• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Makroeko...

Nawigacja

MakroekonomiaMakroekonomia
Głwnym celem badan makroekonomicznych jest rozwiązanie możliwie pełnego zrozumienia, jak funkcjonuje gospodarka i jakich realizacji można się spodziewać z jej strony na konkretne środki polityki gospodarczej oraz na rozmaite wstrząsy popytowe i podażowe ktre mogą powodować jej destabilizację.

PKB- wartość wytworzonych w gospodarce dbr i usług finalnych(pokazuje potencjał gospodarki).

PKB w sile nabywczej (ppp) i wartościowy

PKB w cenach stałych i bieżących

PKB w cenach rynkowych i cenach czynnikw produkcji

Krzywa Lorenza- pokazuje stopień nierwności dystrybucji dochodowej, w ktrej skumulowana część populacji (firmy, konsumenci) odpowiada skumulowanej wielkości odpowiedniej zmiennej (dochody, zatrudnienie).

Elementy sprawności systemu gospodarczego

- sprawny system praw własności – musi gwarantować nasze spełnienie ale nie może hamować rozwoju gospodarczego

- wiedza o rynku (komunikowalna i nie komunikowalna) –przepływ informacji na rynku, komunikowalna-oglna dostępna, bezpośrednia, nie komunikowalna- informacje o ktrych możemy się domyślać.

- stabilność makroekonomiczna – możliwość zaistnienia międzynarodowym.

- warunki makroekonomiczne –stabilna polityka pieniężna (silny pieniądz), stabilność fiskalna (podatkowa, wykazuje tendencje do zmniejszania deficytu budżetowego)

Interwencjonizm-to polityka samoniszcząca środki jakie interwencjoniści stosują nie prowadzą do zamierzonych rezultatw. Kształtują taki stan rzeczy , jaki z punktu widzenia zwolennikw interwencjonalistw jest zwykle gorszy niż stan poprzedni jaki właśnie te środki miały zmienić.

Słaba wersja prawa Saja produkcja i podaż wpływają na konieczności stworzenia odpowiedniego popytu nie gwarantuje jednak że PKB będzie zgodny z pełnym zatrudnieniem

Mocna wersja prawa Saja w konkurencyjnej gospodarce rynkowej działa automatyczna tendencja do ustanawiania pełnego zatrudnienia.

Rwnowaga gospodarcza podejście popytowe wielkość dochodu narodowego zależy od popytu na towary

Założenia modelu:

- istniejąca ilość klasyfikacji rozporządzalnej siły roboczej

- ilość i jakość rozporządzalnego wyposażenia kapitałowego

- istniejąca technika i stopień konkurencji

- struktura wspłczesna

- czynniki decydujące o podziale dochodu narodowego wpływ inwestycji i postęp techniczny czyli zagadnienia wzrostu gospodarczego

Zimne modelu: Założenia: dochd narodowy , konsumpcja, oszczędności, inwestycje, zatrudnienie.

Niezależne:

- psychologiczna skłonność do konsumpcji

- krańcowa skłonność do konsumpcji

- krańcowa skłonność do oszczędzania

- krańcowa rentowność kapitału

Model dwu sektorowy – to model w ktrym występują dwa podmioty przedsiębiorstwo i konsumenci.

Rwnowaga makroekonomiczna:

Od strony popytu: AD=KS+I+WR

Od strony podaży: AS=At(Ct,Lt)

Rwnowaga realna-pokazuje kształtowanie się dochodu przy określonej stopie procentowej zostają wyznaczone wielkości stanu rwnowagi wydatkw rządowych, inwestycyjnych i konsumpcyjnych.

Popyt konsumpcyjny-uzależniony jest od wielkości dochodu i majątku. Wpływ dochodu opisywany jest przez kilka alternatywnych hipotez:

- hipoteza dochodu absolutnego (J.M.Keynes) konsumpcja zależy od wielkości bieżących dochodw przy wzroście dochodu wydatki konsumpcyjne rosną ale ich udział spada.

-hipoteza dochodu relatywnego (J.S. duesenberry) konsumpcja zależy od standardu życia sąsiadw i znajomych.

- hipoteza dochodu parnanentnego (m.Friedmant) konsumpcj zależy spodziewanego w ciągu życia dochodu

- hipoteza efekt majątkowy (A.C.Pigou) wzrost realnej wartości majątku powoduje wzrost konsumpcji.

W gospodarce zamkniętej produkt krajowy brutto –jest to wartość wyprodukowanych w ciągu roku oraz kupionych przez konsumentw i inwestorw dbr finalnych powiększona o wydatki państwa.

Wartość dodana jest to rżnica wartości (ceny) produktu oraz kosztw rzeczowych, czyli wartość zużytych w jego produkcji dbr pośrednich, dbr kopiałowych i ziemi.

Wartość dbr finalnych w gospodarce, a wiec także suma wartości dodanej, czyli PKB, rwna się sumie dochodw właścicieli czynnikw produkcji.

Odpływy są to dochody gospodarstw domowych i państwa, ktre nie zostają wydane na konsumpcje.

Przypływy to dochody przedsiębiorstw nie będące wydatkami gospodarstw domowych sfinansowanymi dzięki sprzedaży czynnikw produkcji.

Eksport jest to wartość dbr kupionych przez zagranicę w naszym kraju.

Import jest to wartość naszych zakupw poczynionych za granicą.

Produkt Krajowy Brutto uzupełniony o saldo dochodw z własności czynnikw produkcji miedzy krajem z zagranicą nazywamy produktem narodowym brutto (PNB)

Rwnowaga krtko okresowa nazywamy stan, kiedy przedsiębiorstwa produkują tyle dbr, ile wszyscy chcą kupić.

Konsumpcja autonomiczna jest to wielkość konsumpcji, ktra nie zależy od wielkości bieżącego dochodu.

Nierwnowaga jest to stan kiedy suma planowanych wydatkw rżni się od wartości wytworzonej produkcji.

Budżet państwa jest to plan wydatkw i dochodw państwa w jakimś okresie (zwykle w ciągu roku)

Krańcowa skłonność do importu informuje o ile zwiększają się zakupy zagranicznych towarw wtedy, gdy wartość produkcji wzrasta o złotwkę

Pieniądzem jest wszystko to, co spełnia funkcję wymiany, a ponadto jest miernikiem wartości i środkiem gromadzenia oszczędności.

Banki komercyjne to przedsiębiorstwa działające dla zysku, ktre przechowują cudze pieniądze, płacąc właścicielom odsetki. Zgromadzone wkłady pożyczają przedsiębiorstwom, konsumentom i państwu.

Bank centralny kontroluje ilość pieniądza w gospodarce, wspłpracuje z innymi bankami, zarządza długiem państwa, przechowuje jego wkłady, może finansować wydatki budżetu.

Rynkiem pieniądza nazywamy rynek na ktrym dochodzi do konfrontacji podaży środka płatniczego z popytem.

Usługi bardziej są rozwinięte niż przemysł bo jest wyższa rentowność

Wydatkowe podejście do PKB popytowe Keysowskie

Suma wszystkich wydatkw w gospodarce

-wydatki konsumpcyjne (KS)

- wydatki rządowe(WR)

- wydatki inwestycyjne(J)

- export netto (NEX) inaczej bilans handlowy czyli export – import może być ujemny

PKB=KS+J+WR+NEX

Dochodowe podejście do PKB podażowe klasyczne

Suma wszystkich dochodw w gospodarce

- wynagrodzenia pracownikw

- czynsze za dzierżawe (renty)

- odsetki (dochody z kapitału)

- zyski spłki kapitałowej

- amortyzacja

PKB – wartość wytworzonych w gospodarce dbr i usług finalnych (pokazuje potencjał gospodarki)

Kryterium metody produkcji

- gospodarki naturalne (oparte na prostym przetworzeniu)

- gospodarki rynkowe – prywatna własność, wolność wyboru, interes własny konkurencja, ograniczona rola rządu, efektywny system motywacyjny, optymalizacja produkcji, racjonalne wykorzystanie czynnikw wyższa rentowność, max zysku, obniżka kosztw przez innowacje, negatywna – koniuktura, dobra publiczne duże rżnice w dochodach, efekty zewnętrzne.

- gospodarki administracyjne – własność społeczna, planowanie produkcji, ceny urzędowe kryterium wyboru nie jest zysk prymat planowania rzeczowego nad finansowym izolacja, brak konkurencji, biurokracja

- gospodarki mieszane

Struktura podmiotowa gospodarki

1.Państwo: celem państwa jest stabilna i wysoka stopa wzrostu PKB czas realizacji długi

2.przedsiębiorstw: celem jest zysk czas średni

3.konsument: celem jest maksymalizacja zadowolenia z konsumpcji okres krtki

Model systemw ekonomicznych:

kryterium 1 – własność zdecentralizowany prywatny lub scentralizowany państwowy

kryterium 2 – proces decyzyjny scentralizowany- scentralizowany prywatny lub państwowy

Wspłczynnik Giniciego na krzywej Lorenza pokazuje stopień nierwności dochodowej

G= obszar między krzywą Lorenza a linią 45/obszar powyżej lini 45

W przypadku rwności krzywa Lorenza ma nachylenie i wskaźnik Piniego G=D

Elementy konstytutywne systemu gospodarczego (wg. Euckena)

- system wolnych cen

- swoboda zawierania kontraktw(o ile nie ograniczają konkurencji)

- stabilny pieniądz

- nie manipulowanie agregatami pieniężnymi

- nieograniczona konkurencja

Podstawy polityki Liberalnej – Ludwik Von Mises(liberalizm wartość klasyczna)

- wolność (jednostki)

- własność

- pokj

- rwność (wszystkich dbr)

Nierwność bogactwa i dochodu (daje szanse wszystkim, ale nie wyrwnuje dochodu)

-etyka (postępowanie)

- ograniczone państwo (demokracja 51%podejmuje decyzje)

- tolerancja (bez rozgraniczeń kto jest kim)

Interwencje przez restrykcje:

- interwencja wpływa na kierunek i rodzaj produkcji

- stosując środki destrukcyjne rząd zabrania produkcji pewnego rodzaju towaru lub zabrania stosowania niektrych metod produkcji czyniąc ją przez to o wiele droższą

- celem polityki ochrony jest nadawanie przywilejw partykularnych grupom kosztem reszty społeczeństwa

- prawie wszystkie środki restrykcyjne przynoszą korzyści ograniczonej Gru[ie ludzi podczas gdy wpływają niekorzystnie na wszystkich pozostałych lub przynajmniej na większość z nich. Interwencje mogą być zatem traktowane jako przywileje p[przyznawane niektrym, kosztem całej reszty.

Interwencje drogą kontroli cen

- środki kontroli cen są skierowane na ustalenie cen, wynagrodzeń i stopy procentowej na poziomie innym od tego jakie kształtowanej się w warunkach nieskrępowanego rynku.

- celem ingerencji cenowej jest uprzywilejowanie kupującego (cena maksymalna) lub sprzedającego (cena minimalna).

Konfiskata i subwencja

-całkowita konfiskata prywatnej własności to wejście do socjalizmu częściowa konfiskata to opodatkowanie

- zasada, wedle ktrej od większego dochodu płaci się procentowo wyższe podatki, hamuje proces tworzenia się kapitału i eliminuje tendencje polegającej na zwiększeniu krańcowej wydajności pracy i co za tym idzie podnoszeniu zarobkw

- wydatki publiczne finansuje się poprzez ograniczenie konsumpcji społeczeństwa

- wydatki publiczne przenoszą część siły wytwrczej z miejsc oferujących bardziej korzystne warunki są dużo gorsze

- za wydatki publiczne obywateli płacą podwjnie. Po pierwsze jako podatnika po drugie jako konsumenta płacąc wyższe ceny produktw

Model Lange-Levner

-środki produkcji są własnością państwową

- społeczeństwo ma pełną wolność wyboru konsumpcji oraz decydowanie o swoim miejscu pracy

- istnieje realny rynek środkw konsumpcji i siły roboczej

- cechy na dobra produkcyjne ustalone są natomiast przez centrum planowania na podstawie metody prb i błędw. Organ planowana koryguje ceny do momentu zrwnania popytu i podaży

- ponieważ państwo jest właścicielem środkw produkcji nie istnieją dochody osobiste od kapitału i ziemi

- dochody konsumentw składają się z 2 części:

1. dochody z pracy

2. dochody z pł własności środkw produkcji (społeczna dywidenda)

-emituje się zyski przedsiębiorstw. Dlatego organ planujący ustala 2 kryteri wg. Ktrych musza produkować firmy:

1. minimum kosztu przeciętnego

2. koszt krańcowy rwny cenie

- wielość i struktura inwestycji środki na inwestycje mogą być gromadzone na 2 sposoby

1. oszczędności stymulowane stopą %

2. bezpośrednie wydzielanie środkw z przedsiębiorstw

Funkcje ekonomiczne państwa

- alokacyjna-działanie służące Alokacji zasobw gospodarczych (własność prywatna i rynku) instrumenty: prawo, podatki i subsydia informacje o konkurencji , prywatyzacja i nacjonalizm

- stabilizacyjna-stabilizacja gospodarki przez wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia, inflacja, ograniczenie wahań koniunktury wykorzystanie czynnikw produkcji instrumenty: polityka fiskalna i monetarna

- redystrybucyjna-akceptowany społecznik podział dochodu narodowego(DN) instrumenty podatki i wydatki

Formy interwencjonizmu:

Klasyczny liberalizm-inicjatywa prywatna, przedsiębiorczość, indywidualizm nie widzialna ręka rynku, prawo porządek, konkurencja, państwo-ochrona instytucjonalna-prawna rynku, obrona lad i porządek

Kensizm- rozszerzenie funkcji państwa wzmożona polityka fiskalna, pieniężna zatrudnia przemysłowa protekcjonizm sterowanie popytem w krtkim okresie

Za interwencjonizmem państwa :

-konieczność istnienia systemu prawnego regulującego problem własności i zasady zawierania umw

- dobra publiczne dostępne dla osb, ktre nie zapłaciły, ludzie dążą do bycia

- efekty zewnętrzne działalność jednych podmiotw wpływa na inne, można je eliminować poprzez dobry system praw własności

-dobra społeczne korzystne i nie korzystne

-sprawiedliwy podział akceptowalne warunki egzystencji

-brak samoczynnego mechanizmu przywracania rwności, niestabilności

- nierwnowaga rynkowa niedobory i nadwyżki

-zwiększone informacje0mniej obiektywna

-niska elastyczność systemu gospodarczego

-wysokie koszty interwencjonizmu niska efektywność działań i koszty transakcyjne

-osłabienie bodźcw rynkowych

-niereprezentatywność państwa

-ograniczenie wolności jednostki hamowanie inicjatywy indywidualnych

Rwnowaga gospodarcza podejście podażowe – dochd narodowy określany jest przez zasoby czynnikw produkcji i efektywności ich wykorzystania

Model podażowy opiera się na 2 założeniach

1.jest modelem długookresowym

2. zakłada pełne wykorzystanie czynnikw produkcji

Rwnowaga gospodarcza ujecie popytowe –wielkość dochodu narodowego zależy od popytu na towary

Rwnowaga realna-pokazuje kształtowanie się dochodu przy określonym stopie procentowej zostają wyznaczone wielkości stanu rwnowagi wydatkw rządowych, inwestycyjnych i konsumpcyjnych.

Kapitał pożądany-to oczekiwania inwestycyjne gospodarstw domowych

Rwnowaga gospodarcza-osiągnięcie stanu rwnowagi-realizacja exante rwnowagi między oszczędnościami i inwestycjami. Wynika to z dwojakiego ujęcia dochodu narodowego jako:

1.suma płac rent, procentw i zyskw otrzymywanych przez podmioty gospodarcze przeznaczone na konsumpcje i oszczędności

2. suma wydatkw konsumpcyjnych i inwestycyjnych

Nierwnowaga gospodarcza:

1.jeżeli część oszczędności nie przekształca się w inwestycje (pesymistyczna ocena przewidywanej rentowności kapitału wzrost stopy %lub obniżenie krańcowej skłonności konsumpcyjnej).

-pojawi się nad produkcja niższe dochody mniejszy popyt szybki spadek skłonności do oszczędzania spowoduje zrwnanie inwestycji i oszczędności przy niższym poziomie dochodu i zabrudzenia.

2.jeżeli popyt efektywny jest wyższy od podaży

- rosnące coraz szybciej dochody i oszczędności (rwnowaga ustali się przy wysokim poziomie dochodu)

- osiągnięcie stanu pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych (dalszy wzrost spowoduje inflacje i przymusowe oszczędności)

Polityka fiskalna(budżetowa)-zajmuje się sposobami wykorzystania dochodw i wydatkw publicznych wielu realizacji celw państwa (makro)

Polityka podatkowa-obejmuje działania dotyczące wysokości i struktury obciążeń podatkowych (mikro)

Budżet:

-rachunek zestawiające na okres jednego roku kalendarzowego wszystkie wpływy i wydatki państwa

-prezentacja planu działań państwa w ktrym oglne cele polityczne i społeczne-gospodarcze przedstawione są w formie finansowych zamierzeń

-narzędzia i środki służące realizacji określonych zadań społecznych i gospodarczych państwa

Funkcje polityki budżetowej:

-alokacyjna-podział czynnikw wytwrczych miedzy sektor prywatnym, dotacje, podatki.

-redystrybucyjna-oddziaływanie na ostateczny podział dochodw indywidualnych

-stabilizacyjna-osiąganie makroekonomicznych celw gospodarczych (zatrudnienie niska inflacja wzrost gospodarczy stabilność bilansu płatniczego

Dochody publiczne:

1. oddziaływanie na koniunkturę

- podatki dochodowe i obrotowe

-wpływ z eksploatacji zasobw państwowych wpływ na ceny niektrych dbr

-operacje pożyczkowe

2. oddziaływanie na struktury ekonomiczne:

- polityka podatkowa(specjalne strefy ekonomiczne, cła protekcyjne)

-wpływy z majątku publicznego

Wydatki publiczne:

1.oddziaływanie na koniunkturę

- wydatki na wynagrodzenia w sektorze publicznym

- świadczenia społeczne

-wydatki na roboty publiczne

-wydatki zbrojeniowe

2. oddziaływanie na struktury ekonomiczne

-wydatki na inwestycje cywilne

System podatkowy

- zapewnia środki finansowe na pokrycie wydatkw publicznych

-umożliwia makroekonomiczne kształtowanie popytu

-umożliwia realizację celw społecznych

Rodzaje polityki budżetowej

-polityka pasywna-określane elementy dochodw budżetowych cechuje tendencje do autonomicznego reagowania na zmiany sytuacji gospodarczej (autonomiczne stabilizatory koniunktury)

-polityka aktywna-wymaga od państwa dostosowania polityki fiskalnej do zmian w cyklu gospodarczym

Metody finansowania deficytu:

-zwiększenie zadłużenia wewnętrznego lub zewnętrznego

-podwyższenie podatkw

-zmniejszenie wydatkw budżetowych-ograniczenia i konflikt społeczny

-emisja pieniądza

Skutki oddziaływań fiskalnych

1.efekty keynesowskie

-polityka restrykcyjna ma istotny wpływ na zmiany płac i cen przez zmiany popytu zagregowanego i do tego celu znacznie lepszy jest wzrost podatkw, gdyż cięcie wydatkw ma charakter….

2. efekty stopy popytowej

- efekt dochodowy-cięcie wydatkw rządowych mające trwały charakter, dają impuls do przyszłej redukcji obciążeń podatkowych natomiast wzrost podatkw dzisiaj masz szerokie znaczenie w przyszłości, gdyż generuje przewidywania co do ich wzrostu

- efekt wiarygodności-wzmocnienie polityki fiskalnej głwnie w krajach z duzym zadłużeniem może mieć zasadniczy wpływ na stopę procentową

Efekt wypychowy:

-założenie ze wzrost wydatkw państwowych prowadzi do wzrostu popytu należy skorygować o efekt wypychania

-efekt wypychania- zastępuje działalność sektora prywatnego przez sektor publiczny

-wypychanie pośrednie-konieczność finansowania deficytu (wzrost zapotrzebowania na kredyt)powoduje wzrost stopy % wpływając na inwestycje prywatne ktry część zostaje niezrealizowana

-wypychanie bezpośrednie-wzrost wydatkw państwa zastępuje wydatki prywatne na podobne dobra

Funkcje banku centralnego

-emisyjna (decyduje o ilości pieniądza)

-banku państwa(prowadzi rozliczenia rządu)

-banku bankw(kontroluje i ustala zasady całego rynku bankowego)

Instrumenty banku centralnego

- stopa procentowa

-stopa rezerw obowiązkowych

-operacje otwartego rynku

-kurs walutowy

Popyt na pieniądz –pieniądz to jedno z wielu aktyww, czyli czasowy środek gromadzenia siły nabywczej a więc popyt na pieniądz to popyt na aktywa a nie na środek wymiany

Podaż pieniądza-jest kontrolowana przez bank centralny i ujmowana w wielkościach nominalnych. Jej zmiany powodują nierwnowagę na rynku pieniężnym

Mechanizm kreacji pieniądza:

Stopa wzrostu podaży pieniądza

-bank centralny: stopy%, stopy rezerw, operacje otwartego rynku

-banki komercyjne

-mnożnik kreacji pieniądza: depozytowy, bazy monetarnej.
Przykadowe prace

"Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę" - pewność zbawienia chrześcijan

"Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę" - pewność zbawienia chrześcijan Według encyklopedi PWN zbawienie, jest to "termin religijny oznaczający ratunek przynoszony człowiekowi przez bstwo". Zbawienie człowieka przez Jezusa Chrystusa jest podstawą chrześcija&...

Charakterystyka Anny Stogowskiej "Biruty" z "Syzyfowych prac".

Charakterystyka Anny Stogowskiej "Biruty" z "Syzyfowych prac". Stogowska, zwana przez innych Birutą jest bohaterką powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace. Jej przezwisko to rwnież żeńskie imię pochodzenia litewskiego – Birute. Jej ojciec pracowa&#...

Organizacja i techniki pracy biurowej

Organizacja i techniki pracy biurowej ORGANIZACJA I TECHNIKI PRACY BIUROWEJ 1. Pojęcie organizacji i techniki pracy biurowej. 2. Dokumenty określające organizację pracy (organizacja pracy: potwierdza, ułatwia). 3. Tworzenie i obieg dokumentw wewnętrznych i zewnętrznych w zale&...

Słwka 1C z książki New english file intermediate student's book

Słwka 1C z książki New english file intermediate student's book 1.affectionate - kochający 2.aggressive - agresywny 3.ambitious - ambitny 4.bossy - lubi mieć władzę 5.charming - uroczy 6.competitive - konkurencyjny 7.independent - samodzielny 8.jealous - zazdrosny 9.manipulative - man...

Janusz Korczak - informacje

Janusz Korczak - informacje 22.VI.1878 r. (lub 1879 r.) w Warszawie urodził się Henryk Goldszmit. Był synem Cecylii z Gębickich i adwokata Jzefa Goldszmita. Mając osiem lat Henryk rozpoczyna naukę w szkole Augustyna Szmurły na ulicy Freta, a następnie uczęszcza i kończy Pań...

Człowiek wspłczesny wobec ideałw średniowiecza.

Człowiek wspłczesny wobec ideałw średniowiecza. Niezwykle fascynujące dla wspłczesnego czytelnika jest to, jak ogromną wiedzę o świecie i człowieku posiadali nasi przodkowie. Na przestrzeni wiekw powstał pewien wzorzec "człowieka poczciwego", ktry obowiązuje d...

Pojęcia z turystyki.

Pojęcia z turystyki. 1.Wyjaśnij następujące pojęcia: turystyka - jest zjawiskiem przestrzennym, należy poznac zagospodarowanie turystyczne tej przestrzeni, stanowi przedmiot badań rżnych dyscyplin (politologia, geografia, ekonomia, urbanistyka (...)). Jest to specyficzny rodzaj migrac...

Psychologia-sciąga

Psychologia-sciąga 1.Co to jst emocja oraz wyodrebnij kategorie emocji. Emocja: to silne odczucie o charakterze pobudzenia: pozytywnego (szczescie, zachwyt) czy negatywnego (gniew, strach). Kategorie emocji: pierwotne: dotyczące sfery organizmu(nizsze), wtorne (dotyczące sfery wartości- wyższe...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry