• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Metodyka...

Nawigacja

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.Zagadnienia( EUH-E Elbląg)Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.Zagadnienia( EUH-E Elbląg)
Rżnorodność interpretacji pojęcia opieka

Ze wzgl. Na rżnorodność form i rżny zakres opieki, ktrej podmiotem i przedmiotem jest czł, możemy nazywać je oglnie opieką międzyludzką.

Takie oglne ujęcie opieki jest niezbędne wszędzie tam, gdzie sprawowana jest ona nad człowiekiem niezależnie od tego, kim sa ci ludzie, jaka jest forma organizacyjna i zakres.

1. H. Radlińska – istotę opieki widziała w tym, ze bierze ona odpowiedzialność za losy podopiecznego i w większej lub mniejszej mierze ubezwłasnowolnione.

Pogląd ten w części powtrzyli:

2. Kubicki i Wołczyk

Przez opiekę nad dziećmi i młodzieżą rozumieć będziemy nie tylko dostarczenie niezbędnych środkw mających na celu zaspokojenie potrzeb materialnych, lecz rwnież wzięcie części odpowiedzialności za losy podopiecznego – za prawidłowy jego rozwj.

3. Zupełnie odmienne założenie przyjmuje w swojej definicji opieki Albin Kelm rozrżniając opiekę w ogle i opiekę nad dziećmi

4. Natomiast A. Kamieński w swojej def. Sygnalizuje dwie istotne cechy konstytutywne pojęcia opieki:

- niezdolność jednostek do samodzielnego pokonywania określonych trudności życiowych oraz odpowiedzialności opiekuna za podopiecznego

5. Jakubowski utożsamia opiekę z wychowaniem

6. Cz. CZapw w 1970 roku opublikował opieka polega na stwarzaniu dziecku dostępu do rżnorodnych dbr, przedmiotw, sytuacji, co w warunkuje zaspokojenie potrzeb dziecka oraz ma w pomagać dziecku w korzystaniu z dostarczonych mu dbr, bez ktrych nie mogłoby ono istnieć i rozwijać się.

7. 1975 r. W. Okoń – opieka nad dzieckiem to ogł działań podejmowanych przez odpowiednie instytucje lub osoby w celu zaspokojenia codziennych potrzeb dzieci oraz stworzenia warunkw niezbędnych do ich wychowania. Szczeglne intensywnej opieki wymagają dzieci pozostające w warunkach faktycznego lub potencjalnego zagrożenia życia lub rozwoju. Osoby lub instytucje sprawujące opiekę ponoszą odpowiedzialność moralna lub prawną za powierzone ich opiece dzieci.

8. Zdzisław Dąbrowski – 2002 r.:Opieka w ogle to konieczna aktywność jej podmiotu wobec zależnego asymetrycznie od niego przedmiotu polegająca na ciągłym i bezinteresownym zaspokajaniu jego swoistych potrzeb i kompensowaniu niezdolności – w tym ze sfery wiary do samosterowania lub samowychowania – definicja ta wyczerpuje wszystkie znamiona opieki.

Kierunki zmian ewolucyjnych w opiece ludzkiej

Zasadnicze kierunki tych zmian można określić następująco:

1. od opieki opartej głwnie na mechanizmie instynktu do zachowań wynikających z doświadczenia osobniczego oraz działań wciąż wyuczonych i świadomie organizowanych z pokolenia na pokolenie

2. od opieki rodzicielskiej surowej wyznaczanej bezwzględnymi prawami walki o byt do działalności rozwijanej na podłożu uczuć miłości i poddania dostosowanej jak najpełniej do potrzeb dziecka.

3. od opieki rodzicw nad własnym potomstwem do opieki nad wszystkimi dziećmi

4. od opieki tylko nad dziećmi do opieki nad wszystkimi potrzebującymi jej ludźmi niezależnie od wieku

5. od ochrony podopiecznych przed zagrożeniami ze strony innych ludzi oraz zwierząt do ochrony przed wszystkimi niebezpieczeństwami

6. od opieki organizowanej tylko do zaspokojenia potrzeb biologicznych bezpieczeństwa do działalności obejmującej cały zakres rżnorodnych potrzeb podopiecznych

7. od opieki nad jednostkami do opieki jednostkowo grupowej

8. od opieki o charakterze alocentrycznym i nieformalnym do coraz bardziej poszerzanej o działalność opiekuńczą społeczną i sformalizowaną.

9. od działalności opiekuńczej czysto dobrowolnej woluntarystycznej do takiej, ktra jest podejmowana rwnież jako powinność moralna i prawna

opieka w najszerszym znaczeniu i jej składniki

z def opieki wynika, iż ma ona szeroki, międzyludzki zakres obejmujący całokształt typu działalności, ktrej przejawem i podmiotem jest zawsze człowiek.

Opieka najszerzej pojęta to: op. Zwierzęca (wewnątrz gatunkowa i nad człowiekiem) oraz op. Ludzka (międzyludzka, nad własnymi wytworami, nad przyrodą)

Co raz większe aktualności i doniosłości nabiera opieka człowieka nad przyrodą a zwłaszcza nad florą i fauną. Opiekuńcza rola czł polega przede wszystkim na wstrzymywaniu się przed jej zniszczeniem na ograniczaniu tego zniszczenia i kompensowaniu go.

Kryteria rżnicowania opieki

Wg

- podmiotu i charakteru

- przedmiotu

- przejaww w ciągu życia jednostki

- bieżącego i perspektywistycznego wymiaru

- stopnia powszechności

- opiekuńczych f. Rżnych instytucji

- ilości zaspokajanych potrzeb

- stopni zaspakajania potrzeb

- stanu zaspakajania potrzeb i skutkw

podzakresy najszerzej pojętej op

I. op. Ludzka ktrej podmiotem jest czł (międzyludzka, nad przyrodą, nad kulturą)

II. op. Zwierzęca – cechą charakterystyczną jest to, że odnosi się ona do potomstwa, każda rodzina (gat.) zajmuje się tylko swoim potomstwem.

III. op. Transcedentalna (czł. Sam sobie wymyślił – od sił wyższych) jest to opieka z sił wyższych np. od boga

Zakres op. Wg jej podmiotu:

Ze wzgl. na podmiot działalności opiekuńczej i związany z tym jej charakter a przez to i miejsce w całokształcie życia społecznego wyrżniamy zakresy opieki (ze szczeglnym uwzględnieniem op. Społecznej)

Opieka międzyludzka: rodzinna (babcia, wnuku, rodzice) interpersonalna (Podejmowana przez jednostki wobec siebie w sposb nie formalny, spontaniczny, bezinteresowny, koleżeństwo) społeczna normalna (powszechna-zdrowotna, państwo wobec obywateli – zakładowa dd, ohp – f. opiek instyt społ, szkoły wojska) społeczna interwencyjno – kompensacyjna (kompensacja niedostatkw opieki dorosłych DD DPS – kompensacja niedostatkw rozwojowych, gimnastyka korekcyjna – kompensacja szkd losowych, zapomogi)

Zakres op. Wg jej przedmiotu

Dewiacje ujemne :

Sieroty, niepełnosprawni, społecznie niedostosowani, chorzy, ofiary wypadkw losowych, ofiary kataklizmw, doświadczeni szczeglnymi trudnościami losowymi

Wiek

Dzieci i młodzież w okresach; prenatalnym, żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym, młodzieńczym. Dorosłym czł. Starym czł.

Szczeglne role:

Rodzina, macierzyństwo

Zakres op wg stanu zaspokojenia potrzeb i ich skutkw:

W praktyce spotykamy się z rżnymi stanami zaspokojenia potrzeb podopiecznych oraz skutkami tych stanw. Odpowiadają im specyficzne zakresy (rodzaje) op tworzące następujący układ:

Op. Międzyludzka:

- profilaktyczna – działania wyprzedzające

- zbieżna – działania zwykłe

- interwencyjna – działania w sytuacji zagrożenia

- kompensacyjna – działanie na ujemne skutki

- rewalidacyjna – działanie na ujemne skutki

- lecznicza - działanie na ujemne skutki

op jako kategoria rodzinnaop jako kategoria moralna

op osadzona jest od wiekw w odczuciach i świadomości ludzi, przejawia się w pozytywnym albo negatywnym stosunku do jej określonego urzeczywistniania się w życiu codziennym. Stąd przede wszystkim wszelkie rażące zaniedbania opiekunw wobec swych podopiecznych a więc w stosunkach opiekuńczych spotykają się na ogł z dezaprobatą i potępieniem społecznym, zaś znęcanie się nad bezbronnym dzieckiem piętnowane jest powszechnie jako zachowanie nieludzkie.

Moralne normy opiekuńczości – opiekuńczość przejawiająca się w wspłżyciu między jednostkowego życia, czyli wg T. Kotarbiński za podst cnotę moralną co wyraża w swych oryginalnych założeniach etyki niezależnej i jej istocie – koncepcji opiekuna spolegliwego.

Op jako kategoria prawnaDwie normy opiekuńczości wg T. Kotarbińskiego

I. Głos oceny etycznej domaga się byśmy zajmowali stanowisko opiekuńcze bynajmniej nie tylko względem tych, względem ktrych zobowiązaliśmy się do tego umową lub w jakiś podobny sposb. Serce ma swoje prawa niezależnie od ogłu. Żąda ono uczestnictwa w losach wszystkich istot, ktre sa od nas faktycznie zależne. To zaś uwikłanie społeczne jest nam dane przez całość sytuacji.

II. Każdy z podopiecznych ma prawo liczyć na to, że w stosunku do niego – tak samo jak w stosunku do kogokolwiek innego z podopiecznych – dobry opiekun nie uchylił się od linii należytego z istoty sprawowanej opieki wyłamującego się działania za podszeptem wyrżniającej się sympatii czy antypatii osobistej.

Formuła Ajdukiewicza

Nikomu nie należy się nic z tego tytułu, że to właśnie on a nie kto inny. Jest to zasada rwnej miary w korzystaniu z uprawnień w całokształcie życia społ., oznacza ona ,że opiekun powinien wszystkich traktować na takich samych zasadach, jedną miarą , nikt z podopiecznych nie może być uprzywilejowany. Dotyczy ona w pełni działalności opiekuńczej.Potrzeby i klasyfikacja potrzeb

Teoria potrzeb ludzkich a teoria opieki – teoria opieki ludzkiej zajmuje się potrzebami ludzkimi w najbardziej zasadniczym znaczeniu tj ich zaspokojeniem. Wtedy, gdy jednostka lub grupa nie sa z rżnych względw zdolne do samodzielności w tym zakresie.

Oglne pojecie potrzeby ludzkiej – istnieje wiele definicji potrzeby ludzkiej akcentujących rżne ich elementy lub strony znaczeniowe i wyrażające określone poglądy na ich istotę.

Polski psycholog Obuchowski – potrzeba ludzka to właściwość osobnicza ‘X polegająca na tym, że osobnik X bez przedmiotu Z nie może normalnie funkcjonować tj uzyskiwać optymalnej sprawności w zachowaniu siebie i gatunku oraz w zapewnieniu własnego rozwoju. T. Tomaszewski rwnież widzi istotę potrzeb czł w wielorakich zależnościach w jakie jest obiektywnie uwikłany. Czł zależy od otaczającego go świata od otoczenia pod rozmaitymi względami, zależność człowieka od otoczenia pod jakimkolwiek względem określa się jako potrzebę .

Klasyfikacja potrzeb Maslowa

1. potrzeby fizjologiczne – sen, jedzenie, oddech 2. bezpieczeństwa, 3. przynależności, miłości, 4. aktywności i twrczości, 5. samodzielności i autonomii, 6. uznania, 7. nowych wrażeń i doświadczeń, 8. sensu życia, 9. samorealizacji, 10. szczęścia (zadowolenia z życia – jako celu w życiu), 11. wiedzy i zrozumienia, 12. estetyczne

inne podziały:

1. obiektywne i subiektywne , 2. potencjalne i zaktualizowane , 3. pierwotne i wtrne, 4. indywidualne i powszechne, 5. niedostatku i rozwoju, 6. kapitalne i pochodne, 7. społeczne i jednostkowe, 8. możliwe do nasycenia i nienasycone, 9. normalne i chorobowe, 10. pozytywne i negatywne.

Potrzeba to stan w ktrym jednostka odczuwa chęć zaspokojenia jakiegoś braku np. w zapewnieniu sobie warunkw życia, utrzymaniu gatunku, osiągnięciu pozycji społecznej itd.

Potrzebie zwykle towarzyszy silna motywacja. Niekiedy utożsamia się ją więc z motywem czasem z popędem lub instynktem. Rozrżnia się więc potrzeby podstawowe ktre wiążą się z biologicznymi funkcjami organizmu i z wytworzoną strukturą osobowości oraz potrzeby pochodne ktre wynikają z poszukiwania środkw zaspokojenia potrzeb podstawowych.

Za ważny skutek braku zaspokojenia potrzeb podstawowych uważa się frustrację (to przykry stan emocjonalny pojawiający się wwczas, gdy jednostka usiłuje zaspokoić jakąś potrzebę natrafia na przeszkody nie do pokonania.

W. szewczyk – potrzeby

Biologiczne (wrodzone) tlenu, światła (lub braku), ciepłoty, położenia (przestrzeni), pokarmu, wody, wyprżnienia, aktywności, odpoczynku, bezpieczeństwa, gnieżdżenia, rozrodu, informacji, towarzystwa, opieki. Społeczne (nabyte) pomocy, znaczenia, wytwarzania, poznawania, piękna, zabawy, miłości, sensu życia, szczęścia, spokoju, wyciszenia.

Klasyfikacja potrzeb K. Obuchowski:

Normalne – tj wynikające z podstaw właściwości gatunkowych czł, jego zależności społecznych i interpersonalnych a więc dzieciństwa i młodości, wieku dojrzałego, niesymetrycznych zależności jednostek od instytucji społecznych, niesymetryczne zależności międzyludzkie jak rwnież potrzeby wynikające z samego jednostkowego życia. Do nich zaliczają się powszechne, – czyli właściwe wszystkim ludziom lub całym populacjom w znaczeniu potencjalnym i zaktualizowanym np. potrzeby bytowe, bezpieczeństwa czy też negatywnych więzi emocjonalnych dzieci i dorosłych. Jednostkowe – indywidualne – potrzeby wypływające ze specyficznych cech osobowościowych jednostek ich indywidualnej biografii, ustawień, przyzwyczajeń np. potrzeba kolekcjonowania przedmiotw, czytania do poduszki itd.

Ujemne, dewiacyjne – (patologiczne) – wytworzone przez rżnego rodzaju niekorzystne ujemne czynniki rozwoju i życia niektrych ludzi, a zwłaszcza rżne odchylenia od normy, choroby, zaburzenia, deprawacje, wypadki losowe, stany frustracyjne, wypaczenia osobowości, gdzie skutki wadliwej opieki i niewłaściwego wychowania a także ujemne następstwa cywilizacji np. uzależnienie mogą doprowadzić do powstawania potrzeb ujemnych. Dzielą się one na niezależne (obiektywne) – są one spowodowane przez niezależne od ich podmiotu lub związanych z nimi innych osb czynniki a więc wynikające z upośledzeń fizycznych i psychicznych z sieroctwa naturalnego z choroby, z wypadkw losowych, zależne (subiektywne), ktrych czynnikami sa ich podmioty lub związane z nimi inne osoby np.: nałogi, lenistwo, zależności.Funkcje opieki

Funkcje opiekuńcze wiążą się ze sferą potrzeb. To skutki istnienia i działania układu opiekuńczego np. rodziny, szkoły. Funkcje wychowawcze wiążą się ze sferą kształtowania osobowości wychowawczej.

Termin funkcja oznacza w języku potocznym przyjęte zadania, pełnione role i podawane skutki. Funkcje opieki to wszelkie jej generatywne następstwa dotyczące przede wszystkim podopiecznych a więc urzeczywistnianie: opieki, następstw osobowościowych, następstw socjalizacyjnych. Opierając się na sformułowanym pojęciu opieki można wyodrębnić jej 4 głwne funkcje:

FUNKCJA HOMEOSTATYCZNA (zaspokajanie potrzeb)

Jest najbardziej pierwotna i podstawowa. Oznacza, że funkcjonowanie opieki powoduje określony stan zaspokojenia potrzeb opiekuńczych , jako jej bezpośredni skutek pociągający za sobą dalsze następstwa: zachowanie życia, zach gatunku, pachowanie pozyskiwanie i odzyskiwanie zdrowia, normalność funkcjonowania jednostki, możliwość wychowania.

FUNKCJA REGULACYJNA( rozbudowania i regulowania potrzeb)

Skutkiem opieki związanym z zaspokajaniem potrzeb jest odpowiednie ich regulowanie i rozbudzanie. Cele i zadania: a. hamowanie i ograniczanie tendencji ekstremalnych w zaspokajaniu potrzeb. tego rodzaju działania są niezbędne zawsze gdy podopieczny nie potrafi zachować umiaru i wykazuje w odniesieniu do jakiejś jednej lub wielu potrzeb stałą dążność do nadmiernego lub niedostatecznego ich zaspokajania.b) rozwijania i utrwalania tendencji optymalizacyjnych c) hamowanie i ograniczanie potrzeb nienasyconych(człowiek staje się niewolnikiem tych potrzeb ze wszystkimi ujemnymi skutkami) d) hamowanie i wygaszanie pragnień i dążeń sprzecznych z ich zasadniczymi potrzebami i globalnym interesem życiowym. Wymaga to od opiekuna dobrej znajomości potrzeb podopiecznego oraz posiadanie własnego, jasnego wyobrażenia o tym co jest dobre a co złe, co ważne a co drugorzędne bądź obojętne, jak rwnież uświadomianie i przyswajanie podopiecznemu tego wyobrażenia. e) hamowanie i wygaszanie potrzeb nałogowych i niektrych nawykowych. f)profilaktyka i terapia potrzeb chorobowych. g) przyswajanie właściwej hierarchii w zaspok.potrz. h) uświadamianie potrzeb. i) kompensacja potrzeb niezaspokojonych i udaremionych. j) aktualizowanie. k) utrwalanie i rozwijanie potrzeb pozytywnych. l) wytwarzanie odporności na ograniczenia i udaremnienia potrzeb( frustracje)

FUNKCJA USAMODZIELNIAJĄCA (doprowadzenie do samodzielności)

Tę funkcję można rozpatrywać w 3 powiązanych integralnie płaszczyznach w 3 grupach struktur.1) postępującej redukcji potrzeb opieki aż do granic odpowiadających względnie pełnej dojrzałości i samodzielności życiowej.2) osiąganie takiego poziomu rozwoju fiz., psych., społ. ktry umożliwia samodzielne i niezależne funkcjonowanie.3) wykształcenie umiejętności i sprawności w zakresie samodzielnego zaspokajania potrzeb i ich regulowania.

FUNKCJA SOCJALIZACYJNA

Socjalizacyjne następstwa opieki można rozpatrywać w 2 zakresach;1) przekształcania się roli podopiecznego w opiekuna.2) podporządkowanie wartościom społecznym, rozmiarw , form i sposobw zspokajania potrzeb .temu podporz podlegają też formy organizacyjne i rozmiary tego zaspokajania. Przyst społ w ostatnim zakresie podlega głwnie na wykształceniu się postaw umiarkowania, racjonalnej wstrzemięźliwości, liczenia się z potrzebami innych, unikaniem maksymalizmu i konsumpcji pasożytniczej.


Przykadowe prace

Teoria wyboru konsumenta

Teoria wyboru konsumenta Na początek powiemy sobie, kto to jest konsument. (powiedzieć, że konsumentem jest każdy z nas, każda osoba prowadząca własny budżet, pracująca, zarabiająca, itp.) Pojęcie konsumenta w ekonomii. KONSUMENT jest suwerennym podmiotem gospodarczym, zd...

Streszczenie - Ebenezer Scrooge po przemianie

Streszczenie - Ebenezer Scrooge po przemianie Kiedy Scrooge obudził się rano w Wigilijny poranek zaraz kazał kupić napotkanemu chłopcu największego indyka jaki jest w sklepie i zanieść go do swojego pracownika Boba. Po drodze oddał trochę pieniędzy dla ubogich i kupił...

Walka o hegemonie w Europie Zachodniej w XVI w.

Walka o hegemonie w Europie Zachodniej w XVI w. Toczyła się między trzema siłami: Francja, Hiszpania i rodziną Habsburgw 1. Francja chciała zjednoczenia politycznego i przywrcenia władzy w terytoriach do ktrych Francja miała prawa dziedziczne, co spowodowało konflikty z A...

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce Przeprowadając porwnanie gospodarki planowej i rynkowej musimy sobie zdefiniować te pojęcia. Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek swego działania w oparciu o plan centr...

Streszczenie - Racje przeciw racjom

Streszczenie - Racje przeciw racjom „Racje przeciw racjom”, Cezary Baryka i Szymon Gajowiec. Dwie odległe od siebie wizje przyszłej Polski, dokładnie - wizje drogi do powstania idealnego państwa. Fragment opisuje rozmowę Młodego Baryki z Szymonem Gajowcem, w sytuacji, gdy Cezary wra...

I wojna światowa - daty

I wojna światowa - daty 1815 – KONGRES WIEDEŃSKI, klęska Napoleona pod Waterloo, Pl podzielona pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję - przywrcono legitymizm (prawa hist. Dynastii są nienaruszalne) - utworzono Krlestwo Polskie (Rosja) - restauracja ustroju i dynastii - Świ...

Charakterystyka spłek.

Charakterystyka spłek. 1.Przez spłkę rozumiemy umowę zawartą między wsplnikami, ktrzy zobowiązują się połączyć swj prywatny kapitał we wsplnym przedsięwzięciu mającym przynie&...

Uniwersalne wartości wpisane w "Antygone" Sofoklesa

Uniwersalne wartości wpisane w "Antygone" Sofoklesa "Antygona" jest najbardziej znaną tragedią grecką, napisaną przez Sofoklesa. To utwor ponadczasowy, ukazuje wiele waznych wartosci, majacych duzy wplyw na zycie czlowieka w przeszlosci, jak rowniez w czasach dzisiejszych. Jakie wiec wartosci uniwersalne...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry