• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Mesjanizm...

Nawigacja

Mesjanizm romantyczny.Mesjanizm romantyczny.
Mesjanizm to wierzenie lub raczej zespół wierzeń dotyczących zbawczej roli pośrednika (mesjasza), który, ofiarując się za ogół, odkupuje jego winę. Owym pośrednikiem może być jednostka lub grupa (np. naród czy klasa społeczna). Mesjanizm może mieć charakter religijny, ale także społeczny. Wiąże się z tendencjami millenarystycznymi, z oczekiwaniem na przełom dziejów i nastanie królestwa bożego na ziemi.Mesjanizm swoimi korzeniami sięga religii żydowskiej, później pojawiał się w obrębie wielu kultur (np. w XIX-wiecznej Francji). Jest on z reguły religią narodów słabych i zagrożonych, choć pojawia się także swoisty mesjanizm dominacji, związany z tendencjami nacjonalistycznymi (np. w XIX-wiecznej Rosji).W literaturze polskiej elementy mesjanistyczne występowały już w dobie staropolskiej, np. w twórczości P. Skargi czy W. Kochowskiego. Wiązały się one z przestrogami przed upadkiem narodu, który zarazem prezentowany był jako pozostający w szczególnym związku z Bogiem – jego opiekunem.Na początku XIX w. mesjanizm pojawił się w polskiej literaturze jako reakcja na rozbiory. Stał się w ten sposób próbą odnalezienia sensu w wydarzeniach historycznych, które przerażały swoją grozą i absurdalnością. Mesjanizm stanowi tu więc swego rodzaju historiodyceę, tłumaczącą fenomen zła w historii, wyjaśniającą przyczyny i znaczenie cierpienia doświadczanego przez naród polski. Tak jest w poezji J.P. Woronicza (np. Hymn do Boga), ukazującego rozbiory Polski jako rezultat przewinień narodu i zarazem jako drogę jego odkupienia, powrotu do łaski Boga.W literaturze romantycznej mesjanizm dochodzi do głosu po klęsce powstania listopadowego, określając charakter drugiej fazy epoki, twórczość Wielkiej Emigracji (pojęcie to sformułował filozof – .M. Hoene-Wroński). Wzorcowym tekstem polskiego mesjanizmu jest III część Dziadów (tzw. Dziady drezdeńskie) Mickiewicza oraz jego publicystyczne Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego nawiązujące do powstałego podczas powstania listopadowego tekstu Brodzińskiego Mowa o narodowości Polaków.Mesjanizm Mickiewiczowski, początkowo jednostkowy, ewoluuje z czasem ku zbiorowemu, zwierając przekonanie o zbawczej roli narodu. Łączy się ponadto z misjonizmem – przekonaniem o moralnym posłannictwie narodu polskiego mającego odrodzić Europę (tak jest w Księgach... i w prelekcjach paryskich). Należy również odnotować antynomiczność mesjanizmu Mickiewicza – z jednej strony poeta eksponuje zbawczą rolę cierpienia i konieczność poddania się mu, z drugiej natomiast, zwłaszcza w latach 40. – nakaz czynnej zmiany świata.Z mesjanizmem Mickiewiczowskim polemizuje Słowacki w Kordianie i w Anhellim, traktując tę postawę jako kult biernego cierpiętnictwa, jako drogę wyniszczenia narodu pozbawianego w ten sposób żywotnych mocy. Dopiero w okresie mistycznym Słowacki odkryje odkupicielską wartość cierpienia. Jego mesjanizm będzie miał charakter dynamiczny i aktywistyczny, wyróżniający się dążeniem do przemiany człowieka i świata oraz do jego moralnego rozwoju na drodze czynu, ewolucji ku pełnej doskonałości (Król Duch).Elementy mesjanistyczne pojawiają się również w twórczości Z. Krasińskiego – w Irydionie czy Przedświcie. Negatywną postawę wobec mesjanizmu przyjął Norwid, dla którego stanowi on przykład postawy pozbawionej wartości, angażującej siły narodu i uniemożliwiającej mu tworzenie nowoczesnej cywilizacji.Mesjanizm stał się jednym z ważniejszych polskich mitów narodowych, akceptowanych bądź krytykowanych w następnych epokach.


Przykładowe prace

Udowodnij, że Treny stanowią dowód na to, że są odzwierciedleniem przygód człowieka myślącego.

Udowodnij, że Treny stanowią dowód na to, że są odzwierciedleniem przygód człowieka myślącego. Trenami nazwano utwory żałobne, dramatyczne relacje o duchowych i filozoficznych przeżyciach człowieka. Gatunek ten częściowo zanikł w starożytności, jedna...

Bezrobocie - rodzaje i zwalczanie, przyczyny i skutki

Bezrobocie - rodzaje i zwalczanie, przyczyny i skutki Bezrobotny to czlowiek, ktory chce pracowac i aktywnie poszukuje pracy, ale nie moze utrzymac zatrudnienia przy istniejacych stawkach placy Stopa bezrobocia jest miarą bezrobocia a obicza sie ja jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludzi stanowiaca sile robocza i wy...

Zabytki Szczecina

Zabytki Szczecina Na Lewym brzegu Odry znajduje się wzgórze zamkowe, na którym silny gród istniał już na pewno w XI wieku. W 1107 roku próbował go zdobyć Bolesław Krzywousty, próba ta nie powiodła się, dopiro kolejna, podjęta w zimie 1119 roku przyniosła rezultat. Gród istniał ...

Głód

Głód GŁÓD I UBÓSTWO Odwieczni wrogowie ludzkości. Jak współcześnie pomaga się głodującym? "Gdy ktoś głoduje,... to nie jest brak pokarmu, to brak sprawiedliwości" GŁÓD – MITY I RZECZYWISTOŚĆ Więcej ludzi umarło z ...

Sacharydy

Sacharydy SACHARYDY, węglowodany, cukry, wielohydroksylowe aldehydy i ketony oraz ich pochodne; bardzo rozpowszechnione zarówno w organizmach roślinnych (ok. 80% suchej masy), jak i zwierzęcych (ok. 2% suchej masy); spełniają w organizmie wiele funkcji, m.in. są substancjami zapasowymi (skrobia...

Ankieta turystyczna

Ankieta turystyczna ęANKIETA: 1. Czy wyjazd na Wyspy Kanaryjskie był dla Pani/Pana pierwszym wyjazdem zagranicznym? TAK NIE 2. Czy turystyka zagraniczna jest dla Pani/Pana bardziej atrakcyjna od turystyki krajowej? TAK NIE 3. Czy podróżowała Pani/Pan po Europie poza Europ...

Platyna

Platyna Platyna, Pt, platinum, pierwiastek chemiczny należący do grupy VIII B w układzie okresowym, w triadzie platynowców ciężkich, liczba atomowa 78, masa atomowa 195,08. Znane są 33 izotopy platyny, w tym 6 trwałych. Nazwa pierwaistka pochodzi od hiszpańskiego platina - srebro Pi...

Rola państwa w gospodarce rynkowej

Rola państwa w gospodarce rynkowej SPIS TREŚCI Wstęp. I. Pojęcie państwa II. Tradycyjne ujęcia roli państwa w gospodarce ? dobro wspólne a dobra publiczne i metody ich produkcji ? państwo jako producent, a państwo jako gwarant dóbr publicznych ? oddziaływanie przez...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry