• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Mikroeko...

Nawigacja

Mikroekonomia - czynniki produkcji, koszty pytania i odpowiedziMikroekonomia - czynniki produkcji, koszty pytania i odpowiedzi
XII. KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Jakie znasz podstawowe formy organizacji przedsiębiorstwa prywatnego?

Przedsiębiorstwo o własności jednoosobowej - małe przedsiębiorstwo, ktrego właścicielem jest jedna osoba.

Spłka cywilna - przedsiębiorstwo będące własnością dwch lub więcej osb, ktre zgodziły się na wsplne prowadzenie firmy i uzgodniły wzajemne udziały i ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy.

Spłka z ograniczoną odpowiedzialnością - spłka kapitałowa, do ktrej założenia wymagany jest określony kapitał; udziały w niej są imienne i trudno je zbyć.

Spłka akcyjna - spłka kapitałowa z ograniczoną odpowiedzialnością, ktrej udziałowcy i subskrybenci otrzymują akcje potwierdzające ich udział.

2. Jaka jest rżnica między prywatnym i społecznym kosztem wytwarzania danego produktu?

Koszt społeczny obejmuje, oprcz kosztu prywatnego, koszty produkcji, stanowiące straty dla osb nie związanych z tą działalnością. Są to tzw. koszty zewnętrzne (niezinternalizowane).

3. Czym rżnią się ekonomiczne koszty prywatne od księgowych kosztw prywatnych?

Ekonomiczne koszty prywatne odrżniają się od księgowych kosztw prywatnych kosztami implicite (wyrażone w jednostkach pieniężnych koszty alternatywne).

4. Co to jest zysk ekonomiczny? Czym rżni się od zysku księgowego?

Zysk ekonomiczny to rżnica między przychodami ze sprzedaży a całkowitymi kosztami ekonomicznymi, będącymi sumą kosztw explicite i implicite. Jest on mniejszy od zysku księgowego właśnie o koszty implicite.

5. Jakie rodzaje kosztw ponosi przedsiębiorstwo w krtkim okresie? Jakie jest kryterium ich wyodrębnienia?

W okresie krtkim przedsiębiorstwo ponosi koszt stały - FC (wynikający ze nakładu stałych czynnikw produkcji) i koszt zmienny - VC (wydatek na zmienne czynniki produkcji). Sumę tych kosztw określa się jako koszt całkowity - TC.

6. Od czego zależy nieliniowy przebieg krzywych kosztu całkowitego w krtkim okresie?

Zmiany kosztu całkowitego następują wyłącznie jako zmiany kosztu zmiennego. Koszt zmienny zależy od ilości zmiennego czynnika produkcji. Jego nieliniowy przebieg wynika z prawa malejącego prawa produktu marginalnego po przekroczeniu pewnej wartości nakładu zmiennego czynnika produkcji. Bezpośrednio wyraża się to w przebiegu krzywej kosztu marginalnego, odwrotnej względem krzywej produktu marginalnego:

, , .

7. Jak na podstawie znajomości przebiegu krzywych kosztu całkowitego, zmiennego i stałego można wyznaczyć opowiadające im krzywe kosztw przeciętnych?

Koszty przeciętne wyrażają stosunek danego kosztu ponoszonego w wyniku produkcji danego dobra do wyprodukowanej ilości tego dobra.

W związku z tym zauważamy, że krzywa kosztu stałego zbliża się asymtotycznie do zera, gdyż koszt stały ma stałą wartość a ilość produkowanego dobra stale wzrasta.

Koszt zmienny przypadający na jednostkę produkcji maleje, kiedy koszt zmienny ulega stabilizacji i rośnie, kiedy następnie koszt zmienny gwałtownie rośnie (co wynika z prawa malejącego produktu marginalnego).

Przeciętny koszt stały jest sumą przeciętnego kosztu zmiennego i przeciętnego kosztu stałego i będzie zbliżał się asymptotycznie do krzywej przeciętnego kosztu zmiennego, tak jak przeciętny koszt stały zbliża się asymptotycznie do zera.

8. Wyjaśnij, dlaczego krzywa kosztu marginalnego przecina krzywą przeciętnego kosztu zmiennego w punkcie jej minimum?

Jeżeli AVC = min, to .

Ponieważ , więc: .

9. Wyjaśnij, dlaczego krtkookresowy koszt przeciętny ma kształt litery U?

Krtkookresowy koszt przeciętny ma kształt litery U, gdyż będąc sumą AVC i AFC, maleje kiedy one maleją, a rośnie kiedy AVC gwałtownie rośnie przy AFC malejącym do zera.

10. Jakie czynniki zewnętrzne powodują zmianę kosztw w krtkim okresie i przesunięcie krzywych kosztw?

Poziom kosztw zależy od:

a) cen czynnikw produkcji;

b) rozliczeń przedsiębiorstw z budżetem państwa;

c) działalności innych podmiotw gospodarczych.

Jeżeli podniesie poziomu kosztw spowodowane jest zmianą dotyczącą zmiennych czynnikw produkcji w grę przesuną się krzywe AVC, AC i MC. Jeżeli podniesienie poziomu kosztw spowodowane jest zmianą dotyczącą stałych czynnikw produkcji to w grę przesuną się krzywe AFC i AC.

11. Jakie koszty ponosi przedsiębiorstwo w okresie długim?

W okresie długim wszystkie koszty przedsiębiorstwa są zmienne, tak jak zmienne są wszystkie czynniki produkcji. Wyrżniamy zatem (analogicznie do okresu krtkiego): długookresowy koszt całkowity, długookresowy koszt przeciętny i długookresowy koszt marginalny.

12. Od czego zależy przebieg długookresowej krzywej kosztu przeciętnego?

Przebieg długookresowej krzywej kosztu przeciętnego zależy od korzyści skali. Jeśli są stałe to długookresowy koszt przeciętny jest stały, jeśli są rosnące to LAC maleje, a jeśli są malejące to LAC rośnie.

13. W jakiej sytuacji długookresowa krzywa kosztu przeciętnego pokrywa się z długookresową krzywą kosztu marginalnego?

Dzieje się tak w przypadku stałych korzyści skali, kiedy krzywa długookresowego kosztu całkowitego ma stałe nachylenie.XIII. OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA (RACHUNEK MARGINALNY)

1. Jakie są założenia modelu rynku doskonale konkurencyjnego?

Model rynku doskonale konkurencyjnego:

1) sprzedawcw i nabywcw jest wielu i nie mają wpływu na cenę;

2) produkt jest jednorodny;

3) panuje swoboda wejścia i wyjścia z rynku;

4) państwo jest bierne;

5) produkt i czynniki produkcji są doskonale podzielne;

6) rynek jest doskonale przejrzysty.

2. Czy producent działający na rynku doskonałej konkurencji może wpływać na cenę, po jakiej sprzedaje swj produkty?

Nie. Nazywamy go "price taker": musi akceptować cenę rynkową.

3. Po jakiej cenie sprzedaje swj produkt firma działająca na rynku doskonale konkurencyjnym?

Firmy sprzedają towar po cenie rwnowagi rynkowej.

4. Jak firma doskonale konkurencyjna postrzega popyt na swj produkt?

Firma doskonale konkurencyjna postrzega popyt na swj produkt jako doskonale elastyczny.

5. Przed jakim problemem decyzyjnym staje producent działający w warunkach doskonałej konkurencji?

Musi wybrać ilość wytwarzanego produktu.

6. Jakie są warunki wyboru optymalnej ilości produkcji w okresie krtkim?

Warunek dostateczny: P = MC.

Warunek konieczny: P = MC > AC.

7. Jakie stany rwnowagi może osiągnąć firma doskonale konkurencyjna w okresie krtkim?

Jeśli P = MC > AC, to wtedy TP > 0.

Jeśli P = MC = ACmin, to wtedy TP = 0 (break even point).

Jeśli P = MC > AVC, to wtedy TP
Przykadowe prace

Wojna obronna Polski - 1939

Wojna obronna Polski - 1939 Podstawą konfliktu były roszczenia Niemiec do Grnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza (wraz z Gdańskiem), uzgodnione przez Hitlera z drugim agresorem – Związkiem Sowieckim w planie nowego rozbioru Polski (pakt Ribbentrop – Mołotow). 1 września o godzi...

Analiza makroekonomiczna

Analiza makroekonomiczna W punkcie 3 rozdziału 1, omawiając zakres analizy strategicznej, podkreśliłem, że istnieją rżne ujęcia oraz zakresy otoczenia firmy. Ansoff i Porter kładą nacisk na analizę sektora, w ktrym firma działa lub działać chce. Analiza oto...

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo Co to jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy ktrego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełn...

Istota organizacji,interdyscyplinarność teorii organizacji,podstawowe nurty

Istota organizacji,interdyscyplinarność teorii organizacji,podstawowe nurty 1.1.Istota organizacji -treoria organizacji i zarządzania jest nauka o zarządzaniu organizacjami. -juz wczasach antycznych były wykorzystywane bardziej rozwiniete formy innych organizacji np. Legiony rzymskie. Za najsta...

Gramatyka na polski- do matury

Gramatyka na polski- do matury j polski

Poezja: Herbert, Miłosz, Szymborska

Poezja: Herbert, Miłosz, Szymborska WISŁAWA SZYMBORSKA Bohater i świat w poezji Szymborskiej • Świat urojony, pozahistoryczny • Człowiek codzienny, dobry, odpowiedzialny, gnębiony przez cywilizację, uczuciowy związany z krajem • Kobieta, ktra ubiega si...

Dlaczego według Małego Księcia dorośli są śmieszni i dziwni?

Dlaczego według Małego Księcia dorośli są śmieszni i dziwni? Książka pt. Mały Książę opisuje historię chłopca, ktry mieszkając na swojej własnej planecie opuszcza ją, postanawiając poszukać przyjacił. Na swojej planecie ich nies...

Cechy podatku

Cechy podatku Pieniężny charakter świadczeń podatkowych wiąże się z jego wymiarem i poborem w jednostkach pieniężnych danego kraju. Przymusowy (obowiązkowy) charakter świadczeń podatkowych wynika z władczych uprawnień państwa do wszystkich, ktrzy mies...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry