• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Makroeko...

Nawigacja

Makroekonomia - ściągaMakroekonomia - ściąga
? Czym zajmuje się ekonomia?

Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistości gospodarczej, opisanie jej i wyjaśnienie przyczyn i natury zjawisk oraz procesw zachodzących w gospodarce rynkowej, w ktrych podmiotem jest człowiek.

Za podstawowy problem badawczy uważa się pytanie o sposb dokonywania wyborw ekonomicznych przez uczestnikw życia gospodarczego oraz o ich skutki w skali gospodarki.

? Czym zajmuje się mikroekonomia, a czym makroekonomia?

Mikroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk i procesw gospodarczych zachodzących w poszczeglnych obszarach gospodarki, obserwowanych i wyjaśnianych z punktu widzenia działalności gospodarczej poszczeglnych podmiotw gospodarczych: nabywcw, konsumentw, sprzedawcw i producentw.

Makroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk i procesw zachodzących w całej gospodarce.Ekonomia Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwch greckich słw: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Ozn, że ekonomia jest wiedzą o działalności w oikosie, dającą się ująć w postaci praw naukowych.

Co to jest proces gospodarowania i na czym polega?

Produkcja to wytwarzanie dbr i usług – w celu konsumpcji

Podział zajmuje się rozdysponowaniem tych dbr rzadkich między producentw i konsumentw.

Konsumpcja zaś polega na zaspokajaniu ludzkich przy pomocy dbr i usług.

Bez produkcji nie ma podziału, bez podziału nie ma konsumpcji, a konsumpcja napędza produkcję.

Nieograniczanie ludzkich potrzeb do danych środkw . Cechy ludzkich potrzeb:

- nieograniczone co do potrzeb

- ograniczone co do pojemności

- odnawialne (komplementarne) i

- substytucyjne ( zastępcze)

Czym są środki produkcji? Jakie są ich rodzaje?

Czynniki prod to dobra pierwotne i ekon oraz praca stosowane w prod do wytwarzania dbr i usług. Dzielą się na:a)ziemię - dobra pierwotne, np. surowce mineralne, lasy, wody itp.b)pracę - ludzie wraz ze swoją wiedzą, zdolnościami i umiejętnościami c)kapitał - ekonomiczne dobra produkcyjne (maszyny, urządzenia, budynki, surowce itp.). dzielimy na pieniężny (zasb pieniądza , strumień dochodw) i rzeczowy ( towar i siła robocza)

? Środki produkcji dzielimy na : to wszystko czym oddział. w procesie prod. na przedm. pracy ( maszyny , urz).

przedmiot pracy ( na co skierowane jest dział człowieka w proc. prod.

? Formy gospodarowania :

- naturalna – typ gosp. , w ktrej prod. wytwarzają prod. w celu zaspokojenia swoich potrzeb- nie istnieje rynek, wymiana. Obecnie są to gosp. rolne , zakł.rzem.

- towarowa – to typ gosp. , w ktrej producent wytw.produkty z przezn.ich wymiany , czyli na sprzedaż

1. prosta ( celem jest wymiana czyli zysk , niewielka skala , proste środ. prod.) praca własna lub rodziny

2. kapitałowa (rozwinięta , bazuje na najem sile roboczej i dużej skali )Gospodarka rynkowa

Gosp. natur, producent wytwarzał produkty wyłącznie na własne potrzeby i najbliższej rodziny, nie występowała wwczas tzw. nadwyżka, ktra mogła by być przeznaczona na wymianę. Gosp rynk występowała w formacji społeczno-ekonomicznej zwaną pierwotną. Wraz z dosk środ prod wzrastała wydaj prod, Mamy do czynienia z nadwyżką, ktrą producent zaczął przeznaczać na wymianę.-mamy do czynienia z powstaniem gosp tow. Rozwinęła się w okresie niewolnictwa. Szczyt gosp tow przypada na okres formacji kapital, ktrą jest gosp rynk z dominującym udziałem własności prywatnej i charakterze zdecentralizowanym. Występuje kilka przesłanek powstania gospodarki rynkowej. Po pierwsze jest to powstanie społecznego podziału pracy oraz powstanie specjalizacji i kooperacji. Specj polega na wyk przez poszczeglnych wytwrcw tylko określonych czynności. Natomiast kooperacja polega na wspłdziałaniu wytwrcw w celu produkcji dobra finalnego. Z kolei kolejną przesłanką jest powstanie indywidualnego charakteru konsumpcji dbr i usług przez nabywcw.Rynek rozumiemy proces w wyniku ktrego dochodzi do transakcji kupna sprzedaży. Natomiast w potocznym znaczeniu jest to miejsce na ktrym dokonuje się akt kupna i sprzedaży.

Wyrżniamy rżnego rodzaju rynki:

a. rynek dbr i usług konsumpcyjnych,

b. rynek rżnych czynnikw produkcji takich jak praca, ziemia, kapitał rzeczowy i pieniężny,

Ze względu na kryterium geograficzne wyrżniamy:

rynki lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowy, światowy.

Teoria i funkcja pieniądza

pewien towar , powszechnie akceptowany .Za pomocą ktrego dokonujemy płatności za dostarczone dobra i wywiąz, z zobowiązań. jt. środek wymiany lub handlu wyrażający wartość wszystkich towarw i bezpośrednio na nie wymienialny . Ma zdolność nabywczą i moc środka płatniczego .

Systemy pieniądza: a) towarowy 2) kruszcowy są trwałe , rzadkie więc cenne 3) papierowy

? funkcja miernika wartości- pozwala porwnywać wartość towarw do określonej skali cen wyrażonej w pieniądzu krajowym, do wyrażenia wartości produktu lub dobra wystarczy wyobrażenie wartości pieniądza

? funkcja środka cyrkulacji- w tej funkcji oddziela akt kupna od aktu sprzedaży i występuje w transakcjach ,w ktrych za określ.dobro (towar-produkt) bezpośrednio płacimy pieniądzem - szybkość obiegu pieniądza określa ile razy w ciągu danego okresu , pieniądz przechodzi przez poszczeg. fazy okrężnego ruchu kapitału.

? środkiem nagromadzenia lub tzw. tezauryzacji gdy czasowo jest wycofany z obiegu i gromadzony jest w formie oszczędności lub przy większych kwotach w postaci kapitału,

? funkcja środka płatniczego- reguluje się nim zobowiązania np.: wobec dostawcw lub zaciągniętych kredytw bankowych,

? funkcja pieniądza światowego- gdy jest pieniądzem wymienialnym i powszechnie akceptowanym w rozliczeniach międzynar. Po II wojnie świat pienią światowym był dolar amerykański i funt szterling (Anglia) potem są to marka niemiecka, jen japoński i waluty wielu krajw Europy zachodniej.

Pieniądz elektro. SDR – wartość jest tworzona w oparciu o koszyk walut (5 walut) i miało na celu : zmniejszenie wahaniom walut , gdyż dla gosp. są szkodliwe , jt pieniądz ważony ECU - koszyk 12 walut , od 1.01.1999 EURO

Wymiana barterowa T-T – uciążliwa i czasochłonna ; pośrednik w wymianie towarw – pieniądz – spełnił rolę powszechnego ekwiwalentu ze wzg. na właść. fiz. i ekon. (najpierw tymi ekwiwalentami były towary np. sl , zboże , skry potem metale np. brąz miedź , srebro, złoto w zależności od upowszch.Pieniądz towarowy , pieniądz symbol.(tj.papierowy , bilon) oraz pieniądz bezgotwkowy.Wartość użytkowa polega na zdolności zaspokojenia potrzeb konsumentw wynika ona z naturalnych właściwości rzeczy.

Użyteczność jt. subiektywna ocena przydatności danego dobra dla konsumenta.

. Wartość wymienna jest stosunkiem w jakim dokonuje się wymiana jednego towaru na drugi.

Wartość towaru wyrażona w pieniądzu jest jego ceną.

Cena spełnia funkcje:

-informacyjną- podaje w jakim stopniu zasoby są ograniczone,

-agregacyjna- każda cena powinna obejmować wszystkie koszty wytworzenia towaru i usługi plus określony % zysku dla producenta.

Istnieją rżne formy kształtowania się cen.

1. Formuła podażowo-popytowa, ktra powoduje ustalanie ceny rwnowagi rynkowej przy czym cena ta jest określana jako cena umowna. między kup a sprzed.

2. Formuła kosztowa- cena obejmuje koszty produkcji plus % zysku dla producenta. Takie ceny nazywa się cenami producentw lub dostawcw.

3. Formuła preferencji społ- ceny urzęd, ustalane są przez organy administracji rządowej np. ceny urzędowe lekarstw. Ceny urzęd ustalane ze wzg na cele polityki gospod np. aby ograniczyć inflacje często ustala się ceny na nośniki energii. W warunkach gosp rynk ilość cen urzęd maleje.Popyt, czyli zapotrzebowanie na towary i usługi- relacja pomiędzy ceną towaru , a jego ilością , jaką konsum. Chcą i mogą nabyć w określonym czasie , przy niezmnienności innych elem.charakteryzujących syt.rynkową (c.p.)

Wielk.popytu lub rozmiar –ilość zakup.w danym czasie po danej cenie.

Popyt może on być:

? efektywny - popart siłą kupna , poparty dochodem

? potencjalny - chęć nabycia określonych towarw i usług , na ile pozwalają dochody

Determinanty popytu : rynkowe : cena , ilość konsumentw na rynku , dochd , cena innych dbr (dobra substytucyjne , i komplementarne) oraz pozarynkowe : gusty , moda pory roku

Między ceną i popytem istnieje wspłzależność tzn. przy wzroście ceny z reguły popyt maleje i odwrotnie, gdy spada cena popyt na dany towar czy usługę rośnie.

Wyjątek od tego prawa stanowia paradoksy :

? paradoks Giffena, kiedy mimo wzrostu ceny rwnież rośnie popyt. Dotyczy to dbr o szczeglnych właściwościach oraz dbr pierwszej potrzeby nabywanych przez konsumentw o niskich dochodach, ktrzy są skłonni zrezygnować z dbr relatywnie droższych kupując większą ilość dbr relatywnie tańszych, mimo wzrostu ich ceny.

? paradoks snobizmu , gdy konsumenci nabywają dobra drogie lub dające im duży prestiż zakupu

? paradoks Veblena – popyt na bogactwa (im wyższa kwota , tym większy popyt

? efekt owczego pędu – nie cena zniechęca do popytu , lecz chęć upodobnienia się do reszty społeczeństwa

Relację zachodzącą między zmianą popytu i ceny określa tzw. CenElasty Popytu. dot dbr bardzo luksusowych i popyt spada w większym stopniu niż cena. Istnieje szereg czynnikw decydujących o CEP-ie, są to czynniki przyrodniczo - klimatyczne, oraz czynniki socjologiczne: zwyczaje , tradycja ,poziom kultury ,tempo zmian mody

Wyrżniamy elastyczności popytu :

? elast. cenowa , elast. dochodowa , elast. krzyżowa (mieszana)

Popyt zależy też od dochodw - mwimy o elastyczności dochodw popytu, ktre obrazuje skalę wzrostu popytu, przy określonym wzroście dochodw.

Dochody konsumentw mogą wpływać na popyt dwukierunkowo :

? w przyp. dbr norm. wzrost doch powoduje wzrost popytu na nie

? w przyp. dbr podrzęd wzrost dochodw powoduje spadek popytu

Prawo Engla, a więc przy wzroście dochodw wzrasta do pewnego pułapu udział konsumpcji, żywności oglnej, jednak po osiągnięciu pewnego progu dalszy wzrost dochodu powoduje stopniowy spadek udziału wydatkw przeznaczonych na żywność.

Wszystkie elast. są zawarte w wartościach od 0 do ? i mwi z jaką siłą zmiana ceny wpływa na zmianę popytu :

-elast. cenowa popytu= 0 – popyt sztywny , do ? .wielka zmiana ceny , nie wpływa na zmianę popytu (np. dobra nie mające substytutu np. sl)

-elast. 0-1 – mało elast. procentowa zmiana ceny , o wiele słabszą reakcją popytu(dobra podstawowe)

-elast. =1 popyt proporcjonalny cena zmieni się tyle co popyt

-elast. od 1 do ? m większa elast. tym popyt tzw. doskonale -elast. , niewielka zmiana ceny- silną reakcję popytu (dobra o wielu substytutach)

Elast. dochodowa popytu jest miarą siły , z jaką popyt reaguje na zmianę dochodw. Jeżeli cena rośnie , a dochd nie , siła pieniądza konsumenta maleje , i tak w przyp. dbr norm. – elast. doch. przyjmuje+ , w przyp.dbr podrzędnych jest –

Elast. mieszana (krzyżowa) określa z jaką siłą zmiana ceny dobra A wpływa na zmianę popytu na dobro B, w przyp. dbr substyt. elast. +, w przyp. dbr kompl. –Podaż – relacja pomiędzy ilością dobra jaką producenci mogą zaoferować do sprzedaży w określ. czasie , a ceną przy niezmienności innych zjawisk rynkowych (c.p.) czyli oferowanie towarw i usług po określonej cenie Podaż wzrasta wraz ze wzrostem ceny.

Czynniki wpływające na podaż:

? cena (im większa , podaż rośnie) ; koszt prod.

? udoskonalanie prod.

? pojawianie się konkurencji , polit. państwa , import , eksport

? czynn klimate decydujące o podaży (prod artykułw rolnych)

elast.cenowa podaży – siła z jaką cena wpływa na zmianę wielkości podaży. Tzw. pkt rwnowagi rynkowej ozn. ,że każdy prod. zostanie sprzedany i każdy popyt zostanie zaspokojony przy cenie rwnowagi rynkowej.

Ustalane przez państwao : cena min. – chroni prod. , cena max – chroni konsumenta

Rwnowaga rynkowa - jt pkt przecięcia krzywej popyty z krzywą podaży – dochodzi do zrwnania wielkości pod. z pop.

Rwnowaga kons. – stan stabilności zwyczajw nabywczych kons. , przy ktrych osiąga on max.satys.

Gospodarstwo domowe

reprezentowane przez osobę lub kilka osb.w celu zaspokajaniu potrzeb wszystkich członkw.

Do podstawowych funkcji gospodarstwa domowego zaliczamy:

funkcja społeczna- w większości przedstawiciel gospodarstwa domowego musi się nim zajmować,

funkcja produkcyjna, to jest wytwarzanie towarw i świadczenie usług np działalnością w rolnictwo, rzemiosło

funkcja konsumpcyjna- czyli nabywanie towarw i usług,

Zas. racjonalnego gospodarowania:

? zas. max efektu przy danym nakładzie

? zas. min. nakładw w celu osiągnięcia określ. efektu

Celem g.d. jest zaspokajanie potrzeb jak rwnież max. satysfakcji . Satysfakcję konsumenta mierzymy użytecznością::

- uż. krańcowa – jt. przyrost satysfakcji spowod. konsumpcją dodatkowej jedn. dobra

- uż. całkowita – jt. suma uż. krańcowych (oglny poziom zadowolenia konsumenta wynikający z konsumpcji określ. dbr)

Ograniczenie dochodowe – jt dochd jaki konsument ma w swojej dyspozycji . Na wykresie nazywają się ścieżką cen . Ścieżka cen odzwierciedla wszystkie czynniki kombinacyjne , ilości dwch dbr , ktre konsument może mieć ze swojego dochodu. Krzywa oboj. –pokonuje rżne komb. (możliwość wyboru ) z dobra , ktre dają kons. taką samą użyteczność .Konsument osiąga rwnowagę tzn. wydaje wszystkie swoje dochody max. jednocześnie użyteczność. Zmiana dochodu wywołuje zmianę rwnowagi konsumenta .

Prawo Engla - w miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie popyt oglny, ale zmienia się rwnież jego struktura. Zmniejsza się procentowy udział wydatkw na żywność i inne dobra niższego rzędu, a rośnie na dobra wyższego rzędu.

Linia obojętności : kombinacja dwch dbr konsumowanych przez g.d. charakteryzujące się jednakowym poziomem satysfakcji , czyli jednakową użytecznością.

Przedsiębiorstwo

Jt. podmiot gosp. , w ktrym zostały zorganizowane :nakłady rzeczowe, ,kapitałowe i osobowe. Zorganiz. prawnie i ekonomicznie , posiada samodzielność , w realnej sferze gospodarki , a jego celem jest zysk.

Wyrzniamy przeds. : małe ,średnie , duże. ( ze wzgl. na ilość zatrudnionych i wielkość obrotu (przychodu).

Ze wzgl. na kryterium własności przeds. dzielimy :

1. Przeds. prywatne

? spłki osobowe

? spłki kapitałowe

? spłki prawa handlowego i cywilnego

2.Przeds. państwowe – to przeds., ktrych funkcjonowanie jest :

- strategiczne w odniesieniu do całego państwa ( ropa , energia atom)

- deficytowe , ale też strategiczne ( kolej , elektrownia)

- kapitałochłonne –przeds. nowoczesnej infrastruktury gosp. , społecz. ( badania naukowe, laboratoria)

3.Przeds. komunalne – jt własność grupowa , lokalna , gminna , potrzeba rozłożenia określonej działalności na wszystkich członkw tej społeczności .Zakres własności zależy od zasobności określonej społeczności.

4. Przeds. spłdzielcze –członkowie spłdz. oprcz obow. wniesienia aportu rzeczowego albo finansowego mają obowiązek świadczenia pracy na rzecz spłdz. ( rolnicze , banki, handlowe)W przypadku własności prywatnej występują przeds. w postaci rżnych spłek kapitałowych, osobowych i prawa handlowego i cywilnego.

Wśrd spłek wyrżniamy:

? spłka osobowa -. Możemy tu wyrżnić spłki o charakterze

- jawnym gdy wsplnicy się ujawniają. Wsplnicy odpowiadają za zobowiązania zarwno do wysokości wniesionego kapitału jak i własnym majątkiem.

- spłka komandytowa, występuje w niej komandytariusz – odp. całym swoim majątkiem . i komplementariusz – odp. tylko do wniesionego aportu.

? spłka z.o.o- , w ktrej wsplnicy odpowiadają za zobowiązania spłki tylko do wysokości wniesionych aktyww. Wypuszcza akcje imienne i muszą uzyskać zgodę wsplnikw na zbycie własnych udziałw.

? spłki akcyjne- to forma organizacji przemysłowej będącej własnością wielu pojedynczych posiadaczy akcji. Ma ona osobowość prawną, może we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedawać, kupować, produkować, produkować dobra i świadczyć usługi oraz zawierać kontakty.

Organy korporacji – walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd, rada nadzorcza i komisja rewizyjna jako organy nadzoru.

Źrdła zwiększenia kapitału korporacji:

Wewnętrzne (amortyzacja, zyski pozostałe po wypłacie dywidendy)

Zewnętrzne (kredyt bankowy, pożyczki hipoteczne, fuzje, emisja akcji i obligacji)

Akcjonariusze kupujący akcje są uprawnieni do dywidendy, ktra jest częścią zyskw netto wypracowanego przez spłkę. Spłka emituje akcje zwykłe dostępne dla większości akcjonariuszy, czasem także emituje akcje uprzywilejowane, ktre dają pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy, podziału spłki, akcje takie także uprawniają do większej ilości głosw na walnym zgromadzeniu. W niektrych przypadkach akcjonariusze mogą blokować pewne decyzje. Wyrżniamy akcje: na okaziciel oraz imienne. Każda akcja spłki ma swoją cenę zw. Kursem akcji. Kurs zależy od wyniku finansowego spłki, jej udziału i reputacji na rynku, jej perspektyw rozwojowych także posiadanego portfela zamwień. Wszystkie te czynniki kształtują popyt na akcje spłki a więc na ich cenę.

Koszty przedsiębiorstwa.kosztami prod– jt ogł wydatkw pieniężnych ,ktre ponosi przeds. do wyprod.odpow.ilości dbr- stanowią część kosztw własnych :

- koszty osobowe (wynagrodz.)

- koszty mater.(surowce,energia,paliwa)

- amortyz.śr.trw.(maszyny ,urz,bud)

Kalkulacyjny układ kosztw:

koszty bezpośrednie - materiały i robocizna,

koszty pośrednie- koszty amort, admini, utrzymanie infrastruktury.

Wreszcie wyrżniamy funkcjonalny układ kosztw, w ktrym koszty dzielimy na koszty: zaopatrzenia, produkcji, magazynowania oraz zbytu czy też koszty opakowania towaru, jego reklamy.

Ze wzg. na rozmiar prod.:

? koszty stałe- to głwnie koszty amortyzacji, koszty administracyjne, najmu,płace kier. i admin. Podatki ,najmu

? koszty zmienne- ulegają zmianie w miarę wzrostu lub zmniej.produkcji. Są to koszty zużytych bezpośr materiałw, energii , robocizny itd. Przy czym koszty zmienne rosną nieco wolniej niż następuje wzrost produkcji

koszty stałe + koszty zmienne = koszt całkowity

koszty przeciętne(jednostkowe)= koszty całkowite / rozmiar produkcji

Wyrżniamy też koszty końcowe to koszt wytworzenia ostatniego wyprodukowanego produktu. Znajomość kosztu końcowego pozwala ocenić jaka występuje tendencja w przypadku zwiększania produkcji. Jeżeli koszt końcowy zbliża się do oferowanej ceny to znaczy że proces produkcji należy doskonalić w kierunku obniżenia kosztw produkcji. O ile koszt końcowy permanentnie utrzymuje się w okolicy ceny sprzedaży lub ją przekracza przedsiębiorstwo powinno wycofać się z produkcji. Bo nie daje ona zysku a czasami daje straty. Taka tendencja wiąże się z prawem malejących przychodw. W działal określenie optimum technologicznego przedsiębiorstwa - ustalenie takiej wielkości produkcji, przy ktrej uzyskuje się minimalne koszty wytwarzania. Ważna jest produkcja ale także zbyt - trzeba ustalić optimum handlowe - taki rozmiar produkcji, ktry można zbyć na rynku. W przypadku niemożności sprzedaży na rynku lokalnym producent powinien szukać nowych rynkw. W działalności najkorzystniejszym rozwiązaniem jest było by gdyby optimum produkcji odpowiadało optimum handlowemu, wtedy przedsiębiorstwo mogło by uzyskać największe zyski.

Koszty przeciętne - zmienne lub całkowite wynikają z podzielenia Kz lub Kc przez oglne rozmiary produkcji Q.

Koszty końcowe –czyli marginalne – wzrost k.całk. spowodowane zwiększeniem rozmiaru prod - określone są przyrostem kosztw całkowitych w stosunku do przyrostu produkcji.

Koszty całkowite - składają się więc z kosztw stałych i zmiennych. Jeżeli koszty całkowite podzielimy przez ilość produkcji otrzymamy koszt jednostkowy.Rynek pracy i płacy

Czynnikami niematerialnymi produkcji, czynnikami wytwrcze są praca (siła robocza) i wiedza .

Występują dwie zależności :

-im większy popyt na dobra i usługi , tym większy popyt na pracę służącą do ich wyprodukowania

-im większy popyt na określoną pracę , zakładając ceteris paribus , tym większe płace.

Firmy będą zwiększać zatrudnienie do momentu , kiedy krańcowa produkcyjność pracy zrwna się z płacą.

W długim okresie czynnikiem określającym popyt na pracę jest relacja pomiędzy płacą a ceną kapitału. Praca i kapitał w pewnym zakresie zastępują się w procesie produkcji - relatywne podrożenie pracy (np. wzrost płac przy niezmiennych cenach kapitału) może skłonić przedsiębiorcę do zastosowania nowej technologii oszczędzającej pracę, co spowoduje zmniejszenie jego popytu na pracę.

Podaż pracy uzależniona jest od zasobw siły roboczej oraz od relacji pomiędzy ukształtowaną na rynku płacą a "ceną" wolnego czasu. Zmiany popytu na pracę i podaży pracy prowadzą do zmian poziomu płacy rwnowagi.

Rwnowaga na rynku pracy,

Najważniejsze czynniki wpływające na podaż pracy to :

- wielkość populacji

- sposb spędzania czasu przez społeczeństwo.

Motywującym pracownikw do sprawnego funkcjonowania są płace.

Spełniają one szereg funkcji przede wszystkim:

funkcja dochodowa-płace- zasadniczy dochd prac najemnych.

funkcja kosztowa-płace istotną cz kosztw w dział przeds

funkcja bodźcowa- płace rwnież dodatki np. premie.

funkcja społeczna- zrżnicowanie poziomu płac co ma związek z posiadanymi kwalifikacjami, stanowiskiem, odpowiedzialnością, uciążliwością pracy i jej warunkami.

W zakresie płac wyrżniamy wg rodzaju:

płace nominalną- suma pieniędzy z tyt pracy

płaca realna- jest to ilość dbr i usług ktre można nabyć za płace nominalną. Ulega zmianie :poz. cen , poz. dochodu

Wyrżniamy dwa systemy płacowe:

za czas pracy- płaca za czas pracy może być też uzupełniana rżnymi dodatkami np.: premie, prowizje od obrotu

system akordowy- gdy efekty pracy można zmierzyć.:

- akord prosty (płaca od ilości )

- system normowania czasu (wykonanie ilości w danym czasie)

- system Taylora (powyżej normy dod.płaca lub odwrotnie – obniżanie)

- system Hasleya( min. czasu na max ilości – gratyfikacja)

- system Bedaux(min.czas , max wykon. ruchw, min. wypoczynku)

Ważnym elementem płac jest tzw. płaca minimalna. jt płaca poniżej ktrej pracownik nie może wypłacać świadczeń. Jej zasadniczym celem jest utrzymanie minimalnego spożycia dbr i usług, ktre pozwoliły by zregenerować siłę roboczą pracownikw. Chociaż w teorii ekonomi są rwnież teoretycy przeciwni stosowania płacy minimalnej co według nich pozwoliło by ograniczyć bezrobocie.Modele ryku - konkurencja

Rynek – konkurencję można też podzielić na :

- konkurencję doskonałą

- konkurencja oligopolu

- monopol

- konkurencję monopolistyczną.

? Monopol jt sytuacja , w ktrym na rynku występuje jedno przeds. Jest ono cenotwrcze . Wyrżnia się monopol naturalny ( wynikający z cech natury oraz monopol prawny (1)patent i licencje i 2)ustawowo narzucony przez państwo na prowadzenie dbr i usług) . W monopolu cenotwrcą jest przeds. , lecz nie ma pełnej swobody : I bariera – elast. popytu – substytuty , a II bariera tzw. ustalenie ceny niedopuszczenia konkurencji

? Rynek doskonały występuje na nim tzw. przejrzystość

- panuje swoboda wejścia i wyjścia z rynku

- duża liczba prod. i nabyw.

- jednorodny towar

- cena kształt.pod wpływem pop. i pod.producent nie ma wpływu

- brak konk.niecenowej(brak reklamy ,promocji)

- doskonała informacja

? Konkurencja monopolistyczna (prod.obuwia h.detal. meble)

- wzg.duzo liczba niezależ.przeds.

- łatwe wejście , trudne wyjście na rynek

- ogran kontrola nad ceną

- intesyfik.reklam ,promocji

Walczą za pomocą marki i znaku (np. Adidas i adidasy)

? Oligopolu forma konkur. niedosk.czyli kilkanaście przedsiębiorstwo ma pozycje monopolistyczną na rynku. Najwcześniej zaistniał oligopol nieustabilizowany – przeds. o rżnej wielkości i konkurujące ze sobą na rynku głwnie ceną . W miarę procesw koncentracji (pozyskiwanie kapitały) i centralizacji (łączenie kapitału należącego do rżnych właścicieli w celu prowadzenia wsplnej działalności ) kapitału ( poprzez fuzje przeds., spłki akcyjne , kapitał bankowy) – rynek stabilizował się i stworzył się oligopol ustabilizowany - decydującymi czynnikami są tutaj: reklama, promocja , marka , marketing ,nowe wyroby itd. , a nie konkurencja cenowa ( brak walki cenowej)

Oligopol ustabilizowany może przyjąć formę :

- asymetryczny tzw. price leader – lider cenowy dane przeds. ustala cenę na rynku – a inne milcząco akceptują

- symetryczny – każde przeds. przyjmuje cenę na własne ryzyko

Formy porozumień oligopolistycznych:

a. ciche umowy - konwencja, ring,

b. kartel - gdy przedsiębiorstwa są samodzielne a umowy dotyczą: wielkości produkcji, monopolizacji cen produktu, rynki zbytu.

c. syndykat - przedsiębiorstwa są samodzielne lecz tracą samodzielność handlową, tworzą wsplne biura handlowe (zapotrzebowanie i zbyt)

d. trust - przedsiębiorstwa łączą się, wytwarzające podobne produkty a poszczeglni właściciele stają się udziałowcami dużego przedsiębiorstwa.

e. koncern - duże przedsiębiorstwo o zrżnicowanej strukturze działania np. produkcja, bankowość, handel, ubezpieczenia.

f. konglomerat - to połączenie przedsiębiorstwa z poza monopolu z istniejącym monopolem (fuzje)

g. konsorcjum - łączenie dużych przedsiębiorstw lub bankw w celu finansowania dużych przedsięwzięć (inwestycji)


Przykadowe prace

Organizacja ruchu turystycznego. Historia Turystyki od 1873 roku

Organizacja ruchu turystycznego. Historia Turystyki od 1873 roku W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwj turystyki został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku. Proces przemian społeczno-gospodarczych kształtujących się w całym świecie, a zwłaszcza w Europie, stworz...

Anatomia

Anatomia Anatomia- to nauka o budowie ludzkiego ciała. Fizjologia- bada wszelkie procesy życiowe ludzkiego organizmu. Wiedza o funkcjonowaniu i właściwościach organizmu jest szczeglnie ważna dla fryzjera ze względu na charakter czynności zawodowych i otoczenie, w jakim przebywa. Fryzj...

Czy chcialbym żyć w starożytnej Sparcie?

Czy chcialbym żyć w starożytnej Sparcie? Nie chciałbym żyć w starożytnej Sparcie, dlatego bo: • Spartanie zabijali słabe i upośledzone dzieci, porzucając je w grach • Całe państwo było podporządkowane priorytetom militarnym • Za wyk...

Dialogue au restaurant - dialog w restauracji

Dialogue au restaurant - dialog w restauracji *witajacy,otwiera drzwi,daje stolik ^klient `kelnerka * Bonjour Madame! est-ce que je peux prendre votre manteau? ^ oh oui, merci * suivez- moi sil-vous plait. Quel table voudrais Vous? pour une person, deux? ^ une.. * c'est vous table. ^ merci bien! mademoiselle, mademois...

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorw

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorw Podaż (ang. supply) to ilość dbr, oferowana na rynku przez producentw przy określonej cenie. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Skorelowana pozytywnie z ceną (P)...

Opis świata w sidmym dniu po akcie stworzenia

Opis świata w sidmym dniu po akcie stworzenia Niedziela. Pierwszy dzień święty na świecie, ktry jeszcze siedem dni temu był bezładem i pustkowiem pogrążonym w ciemności. Teraz, patrząc na niego, wydaje się, że istniał od zawsze. Piękny, pełny blask...

Das Klassenzimmer

Das Klassenzimmer Das ist ein Klassenzimmer. Es ist gro und hell. Links ist ein Fenster und rechts ist eine Tr. Die Tr ist wei und schmal. Vorn ist eine Tafel. Die Tafel ist nicht grn, sondern schwarz. Hier steht ein Tisch. In der Mitte stehen Bnke. Die Bnke sind lang und braun. In der Ecke steht ein Kartenstnder. Dort steht au...

Biologia- odżywianie

Biologia- odżywianie Biologia- odżywianie Biologia / Biologia - prace przekrojowe / Biologia- odżywianie Odżywianie = samożywność (autotrofizm); cudzożywność (heterotrofizm) Przepływ energii w świecie: energia świetlna = (chlorofil)>e. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry