• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Mniejszo&...

Nawigacja

Mniejszości Narodowe II RP.Mniejszości Narodowe II RP.
Temat: Mniejszosc Narodowe II RP.
Druga Rzeczpospolita zajmowała ostatecznie obszar o powierzchni 388 tys. km 2, na ktrym zamieszkiwało 27 milionw osb (według spisu z 1921 r), z czego 69,2% podało narodowość polską. Mniejszości narodowe stanowiły ponad 30% oglnej liczby mieszkańcw Polski , przy czym odsetek ludności ukraińskiej bywa obecnie szacowany na 15-16 %, białoruskiej na 4-6 %, żydowskiej na 8-10 %, niemieckiej zaś na 2-3 %. Rozmieszczenie poszczeglnych narodowości było nierwnomierne.
Ludność ukraińska i białoruska zasiedlała w zwartych skupiskach obszary na wschd od linii Bugu i Sanu. Niemcy i Żydzi żyli w rozproszeniu, nie posiadając zwartego terytorium osiedlenia. Wszystkie te grupy rżniły się ponadto warunkami życia ekonomicznego, strukturą społeczną oraz obliczem politycznym i kulturowym.W wojewdztwach wschodnich Polacy stanowili łącznie wg oficjalnych danych statystycznych 37,9 % ogłu ludności. Procent ludności białoruskiej i ukraińskiej był w rzeczywistości wyższy, co wynikało ze słabszego uświadomienia tej ludności, dającej w niektrych zapadłych okolicach niejednoznaczne wypowiedzi w czasie spisu i zakwalifikowanej w takich wypadkach przez komisarzy spisowych do narodowości polskiej. Jednocześnie na zachodzie spore odłamy ludności polskiej znalazły się poza granicami państwa. Liczbę Polakw zamieszkałych na terenie polskich ziem zachodnich pozostających w granicach Niemiec można szacować na około 1mln, na terenie zaś całego państwa niemieckiego na około 1,3 mln. Najliczniejszą grupę spośrd niepolskich narodowości stanowili Ukraińcy. Zamieszkiwali oni południowo-wschodnie obszary państwa polskiego, położone na południe od Prypeci: Wołyń, Podole, Podkarpacie, Karpaty Wschodnie; skupiska ludności ukraińskiej znajdowały się także na ziemi chełmskiej i podlaskiej.Pod względem zawodowym i społecznym ludność ukraińska była niezbyt zrżnicowana. Ponad 80 % stanowili chłopi, robotnicy rolni zaś dalsze 7-8 %. Ziemie ukraińskie znajdowały się na niskim szczeblu rozwoju gospodarczego, wieś nękały charakterystyczne dla terenw wschodnich Rzeczypospolitej bolączki rozdrobnienie i małorolność gospodarstw, przeludnienie i brak pracy dla nadwyżki siły roboczej spowodowane m.in. brakiem większego przemysłu i dominacją Polakw wśrd wielkiej własności ziemskiej. Nieliczna, ale bardzo aktywna inteligencja ukraińska prowadziła ożywioną działalność na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej ludności, głwnie poprzez rozwj spłdzielczości . Ruch spłdzielczy miał ogromne znaczenie w umacnianiu odrębności ekonomicznej i politycznej Ukraińcw, czyniąc z nich zorganizowaną siłę gospodarczo-kulturalną.Drugą pod względem liczebności mniejszość terytorialną stanowili Białorusini. Zamieszkiwali oni płnocno-wschodnie obszary państwa polskiego, położone na płnoc od Prypeci, w grnym dorzeczu Niemna i na lewym brzegu Dźwiny.


Przykadowe prace

List- Zaproszenie do przyjaciłki

List- Zaproszenie do przyjaciłki Miejscowośc i data... Libe Anita! ich hoffe, dir geht es gut, ich habe nmlich ein besonderes Angebot fr dich. Janek und ich wollten in fnf Wochen fr ein verlngertes Wochenende nach Wien fahren und haben dafr natrlich schon das Hotel und Karten fr die Oper reserviert. Gestern...

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Komunikacja werbalna i niewerbalna Wstęp: Termin komunikacja wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej informacji(komunikatu) i zdolność do odbioru i roz...

Niebezpieczeństwa Hipokryzji i Łatwowierności w "Świętoszku"

Niebezpieczeństwa Hipokryzji i Łatwowierności w "Świętoszku" Czym jest hipokryzja ? Otż, hipokryzja to zachowanie lub sposb myślenia, charakteryzujący się niespjnością stosowanych zasad moralnych, a wiec czy w komedii Moliera pt. Świętoszek dostrzegam...

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna PSYCHOLOGIA KLINICZNA I. WPROWADZENIE 1. Psychologia kliniczna (kline ? łoże, klinike ? sztuka leczenia chorych obłożnie, klinikos- lekarz opiekujący się obłożnie chorymi) - zajmuje się zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami z zachowaniu, przyczynami...

Pytania na sprawdziany

Pytania na sprawdziany ZAGROŻENIA CZASU POKOJU 1. Podaj przyczyny i opisz skutki pożarw oraz powodzi. 2. Podaj przyczyny i opisz skutki efektu cieplarnianego oraz dziury ozonowej. 3. Scharakteryzuj zagrożenia TSP na terenie naszego kraju. 4. Podaj głwne przyczyny oraz skutki wypadkw komunikacyjnych w ...

Przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne na świecie na przełomie XIX i XX wieku.

Przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne na świecie na przełomie XIX i XX wieku. Druga połowa XIX w. rozpoczęła nową epokę w dziejach świata. Rozwj przemysłu, postęp naukowy nigdy nie był tak szybki jak wwczas. Poprawa higieny, poprawa jakości pożywieni...

Problem bezrobocia

Problem bezrobocia BEZROBOCIE stanowi jeden z najtrudniejszych problemw społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologw i psychologw, ponieważ ze względu na swoje następstwa jest poważnym problemem społecznym. Socjologowie i psychologowie skupiają swoją uw...

Grb Nieznanego żołnierza

Grb Nieznanego żołnierza Na placu Zwycięstwa w Warszawie wznosi się niewielka kolumnada ~ ocalały szczątek dawnego Pałacu Saskiego. Płonie przed nią wieczny znicz, stoi stale żołnierska warta honorowa. Wśrd dwudziestu tysięcy miejsc narodowej pamięci w Pol...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry