• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Międ...

Nawigacja

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.


WYKŁAD I - 12.10.02rZARYS HISTORYCZNY MSE

MSE powstał w ubiegłym stuleciu, przyczynił się do tego wzrost znaczenia handlu zagranicznego. Gwałtowny rozwj nastąpił po II wojnie światowej z 2-ch przyczyn:

- rozwj strefy wspłpracy międzynarodowej pomiędzy pojedynczymi krajami i grupami krajw

- pojawiły się nowe powiązania instytucjonalno – pieniężne pomiędzy państwami. To wiąże się z pojawieniem się nowych podmiotw, na ktrych przypada coraz więcej nowej technologii i korporacji transnarodowej

W Polsce MSE jest to młoda dyscyplina, rozwj nastąpił na przełomie lat 50-60 potem gwałtowny wybuch 80-90 obecnie rozwija się bardzo szybko są przyszłościową dziedziną

Mikroekonomia, makroekonomia i MSE to jedna całość, wzajemnie od siebie uzalezniona MSE dzielimy na: teorię MSE i Międzynarodową Politykę Ekonomiczną

TEORIA MSE: formułuje swoje prawa na:

- uniwersalne - to zasada przewagi względnej (Ricardo)

- specyficzne - czyli charakterystyczne dla MSE rozwj rżnych form powiązań międzynarodowych

Najdłuższą historię ma rozwj powiązań towarowych – wymiana towarowa produktw

Druga grupa to międzynarodowy przepływ usług – zapoczątkowany w poł XX w. obecnie poświęca się jej dużo uwagi

Przepływ czynnikw produkcji – to nowa dziedzina MSE

Powiązania instytucjonalno – pieniężne – powstają organizacje międzynarodowe koordynujące powiązania między krajami

MIĘDZYNARODOWA POLITYKA EKONOMICZNA posiada 2 elementy:

1. Zagraniczna polityka ekonomiczna- zasadniczą uwagę poświęca analizie celw, środkw i narzędzi stosowanych przez pojedyncze kraje w procesie rozwoju stosunkw ekonomicznych

- Jakie działanie powinien podjąć jeden kraj, aby maksymalizować swoje stosunki i korzyści z zagranicą

- Powinien okręcić właściwe cele zharmonizowania z potrzebami obu krajw

- Określenie właściwych środkw za pomocą ktrych będzie osiągał cele (ile środkw własnych a ile z kredytw)

- Jakie narzędzia zastosować aby te cele zrealizować

Istnieją 2 grupy:

a) narzędzia wchodzące w zakres organizacji politycznych (polityka monetarna, polityka stopy %, polityka podatkowa)

b) narzędzia problematyki stosunkw międzynarodowych, instrumenty taryfowe, poza taryfowe

2.Międzynarodowa polityka ekonomiczna – składa się z:

Metody koordynacji zagranicznych polityki ekonomicznej a drugi obszar to instytucje koordynujące tę politykę. Obecnie w skali światowej prbuje się koordynować polityki pojedynczych państw.CZYNNIKI STRUKTURALNE, TECHNICZNE, INSTYTUCJONALNE, KONIUNKTURALNE

1.STRULTURALNE – podstawowe czynniki osiągające rżne korzyści związane z posiadaniem przez kraje zasobw powodujące uprzemysławianie

2.TECHNICZNE – postęp techniczny, bardzo pracochłonny kapitał techniczny najważniejszy czynnik ktry decyduje o korzyściach międzynarodowym podziale pracy wzrostu postępu technicznego powstają korporacje transnarodowe

3. INSTYTUCJONALNE: ustrj polityczny, polityka gospodarcza realizowana przez rząd, traktaty i umowy międzynarodowe

4. KONIUNKTURALNE - mają charakter krtkookresowy związane są z wahaniem popytu i podaży na rynku międzynarodowymZJAWISKO DOPASOWANIA SIĘ

1. MSE formułuje swoje prawa : uniwersalne (dla rozszerzenia dziedziny nauki np. np. zasada przewagi względnej) specyficzne (określa rozwj rżnych form powiązań międzynarodowych)

2. Przepływ czynnikw produkcji jest nową dziedziną MSE

3. Zagadnienia powiązane z powiązaniami instytucjonalno-pienięznymi, powstaje organizacje ekonomiczne (zagraniczne)W miarę postępującego procesu regionalizacji, globalizacji szczeglna uwagę zaczyna przykładać się do narzędzi polityki ekonomicznej.

MSE ma miejsce wwczas gdy jako uczestnicy znajdują się w więcej niż 1 kraju i wykonują trwałe zainteresowanie powiększenie produktu pod katem obszaru międzynarodowego

Głwny podmiot to państwo, ktre może wpływać bezpośrednio lub pośrednio na pozostałe podmioty gospodarcze.Wykład II 26.10.02r.TEORIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO:1.PRZEDKLASYCZNE – Już w starożytności zauważano koncepcje i teorie handlu międzynarodowego.

Koncepcja psychozy lęku przed brakiem towaru – stosowali ja starożytni kupcy, jak najwięcej dla siebie a jak najmniej dawać, uzyskanie jak najwięcej dbr a jak najmniej zapłacić.

Po rozpadzie Imperium Rzymskiego feudalizmu odchodziło się od tej teorii i zaczęło się pojawiać Doktryna słusznej ceny – zgodnie z tą teorią handel miał być korzystny dla obydwu stron po słusznej cenie czyli cenie, ktra pokrywa koszty produkcji. Od Xiii słuszna cena to ta, ktra kształtuje się na rynku (do k-w produkcji wliczano zysk)

Wraz z rozwojem gospodarczym w XVI i XVII w. kiedy to zaczął się tworzyć kapitalizm pojawiła się: Doktryna merkantylizmu – zwolennicy tej doktryny rżnili się ale można zauważyć 3 podstawowe cechy:

- dopatrywali się źrdeł bogactwa narodu w korzystnym kształtowaniu się bilansu handlowego

- wychodzili z założenia, że celowe jest zwiększenie przez każdy kraj kruszcw (lub pieniędzy)

- sugerowali stosowanie polityki ekonomicznej (ograniczenie importu) by ulepszyć bilans handlowy

W początkowym etapie merkantylizm zyskał krytykw i upadł. Tymi ktrzy głośno obalali poglądy merkantylizmu byli twrcy

2.TEORII KLASYCZNEJ – Adam Smith i Dawid Ricardo. Pracą Smitha najważniejszą jest Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodu1776r. Stwierdzili w niej że jeśli 2 kraje bez przymusu podejmują handel, to oczywiste jest że oba osiągają korzyści i sformułowali Teorie kosztw absolutnych

Dawid Ricardo Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania 1817r. on sformułował Teorię kosztw względnych na bazie kosztw absolutnych, lub inaczej Teoria kosztw komparatywnych lub Teoria kosztw porwnawczych

Obaj stworzyli Klasyczną teorie wymiany międzynarodowej – autorzy upatrywali korzyści z wymiany międzynarodowej w specjalizowaniu się poszczeglnych krajw w produkcji na własne potrzeby, lub import tych towarw, ktre mogą być wytwarzane względnie taniej w innych krajach. Założeniem wyjściowym jest istnienie warunkw tzw. wolnego handlu.

Na przełomie XIV i XX w. zaczęto kwestionować tezę zgodnie z ktrą rozwj handlu międzynarodowego wyłącznie automatyzmowi rynkowemu (niewidzialna ręka) Niemiecki prekursor List postulował, prowadził politykę protekcjonizmu wychowawczego.

TEORIA KOSZTW ABSOLUTNYCH – twrcą jest Smith podstawą specjalizacji międzynarodowej i korzyści z handlu międzynarodowego jest występowanie między krajami bezwzględnych absolutnych rżnic w k-ch wytwarzania (nakłady pracy)

Przykład: Polska Niemcy, 2 produkty miedź i wino, istnieje jeden czynnik produkcji-praca, koszt produkcji = nakłady pracy potrzebne do wytworzenia jednej jednostki produktuMIEDŹ WINO

POLSKA 10t / 1dz 5b / 1dz

NIEMCY 5t / 1dz 10b / 1 dzPolska 1M = 0.5W; 1W=2M

Niemcy 1M = 2W; 1W=0,5M

(0,5W > 1M > 2W) 1M = 1,25W 1W = 0,8M

Polska z 1tM otrzymuje 1,25 t wina

Niemcy z 1tW otrzymuje 0,8 t miedzi

TEORIA KOSZTW WZGLEDNYCHMIEDŹ WINO

POLSKA 8t / 1dz 4b /1dz

NIEMCY 9t / 1dz 18b / 1dzPolska 1M=0,5W ; 1W=2M

Niemcy 1M = 2W ; 1W = 0,5 M3.NEOKLASYCZNE – E.Hecksher B.Ohlin P.A.Samuelson dokonali reinterpretacji klasycznej teorii k-w względnych ich zasada nazywa się Zasada obfitości zasobw każdy kraj powinien eksportować towary, ktrych produkcja wymaga większego zastosowania, bardziej obfitego i tańszego czynnika produkcji i importować te towary ktrych produkcja wymaga większego zastosowania mniej obfitego i droższego czynnika produkcji.

4.WSPŁCZESNE - teoria neoczynnikowe (rozszerzają zakres wybranych czynnikw), teoria geotechniczne (wpływ rozwoju technologii na handel międzynarodowy) teorie popytowa – potażowaWykład III 24.11.02r.MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY CZYNNIKW PRODUKCJIObrt towarowy był głwnym podmiotem zainteresowań MSE, a potem międzynarodowy przepływ towarw. Liczy się przepływ kapitału i pracy, co nasiliło się w XX w. (po IIwś). Dynamika przepływu kapitału i pracy przewyższyła tempo eksportu towarw. Cechą charakterystyczną tych przepływw było to, że te przepływy ogarnęły cały świat (globalizacja). Nowe formy międzynarodowych przepływw (korporacje międzynarodowe)

Przyczyny międzynarodowych przepływw pracy i kapitału:

1. Chęć uzyskania większego dochodu – imigracje siły roboczej, istnieje gdy występuje rżnica płacy między krajem macierzystym a za granica

2. Trudności lub niemożność zastosowania czynnikw produkcji na rynku wewnętrznym (krajowym) – dane kraje mają przewagę podaży czynnika produkcji to ta nadwyżka jest przemieszczana za granicę np.: bezrobocie – nadwyżka wolnej siły roboczej, jest dużo chętnych dlatego wyjeżdżają. Kryzys – wolny kapitał nie ma lokaty w kraju to się go przemieszcza za granicęNajmniejsze znaczenia ma przepływ ziemi, a największy przepływ międzynarodowy kapitał.

Międzynarodowy przepływ kapitału można rozpatrywać w 2 aspektach:

a) szerokim – oznacza wszelki odnotowany w bilansie płatniczym ruch kapitału przez granicę. Uczestnikami, podmiotami mogą być: Bank Centralny, budżety rżnych szczebli, ale i przedsiębiorstwa handlowe produkcyjno-usługowe, banki komercyjne, pojedyncze gospodarstwa domowe. Większość tych podmiotw działa w jednym celu: CHĘĆ ZYSKU. Należy wyłączyć Bank Centralny, ktry kapitał ma rzny od pozostałych podmiotw. W przypadku BC może dokonywać eksportu lub importu kapitałowego. Jeśli celem takiej interwencji jest nie dopuszczenie do spadku obcej waluty, to związane jest to z jej zakupem. Jeżeli celem interwencji jest obrona własnej waluty BC dokonuje sprzedaży dewiz.

b) wąskim – przepływ kapitału związany jest z motywem zysku przez wszystkie podmioty gospodarcze inne niż BC

Klasyfikując przepływy kapitału możemy przyjąć następujące czynniki:

1. Kryterium okresy czasu – krtko lub długookresowe –jeżeli okres spłaty wywiezionego lub przywiezionego kapitału nie przekracza 1 roku to jest to krtkookresowy ruch kapitału np. kredyty handlowe, krtkookresowe lokaty, powyżej 1 roku mamy do czynienia z długookresowymi przepływami kapitału.

2. Kryterium pochodzenia – dotyczy źrdeł publicznych prywatnych –budżety rżnych szczebli, budżety lokalne oraz budżety organizacji międzynarodowych (Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), Źrdła prywatne np. wywz kapitału obejmuje wszelkie formy wywozu przez przedsiębiorstwa, banki, osoby prywatne, celem jest chęć zysku.

3. Kryterium formy – forma wywożonego kapitału :

- w postaci lokat na rynku walutowym – to krtkookresowe lokowanie kapitału na zagranicznym rynku w formie depozytw oraz niektrych papierw wartościowych po to aby uzyskać zysk wyższy niż na rynku krajowym. Podmioty wykorzystują rżnice stopy %, kursowej. W ostatnich latach ta forma cieszy się dynamicznym rozwojem, zainteresowaniem, bo rozwinął się techniczny sposb komunikowania się transferw.

- kredyty handlowe - są to kredyty związane bezpośrednio z wymianą towarową. Są udzielane przez eksportera importerowi często są elementem zwiększającym konkurencyjność danego towaru.

- inwestycje portfelowe – to długookresowe lokaty zagranicznych papierw wartościowych zwłaszcza obligacje i akcje. Inwestycje portfelowe były najważniejszą formą przepływu kapitału w XIVw i na początku XXw. Wynikało to z dużej popularności obligacji inwestorzy zagraniczni kupowali obligacje Centralnego banku co stanowiło b.ważne źrdło akumulacji (USA Argentyna) za pomocą Londyńskiego Centrum Finansowania, potem akcje przedsiębiorstw. Inwestycje portfelowe (zagraniczne inwestycje pośrednie) kupując akcje, kupujący ma na celu uzyskanie określonego dochodu, ale musi pamiętać, że zakup akcji nie daje prawa własności i kontroli nad przedsiębiorstwem.

- kredyty finansowe – polegają one na postawieniu do dyspozycji kredytobiorcy określonych środkw finansowych bez ograniczenia sposobu ich spożytkowania. Formę tych kredytw finansowych mogą przybierać kredyty udzielane przez banki, agendy rządowe, np. bank Światowy, EBOiR.

Kredyty finansowe można podzielić wg kryterium wg rodzaju stopy%:

stała stopa % - obsługa t

d01b

ego kredytu, spłata, odbywa się wg początkowej uzgodnionej stałej stopy%

płynna – stopę ustala się na podstawie aktualnej w danym momencie stopy, w określonym miejscu i określonej walucie.

Przepływ kredytw finansowych wiąże się z ryzykiem dla podmiotu udzielającego kredytu. Kredytodawcy ubezpieczają się od tego ryzyka, będą starać zapewnić sobie gwarancję w przypadku wystąpienia szkd. Gwarancje mogą być udzielone przez własny rząd z kraju kredytodawcy lub od rządu z kraju kredytobiorcy (rżne prawo)

- inwestycje bezpośrednie (Foreign Direct Investment BIZ)

* lokaty kapitałowe dokonywane przez inwestora poza granicami kraju w celu uzyskania bezpośredniego wpływu na działalność produkcyjną podmiotu, w ktrym lokowano

* Green Field Investment –zorganizowanie działalności od podstaw (Opel w G-ch)

* przejęcie w całości istniejącej już firmyZasadnicza rżnica między inwestycjami pośrednimi a bezpośrednimi:

Portfelowe – inwestor jest pasywny, nie ma kontroli

Bezpośrednie – inwestuje po to aby kontrolować, zarządzać

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) firmy X z kraju macierzystego określa się jako odpływ eksport zagranicznych BIZW

Rozrżnienie zasobw BIZW: strumień obejmuje napływ kapitału zagranicznego do kraju jego lokaty w pewnym określonym czasie najczęściej w ciągu roku. Zasoby oznaczają skumulowaną wartość BIZW w całym okresie ich dokonywania.KORPORACJA TRANSNARODOWA – głwnymi BIZ są przedsiębiorstwa dokładniej korporacje transnarodowe , czyli BIZ to element strategii danych przedsiębiorstw w rozwoju międzynarodowym

Od połowy XX w lata 50-te to gwałtowny rozwj przedsiębiorstw mwi się o wyodrębnionych przedsiębiorstwach korporacji transnarodowych. Korporacje transnarodowe to przedsiębiorstwa, ktre posiadają udziały w firmach zlokalizowanych w więcej niż w jednym kraju . BIZ to największy poziom umiędzynarodowienia firmy.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O INTERNACJONALIZACJI PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTW:

Elektryczna teoria – produkcji międzynarodowej – DUNNING twrca teorii , 3 podstawowe grupy czynnikw:

1. walory przedsiębiorstwa – wielkość, silna pozycja, marka, unikalne technologie, potencjał badawczy, wykwalifikowany personel

2. wynika z możliwości internacjonalizacji procesu gospodarowania, wiąże się z możliwością obniżenia k-w w wyniku rozłożenia niektrych k-w na produkcję. Wraz ze wzrostem wielkości firmy maleją k-ty transakcyjne

3. związane są z lokalizacją przedsiębiorstwa – ceny czynnikw produkcji zagranicznych, niż w kraju, wyższa jakość, większe kwalifikacje pracownikw, rozwj infrastruktury, korzystna polityka handlowa.BIZ to jeden z głwnych czynnikw napędzających proces globalizacji. W latach 1985-90 BIZ w skalo światowej zwiększyły się 34% rocznie 90-95r. 19,6% rocznie 98r osiągnęły przyrost o 39%

Czynnik globalizacji BIZ : czynnik techniczny, wzrost komunikacji, integracja gospodarcza, procesy polityki ekonomicznej związane z prywatyzacją i deregulacja gałęzi gospodarki znajdujących się w rękach państwa

Skąd pochodzą BIZ : 2/3 pochodzi z USA 20%, 18% Wlk Brytania, 13% Niemcy, 6% Francja, 4% Japonia

W sumie wpłynęło 95% BIZ z kraju wysokorozwiniętych

Polska 2001r, BIZ – 52 mld $Wykład IV 22.12.02r.ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA - świadome oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z zagranicą ( w tym obrt towarw, przepływ usług i czynnikw produkcji)

POLITYKA HANDLOWA – obejmuje tylko i wyłącznie kształtowanie przez państwo obroty towarowe.

Protoplasty zagranicznej polityki ekonomicznej, składają się na nią rżne cele, środki i narzędzia:

Cel zagr pe – pewne określone przez państwo priorytety, mogą być jakościowe (podniesienie poziomu technicznego kraju w wyniku importu nowoczesnych technologii) ilościowe (osiągnięcie pewnej ilości bezpośr inwest zagr, salda bilansowego).

Mogą być realizowane w rżnym czasie: krtkookresowe ( do 1 roku) średniookresowe (1-5lat) długookresowe (powyżej 5lat)

We wspłczesnej gospodarce zalecane jest skracanie czasu celw. Cele są ze sobą wzajemnie powiązane, bez jednego nie można osiągnąć drugiego. Aby nie były cele sprzeczne państwo wybiera cele najważniejsze.

Środki zagr pe – zasoby czynnikw produkcji, ktre służą do osiągnięcia określonych celw zagranicznych. W praktyce państwo może oddziaływać na osiągnięcie celw za pomocą określonych środkw na 2 sposoby:

- bezpośrednio - rzadko wykorzystywane, jest możliwy w przypadku podmiotw państwowych (są własnością państwa)

- pośrednio – polega na zasilaniu podmiotw gospodarczych środki, ktre będą zwiększały ich konkurencyjność na rynku międzynarodowym:

* subwencjonowanie produkcji eksportowej, zachęcenie do eksportu

* ulgi podatkowe w przypadku udzielania kredytw zagranicznych

Narzędzia zagr pe – są to elementy mechanizmu ekonomicznego, funkcjonującego w danym kraju wykorzystywane przez państwo do oddziaływania na podmioty gospodarcze pod kątem osiągnięcia określonych celw polityki zagranicznej.

Można podzielić na 2 podstawowe grupy:

- narzędzia, ktre służące państwu do oddziaływania na wszystkie podmioty gospodarcze w danym kraju (możemy zaliczyć kurs walutowy, budżet państwa, stopy %, podatki, polityka fiskalna, pieniężna)

KURS WALUTOWY – wartości wymienne dwch walut, to cena jaką trzeba zapłacić za nabycie jednostki waluty innego kraju.

1. Jednorazowa obniżka kursu waluty wewnętrznej względem walut zagranicznych(dewaluacja) celem jest wzrost ich konkurencyjności ale import maleje

2. Odwrotnym zabiegiem jest jednorazowa podwyżka wobec walut zagranicznych (rewaluacja) głwnym celem jest obniżenie inflacji

3. Rozłożona w czasie obniżka kursu walutowego, (dewaluacja) ale o wiele dłuższa (deprecjacja) odbywa się stopniowo, celem jest przywrcenie rwnowagi bilansu poprzez

4. Rozłożona w czasie podwyżka kursu walutowego (apracjacja) głwnym celem jest zwalczenie inflacji

- narzędzia służące państwu do oddziaływania na podmioty, ktre utrzymują określone stosunki z zagranicą:

a) taryfowe – cła - opłata nadana przez państwo na towary przewożone przez granicę podatek. Głwnym celem jest zwiększenie dochodu budżetu, najstarsze narzędzie polityki zagranicznej. Podział ceł:

- autonomiczne (jest wprowadzany przez państwo bez uzgadniania tej decyzji z innym państwem)

- umowne (jest uzgadniane miedzy państwami)

Inny podział:

- importowe – cła nakładane na towary przywożone do kraju, celem jest ochrona bilansu handlowego, ochrona poziomu ceł wewnętrznych lub ochrona krajowych producentw przed konkurencją zagraniczną. Inne cele: fiskalny – chęci zwiększenia dochodu budżetu, dyskryminacja określonego partnera zagranicznego

- eksportowe – nakładane na towary wywożone z kraju

- tranzytowe – nakładane na towary przewożone przez terytorium danego kraju. Większość państw nie stosuje ceł tranzytowych

Inny podział: cła od wartości, od ilości i kombinowane. Maleje znaczenia ceł od ilości na rzecz ceł od wartości

c) parataryfowe – są to ograniczenia w handlu zagranicznym, nie będące cłami a powodujące skutki identyczne jak cła. Mogą zastępować lub uzupełniać cła i w porwnaniu cłami stosowanie narzędzi parataryfowych rośnie dlatego że:

- nieograniczona swoboda stosowania tych narzędzi

- w przypadku zmiany taryfy celnej niezbędne są skomplikowane prace legislacyjne na szczeblu parlamentu, władzy wykonawczej

OPŁATA WYRWNAWCZA – to rżnica między niższą ceną towaru importowanego, importowanego wyższą ustaloną i gwarantowaną ceną wewnętrzną towaru produkowanego kraju, duża zmienność

SUBWENCJE EKSPORTOWE ( SUBSYDIA) – to świadczenie ze strony państwa na rzecz przedsiębiorstw produkcyjnych sprzedających swoje towary za granicą

Mają one zastosowanie, kiedy cena na rynku krajowym jest wyższa niż na obcym, państwu zależy, aby poprawić bilans handlowy (ulgi dopłaty)

d) pozataryfowe - są to wszystkie inne narzędzia niż cła i narzędzia parotaryfowe np. ograniczenia ilościowe – KONTYNGENTY określenie przez państwo wolumenu importu i eksportu, ktry nie może być przekroczony w określonym czasie. LICENCJE IMPORTOWE zezwolenie wydawane przez państwo przedsiębiorstwom na przywz konkretnego towaru. ZAKUPY RZĄDOWE skutkiINTEGRACJA GOSPODARCZA – potocznie łączenie scalanie kilku elementw elementw całość

MIEDZYNARODOWA INTEGRACJA GOSPODARCZA – scalanie narodowych potencjałw ekonomicznych jeden potencjał narodowy w wyniku powstaje całkiem nowy twr, jakość, nowe cechy wielopłaszczyznowe zjawisko

GŁOWNE CELE MOŻNA PODZIELIĆ NA:

- oglne – zespolenie odrębnych narodw potencjałw gospodarczych rynkw, pojedynczych osb w organizm o nowych cechach jakościowych

- szczegłowe – zwiększenie efektywności gospodarowania, pozbywanie się tych dziedzin, ktrymi zajęły się inne kraje, rozwj handlu, likwidacja barier taryfowych, parotaryfowych, rozwj nauki i technikiWARUNKI INTEGRACJI:

1. Kraje integrujące się powinny ze sobą sąsiadować, bliskie położenie geograficzne

2. Infrastruktura gospodarcza – kraje muszą posiadać zbliżony wysoki poziom infrastruktury

3. Komplementarność struktur gospodarczych, wzajemne dopasowanie może mię charakter Między gałęziowa – rżnice między zasobami produkcji, przykładem jest: jeden kraj specjalizuje się w produkcji żywności a drugi w produkcji przemysłowej. Wewnątrz gałęziowa – rżnica wydajności wykorzystania czynnikw produkcji, rżnica położenia, zasobw naturalnych

4. Polityka sprzyjająca integracji - jeżeli 2 lub więcej kraji to każdy powinien udzielać preferencji taryfowych parotaryfowych, powinny podejmować takie same działanie, godzić się na koordynację politykę ekonomicznej lub prowadzenie wsplnej polityki

POWIĄZANIA INTEGRACYJNE

1. Strefa wolnego handlu – 2 lub więcej krajw likwidują cła, przy czym zachowują dotychczasową politykę celną wobec krajw trzecich

2. Unia celna – kraje wprowadzają identyczną taryfę celną wobec krajw ościennych (+pkt1)

3. Wsplny rynek – swoboda przepływu kapitału i zasobw pracy w obrębie ugrupowania integracyjnego (+ pkt1,2)

4. Unia walutowa – koordynacja lub unifikacja polityki walutowej krajw zintegrowanych (+pkt1,2,3)

5. Unia ekonomiczna – koordynacja lub unifikacja poszczeglnych dziedzin polityki ekonomicznej (+pkt1-4)

6. Unia polityczna – koordynacja lub unifikacja polityki wewnętrznej i zagranicznej krajw zintegrowanych (+pkt1-5)Przykładem ugrupowanie integracji jest UNIA EUROPEJSKA (Europejska Wsplnota Gospodarcza) Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) Płnocno Amerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (NAFTA), Środkowo Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu ( CAFTA)

Przykadowe prace

Recenzja filmu Andrzeja Wajdy "Katyń"

Recenzja filmu Andrzeja Wajdy "Katyń" Po obejrzeniu długo zapowiadanej ekranizacji filmu Andrzeja Wajdy Katyń , trudno jest zaprzeczyć w jakikolwiek sposb, że dzieło idealnie prezentuje wysoki poziom artystyczny oraz niewątpliwie trafny komentarz politycznych wydarzeń. Film u...

Urlaub-horrors

Urlaub-horrors Jeder hat seine eigene Vorstellung von Traumurlaub. Fuer die einen ist das ein zwei-Wochen Urlaub auf den Karibische-Inseln und fuer die anderen ein Ausflug mit Freunden an die See oder an das Meer. Das haengt natuerlich davon ab was man "in der Tasche" hat. Auf jeden Fall sollte man einiges vorbereiten sonst koe...

Finanse publiczne i rynki finansowe - wykład I

Finanse publiczne i rynki finansowe - wykład I Finanse Publiczne i Rynki Finansowe 04.10.2008 Wykład I Istota, zakres, ranga i specyfikacja finansw publicznych. Istota ? według słownika pojęć i terminw ?To co jest w czymś zasadnicze? istotny zaś ?głwny podstawowy? Specy...

Kościł katolicki i katolicyzm w II połowie XIX w. i w XX w.

Kościł katolicki i katolicyzm w II połowie XIX w. i w XX w. Kościł katolicki i katolicyzm w II połowie XIX w. i w XX w. XIX wiek nie był korzystnym okresem dla kościoła katolickiego. Był to czas rewolucji przemysłowej, wielkiego rozwoju, rozdziału ko&...

Czy ponosimy odpowiedzialność za swoje czyny wobec innych ludzi?

Czy ponosimy odpowiedzialność za swoje czyny wobec innych ludzi? Odpowiedzialność to konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji. Wygląda to na prostą sprawę, ale czy rzeczywiście tak jest? Co ukrywa się pod ty...

Czy świat jest globalną wioską?

Czy świat jest globalną wioską? Czy świat jest globalną wioską? Tak do końca to chyba jeszcze nie. Na proces globalizacji ma wpływ wiele czynnikw i niektre z nich są już w takim stadium, w ktrym o globalnej wiosce moglibyśmy już mwić. Głwnymi aspek...

Monastycyzm żeński w średniowieczu

Monastycyzm żeński w średniowieczu Monastycyzm, życie monastyczne, religijna forma życia duchowego, zazwyczaj skoncentrowana na osiągnięciu określonych dbr duchowych oraz zbawczych . Najwcześniejsze udokumentowane formy monastycyzmu chrześcijańskiego pojawiły ...

Wiersz własny

Wiersz własny Zmarznięta… Ustami szukam Twych ust… Niewierna… Płatki śniegu zazdrosne lgną do ust… Spowił nas zimny, arktyczny chłd… Ale nie lękam się już… Iskierka ciepła rozpala nas… Chwile gorące to...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry