w stanie radzić sobie sami.

Państwo przejmuje część dochodw i poprzez transfery pieniężne przekazuje je tym osobom, ktre maja niskie dochody.

Głwnymi instrumentami realizacji tej funkcji są:

system podatkowy

wydatki budżetowe

składki na ubezpieczenia społeczne

systemy rżnego rodzaju opłat i cen

Funkcja stabilizacyjna: polega na podejmowaniu przez państwo działań stabilizujących gospodarkę przez realizacje głwnie takich celw jak:

osiąganie i utrzymywanie w dłuższym okresie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

ograniczenie do minimum inflacji i bezrobocia

stabilizację rynku pieniężnego (aby stopa % kredytu nie była zbyt wysoka)

możliwie najlepsze wykorzystanie rzeczowych czynnikw produkcji25 Pojęcie i funkcje budżetu państwa.

Budżetem nazywamy zestawienie wszystkich dochodw i wydatkw niezależnie od szczebla struktury polityczno-administracyjnej państwa.

Funkcje budżetu:

I fiskalna-gromadzone są określone dochody przeznaczone na wydatki niezbędne do prowadzenia polityki fiskalnej

II redystrybucyjna- ma zmniejszyć rozpiętość dochodw osiąganych przez rżne grupy społeczne

instrumenty funkcji redystrybucyjnej:

progresywne opodatkowanie dochodw (zyski, dochody wyższe)

zrznicowanie stałe podatkw pośrednich (VAT, akcyza) nakładanych na produkty

transfery pieniężne

III stymulacyjna-polega na oddziaływaniu państwa za pomocą rozwiązań prawnych i strumieni pieniężnych na zachowanie rżnych podmiotw. Państwo działa na procesy gospodarcze za pomocą następujących instrumentw:

Dotacje-to bezzwrotna pomoc finansowa udzielona przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom w celu popierania określonej działalności (osobom prywatnym raczej się nie przydaje

Subwencje-to bezzwrotna pomoc finansowa udzielona najczęściej przez państwo instytucjom, organizacjom społecznym i osobom prywatnym w celu poparcia ich działalności.27 Wpływy na wydatki budżetowe.

Głwne wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe odzwierciedlają kierunki zakres działalności państwa w obszarze, na ktrym zawodzi rynek. Pewne bowiem zadania może wykonać tylko i wyłącznie państwo (obronność, wymiar sprawiedliwości). Zauważalny jest rwnież wzrost wydatkw budżetowych mierzony udziałem państwa w produkcie społecznym. Przyczyn wzrostu wydatkw budżetowych upatruje się m.in. w rosnącym dochodzie na jednego mieszkańca, przemianach technologicznych, zmianach demograficznych, w kosztach świadczeń budżetowych oraz urbanizacji.

Granice wydatkw budżetowych – są trudne do określenia, gdyż zalezą od poglądw partii rządzących, sytuacji gospodarczo – społecznej kraju.

Wydatki budżetu państwa można rozmaicie klasyfikować m.in. na;

- Wydatki bezzwrotne (stypendia, wynagrodzenia, zasiłki dla bezrobotnych, dotacje dla przedsiębiorstw)

- Wydatki zwrotne – (np. spłata zadłużenia)

- Wydatki osobowe – (np. wynagrodzenia)

- Wydatki rzeczowe – (zakup wyposażenia dla szkoły czy szpitala)

- Wydatki nieprodukcyjne (sfinansowanie festiwalu muzycznego)

Wydatki można też klasyfikować według zadań państwa: socjalne, militarne, na kulturę na ochronę środowiska.28 Budżet centralny i budżety terenowe.

Budżety przygotowuje się w randze ustawy w ujęciu rocznym, w systematyce wynikającej z podziału administracyjnego państwa. Tworzy się budżet centralny i terenowe-powiatu i gminy.

Budżet terenowy-od strony dochodw tworzy wpływy zwyczajne czyli podatki i opłaty lokalne, zwyczajne i nadzwyczajne- darowizny, zapisy.

Inaczej dochody obligatoryjne gmin to:

Dochody podatkowe

Dochody z majątku gminy

Subwencja oglna i cenowa

Dotacje

Budżet centralny-plan finansowy zawierający dochody i wydatki rządowe związane z realizacją przyjętego programu polityki gospodarczej i społecznej. Budżet państwa jest sporządzony na okres jednego roku i zatwierdzany przez władzę ustawodawczą. Budżet ten spełnia trzy najważniejsze funkcje: fiskalną, stymulacyjną, redystrybucyjną29 Charakterystyka systemu podatkowego.

Dla tworzenia finansw publicznych zasadniczo wykorzystuje się podatek. Jest to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne świadczenie pieniężne dla państwa, lub innych instytucji publiczno- prawnych.

Konstruując system podatkowy należy przestrzegać określonych zasad wśrd, ktrych najważniejsze to:

Zasada rwności podatkw (każdy uczestniczy w systemie podatkowym)

Pewność podatkw (podatek winien być precyzyjnie określony, a nie dowolny)

Dogodność podatkw

Taniość poborw

Wydajność

Podatek powinien pełnić określone funkcje:

-fiskalną-powinien skutecznie gromadzić dochody

-regulacyjną-doprowadzać do odpowiedniej alokacji środkw w gospodarce

-motywacyjną-pobudzać do określonych czynnikw30 Krzywa Laffera. Dopki wzrost stopy podatkowej wiąże się ze wzrostem produktu społecznego (państwo ma więcej pieniędzy na zapewnienie odpowiednich warunkw do gospodarowania), przychody budżetowe rosną proporcjonalnie do obciążeń podatkowych. Po przekroczeniu przez stopę podatkową pewnego poziomu, (odpowiadającego maksymalnej wielkości wydatkw państwa na poprawę warunkw gospodarowania), przychody budżetowe będą maleć.

31 Fiskalizm wzrost gospodarczy.

Stopa fiskalizmu-relacja między wpływami typu podatkowego do budżetu, a osiąganym PKB. Im bardziej rozbudowany system podatkowy, im wyższe stopy podatkowe tym niższe tempo wzrostu PKB.33 Deficyt budżetowy i sposoby jego finansowania. Deficyt budżetowy, niedobr dochodw budżetu państwa w stosunku do jego wydatkw (inaczej - nadwyżka wydatkw nad dochodami

Sposoby finansowania:

Najprostszą metodą walki są drastyczne cięcia w wydatkach budżetowych, co jednak z kolei grozi recesją i wzrostem bezrobocia. W krtkim okresie czasu deficyt budżetowy można finansować pieniądzem znajdującym się w obiegu i ściągniętym przedsprzedaż obligacji skarbowych, bądż przez zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym.

Zaciąganie kredytu w bankach ma tę wadę, iż zmniejsza możliwości kredytowe dla sektora prywatnego i może spowodować podniesienie stopy oprocentowania kredytu. Poza tym kredyt zaciągany w bankach może okazać się niewystarczający do sfinansowania deficytu.34 Pieniądz, jego cechy, funkcje i rodzaje.

Pieniądzem jest każdy towar posiadający cechy:

Społeczna akceptacja

Podzielność

Łatwość przenoszenia

Trwałość

Rzadkość występowania

Funkcje pieniądza:

Ma być miernikiem wartości

Środek obiegu czyli cyrkulacji: towar- pieniądz- towar-pieniądz

Środek płatniczy: pieniądz służy do zaciągania zobowiązań i ich regulowania w przyszłości; wykorzystuje się tu postać idealną i realną pieniądza

Przechowywanie wartości

Pieniądz światowy

Początkowo w powszechnych transakcjach występował pieniądz towarowy, pżniej szczeglnie często zaczęto stosować kruszce. Tworzy się w ten sposb system pieniądza kruszcowego.

Panujący na danym terenie, dysponujący kruszcem bije monetę i oznacza swoim godłem. Zwiększa się liczba transakcji zawieranych w gospodarce. Przy ograniczoności kruszcw niedobory zastępuje się pieniądzem papierowym. Przez długie lata jest wymieniany na kruszec. W latach 70-ych XX wieku ostatecznie zrywa się wymienialność pieniądza na kruszec.

Wydziela się rwnież:

-Transferowy

-ekwiwalentny (cos za coś)

-kredytowy

- życiowy (kredytowy).35 Pieniądz gotwkowy i bezgotwkowy.

Wprowadzając nowe rodzaje pieniądza, nadając mu nową formę, szuka się go w takiej postaci, ktra minimalizuje koszty jego obiegu.

Sukcesywnie pieniądz gotwkowy jest wybierany przez formę monetarną.

Obecnie najczęstszą postacią pieniądza jest postać bezgotwkowa. Bezgotwkowy pieniądz jest wprost wynikiem działalności bankw komercyjnych będących wtrnym kreatorem pieniądza na bazie pieniądza depozytowego w obszarze wyznaczonym przez bank centralny.36 Rozwj systemu bankowego.

Na czele systemu stoi Bank Polski, ktry pełni funkcje:

Jest bankiem dla bankw operacyjnych, maja one otwarty rachunek depozytowy i mogą korzystać z kredytw i pożyczek NBP

Jest bankiem emisyjnym

Jest bankiem państwa-obsługuje finanse publiczne

Bank centralny jest pierwotnym kreatorem pieniądza. Decyduje on o wielkości bazy monetarnej i o skali czynności bankw komercyjnych, w następstwie czego tworzy się pieniądz życiowy (kredytowy).

Zadania banku centralnego:

Zachowanie wartości pieniądza krajowego (jego siły nabywczej)

Ochrona stabilności systemu finansowego- bank ma być postrzegany jako instytucja zaufania publicznego

Podnoszenie efektywności polityki pieniężnej państwa

Obok banku centralnego działają banki operacyjne, ktrych czynności można podzielić na 3 grupy:

Pasywne (bierne)-to przede wszystkim przyjmowanie depozytw

Aktywne (dochodotwrcze)-to obrt papierami wartościowymi

Usługowe (pośredniczące)-np. rozliczenia między podmiotami

Prawo bankowe jest kształtowane od 89 r. zgodnie z przyjętymi standardami unijnymi. Wprowadzono w życie nową ustawę Prawo Bankowe nowelizowane w 98 r. Wprowadzono rwnież ustawę o Narodowym Banku Polskim.

Zgodnie z nowym prawem określono następujące funkcje systemu bankowego:

Stworzenie mechanizmw gromadzenia środkw oraz ich inwestowania w rżne przedsiębiorstwa

Dokonywanie płatności między podmiotami gospodarczymi

Wprowadzenie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym

Zapewnienie informacji cenowej jako podstawy dla procesw decyzyjnych podmiotw gospodarczych

Kreowanie pieniądza jako ostatecznego środka zapłaty

Pobudzanie oszczędności

Zaspakajanie zapotrzebowania na pieniądz za pomocą kredytw

Dokonujące się zmiany w systemie bankowym wynikają z przekształceń w ustroju gospodarczym i społecznym, zwiększonego popytu na usługi bankowe oraz skłonności banku do inwestowania.37 Bank centralny i jego funkcje.

Bank ten jest pierwotnym kreatorem pieniądza. Decyduje on o wielkości bazy monetarnej i o skali czynności bankw komercyjnych, w następstwie czego tworzy się pieniądz życiowy (kredytowy).

Zadania banku centralnego:

Zachowanie wartości pieniądza krajowego (jego siły nabywczej)

Ochrona stabilności systemu finansowego- bank ma być postrzegany jako instytucja zaufania publicznego

Podnoszenie efektywności polityki pieniężnej państwa

Bank centralny uruchamia szereg narzędzi przy pomocy, ktrych wpływa na działalność bankw komercyjnych.38 Instrumenty kontroli podaży pieniądza. Kontrola przyrostu podaży pieniądza realizowana będzie poprzez kształtowanie na odpowiednim poziomie stp procentowych NBP oraz oddziaływanie instrumentami polityki pieniężnej na poziom pieniądza rezerwowego. Proces kontroli podaży pieniądza będzie uwzględniał wysoki stopień wspłzależności między tymi kategoriami rynku pieniężnego. Wykorzystanie w 1998 r. stp procentowych do realizacji celu inflacyjnego wynika z ich większej przejrzystości w porwnaniu z agregatami pieniężnymi oraz ścisłego ich związku z ekspansją kredytw dla sektora niefinansowego, ktre wciąż stanowią podstawowe źrdło kreacji pieniądza. Oddziaływanie na poziom pieniądza rezerwowego wynika zaś z jego bezpośredniego związku z podażą pieniądza ogłem, przy założeniu względnej stabilności poziomu mnożnika pieniężnego. Na swym posiedzeniu w dniu 25 lutego 1998 r. Rada Polityki Pieniężnej uznała, że referencyjną stopą procentową NBP będzie stopa procentowa operacji otwartego rynku o terminie 28 dni.39 Banki komercyjne w nowym systemie podatkowym.

Bank komercyjny, bank handlowy, typ banku, ktry w oparciu o przyjęte depozyty oraz środki uzyskane z banku centralnego udziela kredytw, ktre przynajmniej w części stają się nowymi depozytami, kreującymi dodatkową podaż pieniądza.

Bank komercyjny prowadzi rachunki bieżące podmiotw gospodarczych (przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) i instytucji, przyjmuje depozyty terminowe, udziela kredytw. Ponadto wykonuje inne usługi bankowe na rzecz swoich klientw: m.in. finansuje ratalne zakupy dbr trwałego użytku, prowadzi skup i sprzedaż walut, prowadzi biura maklerskie, wypożycza klientom sejfy do przechowywania kosztowności i papierw wartościowych. Banki komercyjne mogą być własnością publiczną, lecz najczęściej są spłkami akcyjnymi.41 Rynek papierw wartościowych. Rynek papierw wartościowych, część rynku kapitałowego obejmująca wyłącznie transakcje długoterminowymi papierami wartościowymi, takimi jak: akcje, obligacje, opcje, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, a także innymi, specyficznymi dla danego kraju, dopuszczonymi przez właściwy organ (w Polsce - Komisję Papierw Wartościowych) do obrotu na tym rynku. Rynek papierw wartościowych składa się z dwch powiązanych wzajemnie segmentw: rynku pierwotnego, na ktrym dokonuje się emisji papierw wartościowych, i rynku wtrnego, na ktrym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży papierw wcześniej wyemitowanych.42 Charakterystyka papierw wartościowych.

Papier wartościowy, dokument uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierw wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a także jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (w Polsce także świadectwa udziałowe programu NFI) i losy loteryjne. -papiery wartościowe imienne - nazwisko (nazwa) właściciela umieszczona jest na papierze, a przeniesienie praw własności może odbyć się na drodze umowy notarialnej, często tylko za zgodą emitenta (wymaga też odnotowania w odpowiednim rejestrze) lub przez indos. -papiery wartościowe na okaziciela - przeniesienie praw własności odbywa się przez wręczenie ich innej osobie.

Papiery wartościowe mają cenę nominalną, wypisaną na nich i stanowiącą podstawę praw majątkowych, oraz cenę emisyjną, ktrą należy za nie zapłacić w momencie zakupu na pierwotnym rynku papierw wartościowych. Cena emisyjna jest zazwyczaj wyższa lub rwna cenie nominalnej (zależy to od decyzji emitenta lub od wyniku ofert cenowych w subskrypcji), czasem jednak może być też niższa (w przypadku obligacji o kuponie zerowym lub przetargowej sprzedaży bonw skarbowych).45 Działanie Giełdy Papierw Wartościowych w Warszawie. Giełda Papierw Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spłka akcyjna. Kapitał akcyjny spłki wynosi 6 mln złotych i jest podzielony na 60 tys. akcji imiennych. Jej akcjonariuszami mogą być wyłącznie banki, domy maklerskie oraz Skarb Państwa. W styczniu 1995 r. akcjonariuszami było 40 bankw i domw maklerskich oraz Skarb Państwa. Podstawy prawne działania giełdy stanowią: -Kodeks Handlowy z 1934 r. -Ustawa ?Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych? z 22 marca 1991r. -Statut Giełdy Papierw Wartościowych w Warszawie S.A. -Regulamin Giełdy -Regulamin Funduszu Gwarancyjnego -Regulamin Sądu Giełdowego46 Pojęcie cyklu koniunkturalnego i jego fazy.

Cykl koniunkturalny to okresowo dokonujące się zmiany w aktywności gospodarczej wokł określonego terenu.

Klasyczny, modelowy przebieg cyklu:

Kryzys

Depresja

Ożywienie

RozkwitPrzyczyny zewnętrzne cyklu są rżne w ujęciu teorii neoklasycznej i teorii Keynesa.

Klasycy uważają, że gospodarka sama się reguluje. Zakłcenie może wynikać z przyczyn zewnętrznych, będących w otoczeniu rynku np. ingerencja państwa.

W samym rynku można znależć przyczyny wewnętrzne , ktre powodują, że okresowo pojawia się nadwyżka lub niedobr. Wysoka stopa zysku i perspektywy jej dalszego wzrostu zachęcająca do określonej alokacji kapitału, rośnie popyt na środki produkcji, a płace, ceny, stopa zysku rosną.

Dla zwiększenia podaży wykorzystuje się istniejące rezerwy. Przedsiębiorstwa wchodzą po pewnym czasie w fazę wzrostw kosztw produkcji, co powoduje wzrost cen, ktre np. monopol może swobodnie ustalać. Możliwości nabywcze konsumenta ograniczają się, spada popyt na dobra konsumpcyjne, a w przyszłości na środki produkcji.

Obniżenie podaży zwykle jest głębsze niż ograniczenia popytu i występuje w dłuższym okresie. Obniżenie zatrudnienia, skłonności do inwestowania, stopy zysku jest charakterystyczne dla depresji. Po wyczerpaniu, razem producenci reagują najpierw minimalna, a potem rosnąca produkcją na zgłoszone potrzeby konsumentw. Zaczyna się ożywienie w gospodarce.

Keynsiści uważają, że należy ingerować w wspłczesny, zmodyfikowany rynek wprowadzając kwotę pieniądza będącą mnożnikiem inwestycyjnym, co w przyszłości skutkuje zwielokrotnionym wzrostem gospodarczym. Wydatki te powinno kontrolować państwo i w razie potrzeby uruchamiać niezbędny popyt. Państwo ma wpływać na monopolistw przez ustawy antymonopolowe, a przez instrumenty fiskalne i pieniądze wpływać na kierunki inwestowania tak aby unikać przegrzania niektrych obszarw przy daleko idącym niedorozwoju pozostałych. Ważna jest więc prawidłowa struktura gospodarcza.

Wspłcześnie występuje cykl 2-fazowy. Jest on o mniejszej amplitudzie wychyleń w stosunku do cyklu klasycznego. Jest pozbawiony depresji i rozkwitu.47 Rodzaje wahań cyklicznych.

Koniunktura gospodarcza-to splot warunkw i czynnikw wywierających wpływ na sytuację gospodarki kraju, regionu lub świata.

W gospodarce występują naruszenia rwnowagi, co powoduje wahania w gospodarce (wartość produktu społecznego PK, PN, DN). Jeżeli wahania rozwoju ekonomicznego danej gospodarki w postaci ekspansji i recesji maja charakter cykliczny wwczas nazywamy je

6764

cyklami koniunkturalnymi.

Cykl koniunkturalny polega na wahaniach produkcji i zatrudnienia wokł długookresowych trendw.

Rozrżniamy wahania:

Sezonowe-pewne wielkości ulegają zmianom wedle pr roku

Przypadkowe-wynikają z przyczyn losowych, wojny, klęsk żywiołowych

Prezydenckie-USA co 4 lata

Cykl świński-dotyczy wahań w poziomie produkcji mięsa wieprzowego48 Teorie koniunktury.

Występują teorie tłumaczące cykliczność np. teoria plam na słońcu mwi, że aktywność w kosmosie wpływa na efektywność rolnictwa, co przyczynia się do ożywienia całej gospodarki.

Inna teoria innowacji tłumaczy , że przez zmiany techniczne i organizacyjne poprzez wprowadzanie nowości ożywia się gospodarka, upowszechnianie nowych rozwiązań sprowadza do spowolnienia wzrostu.

Trzecia teoria cyklu politycznego zakłada, że wprowadza się dla producentw ułatwienia, daje się obietnice rozwiązań dla nich przychylnych aby zachęcić do działalności gospodarczej. Po wygranych w wyborach z obietnic nie zostaje nic.50 Zasoby pracy.

Pracujący plus bezrobotni, czyli aktywni zawodowo, tworzą zasb pracy.51 Pojęcie i typy bezrobocia.

Bezrobocie-to brak rwnowagi na rynku pracy. Rynek nie jest w stanie przy pomocy swoich mechanizmw przywrcić rwnowagi tam, gdzie jest zachwiana. Do bezrobotnych zlicza się osoby w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat życia, dla mężczyzn 18-64 lat życia), ktre są zdolne do podjęcia pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce oraz pozostają bez pracy, pomimo podjęcia poszukiwań pracy.

Bezrobocie związane z niedopasowanymi strukturami:

Bezrobocie frykcyjne: powstaje w związku z powolnością przystosowań struktury podaży siły roboczej i struktury popytu na siłę roboczą na rynku pracy. Jest to zjawisko gdzie liczba oferowanych miejsc pracy zmienia się nieustannie. Tworzą je osoby o ułomnościach fizycznych lub psychicznych w zasadzie uniemożliwiające podjęcie pracy zawodowej. W tej kategorii mieszczą się rwnież osoby chwilowo pozbawione pracy ze względu na zmianę zawodu.

Bezrobocie strukturalne: dotyczy takiego rodzaju bezrobocia, ktre powstaje ze względu na rozbieżność ludzkich kwalifikacji i rodzaju oferowanej pracy w warunkach zmieniającego się popytu i produkcji. U podstaw tych niedopasowań leżą procesy upadku lub rozwoju pewnych branż i gałęzi, związane z tendencjami postępu technologicznego i kierunkami międzynarodowego podziału pracy.

Bezrobocie związane z nadwyżką całkowitą podaży siły roboczej nad całkowitym popytem na siłę roboczą:

Bezrobocie keynesowskie (koninkturalne): wynika z niedostatku popytu- powstaje kiedy popyt globalny (konsumpcyjny i inwestycyjny) zmniejszył się, a płace i ceny nie zdążyły się dostosować, co przeszkodziło przywrceniu pełnego zatrudnienia.

Bezrobocie klasyczne (neoklasyczne): pojawia się wtedy, gdy płaca jest rozmyślnie utrzymywana powyżej poziomu, przy ktrym krzywe podaży i popytu na nią przecinają się. Może to być spowodowane albo działalnością związkw zawodowych, albo ustawodawstwem określającym wysokość płac minimalnych.

Inny podział bezrobocia:

Dobrowolne: charakteryzuje się tym, że pracownik po utraceniu pracy nie decyduje się podjąć innego rodzaju pracy za mniejsze wynagrodzenie, lub nie godzi się na obniżenie płac do poziomu rentowności przy zachowaniu poprzedniego poziomu zatrudnienia i produkcji.

Przymusowe: pracownik jest gotw zaakceptować przedłożoną mu ofertę pracy za obowiązującą na rynku płacę, a mimo to nie może znależć zatrudnienia.

Bezrobocie jawne: rejestrowane

Bezrobocie ukryte: nie rejestrowane52 Przyczyny bezrobocia.

Przyczyny bezrobocia są bardzo zrżnicowane. Wspomnieć można o liberalizacji handlu zagranicznego, wdrażaniu nowych technologii praco-oszczędnych oraz nadmiernie opiekuńczych rozwiązaniach socjalnych w Europie Zachodniej. Głwną przyczyną wysokiego bezrobocia są zmiany strukturalne polegające na tym, że pracochłonne dziedziny gospodarki przenosi się do krajw o taniej sile roboczej, a pozostawia te, ktre wymagają wysokiej techniki, kreatywności oraz wysokich kwalifikacji.

Rozmiary bezrobocia zależą od czynnikw:

Wspłczynnika aktywności zawodowej

Liczby ludności w wieku produkcyjnym

Rozmiarw zatrudnienia54 Pojęcie inflacji i jej pomiar

Inflacja-występujący w stosunkowo długim okresie wzrost cen obejmujących określony koszyk dbr. Zmiana ceny nie jest uzasadniona nowymi jakościami produktu. Jest to zjawisko, ktre mierzy się ustalając przeciętną stopę wzrostu cen. Inflacja występuje jeśli obserwuje się stały wzrost cen rynkowych, przeciętnych towarw i usług nabywanych przez ludność.

Pomiar zjawiska inflacji (stopa inflacji):

Stopa inflacji-podaje procentową zmianę cen. Ujęcie poziomu cen w układzie dynamicznym.55 Przyczyny inflacji i jej rodzaje.

Ekonomiczne przyczyny inflacji dzieli się na:

Zewnętrzne:

-Przepływ kapitału

-Przepływ pracy

-Przepływ produktw w układzie międzynarodowym

Wewnętrzne:

-Popytowe-nadmierna ilość pieniądza w obiegu, rozbudowane potrzeby ludzkie (wynika z braku rwnowagi-popyt wyższy od możliwości produkcyjnych)

-Podażowe- wzrost kosztw produkcji:

Wzrost cen surowcw i materiałw –kiedy zmniejsza się ich podaż

Wzrost oprocentowania kredytw

Wzrost cła

Podatki

Charakter polityczny-częste zmiany rządu, skłonność politykw do ulegania naciskom społecznym na wzrost wydatkw

-do przyczyn wewnętrznych zaliczamy skutki realizowanej polityki fiskalnej (budżetowej) np. charakterystyka systemu podatkowego

Przyczyny psychologiczne inflacji:

-stan zagrożenia- kupujemy towar wywołany presją

Rodzaje inflacji:

Jawna: wzrost oglnego poziomu cen tzw. sytuacja , w ktrej w danym kraju nie ma ograniczeń wzrostu cen (ceny wolne).

Ukryta: rynek centralnie zarządzany (rozważanie między popytem, a podażą, wprowadzenie dużej ilości pieniądza w obieg), ceny zamrożone, administrowane, ceny ciągle na tym samym poziomie, rozbudowana została dotacja, budżet brał na to pieniądze przez zapożyczanie się (lata 70-te).

Nasilenie zjawiska inflacji w czasie:

Inflacja pełzająca: nie rodząca zbyt negatywnych skutkw (jednocyfrowa 3%-5%)

Inflacja krocząca: wzrost cen sięga kilkunastu % w skali rocznej, taki ruch cen daje się przewidzieć i uwzględnić w podejmowanych decyzjach (10 %)

Inflacja galopująca: wzrost cen od kilkudziesięciu do 100% w skali rocznej

Hiperinflacja: wzrost cen o więcej niż o 50% w skali miesiąca, działa ona już destrukcyjnie na gospodarkę i destabilizuje stosunki społeczno-polityczne, osłabia wiarygodność finansową u wierzycieli.56 Społeczno ekonomiczne skutki inflacji.

-powoduje spadek wartości pieniądza

-powoduje przesunięcie dochodu narodowego na rzecz grup bogatszych kosztem ludzi biedniejszych

-zniechęca do oszczędzania

-obniża ciężar spłaconych kredytw

-niszczy rachunek ekonomiczny, powoduje duże zamieszanie w kalkulacji

-rodzi niepewność co do oczekiwanych zyskw, przez co zniechęca do podejmowania ryzykownych inwestycji

-powoduje wzrost oprocentowania stopy kredytw na działalności inwestycyjne

-osłabia eksport- waluta krajowa stopniowo traci na wartości w stosunku do innych walut wymienialnych w krajach o niższej inflacji

-prowadzi do dewaluacji (spadek kursu walut) waluty krajowej, ktra wzmacnia pozycję eksporterw, ale osłabia import, co staje się przyczyną dalszego wzrostu cen

-wprowadza zamieszanie na rynku papierw wartościowych, przez co zakłca system finansowy kraju

-pogłębia niepewność jutra i prowadzi do obniżenia realnych dochodw ludności57 Inflacja, a bezrobocie-krzywa Philips’a.

Krzywa Philipsa pokazująca związek między inflacją, a bezrobociem: Zależność pomiędzy stopą bezrobocia, a inflacją określił empirycznie Philips. Udowodnił on, że wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa stopa bezrobocia i odwrotnie. Sugeruje to wymienność – możemy wybrać niższe bezrobocie za cenę wyższej inflacji lub odwrotnie.

Zależność ta dobrze wyjaśniała sytuację w gospodarce USA i krajw o gospodarce rynkowej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, ale całkiem zawiodła w latach siedemdziesiątych.

Jedną z przyczyn załamania się krzywej Philips’a było błędne interpretowanie jej jako zbioru długookresowych wyborw dotyczących polityki gospodarczej.

Krzywa w rzeczywistości wskazuje, że zależność między inflacją a bezrobociem ma charakter przejściowy i pojawia się tylko w okresie dostosowywania się gospodarki do zmian popytu globalnego. Ani luka inflacyjna, ani recesyjna nie może utrzymać się w nieskończoność.58 Korzyści z handlu międzynarodowego- teoria kosztw komparatywnych.

Teoria kosztw komparatywnych:

Dokonując wymiany realizuje się podział pracy i specjalizacji zgodnie z teorią komparatywną. Kraje wytwarzają i eksportują te dobra, ktrych względne koszty produkcji są niższe niż w krajach pozostałych. Posiadając określony nakład czynnikw wytwrczych, osiągając przewagę w wydajności pracy, produkując dla siebie i innych odbiorcw można uzyskać więcej dbr niż gdyby każdy kraj chciał produkować wszystko tylko dla siebie.

PRZYKŁAD:

Przyjmując modelowo, że kraj A i B dysponują tym samym nakładem i produkcja dobra X i Y, przy czym jest rżna wydajność pracy można stwierdzić, że mając 100 mil. jednostek nakładu kraj A dla produkcji dobra X zużywa 5 jednostek, a kraj B 10 jednostek. Dla produkcji dobra Y kraj A zużywa 0,4 jednostki, a kraj B 0,5 jednostek.

Można postawić pytanie , ktre dobro jaki kraj ma produkować.59 Bilans handlowy, a płatniczy.

W handlu zagranicznym ustala się wynik konstruując bilans płatniczy i handlowy.

Bilans handlowy-jest to rżnica między dochodami, a wydatkami, obejmuje export i import.

Bilans płatniczy - to zestawienie sporządzane za określony czas, wykazujące sytuację płatniczą kraju z tytułu kontaktw zagranicznych. Uwzględnia bilans obrotw niewidocznych (transport, kultura, stacjonowanie obcych wojsk), bilans obrotw kapitałami długoterminowymi, do ktrego zaliczamy: kredyty długoterminowe, dotacje państwowe, inwestycje zagraniczne, bilans obrotw kapitałami krutkoterminowymi60 Kurs walutowy.

Kurs walutowy, cena waluty danego kraju za granicą. Kurs walutowy jest ogłaszany przez bank centralny i wyrażany w liczbie jednostek waluty własnej odpowiadającej jednostce waluty obcej. Ponadto osobno podawany jest kurs kupna i sprzedaży danej waluty. Jeżeli kurs walutowy jest ustalany administracyjnie przez władze danego kraju, mwimy o kursie walutowym sztywnym, ktry może jedynie ulegać niewielkim wahaniom w określonych granicach.61 Międzynarodowe organizacje finansowe. Międzynarodowy Fundusz Walutowy - powstały w 1944r.

Głwnym jego celem jest zapewnienie wymienialności walut państw członkowskich i utrzymanie stałego kursu wymiennego. Ma to znaczenie dla wymiany międzynarodowej, planowania długoterminowego, stabilizacji cen. Drugim zadaniem jest udzielanie pomocy finansowej krajom członkowskim w celu zmniejszenia deficytu bilansu płatniczego i zapobieżeniu w ten sposb głębokiej dewaluacji waluty. Bank Światowy powstał mając na celu pomoc w odbudowie i odbudowie krajw europejskich po II wojnie światowej oraz udzielanie kredytw na finansowanie projektw (odbudowa drg, elektrowni, środkw transportu, itd.). Celem stało się stworzenie kapitałw dla tych gospodarek. Po latach 60-tych głwnym celem stało się udzielanie pożyczek i pomocy krajom mniej zamożnym, przełamanie barier rozwoju gospodarczego. Od lat 80-tych udzielał pomocy krajom postkomunistycznym. Dążono do przechodzenia państw na gospodarkę rynkową.62 Pojęcie gospodarki światowej.

Dzieli się na:

Wg kryterium funkcjonalnego: historycznie ukształtowany i zmieniający się w czasie system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi rżnych krajw, o rżnych poziomach rozwoju gospodarczo-społecznego, włączający je w oglnoświatowy proces produkcji i wymiany

Wg kryterium instytucjonalnego: zbiorowość rżnorodnych organizmw i instytucji funkcjonujących zarwno na poziomach krajowych, jak i na szczeblu międzynarodowym, zajmujących się działalnością gospodarczą oraz powiązanych ze sobą w pewien system poprzez sieć międzynarodowych stosunkw ekonomicznych

Podmioty gospodarki światowej:

-przedsiębiorstwa krajowe

- przedsiębiorstwa międzynarodowe

-gospodarka narodowa

-międzynarodowe ugrupowania integracyjne

-międzynarodowe organizacje gospodarcze63 Globalizacja gospodarki międzynarodowej

Globalizacja gospodarki światowej jest procesem, w ktrym wspłzależność rynkw i produkcji w rżnych krajach zwiększa się na skutek dynamiki handlu dobrami i usługami oraz na skutek przepływu kapitału i technologii.64 Międzynarodowe Organizacje gospodarcze.

Wywierają one wpływ na mechanizmy międzynarodowej wspłpracy gospodarczej oraz na strukturę i charakter stosunkw między podmiotami gospodarki światowej; pełnia przede wszystkim funkcje regulacyjne i kontrolne (ustanowienie wzorcw i norm postępowania).Czynniki inwestycyjne i pozainwestycyjne wzrostu gospodarczego:

Analiza wzrostu gospodarczego może być prowadzona od strony przyrostu produkcyjnego majątku trwałego z uwzględnieniem zmian w stopniu jego wykorzystania oraz dokonującego się ubytku majątku. W danym okresie przyrost majątku produkcyjnego wynika z przeszłości nakładw inwestycyjnych co zaskutkowało oddaniem w danym roku nowych obiektw do eksploatacji.

Przyjmuje się, że w tej analizie inwestycje oddawane w danym roku, poszerzające majątek produkcyjny(.......) a nie operujemy poniesionymi w danym roku inwestycji.

Stopa inwestycji-........................ ..............................

Stopa konsumpcji-......................

k-wspłczynnik kapitałochłonności inwestycji, pokazuje ile trzeba zainwestować aby w przyszłości osiągnąć z nowych obiktw przyrost dochodu narodowego o 1 jednostkę.

........................................
Przykadowe prace

Socjologia pracy

Socjologia pracy Wykład I, 25.02.2004r. SOCJOLOGIA PRACY-dział socjologii oglnej, zajmuje się zachowaniem ludzi w procesie pracy, bada pracę jako proces społeczny. PROCES-seria następujących po sobie zjawisk(te zjawiska mają charakter społeczno-socjalny pracy). C...

Motyw życia na podstawie "Makbeta" Wiliama Szekspira.

Motyw życia na podstawie "Makbeta" Wiliama Szekspira. Życie. Słowo to budzi wiele kontrowersji wśrd społeczeństwa w dzisiejszym świecie. Jedni myślą, że jest to najwspanialszy dar Boga dla człowieka, inni, że życie przygotowuje nas do spotkania z Bogiem. Ws...

Personenbeschreibung -opis osoby

Personenbeschreibung -opis osoby Es gibt viele Personen in meinem Freundes und Familienkreis.Jede von ihnen hat charkteristische Eigenschaften.Die unterscheiden sich in jeder Hinsicht.Bei der Wahl der Person,die ich beschreiben soll,lasse ich mich davon leiten,erstens ob ich diese Person gern habe und zweitens ob sie interessan...

Części mowy, odmiany z przykładami

Części mowy, odmiany z przykładami 1. Czasownik - os,l,cz,r,tr,str,dk/ndk, zrobił-3os,l.poj,r.m,tr orz,str czyn,cz prze,dk 2. Rzeczownik - kto?co? żywotne(koń),nieżywotne(gruszka),własne(Wisła),pospolite(facet),osobowe(facet), 3. nieosobowe(kaczka), przyp,l,r, Bogdanami &#...

Wpływ czynnikw środowiskowych środowiskowych na przebieg procesu starzenia

Wpływ czynnikw środowiskowych środowiskowych na przebieg procesu starzenia Spis treści: 1.Proces starzenia się ? wprowadzenie????????????????????.str.3 2.Struktura antropologiczna????????????????????????..str.3 3. Teorie????????????????????????????????str.4 4.Badania interdyscyplinarne??????...

Opakowania w przemyśle spożywczym

Opakowania w przemyśle spożywczym Charakterystyka opakowań Pakowanie żywności (napełnianie, zamykanie, porcjowanie, formowanie, owijanie) jest zwykle końcowym etapem procesu technologicznego. Pakowanie żywności ma na celu najczęściej zabezpieczenie żywno&...

U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej.(Lock, Hume, Petty, Condillac, Turgot,Trucker)

U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej.(Lock, Hume, Petty, Condillac, Turgot,Trucker) U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej. (Lock, Hume, Petty, Condillac, Turgot,Trucker) Tło epoki. Kapitalizm rodzi się dość wcześnie w niektrych miastach płnocnych Włoch, a...

Alkohole

Alkohole 1.) Co tą są alkohole? Alkohole są związkami organicznymi, w ktrych cząsteczkach występuje przynajmniej jedna grupa —OH, nazywana grupą wodorotlenową lub grupą hydroksylową. Zatem najbardziej oglnym wzorem alkoholi będzie R—ON (z wyjątkiem...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry