• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Metody u...

Nawigacja

Metody uzasadniania twierdzeń w naukach empirycznychMetody uzasadniania twierdzeń w naukach empirycznych
1) metoda indukcyjna- uzasadnianie przez wnioskowanie oparte na przesłankach będących zdaniami jednostkowymi a wniosek jest zdaniem oglnym.

Indukcjonizm- przejście od szczegłu do ogłu – uoglnianie. Podejście indukcyjne jest metodą uzasadniania twierdzeń oglnych na podstawie obserwacji jednostkowych faktw. Polega na przejściu od obserwacji jednostkowych do wypracowania twierdzeń oglnych obejmujących rwnież przypadki, ktre nie podlegały obserwacji, ale należących do tej samej klasy zjawisk. Schemat wynikania jest następujący:Stosując obserwację i eksperyment dokonujemy uoglnienia – orzekamy na podstawie obserwacji ograniczonej liczby przypadkw o wszystkich pozostałych

a) indukcji enumeracyjnej (przez wyliczenie)– jeśli dochodzi się do wniosku oglnego w wyniku obserwacji niektrych przypadkw,

b) indukcji eliminacyjnej– rozpoczyna się od alternatywy dwch lub więcej hipotez będących zdaniami oglnymi, szuka się jednostkowych przypadkw, ktre kolejno obalają wszystkie hipotezy z wyjątkiem jednej,

c) indukcji per analogia– skoro dane twierdzenie zostało potwierdzone w określonych okolicznościach to powinno zostać potwierdzone w sytuacji podobnej, lub – skoro dane twierdzenie X dotyczy przypadku A, a przypadek B jest podobny do A, to twierdzenie X rwnież powinno zostać potwierdzone przez przypadek B.

2) metoda hipotetyczno- dedukcyjna- (hipotetyzm, antydedukcjonizm) – przejście od ogłu do szczegłu. Rozumowanie jest zgodne ze schematem wynikania logicznego. Jeśli dane twierdzenie było uznane za prawdziwe na gruncie danej nauki, to prawdziwe są także jego logiczne konsekwencje.

3) metoda redukcyjna –(metoda idealizacji i konkretyzacji) W zasadzie metodzie dedukcyjnej nie przeciwstawia się metody indukcyjnej, lecz cały wachlarz metod redukcyjnych. Wnioskowanie redukcyjne polega m.in. na sprowadzeniu teorii lub zbioru praw jednej dziedziny nauki do teorii uznanych za bardziej podstawowe. Do metod redukcyjnych należy tzw. metoda idealizacji i stopniowej konkretyzacji.

a)metoda idealizacji- Polega ona na upraszczającym modelowaniu badanych zjawisk – konstruowaniu wyabstrahowanych od rzeczywistości teorii i stopniowym przybliżaniu ich do rzeczywistości.

Idealizacja to konstruktu myślowy przypisujący badanemu obiektowi wartości ekstremalne (graniczne) pewnych cech czy wielkości, przysługujących obiektom rzeczywistym w pewnym stopniu. W rezultacie otrzymujemy pewien uproszczony model badanego obiektu zwany typem idealnym.

W oparciu o przyjęte założenia idealizacyjne zostaje sformułowane prawo idealizacyjne. Uchylając kolejno założenia idealizacyjne przybliżamy dane prawo do rzeczywistości w procesie tzw. konkretyzacji. Prawo mwiące o warunkach rzeczywistych nazywa się prawem faktualnym. Teorie naukowe zawierają obok praw faktualnych także prawa idealizacyjne.


Przykadowe prace

Esej na temat zagadnienia oceny

Esej na temat zagadnienia oceny Ocena. Pozwlmy dzieciom być dziećmi! . Na początku chciałabym wyjaśnić pojecie oceny . Multimedialna Encyklopedia WIEM podaje, że ocena to sąd wartościujący, wszelka wypowiedź wyrażająca dodatnie lub uje...

Jezuici (Towarzystwo Jezusowe) w Gdańsku

Jezuici (Towarzystwo Jezusowe) w Gdańsku Jezuici (Towarzystwo Jezusowe) w Gdańsku Dzieje zakonu jezuitw w Gdańsku, od momentu przybycia do miasta pierwszych wysłannikw jezuickich w 1567 r. aż po kasatę zakonu, ktra w zaborze pruskim została odłożona do roku 1780. Przy...

Subkultury młodzieżowe

Subkultury młodzieżowe Subkultura młodzieżowa - nazwa grupy młodzieżowej, w ktrej normy obyczajowe, zasady postępowania, ubir, odbiegają od norm reszty społeczeństwa. SKATE Skateboarding(jazda na deskorolce) narodził się w latach siedemdziesiątych ...

Tragizm Antygony

Tragizm Antygony Antygona to antyczny dramat, napisany przez Sofoklesa. Akcja dramatu oparta jest na fatum krążącym nad rodem Labdakidw. Tragedia rozpoczyna się w momencie, gdy władzę w Tebach obejmuje Kreon. Nowy krl wydaje zakaz pogrzebania zwłok Polinejklesa, uznając go za zdrajcę...

Koncepcja Humanistyczna

Koncepcja Humanistyczna Koncepcja humanistyczna. Na wstępie mojego referatu wyjaśnię pojęcia takie jak humanizm i koncepcja. a) Humanizm, kierunek ukształtowany we Włoszech około początku XIV w. przeciwstawiający się średniowieczu, nawiązujący do anty...

Analiza wiersza T. Rżewicza "Ocalony".

Analiza wiersza T. Rżewicza "Ocalony". "Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź". Wiersz OcalonyTadeusza Rżewicza jest analizą stanu umysłu ludzkiego, umysłu doświadczonego, dotkniętego zdarzeniami II wojny światowej. Wydaje się, że żadn...

Korzyści skali

Korzyści skali KORZYŚCI SKALI Spis treści 1. Wspłczesne teorie handlu międzynarodowego a korzyści skali 2.Typy korzyści skali w ujęciu konkurencji monopolistycznej i handlu 3.Handel wewnątrz-gałęziowy 4. Model Ricardo 5. "Paradoks Leontiefa" 1.Wspłczesne teorie handlu ...

Zakładowy Plan Kont

Zakładowy Plan Kont A Zespł 0 Majątek Trwały 010 Środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Finansowy majątek trwały 070 Umorzenie środkw trwałych 072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 080 Inwestycje Konta Pozabilansowe ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry