• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Mozaika ...

Nawigacja

Mozaika partii politycznych w PolsceMozaika partii politycznych w Polsce
1. Mozaika partii politycznych w Polsce – ich programy i charakterystyka.

Zanim dokonamy podziału i opisu partii politycznych występujących na arenie politycznej Polski należy przypomnieć, co oznacza termin: partia polityczna.

Partia polityczna jest to zorganizowana, społeczna grupa celowa, zmierzająca do uzyskania władzy w państwie poprzez obsadzenie najwyższych stanowisk państwowych ludźmi, ktrzy realizowaliby jej program polityczny. Przynależność do partii politycznej jest na ogł dobrowolna (wyjątek to np. system totalitarny). Partia polityczna spełnia dwojaką rolę:

- przekazuje poprzez swoich członkw idee polityczne, hasła i programy głoszone przez przywdcw partii do szerokich mas społecznych i nakłania je do działań zmierzających do realizacji tych idei

- gromadzi postulaty społeczne i polityczne obywateli i na ich podstawie dochodzi do formułowania programw partyjnych

Jeśli następuje przewaga pierwszej roli, to partia ma charakter wodzowski, jeśli drugiej – demokratyczny. W swych działaniach i programach kieruje się doktrynami i ideologiami politycznymi. Przyjmuje rżne nazwy: partia, stronnictwo, blok, unia itp. Wspłczesne partie rżnią się, co do charakteru i cech organizacyjnych: istnieją np.: partie komitetowe, kadrowe, masowe. Ze względu na typ partii rozrżniamy partie klasowe (chłopskie, robotnicze), ze względu na ideologie: komunistyczne, socjalistyczne, chrześcijańsko-demokratyczne itp., ze względu na funkcje społeczne: reformistyczne, rewolucyjne, konserwatywne, narodowe.

Przyjrzyjmy się teraz głwnym partiom politycznym działającym w naszym kraju.

Do znaczących i największych należą: Akcja Wyborcza Solidarność, Chrześcijańska Demokracja III RP, Konfederacja Polski Niepodległej – Ojczyzna, Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe, Ruch Odbudowy Polski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Polityki Realnej, Unia Pracy i Unia Wolności.Kolejno teraz przyjrzyjmy się ich programom i charakterystyce.AKCJA WYBORCZA SOLIDARNOŚĆUgrupowanie powstałe 8 czerwca 1996 roku w Warszawie z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i w porozumieniu z liderami ponad 20 partii i ugrupowań społecznych, w celu stworzenia bloku wyborczego, a po wygranych wyborach stworzenie koalicji i rządu. Otwarta formuła ugrupowania pozwoliła na poszerzenie jego bazy politycznej o kolejne związki, ugrupowania i partie polityczne, ktrych liczba przekroczyła 40. Reprezentują one trzy zasadnicze nurty ideowe: liberalny, chadecki i państwowy. Obok najsilniejszego ugrupowania, jakim jest NSZZ Solidarność, w skład AWS weszły m.in.: Konfederacja Polski Niepodległej – Obz Patriotyczny, Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko – Narodowe, Partia Chrześcijańsko – Demokratyczna, Ruch dla Rzeczpospolitej – Obz Patriotyczny, PSL – Porozumienie Ludowe, Niezależne Zrzeszenie Studentw, Stronnictwo Polityki Realnej, Stronnictwo Konserwatywno – Ludowe, Zjednoczenie Polskie, Stronnictwo Rodzin Katolickich, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Koalicja Konserwatywna.

Najwyższą władzą ugrupowania jest Rada Krajowa, w ktrej skład wchodzą członkowie organizacji o zasięgu oglnopolskim. Rada Krajowa podejmuje decyzje wielkością 3 głosw przy obecności 2/3 dysponentw głosw. Władza wykonawczą AWS jest Zespł Koordynacyjny. Terenowe oddziały AWS mają podobnie jak władze centralne wielopartyjne struktury i zorganizowane są w Rady Regionalne. 29 VII 1999 roku Rada Krajowa zdecydowała o nowym podziale władzy w ugrupowaniu. Prawo głosu posiada 5 największych ugrupowań. NSZZ Solidarność oraz utworzony przez Ruch Społeczny AWS maja 48% głosw (w proporcjach 25 do 23%), ZChN, Stronnictwo Konserwatywno – Ludowe i Partia Chrześcijańskich Demokratw – Porozumienie Centrum po 16%, stowarzyszenia katolickie i inne małe partie po 2%.Program : koncentracja na rozwoju państwa na tradycjach narodowych, chrześcijańskich, demokratycznych i niepodległościowych. Szczegłowe kwestie dotyczą m. in. prorodzinnego ustawodawstwa państwowego, reformy systemu emerytalno – rentowego, wprowadzenia samorządnych kas chorych, uwłaszczenia społecznego, bezpieczeństwa obywateli, reformy samorządowej, mecenatu nad kulturą i sztuką, kontynuowanie starań o wprowadzenie Polski do struktur międzynarodowych.Liderzy : Marian Krzaklewski, Jerzy Buzek, Kazimierz Janiak, Paweł Łączkowski, Stanisław Zając, Jan Maria Rokita.W 1997 roku uzyskało poparcie wyborcze – 33,83%CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA III RPPartia powstała 20 IX 1997 roku, scalając środowisko skupione wokł byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Najwyższą władzą jest Zarząd Krajowy.Program : oparcie państwa na tradycjach chrześcijańskich, nawiązanie do społecznej nauki Kościoła, przystąpienie do struktur Europy Zachodniej, zapewnienie samorządom szerokich uprawnień, opracowanie mechanizmw zapobiegających zjawiskom korupcyjnym, prowadzenie polityki prorodzinnej, zaostrzenie przepisw kodeksu karnego, okres służby wojskowej obniżony do 6 miesięcy, liczebność armii 100 – 200 tys., prowadzenie skutecznej reformy służby zdrowia i systemu edukacyjnego, prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw przy poważnym udziale polskiego właściciela, wprowadzenie podatku liniowego.Liderzy : Lech Wałęsa, Stanisław Iwanicki, Marek Gumowski.

Partia ta dotychczas nie uczestniczyła w wyborach.KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ – OJCZYZNA

Założona w sierpniu 1979 roku w Warszawie przez byłych działaczy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela L. Moczulskiego, T. Jandiszaka, T. Stańskiego, R. Szeremietiewa, N. Milewską. Od VIII 1990 roku KPN podjęła jawną działalność jako zarejestrowana partia polityczna. KPN liczy na terenie całego kraju ponad 20 tysięcy członkw. Najwyższą władzą Konfederacji jest Kongres, zwoływany, co 3 lata. Bieżącą działalnością kieruje Rada Polityczna. Od 1989 roku KPN kieruje utworzoną przez siebie paramilitarną organizacją młodzieżową Związkiem Strzeleckim. Najwyższa władza partyjna to Rada Polityczna.Program : odwołuje się do tradycji obozu politycznego związanego w okresie II Rzeczpospolitej z Jzefem Piłsudskim. Członkowie KPN opowiadają się za demokratycznym ustrojem państwa, społeczną gospodarką rynkową, przeciwdziałaniem recesji gospodarczej i inflacji, wspieraniem przez państwo oświaty, służby zdrowia i kultury oraz przebudowę systemu ubezpieczeń społecznych. Na przełomie VIII i IX 1990 roku, pod hasłem Sowieci do domu, KPN przeprowadziła blokadę radzieckich jednostek wojskowych na terenie Polski.Liderzy : Adam Słomka, Michał Janiszewski, Andrzej Zapałowski

Poparcie wyborcze w 1991 roku – 7,5%, w 1993 – 5,77%.

POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA

W roku 1987 w opozycji pojawiły się trzy nielegalne organizacje socjalistyczne: PPS Rewolucja demokratyczna (P. Ikonowicz), Tymczasowy Komitet Krajowy PPS (G. Ilka) i grupa PPS skupiona wokł Jana Jzefa Lipskiego. W 1989 roku powstały: Niezależna PPS (Krajewski, Prokopowicz) i Odrodzona PPS (E. Osbka-Morawski). W 1990 roku nastąpiło połączenie wszystkich grup za wyjątkiem O PPS, ktrej nie przyjęto ze względu na nieuznawanie przez resztę działalności PPS w okresie 1944-48. przełamanie lodw nastąpiło na stulecie PPS w 1992 roku, kiedy PPS rozpoczął pertraktacje z O PPS, ktre przerwał rozłam o podłożu personalnym. Oficjalnym powodem rozłamu była kwestia sojuszu wyborczego w wyborach parlamentarnych 1993r. Po złych doświadczeniach z Solidarnością Pracy, grupa Piotra Ikonowicza (PPS 13) podjęła decyzję o podpisaniu udziału PPS w SLD, Grzegorz Ilka i Krajewski (PPS 11) przedstawiają koncepcję pjścia samodzielnie lub z PSL. Obie partie wchodzą do parlamentu z list SLD. W 1994 roku następuje połączenie PPS 11

I O PPS. W tym samym roku grono posłw PPS występuje z SLD z powodu rozbieżności programowych i tworzy Koło Parlamentarne PPS. Najwyższa władza: Rada Naczelna.Program : wprowadzenie rozbudowanego systemu ochrony socjalnej, niechęć wobec niekontrolowanej liberalizacji systemu finansowego oraz wycofania się państwa ze strategicznych sektorw gospodarki, opowiada się za powszechną i w pełni bezpłatną oświatą na wszystkich szczeblach nauczania, zniesienia Senatu lub przekształceniem go w Izbę Samorządu Terytorialnego, rozdział związkw wyznaniowych od państwa.Liderzy : Piotr Ikonowicz, Jacek Kasprzyk, Czesław Kulesza, Jan Mulak.POLSKIE STRONNICTWO LUDOWEPartia utworzona w maju 1990 roku na Kongresie Jedności w wyniku połączenia PSL Odrodzenie i PSL wilanowskiego. Najwyższa władza to Rada Naczelna PSL, funkcję wykonawczą posiada Naczelny Komitet Wykonawczy.Program : nawiązuje do 100-letniej tradycji zorganizowanego ruchu ludowego, podkreśla znaczenie kultury chrześcijańskiej w życiu narodowym i rodzinnym. Jest ugrupowaniem o charakterze klasowym, broni politycznych i ekonomicznych interesw rolnikw.Liderzy : Jarosław Kalinowski, Zdzisław Podkański, Jerzy Stefaniuk, Jzef Zych, Waldemar Pawlak, Bogdan Pęk.Poparcie wyborcze: 1991- 8,67%, 1993- 15,40%, 1997- 7,31%.RUCH ODBUDOWY POLSKI

W rzeczywistości powstała po przegranych wyborach prezydenckich lidera partii Jana Olszewskiego w 1995 roku, kiedy to poszczeglne komitety wyborcze scaliły się w jednolitą partię. Najwyższa władza: Rada Naczelna.Program : dekomunizacja, kontynuacja reform, przy zachowaniu pewnej roli państwa, zachowanie wartości narodowych, ścisłe powiązanie Kościoła ze strukturami państwowymi.Liderzy : Jan Olszewski, Adam Wędrychowicz, Dariusz Grabowski, Bogdan Kurant.Poparcie wyborcze: 1997- 5,26%.

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Początkowo koalicja polityczna utworzona jako komitet wyborczy 1991 roku, w skład, ktrego weszło kilkadziesiąt partii politycznych, związkw zawodowych i organizacji społecznych, z SdRP, PPS, OPZZ i ZSMP. W kwietniu 1999 roku została złożona deklaracja założycielska partii podpisana przez 29 osb, w tym 27 reprezentantw ugrupowań tworzących wcześniejszą koalicję SLD. Wstąpienia do nowej partii odmwiły: PPS, Ruch Ludzi Pracy, Krajowe Przedstawicielstwo Emerytw, Rencistw i Inwalidw, Stowarzyszenie Polakw Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Towarzystwo Przyjacił Nauk Społecznych.Program : umiarkowane reformy, ochrona socjalna, uregulowanie stosunkw z Rosją, rozdział Kościoła od państwa, szacunek dla dziedzictwa PRL, popieranie szybkiego akcesu Polski do Unii Europejskiej.Liderzy : Leszek Miller, Jerzy Szmajdzińki, Krystyna Łybacka, Marek Borowski, Stanisław Janas, Jzef Oleksy.

Poparcie wyborcze: 1991- 11,99%, 1993- 20,41%, 1997- 27,13%

UNIA POLITYKI REALNEJ

Powstał 14 XI 1987 roku w Jzefowie w 70 rocznicę wydania przez Radę Regencyjną Manifestu. Jesienią 1988 roku RPR przyjął nazwę Unii Polityki Realnej. UPR działa na terenie całego kraju głwnie w środowiskach młodzieży i drobnych przedsiębiorcw licząc kilka tysięcy członkw. Najwyższą władzą jest Konwent zbierający się nie rzadziej niż raz na 5 lat, w przerwach między konwentami partią kieruje Rada Głwna oraz Prezes, ktrym jest Janusz Korwin-Mikke.Program : wolność jednostki, odwoływanie się do wartości chrześcijańskich oraz odbudowy tradycyjnej roli i funkcji rodziny. Opowiadają się za decentralizacją państwa, wzmocnieniem samorządw lokalnych, całkowitą reprywatyzacją, zniesieniem ingerencji państwa w działalność gospodarczą, za wprowadzenie stabilnego, ograniczonego i uproszczonego systemu podatkowego, apolityczną i zawodową armią, o prawie całkowitą likwidację opieki społecznej.Liderzy : Janusz Korwin-Mikke, Leszek Samborski, Mariusz Waszak.Poparcie wyborcze: 1991- 2,26%, 1993- 3,18, 1997- 2,03%.

UNIA PRACY

Powstała w czerwcu 1992 roku z połączenia Solidarności Pracy, Ruchu Demokratyczno-Społecznego , Wielkopolskiej Unii Socjaldemokratycznej oraz części działaczy PPS. Partia działa na terenie całego kraju głwnie w środowisku inteligencji.Program : UP opowiada się za demokratyczno- parlamentarnym ustrojem państwa o silnym samorządzie lokalnym i pracowniczym. Popiera zasady interwencjonizmu państwowego, postuluje otoczenie troską i opieką socjalną najuboższych warstw społecznych oraz ograniczenie roli Kościoła katolickiego w życiu politycznym.Liderzy : Marek Pol, Aleksander Małachowski, Tomasz Nałęcz, Izabela Jaruga-Nałęcz.Poparcie wyborcze: 1991- 2,06%, 1993- 7,28%, 1997- 4,74%.

UNIA WOLNOŚCIPowstała z połączenia Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno- Demokratycznego w dniu 24 IV 1994r. UW liczy około 20 000 członkw i działa na terenie całego kraju głwnie w środowisku inteligencji.Program : integracja Polski z Unią Europejską, ekonomiczny liberalizm, ochrona własności prywatnej, swoboda ekonomiczna i finansowa, ograniczona integracja państwa w procesy rynkowe, stworzenie silnych struktur samorządowych, wyrwnanie szans rozwojowych poszczeglnych regionw, wprowadzenie narodowego programu stypendialnego kształcenia młodzieży wiejskiej.Liderzy : Leszek Balcerowicz, Tadeusz Syryjczyk, Jerzy Wierchowicz, Mirosław Czech, Jan Lityński.Poparcie wyborcze: 1997- 13,37%.Wymienione tu partie posiadają największą siłę na scenie politycznej w naszym kraju, kształtują ją, posiadają swoich przedstawicieli w parlamencie i rządzie.


Przykadowe prace

Jak interpretować tekst?

Jak interpretować tekst? Koncentruje uwagę na jego przeżyciach, doznaniach, sposobie odczuwania świata i analizie jego życiowych decyzji Analizę fragmentu tekstu - literackiego lub użytkowego - należy rozpocząć od planu. CO? KTO? GDZIE? 1. Co tekst prbuje przekaza&#...

System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce I. POJĘCIE I KLASYFIKACJA PODATKW 1. PODATEK stanowi kategorię ekonomiczną, ale jednocześnie jest pojęciem i instytucją prawnofinansową. Podatek jest to wynikające z ustawy świadczenie pieniężne na rzecz podmiotu prawa publicznego, czyli państwa...

Liryka

Liryka Poeci pokolenia Kolumbw Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Inspirowała go przede wszystkim polska poezja romantyczna, etyka Norwida i wizjonerski typ wyobraźni Słowackiego oraz twrczość polskich katastrofistw (Miłosza, Czechowicza). Głwnymi tematami jego twrczoś...

Biografia - Włodzimierz Tetmajer.

Biografia - Włodzimierz Tetmajer. W noc sylwestrową z 1861 na 1862 urodził się w ludżmierskim dworku Włodzimierz Tetmajer jako syn Adolfa i Leonii z Korbickich. W osiem dni po porodzie matka zmarła. Okres wczesnego niemowlęcia do chwili drugiego ożenku ojca z Julią Grabowsk...

Ruchy społeczne- socjologia

Ruchy społeczne- socjologia 1. Jakie jest znaczenie "wielkich przywdcw" w procesach zmiany społecznej? Najpierw powiedzmy może kogo będziemy nazywać wielkim przywdcą. Myślę ze są to osoby mające duży wpływ na cale społeczeństwo w zakresie jego zach...

Śląsk w XIII i początkach XIV wieku

Śląsk w XIII i początkach XIV wieku W końcu XIII wieku Śląsk był najbardziej rozdrobniony spośrd wszystkich ziem polskich. Ogłem w tym okresie było 16 księstw z czego 10 przypadało na Śląsk. Były to księstwa: cieszyńskie, raciborskie, bytom...

Opis obrazu Gustava Moreau (ESEJ)

Opis obrazu Gustava Moreau (ESEJ) Gdy patrzę na obraz Gustava Moreau ogarnia mnie niepokj. Nachodzą smutne wspomnienia, robi się nostalgicznie. Zdaje się nawet, że wiatr zaczyna silniej dąć, a krople deszczu mocniej uderzają w szybę. Może to tylko moje złudzenia, al...

Etyka Spinozy

Etyka Spinozy Etyka Spinozy opiera się na nauce o niewolności woli i zdeterminowaniu wszelkiego dziania się i działania. Ludzie dlatego uważają się za wolnych, ponieważ są świadomi tylko swoich działań, a nie determinujących przyczyn. Pojęcia dobra i zła ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry