• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Makroeko...

Nawigacja

Makroekonomia.Makroekonomia.
Wzrosrt gosp.- to zmiany ilościowe(zmiany z roku na rok podst. wielkości ekonomicznych tj. produkcja,konsumpcja,inwestycje itp)

Rozwj gosp.- to zmiany jakościowe

Rozwj społ-gosp-to zmiany ilościowe,jakościowe i strukturalne plus zmiany szeroko rozumiane w sferze społecznej.Mierniki wzrostu:

1 Syntetyczne- oparte na dochodzie narodowym PKB,PNB, wskażnik ich dynamiki i struktury wytwarzania oraz podziały w układzie działowym, regionalnym i w skali gospodarki

2 Szczegłowe- dotyczą wybranych dziedzin gospodarowania,dotyczą inwestycji, innowacji

3 Symptomatyczne- przypisuje się im zdolność diagnozowania jak gospodarka będzie rozwijała się w przyszłościRodzaje wzrostu:

- ze względu na tempo wzrostu(wzrost rwnomierny, przyspieszony, malejący,

- ze względu na warunki rwnowagi(wzrost zrwnoważony, niezrwnoważony)

- ze względu na czynniki dominujące w procesach wzrostu(wzrost ekspensywny)Czynniki procesw wzrostowo rozwojowych:

1 Czynniki historyczne(kapitał,praca,ziemia)

2 Czynniki modelowe(bezpośrednie, pośrednie)

Inwestycje - jest to sfera nowego kapitalu dodawanego w ciagu roku do juz istniejacego. W sprawozdawczosci tej nie ujmuje sie inwestycji w czlowieka i inwestycji finansowych, poniewaz nie przyczyniaja sie one do rzeczowej akumulacji kapitalu.

Wydatki inwestycyjne - obejmuja niemieszkaniowe inwestycje w kapital trwaly dokonywane przez przedsiebiorstwa np.: lokale, budynki. Mieszkaniowe inwestycje w kapital trwaly dokonywane przez gospodarstwa domowe. Wydatki inwestycyjne z zapasem.

Cykl koniunktuarny- to periodycznie powtarzające się wahania aktywności gospodarczej (tylko wahania popytu konsumpcyjnego) wokł jej trendu

Trend- tendencja rozwojowa ,długookresowa zmiana aktywności gosp. głwnie w produkcji

Bezrobocie- zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia.W zależności od przyczyn wyrżniamy:

- bezrobocie frykcyjne, obejmujące osoby czasowo bezrobotne z powodu zmiany miejsca pracy lub kwalifikacji,

- bezrobocie strukturalne, związane z ograniczeniem produkcji lub zanikaniem pewnych dziedzin działalności gospodarczej, w związku z czym powstaje nadmiar pracownikw reprezentujących określone zawody,

- bezrobocie technologiczne, związane z wprowadzaniem postępu technicznego, zastępowaniem pracy ludzi pracą maszyn i urządzeń,

- bezrobocie klasyczne, pojawiające się, gdy w wyniku działalności związkw zawodowych lub ustawodawstwa pracy poziom płac jest wyższy od poziomu rwnowagi (pracodawcy zmniejszają wwczas popyt na pracę),

- bezrobocie koniunkturalne (Koniunktura), powstaje w wyniku zmniejszenia się popytu globalnego w fazie załamania gospodarczego (Cykl gospodarczy).

Naturalna stopa bezrobocia- występująca gdy rynek pracy jest w rwnowadze.Gdyby wszyscy w wieku produkcyjnym byli zatrudnieni byłby tostan rwnowagi idealnej(czyli nierzeczywisty)Walka z bezrobociem:

- ekonomia podażowa

-obniżka podatku dochodowego

-osłabienie monopolistycznej pozycji związkw zawodowych poprzez zmianę ustawodastwa oraz wpływ na politykę płac

- dotacje dla absolwentw na doskonalenie kwalifikacjiŚrodki oddziaływania na popyt na pracę:

-oddziaływanie na ceny dbr produkcyjnych

* dotacje czyli subwencje inwestycyjne

* ulgi podatkowe

* obniżenie stopy procentowej dla kredytw inwestycyjnych

- Ekonomia Keynsowska-niedostateczny popyt globalny a zwłaszcza oddziaływanie na popytinwestycyjny

Budżet państwa-to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa w związku z realizacją polityki społecznej, gospodarczej,obronnej, składa się z dochodw i wydatkw centralnych władz państwowych(budzet centralny),władz lokalnych(budżety lokalne) i ubezpieczeń społecznychRodzaje popytu na pieniądz:

-popyt tranzakcyjny-dążenie do posiadania pieniądza w związku z planowanymi zakupami

-popyt przezornościowy-związany z nieprzewidywanymi zakupami

-popyt spekulacyjny-dązenie do posiadania pieniądza w celu dokonywania korzystnych lokatNajważniejsze czynniki wpływające na popyt pieniądza:

-dochd realny

-poziom cen

-stopa procentowa

Narodowy Bank Polski, NBP, bank centralny w Polsce, utworzony w 1945. Głwne jego zadania dotyczą kreacji i emisji pieniądza oraz kontroli i kredytowania - w oparciu o kredyt refinansowy - bankw komercyjnych. Do 1989 prowadził rwnież działalność operacyjną w sferze kredytowania podmiotw gospodarczych i osb oraz gromadzenia lokat pieniężnych, ktrą przejęły wyłonione z NBP tzw. banki komercyjne. W 1993, po wyłonieniu ze struktury NBP Polskiego Banku Inwestycyjnego, całkowicie zaprzestał on działalności operacyjnej. Na czele NBP stoi prezes, powoływany na 6-letnią kadencję przez Sejm na wniosek Prezydenta RP.funkcje NBP:

- emisyjna (wydaje pieniądze i organizuje obieg)

- banku państwa (prowadzi rozliczenia z innymi krajami, może regulować- kursy walut)

- finansuje deficyt budżetowy (dodruk lub kredyt)

- prowadzi politykę pieniężną (restrykcyjna zmniejsza SM, ekspansywna zwiększa SM)

- sporządza analizy i prognozy

- bank bankw (licencje, nadzr, ustalanie wskażnikw)Rodzaje budżetu

a. rzeczywisty - wyrażone w pieniądzu wydatki deficyt

b. strukturalny - oblicza jakie byłyby dochody wydatki i deficyt gdyby gospodarka osiągnęła produkt potencjalny

c. cykliczny - oblicza wpływ cyklu koniunkturalnego na budżet, mierząc zmiany w dochodach, wydatkach i deficycie powstające gdy produkcja rżni się od potencjalnej, a gospodarka jest w okresie boomu lub recesji - to rżnica między budżetem rzeczywistym, a strukturalnym.Inflacja, proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nie akceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We wspłczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z rżnym nasileniem w poszczeglnych krajach. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji, wyrażająca w procentach wzrost poziomu cen w okresie badanym w stosunku do okresu przyjętego przez ustawę. W zależności od poziomu stopy inflacji rozrżniamy:

1) inflację pełzającą (do kilku procent w skali rocznej), nie powodującą zakłceń w przebiegu procesw gospodarczych, poddającą się kontroli.2) inflację kroczącą (z reguły do kilkunastu procent rocznie), gdy oczekiwania inflacyjne wywołują określone zachowania podmiotw gospodarczych wzmagające ten proces, przy czym zaczyna się ona wymykać kontroli.3) inflację galopującą (powyżej 20%), powodującą narastające zakłcenia w przebiegu procesw gospodarczych, osłabienie systemw motywacyjnych, a w rezultacie zahamowanie wzrostu gospodarczego.4) hiperinflację, gdy natężenie procesw inflacyjnych uniemożliwia racjonalne gospodarowanie z powodu niemożności prowadzenia rachunku ekonomicznego, planowania działań gospodarczych, nieskuteczności systemw motywacyjnych, co prowadzi do anarchizacji życia społecznego.

Inflacja popytowa jest wynikiem nadmiernej ilości pieniądza w obiegu. Nazywa się ją także inflacją pieniężną. Jej źrdłem mogą być nadmierne wydatki państwa, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), nadmierna kreacja pieniądza kredytowego (inflacja kredytowa) lub nadmierny w stosunku do wzrostu produkcji wzrost płac (inflacja płacowa).

Inflacja kosztowa związana jest ze wzrostem kosztw produkcji.

Deficyt budżetowy, niedobr dochodw budżetu państwa w stosunku do jego wydatkw (inaczej - nadwyżka wydatkw nad dochodami). Źrdłami finansowania deficytu budżetowego mogą być kredyty bankowe udzielane przez bank centralny, emisja papierw wartościowych (obligacji, weksli, bonw skarbowych), podwyższenie stopy podatkowej, a w ostateczności dodatkowa emisja pieniądza.


Przykadowe prace

Letter of complain

Letter of complain Dear Sir, I am writing this letter to you to complain about a second-hand DVD player which I bought week ago. I would like to complain about the products, which customers can buy in your shop. Firstly, when I go to the shop and I asked about second-hand DVD player in good condition, the shop assista...

Krtki opis wojen punickich

Krtki opis wojen punickich Wojny punickie Rzymianom nie wystarczało podbicie płwyspu Apenińskiego wiec w 264 p n e przeprawili się na Sycylię na ktrej panowali Kartagińczycy. Byli oni na drugim miejscu zaraz po Rzymie pod względem potęgi. Był to największy konflikt zbro...

Tren VI

Tren VI W utworze tym poeta zwraca się bezpośrednio do crki. Nazywa ją Safą słowieńską i ubolewa, że miała być nie tylko spadkobierczynią jego posiadłości ziemskiej, ale przede wszystkim talentu. Przypomina o zadatkach jakie wskazywały o zdolnościach ...

Charakterystyka Ewy Jedwabińskiej i prof. Dmuchawca "Opium w rosole"

Charakterystyka Ewy Jedwabińskiej i prof. Dmuchawca "Opium w rosole" Ewa Jedwabińska to bohaterka powieści Małgorzaty Musierowicz pt."Opium w rosole". Jedwabińska jest matką Aurelii-Genowefy. Jest ona nauczycielką matematyki w poznańskim liceum, jednocześnie robi doktorat z psy...

Udział Polski w misjach ONZ

Udział Polski w misjach ONZ Pod względem liczebności kontyngentu Polska była sidmym kontrybutorem operacji pokojowych ONZ, za Francją, Wielką Brytanią, Kanadą, Ghaną, Indonezją i Holandią, uczestnicząc w sześciu operacjach: UNDOF w Syrii (136 żołnierzy...

Węglowodory nasycone, węglowodory nienasycone

Węglowodory nasycone, węglowodory nienasycone Alkany są to weglowodry o wszystkich wiązaniach pojedynczych miedzy atomami wegla metan CH4 metan CH4 propan C3h8 etan C2H6 CH3 ? CH3 butan C4h10 Szerego homologiczny to taki szereg w ktrym węglowodory uporządkowane są wedlug wzrastaj&#...

Czy uważasz, że decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna...?

Czy uważasz, że decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna...? Powstanie warszawskie, trwające od 1. sierpnia do 2. października 1944 roku, było wystąpieniem zbrojnym w okupowanej przez wojska niemieckie Warszawie, zorganizowanym przez Armię Krajową. Stanowiło cz...

Biblia

Biblia BIBLIA Przedstawienie. Biblia czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbir ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Składają się na nią 73 księgi: 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu, i zestaw ten jest kanonicznie nienaruszalny. Ksi&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry