• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Mesjanizm...

Nawigacja

Mesjanizm romantyczny.Mesjanizm romantyczny.
Mesjanizm to wierzenie lub raczej zespół wierzeń dotyczących zbawczej roli pośrednika (mesjasza), który, ofiarując się za ogół, odkupuje jego winę. Owym pośrednikiem może być jednostka lub grupa (np. naród czy klasa społeczna). Mesjanizm może mieć charakter religijny, ale także społeczny. Wiąże się z tendencjami millenarystycznymi, z oczekiwaniem na przełom dziejów i nastanie królestwa bożego na ziemi.Mesjanizm swoimi korzeniami sięga religii żydowskiej, później pojawiał się w obrębie wielu kultur (np. w XIX-wiecznej Francji). Jest on z reguły religią narodów słabych i zagrożonych, choć pojawia się także swoisty mesjanizm dominacji, związany z tendencjami nacjonalistycznymi (np. w XIX-wiecznej Rosji).W literaturze polskiej elementy mesjanistyczne występowały już w dobie staropolskiej, np. w twórczości P. Skargi czy W. Kochowskiego. Wiązały się one z przestrogami przed upadkiem narodu, który zarazem prezentowany był jako pozostający w szczególnym związku z Bogiem – jego opiekunem.Na początku XIX w. mesjanizm pojawił się w polskiej literaturze jako reakcja na rozbiory. Stał się w ten sposób próbą odnalezienia sensu w wydarzeniach historycznych, które przerażały swoją grozą i absurdalnością. Mesjanizm stanowi tu więc swego rodzaju historiodyceę, tłumaczącą fenomen zła w historii, wyjaśniającą przyczyny i znaczenie cierpienia doświadczanego przez naród polski. Tak jest w poezji J.P. Woronicza (np. Hymn do Boga), ukazującego rozbiory Polski jako rezultat przewinień narodu i zarazem jako drogę jego odkupienia, powrotu do łaski Boga.W literaturze romantycznej mesjanizm dochodzi do głosu po klęsce powstania listopadowego, określając charakter drugiej fazy epoki, twórczość Wielkiej Emigracji (pojęcie to sformułował filozof – .M. Hoene-Wroński). Wzorcowym tekstem polskiego mesjanizmu jest III część Dziadów (tzw. Dziady drezdeńskie) Mickiewicza oraz jego publicystyczne Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego nawiązujące do powstałego podczas powstania listopadowego tekstu Brodzińskiego Mowa o narodowości Polaków.Mesjanizm Mickiewiczowski, początkowo jednostkowy, ewoluuje z czasem ku zbiorowemu, zwierając przekonanie o zbawczej roli narodu. Łączy się ponadto z misjonizmem – przekonaniem o moralnym posłannictwie narodu polskiego mającego odrodzić Europę (tak jest w Księgach... i w prelekcjach paryskich). Należy również odnotować antynomiczność mesjanizmu Mickiewicza – z jednej strony poeta eksponuje zbawczą rolę cierpienia i konieczność poddania się mu, z drugiej natomiast, zwłaszcza w latach 40. – nakaz czynnej zmiany świata.Z mesjanizmem Mickiewiczowskim polemizuje Słowacki w Kordianie i w Anhellim, traktując tę postawę jako kult biernego cierpiętnictwa, jako drogę wyniszczenia narodu pozbawianego w ten sposób żywotnych mocy. Dopiero w okresie mistycznym Słowacki odkryje odkupicielską wartość cierpienia. Jego mesjanizm będzie miał charakter dynamiczny i aktywistyczny, wyróżniający się dążeniem do przemiany człowieka i świata oraz do jego moralnego rozwoju na drodze czynu, ewolucji ku pełnej doskonałości (Król Duch).Elementy mesjanistyczne pojawiają się również w twórczości Z. Krasińskiego – w Irydionie czy Przedświcie. Negatywną postawę wobec mesjanizmu przyjął Norwid, dla którego stanowi on przykład postawy pozbawionej wartości, angażującej siły narodu i uniemożliwiającej mu tworzenie nowoczesnej cywilizacji.Mesjanizm stał się jednym z ważniejszych polskich mitów narodowych, akceptowanych bądź krytykowanych w następnych epokach.


Przykładowe prace

Nikotynizm jako patologia wśród młodzieży

Nikotynizm jako patologia wśród młodzieży ,,Nikotynizm jako patologia wśród młodzieży'' Zazwyczaj palenie wśród młodzieży wpierw staje się stylem, sposobem dowartościowania siebie a później uzależnieniem. Polsce też pojawiały się nieśmia...

Masaż: klasyczny, segmentarny, bańką chińską, podwodny, kijami bambusowymi, tajski, hawajski (lomi-lomi), wyszczuplający, relaksacyjny, kosmetyczny, izomeryczny, sportowy

Masaż: klasyczny, segmentarny, bańką chińską, podwodny, kijami bambusowymi, tajski, hawajski (lomi-lomi), wyszczuplający, relaksacyjny, kosmetyczny, izomeryczny, sportowy, drenaż limfatyczny. Masaż klasyczny Masażem klasycznym nazywamy zespół różnych zabiegów manualnych, ...

Anoreksja psychiczna

Anoreksja psychiczna Anoreksja nervosa jest zaburzeniem dotyczącym jedzenia, opierającym się na nieracjonalnym strachu przed byciem osobą otyłą. Symptomami anoreksji są: -Utrata lub brak przybierania na wadze w okresie wzrostu. Młoda osoba nie zgadza się utrzymywać...

Wiatr - Metody behawioralne w nauce o polityce (opracowanie)

Wiatr - Metody behawioralne w nauce o polityce (opracowanie) UWAGA!!! Niniejszy materiał nie stanowi kopii dzieła a jedynie jego interpretację. W związku z tym wszelkie prawa autorskie należą do autor dzieła. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celach wyłączn...

Pozytywizm - sciąga

Pozytywizm - sciąga Bolesław Prus – ur sie w Hrubieszowie miał pochodzenie szlacheckie, osierocony wychował sie u krewnych. Uczył sie i studiował. Marzył o działalności naukowej, ale pracował jako korepetytor, robotnik, dokształcał sie w własnym zakresie. Zai...

Referat o skokach narciarskich

Referat o skokach narciarskich Historia skoków narciarskich Zmieniły się narty, ubiory - śmieszne czapeczki zostały zastąpione kaskami szczelnie chroniącymi głowy skoczków, a co do nowoczesnych, nieprzepuszczających kombinezonów FIS musiał wprowadzić specjalne przepisy, gd...

Sejm

Sejm Dwaj ostatni Jagiellonowie przestrzegali z wielką skrupulatnością zasady, iż o zwołaniu sejmu rozstrzyga jedynie monarcha, i odrzucali postulaty odbywania sesji z mocy prawa corocznie. Praktyka taki zwyczaj jednakże utrwaliła, ze względu na konieczność podejmowania uchwa ...

Przemiany społeczno gospodarcze w Polsce w XVI w. na tle przemian w Europie.

Przemiany społeczno gospodarcze w Polsce w XVI w. na tle przemian w Europie. Od schyłku średniowiecza coraz wyraźniej uwidoczniły się rozbieżne drogi rozwoju Europy; zjawisko to nazwano dualizmem ekonomicznym. Wschodnia część kontynentu stała się źródłem p ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry